نمایه نویسندگان

آ

 • آتشکار، داریوش اثر سیستم تکثیری، جایگاه قلمه در ساقه و غلظت IBA بر ریشه‌زایی پایه‌های مالینگ مرتون 106 و 111 [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 15-26]
 • آروس، جابر بررسی اثر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی زوفا [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 155-169]

ا

 • ابوطالبیان، محمد کارایی مصرف نیتروژن، عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ذرت تحت پرایم بذر و زمان کاربرد نیتروژن [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 117-128]
 • ابوطالبی جهرمی، عبدالحسین مقایسه اثر روش‌های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پیاز در شرایط روزکوتاه در میناب [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 111-123]
 • احتشامی، سید محمدرضا تأثیر مدیریت تلفیقی کود فسفر بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم ذرت علوفه ای در ورامین [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 95-110]
 • احتشامی، سید محمدرضا تأثیر همیاری سویه های Azotobacter chroococcum بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی کلزا در رشت [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 149-162]
 • احمدآبادی، زهرا مقایسه پتانسیل لجن فاضلاب با کمپوست زباله شهری از نظر غنی‌ کردن خاک با برخی عناصر ریزمغذی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 53-63]
 • ارشادی، احمد بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر تحمل به یخبندان بهاره در انگور رقم بیدانه سفید [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 135-146]
 • ایزدپناه، یونس تأثیر اندازه غده بذری، مقدار نیتروژن و تاریخ برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 193-209]
 • ایزدی دربندی، علی ارزیابی محتوا و ترکیبات شیمیایی اسانس برخی اکوتیپ‌های رازیانه ایران [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 13-24]
 • اسدی کنگرشاهی، علی امکان استفاده از فلورسنس کلروفیل برای ارزیابی تحمل تعدادی از پایه‌های مرکبات به تنش غرقاب [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 65-78]
 • اسدی نسب، نفیسه مطالعه برخی پاسخ های فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه رقم چغندرقند به تنش شوری [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 79-94]
 • اسفندیاری، عزت‌اله ارزیابی برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک ارقام گندم در پاسخ به تنش شوری در مرحله گیاهچه ای [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • اسکندری، محمد بررسی روشهای مختلف کاربرد کود اوره و زمان برداشت بر خصوصیات فیزیکی هیبریدهای ذرت دانه ای [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 53-66]
 • اسکوئی، بیتا بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و خسارت مکانیکی وارده به بذر سویا در زمان فرآوری تحت آزمون‌های جوانه‌زنی استاندارد، هدایت الکتریکی و پیری‌ زودرس [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 187-199]
 • اسماعیلی زاده، مجید اثر کاربرد بنزیل‌آدنین و حذف آبیاری زمستان بر ویژگی‌های درخت و میوه پسته کله‌قوچی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 171-186]
 • اشرف مهرابی، علی بررسی روشهای مختلف کاربرد کود اوره و زمان برداشت بر خصوصیات فیزیکی هیبریدهای ذرت دانه ای [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 53-66]
 • اشرف مهرابی، علی ارزیابی صفات مورفو فیزیولوژیک برخی از جمعیت‌های گونه Triticum urartu ایران در شرایط عادی و تنش کم آبی [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 135-148]
 • اشکوری، علیرضا اثر دور آبیاری و نوع پایه بر غلظت برخی از عناصر غذایی در برگ نهال‌های جوان پرتقال تامسون ناول [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 125-134]
 • اصغری پور، محمدرضا بررسی تأثیر کود دامی بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط ارزن دم روباهی و ماش [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 175-190]
 • اکبری، غلامعلی تأثیر تاریخ کاشت و آبیاری پیش از کاشت بر الگوی رویش علف‌های هرز و عملکرد ذرت [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 25-33]
 • اکبری، غلام علی ارزیابی تأثیرات کودهای زیستی بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه سویا تحت تنش کم‌آبی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 141-153]
 • اله دادی، ایرج تأثیر تاریخ کاشت و آبیاری پیش از کاشت بر الگوی رویش علف‌های هرز و عملکرد ذرت [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 25-33]
 • ایمانی، علی ارزیابی برخی از ژنوتیپ های بادام در شرایط اقلیمی کرج [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 77-101]
 • امیری، محمد اسماعیل بررسی فعالیت آنزیمی و واکنش‌های بیوشیمیایی دو پایه مرکبات به تنش شوری درون‌شیشه‌ای [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 165-177]
 • اویسی، مصطفی مدل‌سازی اثر زوال بذر بر سبزشدن گندم در تنش خشکی: بهینه‌سازی برنامه Germin در پیش‌بینی الگوی سبز شدن [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 147-160]
 • اویسی، مصطفی تأثیر تاریخ کاشت و آبیاری پیش از کاشت بر الگوی رویش علف‌های هرز و عملکرد ذرت [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 25-33]

