نمایه نویسندگان

آ

 • آژند، ماندانا اثر محدودیت منابع فتوسنتزی و تنش کم‌آبی پس از گرده‌افشانی بر عملکرد دانه و تبادلات گازی ارقام مختلف جو [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 839-856]
 • آقابابادستجردی، مینا تأثیر سیستم‌های مختلف کوددهی بر خصوصیات تغذیه‌ای و کیفی علوفه‌دارو (مطالعه موردی: کشت توأم یونجه چندساله و رازیانه) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 111-125]

ا

 • ابدالی مشهدی، علیرضا ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط جو و رازیانه در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 973-986]
 • ابوطالبیان، محمد علی اثر پرایمینگ بذر در مزرعه و شیوه کاربرد کود سولفات روی بر خصوصیات سبز شدن، عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت در همدان [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 675-692]
 • ابوطالبیان، محمد علی اثر هم‌زیستی میکوریزایی و پرایم بذر در مزرعه بر خصوصیات سبزشدن، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در مقادیر مختلف کود فسفات [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 733-747]
 • اثنی عشری، محمود تغییرات فصلی در محتوای پروتئین‌های محلول، فنول‌کل و مالون‌دی‌آلدهید و ارتباط آنها با مقاومت به سرمای برخی از ارقام تاک [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 999-1013]
 • احمدی، فرناز اثر تغذیه پتاسیم و بور بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه انگور رقم ʻعسکریʼ [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 417-430]
 • احمدی، نوراله بررسی اثر دمای نگهداری و غلظت‌های مختلف پوترسین بر جوانه‌زنی دانه و رشد لوله گرده دو ژنوتیپ ایرانی گل محمدی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 321-337]
 • احمدیان، احمد اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیز تحت تأثیر انواع کود آلی و شیمیایی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 289-302]
 • احمدوند، گودرز اثر مصرف سیلیکون بر عملکرد دانه ارزن معمولی و بازده مصرف آب تحت شرایط تنش خشکی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 399-416]
 • اردکانی، محمد رضا اثر مقادیر کاهش‌یافته کودهای شیمیایی و کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی علوفه شبدر ایرانی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 271-287]
 • ارزانی، کاظم بررسی اثر پاشش کائولین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون رقم زرد در شرایط اقلیمی شهرستان فسا [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 169-184]
 • ارشادی، احمد تغییرات فصلی در محتوای پروتئین‌های محلول، فنول‌کل و مالون‌دی‌آلدهید و ارتباط آنها با مقاومت به سرمای برخی از ارقام تاک [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 999-1013]
 • ایزدی دربندی، علی ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژی رقم های جو زراعی و وحشی در وضعیت تنش کم‌آبیاری [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 85-98]
 • اسدی رحمانی، هادی اثر مقادیر کاهش‌یافته کودهای شیمیایی و کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی علوفه شبدر ایرانی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 271-287]
 • اسدی صنم، سمانه اثر محلول‌پاشی کود نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج دورگ ‘دیلم’ [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 693-706]
 • اسماعیلی، احمد مقایسه برخی ویژگی‌های فیزیومورفولوژیکی هشت رقم رز شاخه‌ بریده [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 663-674]
 • اشرف مهرابی، علی اثر محلول‌پاشی روی بر تعدیل تنش کم‌آبی در مراحل مختلف رشد ارقام لوبیا در شرایط آب‌ و هوایی ایلام [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 641-652]
 • اعتمادی، نعمت اله ارزیابی قابلیت استفاده کاربردی از دو گونه گراس بومی ایران [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1027-1036]
 • افشاری، حسین تأثیر اسید سالیسیلیک بر سطوح پرولین، قندهای محلول و نشت یونی دو رقم زردآلو تحت تنش سرما [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 127-138]
 • افیونی، داود واکنش ژنوتیپ‌های گندم نان با عادت‌های گلدهی مختلف به تاریخ کاشت در اصفهان [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 55-68]
 • اکبری، غلامعباس بررسی اثر زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های کلزا تحت شرایط کم‌آبی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 381-397]
 • اکبری، غلام علی واکنش ژنوتیپ‌های گندم نان با عادت‌های گلدهی مختلف به تاریخ کاشت در اصفهان [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 55-68]
 • اکبرزاده، مهرداد تغییرات فصلی میزان، عملکرد و اجزای اسانس نعنا دشتی کشت‌شده در منطقة شوشتر [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 613-625]
 • اکبری نودهی، داود تأثیر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 11-21]
 • اله دادی، ایرج بررسی اثر زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های کلزا تحت شرایط کم‌آبی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 381-397]
 • ایمانی، علی اکبر تأثیر تلقیح بذر با ازتوباکتر و سودوموناس و زمان مصرف کود نیتروژنه بر عملکرد، کارایی مصرف کود و سرعت پر شدن دانه آفتابگردان [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 139-155]
 • امیدی، فرخ تأثیر کاربرد نیتروپروساید سدیم بر سطح برگ، رشد و کارایی مصرف آب ارقام لوبیا قرمز تحت تنش کم‌آبی [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 871-885]
 • امیری، محمد اسماعیل سازوکار تحمل تنش خشکی پایه GF677 (هیبرید هلو و بادام) در شرایط درون‌شیشه‌ای [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 707-716]
 • امیری نسب، کامران تأثیر پیش‌تیمار خشکی بر افزایش تحمل به تنش خشکی دو گونه چمن بنتگراس خزنده و فستوکای پابلند [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 599-611]
 • امینی دهقی، مجید تأثیر سیستم‌های مختلف کوددهی بر خصوصیات تغذیه‌ای و کیفی علوفه‌دارو (مطالعه موردی: کشت توأم یونجه چندساله و رازیانه) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 111-125]
 • انصاری، میثم بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس هفت توده مرزه سهندی در شرایط زراعی [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 779-794]

ب

 • بابایی، تقی تأثیر عناصر کم‌مصرف بر عملکرد، صفات کیفی و روغن دانه ارقام زمستانه کلزا [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 627-639]
 • بابایی، علیرضا مطالعه برخی ویژگی‌های فیتوشیمیایی و مورفولوژی میوه نسترن کوهی در شمال ایران [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 545-554]
 • بابالار، مصباح اثر مقادیر مختلف نیتروژن در محلول غذایی بر خصوصیات کمی و کیفی شمعدانی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 157-168]
 • بازیار، مرتضی بررسی فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و تجمع یون‌های فلزی در کلزای تلقیح‌شده با باکتری P. fluorescens FY32 تحت تنش شوری [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 897-910]
 • باغستانی میبدی، محمد علی بررسی تأثیر عامل‌های محیطی و مدیریتی بر غنای گونه‌ای علف‌های هرز محصولات زمستانه استان ایلام [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 303-320]
 • باقری شیروان، میلاد تأثیر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط بر عملکرد سویا، ریحان و گاوزبان اروپایی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 197-214]
 • براتی، مرتضی ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژی رقم های جو زراعی و وحشی در وضعیت تنش کم‌آبیاری [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 85-98]
 • براری، مهرشاد بررسی تأثیر عامل‌های محیطی و مدیریتی بر غنای گونه‌ای علف‌های هرز محصولات زمستانه استان ایلام [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 303-320]
 • براری، مهرشاد اثر محلول‌پاشی روی بر تعدیل تنش کم‌آبی در مراحل مختلف رشد ارقام لوبیا در شرایط آب‌ و هوایی ایلام [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 641-652]
 • برزعلی، محمد تأثیر اسید سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی اکوتیپ های بابونه آلمانی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 185-196]
 • برزگر، محسن بررسی اثر پاشش کائولین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون رقم زرد در شرایط اقلیمی شهرستان فسا [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 169-184]
 • بساق زاده، زینب تأثیر سیستم‌های مختلف کوددهی بر خصوصیات تغذیه‌ای و کیفی علوفه‌دارو (مطالعه موردی: کشت توأم یونجه چندساله و رازیانه) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 111-125]
 • بیگلویی، محمد حسن تأثیر پیش‌تیمار خشکی بر افزایش تحمل به تنش خشکی دو گونه چمن بنتگراس خزنده و فستوکای پابلند [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 599-611]
 • بلندی، احمدرضا اثر محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی پایه گزیلا 6 [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 339-351]
 • بنده حق، علی بررسی فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و تجمع یون‌های فلزی در کلزای تلقیح‌شده با باکتری P. fluorescens FY32 تحت تنش شوری [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 897-910]
 • بهراد، زهرا بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس هفت توده مرزه سهندی در شرایط زراعی [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 779-794]

پ

 • پیرزاد، علیرضا اثر محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات ماش در سیستم کوددهی شیمیایی و ارگانیک [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 725-732]
 • پروانه، طاهره تأثیر اسید سالیسیلیک بر سطوح پرولین، قندهای محلول و نشت یونی دو رقم زردآلو تحت تنش سرما [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 127-138]
 • پیشکام راد، ریحانه ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژی رقم های جو زراعی و وحشی در وضعیت تنش کم‌آبیاری [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 85-98]
 • پوراسماعیل، معصومه تحمل شوری و ارتباط آن با تولید زیست‌توده در ژنوتیپ‌های نخود زراعی [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 749-763]
 • پوریوسف، مجید ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص‌های سودمندی در کشت مخلوط رازیانه و شنبلیله [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 921-932]

ت

 • تاتاری، مریم تأثیر غلظت اکسین و نوع قلمه بر ریشه‌زایی قلمة پایه‌های نماگارد، سنت‌جولین A، تترا و GF677 [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 505-515]
 • تاج بخش، مهدی بررسی عملکرد زراعی و تنوع حشرات در الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 353-368]
 • تدین، علی ارزیابی کودهای شیمیایی، آلی و زیستی نیتروژن بر خصوصیات زراعی اکوتیپ‌های مختلف بزرک [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 487-503]
 • تدین، علی تأثیر کودهای بیولوژیکی در شرایط شوری بر عملکرد و درصد روغن سه اکوتیپ شاهدانه [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 517-529]
 • تدین، محمود رضا اثر تیمارهای شکست خواب بر جوانه‌زنی بذر شیرین‌بیان [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 809-817]
 • تدین، محمود رضا تأثیر کودهای بیولوژیکی در شرایط شوری بر عملکرد و درصد روغن سه اکوتیپ شاهدانه [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 517-529]
 • تنوری، آتنا تأثیر متیل‌ جاسمونات و اسید سالیسیلیک بر صفات مورفولوژیکی و رنگدانه‌های درونی کالوس کنگر فرنگی [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 857-869]