ب

 • بابایی، حمیدرضا پاسخ عملکرد، اجزای عملکرد، محتوای پروتئین و روغن دانه ارقام سویا به تغییر تاریخ کاشت در منطقه شیروان [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 31-41]
 • بابالار، مصباح اثر نسبت‌های مختلف نیتروژن آمونیومی به نیتروژن کل بر رشد رویشی و گل‌دهی گیاه گلدانی بنت‌القنسول [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 39-51]
 • باقری، عظیمه تجزیه و تحلیل رشد گیاه گلرنگ با استفاده از مدلسازی رگرسیونی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 27-37]
 • براری، مهرشاد بررسی روشهای مختلف کاربرد کود اوره و زمان برداشت بر خصوصیات فیزیکی هیبریدهای ذرت دانه ای [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 53-66]
 • برجیان بروجنی، علی رضا مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد لاین‌های امید‌بخش لوبیا چیتی در 3 منطقه استان اصفهان [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 129-140]
 • بهدادیان، علیرضا ارزیابی اثرات مدیریت کود نیتروژن در مرحله گلدهی بر عملکرد کلزا در شرایط گرگان [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 163-174]
 • بهمنی، کیوان ارزیابی محتوا و ترکیبات شیمیایی اسانس برخی اکوتیپ‌های رازیانه ایران [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 13-24]

پ

 • پاک گوهر، ندا ارزیابی میزان رقابت و مصرف عناصر غذایی در کشت مخلوط ارزن و خلر [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 137-150]
 • پیرخضری، محیالدین اثر سیستم تکثیری، جایگاه قلمه در ساقه و غلظت IBA بر ریشه‌زایی پایه‌های مالینگ مرتون 106 و 111 [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 15-26]
 • پیردشتی، همت اله مطالعه توزیع مکانی علف‌های هرز یک مزرعه ذرت با استفاده از روابط ژئواستاتیک [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 191-204]
 • پورابوقداره، علیرضا ارزیابی صفات مورفو فیزیولوژیک برخی از جمعیت‌های گونه Triticum urartu ایران در شرایط عادی و تنش کم آبی [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 135-148]
 • پوررجبی نژاد، محمدرضا اثر کاربرد بنزیل‌آدنین و حذف آبیاری زمستان بر ویژگی‌های درخت و میوه پسته کله‌قوچی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 171-186]

ت

 • تاتاری، مریم بهینه‌سازی کشت درون‌شیشه‌ای پایه‌های رویشی تترا، نماگارد و GF677 [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 103-115]
 • تدین، علی اثر تراکم بوته بر عملکرد و کیفیت چهار رقم تجاری بزرک خوراکی [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 15-26]
 • تدین، علی بررسی ویژگی های کمی و کیفی علوفه در اکوتیپ های مختلف اسپرس در منطقه شهرکرد [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 39-52]
 • تدین، علی بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های مختلف توت‌روباه در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 79-94]
 • تدین، محمود رضا اثر تراکم بوته بر عملکرد و کیفیت چهار رقم تجاری بزرک خوراکی [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 15-26]
 • ترابی، علیرضا بررسی رژیم های مختلف آبیاری و سوپرجاذب زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه‌ای [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 1-14]
 • ترابیان، شهرام اثر تراکم بوته بر عملکرد و کیفیت چهار رقم تجاری بزرک خوراکی [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 15-26]
 • تورانی، محمود مطالعه واکنش اجزای عملکرد دانه و غلاف سبز 2 رقم باقلا به فاصله بین ردیف‌ در کشت به‌موقع و دیرهنگام [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 195-210]

ث

 • ثواقبی، غلامرضا امکان استفاده از فلورسنس کلروفیل برای ارزیابی تحمل تعدادی از پایه‌های مرکبات به تنش غرقاب [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 65-78]