ج

 • جباری، فرهاد اثر تلقیح بذر با ریزوبیوم و ریزوباکتری‌های افزایش‌دهنده رشد گیاه (PGPR) بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی در شرایط فاریاب و دیم [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 957-972]
 • جدیدی، اسماعیل تأثیر عناصر کم‌مصرف بر عملکرد، صفات کیفی و روغن دانه ارقام زمستانه کلزا [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 627-639]
 • جلالی، امیر هوشنگ واکنش ژنوتیپ‌های گندم نان با عادت‌های گلدهی مختلف به تاریخ کاشت در اصفهان [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 55-68]
 • جیلانی، مهرداد اثر فاصلۀ کشت و مقدار بذر بر عملکرد دانه، پروتئین و صفات زراعی دو رقم لوبیا قرمز در شهرستان رشت [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 369-380]
 • جلیلیان، جلال سهم شیب مزرعه و کاربرد منابع مختلف کودی در تشکیل عملکرد گندم [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 819-828]
 • جلیلیان، جلال اثر محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات ماش در سیستم کوددهی شیمیایی و ارگانیک [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 725-732]
 • جوانشاه، امان الله تأثیر زمان برداشت، نوع فراوری و شرایط انبارمانی بر نگهداری پسته تازه و خشک [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 795-807]

چ

 • چالوی، ویدا بررسی اثر خُرداقلیم‌ تونل‌های پلاستیکی بسته و مشبک بر گسترش سطح برگ و مراحل فنولوژیک خیار [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 431-443]
 • چائی چی، محمدرضا تأثیر سیستم‌های مختلف کوددهی بر خصوصیات تغذیه‌ای و کیفی علوفه‌دارو (مطالعه موردی: کشت توأم یونجه چندساله و رازیانه) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 111-125]
 • چراتی آرائی، علی تأثیر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 11-21]

ح

 • حاتمی، اسماعیل بررسی اثر خُرداقلیم‌ تونل‌های پلاستیکی بسته و مشبک بر گسترش سطح برگ و مراحل فنولوژیک خیار [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 431-443]
 • حاتمی، حاتم بررسی اثر خُرداقلیم‌ تونل‌های پلاستیکی بسته و مشبک بر گسترش سطح برگ و مراحل فنولوژیک خیار [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 431-443]
 • حاتمی، علی اثر محلول‌پاشی روی بر تعدیل تنش کم‌آبی در مراحل مختلف رشد ارقام لوبیا در شرایط آب‌ و هوایی ایلام [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 641-652]
 • حاتمیان، منصوره تأثیر شدت‌های مختلف نور بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی دو رقم گل رز [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 259-270]
 • حاج نجاری، حسن بررسی صفات مورفولوژیک سیب های گوشت قرمز ایرانی در مقایسه با تعدادی از ارقام بومی و تجاری [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • حبیبی، فریبرز سازوکار تحمل تنش خشکی پایه GF677 (هیبرید هلو و بادام) در شرایط درون‌شیشه‌ای [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 707-716]
 • حبیبی، مریم تأثیر عناصر بُر، روی و گوگرد بر عملکرد دانه و ترکیب اسیدهای چرب روغن کلزا [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 69-84]
 • حسینی، بهمن بررسی اثر TDZ و BAP بر میزان باززایی مستقیم ریزنمونه گره گل مکزیکی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 459-473]
 • حسینی، سیده سمانه بررسی اثر دمای نگهداری و غلظت‌های مختلف پوترسین بر جوانه‌زنی دانه و رشد لوله گرده دو ژنوتیپ ایرانی گل محمدی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 321-337]
 • حسن لو، طاهره بررسی اثر زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های کلزا تحت شرایط کم‌آبی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 381-397]
 • حمدی، حسن تأثیر کاربرد فیلترکیک نیشکر، کود شیمیایی و کودهای زیستی بر عملکرد و کیفیت دانه کلزا و برخی خصوصیات خاک [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 445-457]

خ

 • خادمی شور مستی، حسن تأثیر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 11-21]
 • خاده، عظیمه اثر محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات ماش در سیستم کوددهی شیمیایی و ارگانیک [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 725-732]
 • خاکپور، رضا واکنش ژنوتیپ‌های گندم نان با عادت‌های گلدهی مختلف به تاریخ کاشت در اصفهان [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 55-68]
 • خالقی، اسمعیل بررسی اثر پاشش کائولین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون رقم زرد در شرایط اقلیمی شهرستان فسا [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 169-184]
 • خالق نژاد، وحیده اثر تلقیح بذر با ریزوبیوم و ریزوباکتری‌های افزایش‌دهنده رشد گیاه (PGPR) بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی در شرایط فاریاب و دیم [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 957-972]
 • خدابنده لو، شهین اثر مصرف سیلیکون بر عملکرد دانه ارزن معمولی و بازده مصرف آب تحت شرایط تنش خشکی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 399-416]
 • خدیوی خوب، عبداله مطالعه تأثیر اسید فنیل‌ فتالامیک و تغذیه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه آلوی رقم ‘مراغه’ [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 887-896]
 • خزائی، مجتبی تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای در نهاوند [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 911-919]
 • خزائی، مجتبی بررسی کشت مخلوط ذرت و چغندرقند [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 987-997]
 • خسروی، علی تأثیر تلقیح بذر با ازتوباکتر و سودوموناس و زمان مصرف کود نیتروژنه بر عملکرد، کارایی مصرف کود و سرعت پر شدن دانه آفتابگردان [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 139-155]
 • خشت زر، مهری تأثیر فرسودگی بذر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد جو بدون پوشینه [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 829-838]
 • خندان میرکوهی، عزیزاله اثر مقادیر مختلف نیتروژن در محلول غذایی بر خصوصیات کمی و کیفی شمعدانی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 157-168]

د

 • دادخدایی، علی اثر تنش خشکی و روش کاشت بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم نخود [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 933-943]
 • دارابی، عبدالستار مقایسه ویژگی‌های کمّی و کیفی و قابلیت انبارمانی جمعیت‌های پیاز [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 531-543]
 • دامیار، سیما بررسی صفات مورفولوژیک سیب های گوشت قرمز ایرانی در مقایسه با تعدادی از ارقام بومی و تجاری [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • دانشفر، الهام اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیز تحت تأثیر انواع کود آلی و شیمیایی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 289-302]
 • دباغ محمدی نسب، عادل بررسی عملکرد زراعی و تنوع حشرات در الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 353-368]
 • درکی، نادر تأثیر زمان برداشت، نوع فراوری و شرایط انبارمانی بر نگهداری پسته تازه و خشک [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 795-807]
 • دستان، سلمان مقایسه صفات زراعی چهار رقم برنج در نظام‌های کاشت در منطقه نکا [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 231-246]

ر

 • رائینی سرجاز، محمود بررسی اثر خُرداقلیم‌ تونل‌های پلاستیکی بسته و مشبک بر گسترش سطح برگ و مراحل فنولوژیک خیار [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 431-443]
 • ربیعی، محمد تأثیر عناصر بُر، روی و گوگرد بر عملکرد دانه و ترکیب اسیدهای چرب روغن کلزا [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 69-84]
 • ربیعی، محمد اثر فاصلۀ کشت و مقدار بذر بر عملکرد دانه، پروتئین و صفات زراعی دو رقم لوبیا قرمز در شهرستان رشت [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 369-380]
 • ربیعی، ولی تأثیر کاربرد خارجی پرولین و گلایسین‌بتائین بر تغییرات بیوشیمیایی در انگور در وضعیت تنش خشکی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 247-258]
 • ربیعی، ولی استفاده از گرمادرمانی برای حذف ویروس تریستیزا در نهال‌های پرتقال ‘تامسون’ [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 717-724]
 • رستگار، جلال تحمل شوری و ارتباط آن با تولید زیست‌توده در ژنوتیپ‌های نخود زراعی [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 749-763]
 • رشیدی، ورهرام اثر مقادیر کاهش‌یافته کودهای شیمیایی و کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی علوفه شبدر ایرانی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 271-287]
 • رضایی سوخت آبندانی، رضا تأثیر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 11-21]
 • رضایی نژاد، عبدالحسین مقایسه برخی ویژگی‌های فیزیومورفولوژیکی هشت رقم رز شاخه‌ بریده [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 663-674]
 • رضائی چیانه، اسماعیل بررسی عملکرد زراعی و تنوع حشرات در الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 353-368]
 • رفیعی الحسینی، محمد اثر تیمارهای شکست خواب بر جوانه‌زنی بذر شیرین‌بیان [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 809-817]
 • ریماز، وحید بررسی عملکرد زراعی و تنوع حشرات در الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 353-368]
 • رمضانیان، اصغر بررسی کاربرد قبل از برداشت سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر ویژگی‌های کمّی و کیفی رز شاخه‌بریده [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 573-583]
 • روزبان، محمودرضا تأثیر شدت‌های مختلف نور بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی دو رقم گل رز [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 259-270]
 • روزبان، محمودرضا ارزیابی قابلیت استفاده کاربردی از دو گونه گراس بومی ایران [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1027-1036]
 • روشن ضمیر، نجمه بررسی کاربرد قبل از برداشت سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر ویژگی‌های کمّی و کیفی رز شاخه‌بریده [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 573-583]

ز

 • زاده باقری، مسعود تأثیر اسید سالیسیلیک بر سطوح پرولین، قندهای محلول و نشت یونی دو رقم زردآلو تحت تنش سرما [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 127-138]
 • زارعی، طیبه اثر کاربرد علف‌کش هالوکسی فوپ - آر - متیل استر و مویان بر کنترل علف‌های هرز باریک‌برگ و عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 945-956]
 • زارعی، مهسا تأثیر کودهای بیولوژیکی در شرایط شوری بر عملکرد و درصد روغن سه اکوتیپ شاهدانه [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 517-529]
 • زاهدی، راحله تأثیر اسید سالیسیلیک بر سطوح پرولین، قندهای محلول و نشت یونی دو رقم زردآلو تحت تنش سرما [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 127-138]
 • زیدعلی، احسان اله تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای در نهاوند [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 911-919]
 • زعفریان، فایزه تأثیر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط بر عملکرد سویا، ریحان و گاوزبان اروپایی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 197-214]
 • زکی زاده، هدایت تأثیر پیش‌تیمار خشکی بر افزایش تحمل به تنش خشکی دو گونه چمن بنتگراس خزنده و فستوکای پابلند [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 599-611]
 • زنگی آبادی، مهدی تحمل شوری و ارتباط آن با تولید زیست‌توده در ژنوتیپ‌های نخود زراعی [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 749-763]
 • زهراوی، مهدی شناسایی صفات مرتبط با تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های جو بومی مناطق گرم و خشک ایران [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 23-41]
 • زواره، محسن اثر محلول‌پاشی کود نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج دورگ ‘دیلم’ [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 693-706]