ج

 • جان زمین، ایمان تأثیر مدیریت تلفیقی کود فسفر بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم ذرت علوفه ای در ورامین [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 95-110]
 • جعفر آقایی، مجید تأثیر آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم پنبه در استان اصفهان [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 67-77]
 • جلالی، امیر هوشنگ تأثیر آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم پنبه در استان اصفهان [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 67-77]
 • جلالی، امیر هوشنگ مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد لاین‌های امید‌بخش لوبیا چیتی در 3 منطقه استان اصفهان [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 129-140]
 • جوادی، عادل ارزیابی برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک ارقام گندم در پاسخ به تنش شوری در مرحله گیاهچه ای [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • جوانشاه، امان الله تعیین بهترین زمان برداشت پسته براساس شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 119-135]
 • جواهری، سهیلا مقایسه تأثیر هفت نوع بستر کشت بر ویژگی های کیفی چمن بهاره در سه سطح فشردگی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 65-76]

چ

 • چائی چی، محمدرضا تأثیر کاربرد توام کودهای شیمیایی و ارگانیک بر خصوصیات شیمیایی گیاه و خاک در کشت جو در شرایط کم‌آبیاری [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 61-74]

ح

 • حاج نجاری، حسن اثر سیستم تکثیری، جایگاه قلمه در ساقه و غلظت IBA بر ریشه‌زایی پایه‌های مالینگ مرتون 106 و 111 [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 15-26]
 • حبیبی، فریبرز بررسی فعالیت آنزیمی و واکنش‌های بیوشیمیایی دو پایه مرکبات به تنش شوری درون‌شیشه‌ای [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 165-177]
 • حسیبی، پیمان مطالعه برخی پاسخ های فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه رقم چغندرقند به تنش شوری [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 79-94]
 • حسن زاده خانکهدانی، حامد مقایسه اثر روش‌های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پیاز در شرایط روزکوتاه در میناب [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 111-123]
 • حسنوندی، محمد سعید تجزیه و تحلیل رشد گیاه گلرنگ با استفاده از مدلسازی رگرسیونی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 27-37]
 • حمیدی، حسن بررسی اثر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی زوفا [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 155-169]
 • حمزه یی، جواد تأثیرات هم‌زیستی مایکوریزا بر شاخص‌های فیزیولوژیک و عملکرد سورگوم دانه‌ای تحت شرایط دورهای مختلف آبیاری [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 151-163]

خ

 • خاتمی پور، موسی بررسی تأثیر کود دامی بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط ارزن دم روباهی و ماش [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 175-190]
 • خادم پیر، محمد مطالعه واکنش اجزای عملکرد دانه و غلاف سبز 2 رقم باقلا به فاصله بین ردیف‌ در کشت به‌موقع و دیرهنگام [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 195-210]
 • خاوازی، کاظم تأثیر مدیریت تلفیقی کود فسفر بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم ذرت علوفه ای در ورامین [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 95-110]
 • خاوازی، کاظم تأثیر همیاری سویه های Azotobacter chroococcum بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی کلزا در رشت [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 149-162]
 • خواجویی نژاد، غلامرضا بررسی رژیم های مختلف آبیاری و سوپرجاذب زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه‌ای [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 1-14]
 • خورشیدی بنام، محمد باقر تأثیر سطوح مختلف شوری روی برخی تغییرات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادام [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 179-192]
 • خوشنود یزدی، اصغر پاسخ عملکرد، اجزای عملکرد، محتوای پروتئین و روغن دانه ارقام سویا به تغییر تاریخ کاشت در منطقه شیروان [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 31-41]

د

 • دادخواه، علیرضا پاسخ عملکرد، اجزای عملکرد، محتوای پروتئین و روغن دانه ارقام سویا به تغییر تاریخ کاشت در منطقه شیروان [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 31-41]
 • دیانتی، شیرین معرفی محیط کشت مناسب برای جوانه‌زنی غیرهم‌زیست ارکیده خاکروی خربقی معمولی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 161-177]
 • دانشور، ماشااله تأثیر مقادیر مختلف فسفر و محلول‌پاشی آهن و روی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد نخود زراعی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 17-30]
 • درکی، نادر تعیین بهترین زمان برداشت پسته براساس شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 119-135]
 • دژم پور، جلیل تأثیر سطوح مختلف شوری روی برخی تغییرات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادام [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 179-192]