س

 • سیادت، سید عطاء‌الله تأثیر کاربرد فیلترکیک نیشکر، کود شیمیایی و کودهای زیستی بر عملکرد و کیفیت دانه کلزا و برخی خصوصیات خاک [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 445-457]
 • سیادت، سید عطاءاله تأثیر فرسودگی بذر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد جو بدون پوشینه [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 829-838]
 • سیادت، سید عطاءاله ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط جو و رازیانه در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 973-986]
 • ساری، محسن ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط جو و رازیانه در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 973-986]
 • سالارپورغربا، فاطمه تأثیر تنش خشکی و اسید سالیسیلیک بر صفات ظاهری و فیزیولوژیکی گیاه رازیانه [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 765-778]
 • سپهری، علی اثر مصرف سیلیکون بر عملکرد دانه ارزن معمولی و بازده مصرف آب تحت شرایط تنش خشکی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 399-416]
 • سپهری، علی تأثیر کاربرد نیتروپروساید سدیم بر سطح برگ، رشد و کارایی مصرف آب ارقام لوبیا قرمز تحت تنش کم‌آبی [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 871-885]
 • سپهوند، عرفان اثر سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی کلریدکلسیم بر بهبود کیفیت و کمیت رقم‌های سیب ‘گالا’ و ‘دلبار استیوال’ [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1015-1026]
 • سید شریفی، رئوف تأثیر تلقیح بذر با ازتوباکتر و سودوموناس و زمان مصرف کود نیتروژنه بر عملکرد، کارایی مصرف کود و سرعت پر شدن دانه آفتابگردان [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 139-155]
 • سعیدی، کرامت اله مطالعه برخی ویژگی‌های فیتوشیمیایی و مورفولوژی میوه نسترن کوهی در شمال ایران [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 545-554]
 • سعیدی، محسن اثر محدودیت منابع فتوسنتزی و تنش کم‌آبی پس از گرده‌افشانی بر عملکرد دانه و تبادلات گازی ارقام مختلف جو [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 839-856]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس هفت توده مرزه سهندی در شرایط زراعی [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 779-794]
 • سفیدکن، فاطمه مطالعه برخی ویژگی‌های فیتوشیمیایی و مورفولوژی میوه نسترن کوهی در شمال ایران [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 545-554]
 • سلیمانی، علی ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص‌های سودمندی در کشت مخلوط رازیانه و شنبلیله [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 921-932]

ش

 • شاهمرادی، شکیبا شناسایی صفات مرتبط با تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های جو بومی مناطق گرم و خشک ایران [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 23-41]
 • شاهین رخسار، پریسا اثر محلول‌پاشی کود نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج دورگ ‘دیلم’ [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 693-706]
 • شاهوردی، محمد اثر مقادیر کاهش‌یافته کودهای شیمیایی و کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی علوفه شبدر ایرانی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 271-287]
 • شبرندی، رنگین اثر هم‌زیستی میکوریزایی و پرایم بذر در مزرعه بر خصوصیات سبزشدن، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در مقادیر مختلف کود فسفات [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 733-747]
 • شجاعیان، عبدالعلی بررسی صفات مورفولوژیک سیب های گوشت قرمز ایرانی در مقایسه با تعدادی از ارقام بومی و تجاری [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • شیرانی راد، امیرحسین بررسی اثر زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های کلزا تحت شرایط کم‌آبی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 381-397]
 • شیردل شهمیری، فضل تأثیر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 11-21]
 • شکری واحد، حسن اثر محلول‌پاشی کود نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج دورگ ‘دیلم’ [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 693-706]
 • شهبازی، مریم ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژی رقم های جو زراعی و وحشی در وضعیت تنش کم‌آبیاری [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 85-98]

ص

 • صادقی، فاطمه ارزیابی کودهای شیمیایی، آلی و زیستی نیتروژن بر خصوصیات زراعی اکوتیپ‌های مختلف بزرک [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 487-503]
 • صادق پور، صابر تأثیر کیتوسان بر پرآوری درون شیشه‌ای انگور رقم ‘بی‌دانه قرمز’ [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 653-661]
 • صالحی، رضا مقایسه ویژگی‌های کمّی و کیفی و قابلیت انبارمانی جمعیت‌های پیاز [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 531-543]
 • صدری، سکینه ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص‌های سودمندی در کشت مخلوط رازیانه و شنبلیله [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 921-932]
 • صفایی، لیلی واکنش ژنوتیپ‌های گندم نان با عادت‌های گلدهی مختلف به تاریخ کاشت در اصفهان [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 55-68]
 • صلاحی، حسین تأثیر آبیاری تکمیلی و روش‌های کاربرد کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای آن در زراعت نخود [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 585-598]

ط

 • طاهری، مهدی تأثیر کاربرد خارجی پرولین و گلایسین‌بتائین بر تغییرات بیوشیمیایی در انگور در وضعیت تنش خشکی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 247-258]
 • طباطبایی، سید علی اثر پیش‌تیمار بذر جو با سالیسیلیک اسید بر رشد گیاهچه، مقدار پرولین و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت تحت شرایط تنش خشکی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 475-486]
 • طبایی عقدایی، سیدرضا بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس هفت توده مرزه سهندی در شرایط زراعی [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 779-794]
 • طلایی، علیرضا تأثیر زمان برداشت، نوع فراوری و شرایط انبارمانی بر نگهداری پسته تازه و خشک [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 795-807]
 • طلایی، علیرضا اثر سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی کلریدکلسیم بر بهبود کیفیت و کمیت رقم‌های سیب ‘گالا’ و ‘دلبار استیوال’ [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1015-1026]

ع

 • عابدینی، رها ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژی رقم های جو زراعی و وحشی در وضعیت تنش کم‌آبیاری [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 85-98]
 • عباسلو، لاله اثر تنش خشکی و روش کاشت بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم نخود [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 933-943]
 • عدالت، محسن اثر تنش خشکی و روش کاشت بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم نخود [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 933-943]
 • عرب، مصطفی تأثیر شدت‌های مختلف نور بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی دو رقم گل رز [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 259-270]
 • عرب، مصطفی ارزیابی قابلیت استفاده کاربردی از دو گونه گراس بومی ایران [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1027-1036]
 • عسکری سرچشمه، محمد علی اثر سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی کلریدکلسیم بر بهبود کیفیت و کمیت رقم‌های سیب ‘گالا’ و ‘دلبار استیوال’ [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1015-1026]
 • عسگری، فاطمه بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس هفت توده مرزه سهندی در شرایط زراعی [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 779-794]
 • علیزاده، مهدی تأثیر متیل‌ جاسمونات و اسید سالیسیلیک بر صفات مورفولوژیکی و رنگدانه‌های درونی کالوس کنگر فرنگی [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 857-869]
 • عموزاده، مرتضی بررسی تأثیر عامل‌های محیطی و مدیریتی بر غنای گونه‌ای علف‌های هرز محصولات زمستانه استان ایلام [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 303-320]

غ

 • غدیری، حسین اثر کاربرد علف‌کش هالوکسی فوپ - آر - متیل استر و مویان بر کنترل علف‌های هرز باریک‌برگ و عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 945-956]

ف

 • فاضل نجفآبادی، مهدی ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژی رقم های جو زراعی و وحشی در وضعیت تنش کم‌آبیاری [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 85-98]
 • فتاحی مقدم، محمدرضا اثر سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی کلریدکلسیم بر بهبود کیفیت و کمیت رقم‌های سیب ‘گالا’ و ‘دلبار استیوال’ [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1015-1026]
 • فرامرزی، شاداب بررسی صفات مورفولوژیک سیب های گوشت قرمز ایرانی در مقایسه با تعدادی از ارقام بومی و تجاری [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • فرامرزی، مرزبان بررسی تأثیر عامل‌های محیطی و مدیریتی بر غنای گونه‌ای علف‌های هرز محصولات زمستانه استان ایلام [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 303-320]
 • فرج زاده، داود بررسی فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و تجمع یون‌های فلزی در کلزای تلقیح‌شده با باکتری P. fluorescens FY32 تحت تنش شوری [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 897-910]
 • فرحبخش، حسن تأثیر تنش خشکی و اسید سالیسیلیک بر صفات ظاهری و فیزیولوژیکی گیاه رازیانه [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 765-778]
 • فهیمی بورخیلی، نادیا تأثیر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 11-21]

ق

 • قادری فر، فرشید اثر فاصلۀ ردیف کاشت در رقابت پنبه با گاوپنبه بر رشد گیاه زراعی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 99-110]
 • قاسمی، مالک استفاده از گرمادرمانی برای حذف ویروس تریستیزا در نهال‌های پرتقال ‘تامسون’ [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 717-724]
 • قاسم نژاد، عظیم تأثیر اسید سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی اکوتیپ های بابونه آلمانی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 185-196]
 • قاسم نژاد، عظیم تأثیر متیل‌ جاسمونات و اسید سالیسیلیک بر صفات مورفولوژیکی و رنگدانه‌های درونی کالوس کنگر فرنگی [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 857-869]
 • قاسم نژاد، محمود تأثیر پیش‌تیمار خشکی بر افزایش تحمل به تنش خشکی دو گونه چمن بنتگراس خزنده و فستوکای پابلند [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 599-611]
 • قاسم نژاد، محمود اثر سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی کلریدکلسیم بر بهبود کیفیت و کمیت رقم‌های سیب ‘گالا’ و ‘دلبار استیوال’ [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1015-1026]
 • قبادی، محمداقبال تأثیر آبیاری تکمیلی و روش‌های کاربرد کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای آن در زراعت نخود [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 585-598]
 • قبادی، مختار تأثیر آبیاری تکمیلی و روش‌های کاربرد کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای آن در زراعت نخود [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 585-598]
 • قربانپور، اسماعیل اثر فاصلۀ ردیف کاشت در رقابت پنبه با گاوپنبه بر رشد گیاه زراعی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 99-110]
 • قرخلو، جاوید اثر فاصلۀ ردیف کاشت در رقابت پنبه با گاوپنبه بر رشد گیاه زراعی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 99-110]
 • قناتی، فائزه اثر محلول‌پاشی روی بر عملکرد، کیفیت دانه و بنیۀ بذور دو رقم سویا تحت تنش کم‌آبی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 215-229]
 • قنبری، فردین اثر محلول‌پاشی روی بر تعدیل تنش کم‌آبی در مراحل مختلف رشد ارقام لوبیا در شرایط آب‌ و هوایی ایلام [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 641-652]

ک

 • کارآمد، زینب اثر محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی پایه گزیلا 6 [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 339-351]
 • کاظمی، فرزانه اثر مقادیر مختلف نیتروژن در محلول غذایی بر خصوصیات کمی و کیفی شمعدانی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 157-168]
 • کاظمینی، سید عبدالرضا اثر تنش خشکی و روش کاشت بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم نخود [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 933-943]
 • کاظمینی، سید عبدالرضا اثر کاربرد علف‌کش هالوکسی فوپ - آر - متیل استر و مویان بر کنترل علف‌های هرز باریک‌برگ و عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 945-956]
 • کیانی، سمانه ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط جو و رازیانه در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 973-986]
 • کاویانی، بهزاد آزولا معضلی زیست‌محیطی یا بستر رشد مناسب گیاهان زینتی؟ [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 555-571]
 • کردی، سجاد اثر محلول‌پاشی روی بر تعدیل تنش کم‌آبی در مراحل مختلف رشد ارقام لوبیا در شرایط آب‌ و هوایی ایلام [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 641-652]
 • کرمی، سمیه اثر محلول‌پاشی روی بر عملکرد، کیفیت دانه و بنیۀ بذور دو رقم سویا تحت تنش کم‌آبی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 215-229]
 • کریمی، روح الله تغییرات فصلی در محتوای پروتئین‌های محلول، فنول‌کل و مالون‌دی‌آلدهید و ارتباط آنها با مقاومت به سرمای برخی از ارقام تاک [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 999-1013]
 • کشتکار، امیر حسین اثر مصرف سیلیکون بر عملکرد دانه ارزن معمولی و بازده مصرف آب تحت شرایط تنش خشکی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 399-416]
 • کلانتری، سیامک تأثیر زمان برداشت، نوع فراوری و شرایط انبارمانی بر نگهداری پسته تازه و خشک [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 795-807]
 • کوچک‌زاده، احمد تأثیر کاربرد فیلترکیک نیشکر، کود شیمیایی و کودهای زیستی بر عملکرد و کیفیت دانه کلزا و برخی خصوصیات خاک [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 445-457]

گ

 • گرامی، لطفعلی اثر محلول‌پاشی روی بر تعدیل تنش کم‌آبی در مراحل مختلف رشد ارقام لوبیا در شرایط آب‌ و هوایی ایلام [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 641-652]
 • گنجی مقدم، ابراهیم اثر محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی پایه گزیلا 6 [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 339-351]

م

 • متقی، لیلا بررسی اثر زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های کلزا تحت شرایط کم‌آبی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 381-397]
 • مجیدیان، مجید تأثیر عناصر بُر، روی و گوگرد بر عملکرد دانه و ترکیب اسیدهای چرب روغن کلزا [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 69-84]
 • محرمی، لیلا بررسی اثر TDZ و BAP بر میزان باززایی مستقیم ریزنمونه گره گل مکزیکی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 459-473]
 • محمدی ترکاشوند، علی آزولا معضلی زیست‌محیطی یا بستر رشد مناسب گیاهان زینتی؟ [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 555-571]
 • محمدخانی، عبدالرحمان اثر تغذیه پتاسیم و بور بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه انگور رقم ʻعسکریʼ [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 417-430]
 • محمد زمانی، مهدی تأثیر کاربرد خارجی پرولین و گلایسین‌بتائین بر تغییرات بیوشیمیایی در انگور در وضعیت تنش خشکی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 247-258]
 • محمودی سورستانی، محمد تغییرات فصلی میزان، عملکرد و اجزای اسانس نعنا دشتی کشت‌شده در منطقة شوشتر [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 613-625]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد اثر محلول‌پاشی روی بر عملکرد، کیفیت دانه و بنیۀ بذور دو رقم سویا تحت تنش کم‌آبی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 215-229]
 • مدنی، حمید مقایسه صفات زراعی چهار رقم برنج در نظام‌های کاشت در منطقه نکا [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 231-246]
 • مرادی تلاوت، محمدرضا ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط جو و رازیانه در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 973-986]
 • مرادی تلاوت، محمد رضا تأثیر کاربرد فیلترکیک نیشکر، کود شیمیایی و کودهای زیستی بر عملکرد و کیفیت دانه کلزا و برخی خصوصیات خاک [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 445-457]
 • مرادی قهدریجانی، مهرداد اثر محلول‌پاشی روی بر عملکرد، کیفیت دانه و بنیۀ بذور دو رقم سویا تحت تنش کم‌آبی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 215-229]
 • میرحسینی مقدم، مریم آزولا معضلی زیست‌محیطی یا بستر رشد مناسب گیاهان زینتی؟ [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 555-571]
 • میردهقان، سید حسین بررسی کاربرد قبل از برداشت سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر ویژگی‌های کمّی و کیفی رز شاخه‌بریده [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 573-583]
 • میرشکاری، بهرام اثر مقادیر کاهش‌یافته کودهای شیمیایی و کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی علوفه شبدر ایرانی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 271-287]
 • مشایخی، پریسا تأثیر غلظت اکسین و نوع قلمه بر ریشه‌زایی قلمة پایه‌های نماگارد، سنت‌جولین A، تترا و GF677 [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 505-515]
 • مشایخی، مهری سازوکار تحمل تنش خشکی پایه GF677 (هیبرید هلو و بادام) در شرایط درون‌شیشه‌ای [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 707-716]
 • مشهدی اکبر بوجار، مسعود تغییرات فصلی در محتوای پروتئین‌های محلول، فنول‌کل و مالون‌دی‌آلدهید و ارتباط آنها با مقاومت به سرمای برخی از ارقام تاک [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 999-1013]
 • مصطفائی، الهام ارزیابی قابلیت استفاده کاربردی از دو گونه گراس بومی ایران [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1027-1036]
 • مصطفوی راد، معرفت تأثیر عناصر کم‌مصرف بر عملکرد، صفات کیفی و روغن دانه ارقام زمستانه کلزا [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 627-639]
 • مظهری، مرضیه اثر تیمارهای شکست خواب بر جوانه‌زنی بذر شیرین‌بیان [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 809-817]
 • معلمی، نوراله بررسی اثر پاشش کائولین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون رقم زرد در شرایط اقلیمی شهرستان فسا [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 169-184]
 • مقیثایی، فاطمه اثر پرایمینگ بذر در مزرعه و شیوه کاربرد کود سولفات روی بر خصوصیات سبز شدن، عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت در همدان [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 675-692]
 • مقدم، محمد اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیز تحت تأثیر انواع کود آلی و شیمیایی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 289-302]
 • ملکیان، ماجده تأثیر اسید سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی اکوتیپ های بابونه آلمانی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 185-196]
 • منجزی، حسین تأثیر کاربرد فیلترکیک نیشکر، کود شیمیایی و کودهای زیستی بر عملکرد و کیفیت دانه کلزا و برخی خصوصیات خاک [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 445-457]
 • منصوری، ایراندخت بررسی فاصله کاشت و محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژی نعناع فلفلی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 43-54]
 • منصوری فر، سیروس تأثیر آبیاری تکمیلی و روش‌های کاربرد کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای آن در زراعت نخود [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 585-598]
 • موسوی، اصغر تأثیر غلظت اکسین و نوع قلمه بر ریشه‌زایی قلمة پایه‌های نماگارد، سنت‌جولین A، تترا و GF677 [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 505-515]

ن

 • نادری، روح‌انگیز اثر مقادیر مختلف نیتروژن در محلول غذایی بر خصوصیات کمی و کیفی شمعدانی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 157-168]
 • ناصری، لطفعلی تأثیر کیتوسان بر پرآوری درون شیشه‌ای انگور رقم ‘بی‌دانه قرمز’ [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 653-661]
 • ناظوری، فاطمه تأثیر زمان برداشت، نوع فراوری و شرایط انبارمانی بر نگهداری پسته تازه و خشک [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 795-807]
 • نجاتیان، محمد علی تأثیر کاربرد خارجی پرولین و گلایسین‌بتائین بر تغییرات بیوشیمیایی در انگور در وضعیت تنش خشکی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 247-258]
 • نجفی میرک، توحید واکنش ژنوتیپ‌های گندم نان با عادت‌های گلدهی مختلف به تاریخ کاشت در اصفهان [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 55-68]
 • نیکخواه، حمیدرضا ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژی رقم های جو زراعی و وحشی در وضعیت تنش کم‌آبیاری [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 85-98]
 • نورزاد، سودابه اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیز تحت تأثیر انواع کود آلی و شیمیایی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 289-302]
 • نورمحمدی، قربان مقایسه صفات زراعی چهار رقم برنج در نظام‌های کاشت در منطقه نکا [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 231-246]

و

 • ولیزادگان، اروج بررسی عملکرد زراعی و تنوع حشرات در الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 353-368]

ه

 • هادی زاده، محمدحسن تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای در نهاوند [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 911-919]
 • هاشمی سجادی، مهسا استفاده از گرمادرمانی برای حذف ویروس تریستیزا در نهال‌های پرتقال ‘تامسون’ [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 717-724]
 • همتی، خدایار تأثیر اسید سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی اکوتیپ های بابونه آلمانی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 185-196]

ی

 • یداللهی، عباس بررسی صفات مورفولوژیک سیب های گوشت قرمز ایرانی در مقایسه با تعدادی از ارقام بومی و تجاری [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • یداللهی، عباس بررسی اثر دمای نگهداری و غلظت‌های مختلف پوترسین بر جوانه‌زنی دانه و رشد لوله گرده دو ژنوتیپ ایرانی گل محمدی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 321-337]