ذ

 • ذاکری فرد ملاحسنی، ابراهیم مقایسه اثر روش‌های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پیاز در شرایط روزکوتاه در میناب [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 111-123]

ر

 • راحمی، مجید اثر تیمار کوتاه‌مدت و مداوم اتانول و اسید جیبرلیک بر ماندگاری و کیفیت گل بریده آلسترومریا [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 1-11]
 • ربیعی، محمد تأثیر همیاری سویه های Azotobacter chroococcum بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی کلزا در رشت [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 149-162]
 • رحیمی، اصغر اثر تنش شوری بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد رویشی ژنوتیپ‌های عدس [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 107-117]
 • رسام، قربانعلی پاسخ عملکرد، اجزای عملکرد، محتوای پروتئین و روغن دانه ارقام سویا به تغییر تاریخ کاشت در منطقه شیروان [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 31-41]
 • رضایی، مهدی مدل‌سازی و بهینه‌کردن مقاومت روزنه‌ای زیتون در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 53-64]
 • رضایی سوخت آبندانی، رضا تأثیر پرایمینگ و مدت زمان آن بر خصوصیات کیفی جوانه‌زنی بذر با غلاف و گیاهچه اسپرس رقم (Eski) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • رضایی سوخت آبندانی، رضا نقش پرایمینگ و سطوح تراکم کشت در بهبود صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو‌رگ‌های ذرت سینگل‌کراس 704 در شرایط مزرعه [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 43-60]
 • رفیعی، مسعود بررسی روشهای مختلف کاربرد کود اوره و زمان برداشت بر خصوصیات فیزیکی هیبریدهای ذرت دانه ای [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 53-66]
 • رفیعی، مسعود تجزیه و تحلیل رشد گیاه گلرنگ با استفاده از مدلسازی رگرسیونی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 27-37]
 • رفیعی الحسینی، محمد بررسی ویژگی های کمی و کیفی علوفه در اکوتیپ های مختلف اسپرس در منطقه شهرکرد [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 39-52]
 • رمضانی، مهدی تأثیر مدیریت تلفیقی کود فسفر بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم ذرت علوفه ای در ورامین [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 95-110]
 • رمضانی، مهدی تأثیر پرایمینگ و مدت زمان آن بر خصوصیات کیفی جوانه‌زنی بذر با غلاف و گیاهچه اسپرس رقم (Eski) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • رمضانی، مهدی نقش پرایمینگ و سطوح تراکم کشت در بهبود صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو‌رگ‌های ذرت سینگل‌کراس 704 در شرایط مزرعه [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 43-60]
 • رهنمون، حمید تأثیر سطوح مختلف شوری روی برخی تغییرات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادام [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 179-192]
 • روحانی، عباس مدل‌سازی و بهینه‌کردن مقاومت روزنه‌ای زیتون در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 53-64]
 • روشنی، قربانعلی مقایسه تأثیر هفت نوع بستر کشت بر ویژگی های کیفی چمن بهاره در سه سطح فشردگی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 65-76]
 • روشنفکر، حبیب اله مطالعه برخی پاسخ های فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه رقم چغندرقند به تنش شوری [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 79-94]

ز

 • زارعی، حسین مقایسه تأثیر هفت نوع بستر کشت بر ویژگی های کیفی چمن بهاره در سه سطح فشردگی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 65-76]
 • زمانی پور، محبوبه بررسی آثار سربرداری و محلول‌پاشی بنزیل آدنین و آربولین بر کیفیت نهال‌‌های گیلاس، سیب و گلابی [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 35-51]
 • زند، بهنام تأثیر مدیریت تلفیقی کود فسفر بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم ذرت علوفه ای در ورامین [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 95-110]
 • زینلی، ابراهیم ارزیابی اثرات مدیریت کود نیتروژن در مرحله گلدهی بر عملکرد کلزا در شرایط گرگان [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 163-174]
 • زینلی، ابراهیم مطالعه واکنش اجزای عملکرد دانه و غلاف سبز 2 رقم باقلا به فاصله بین ردیف‌ در کشت به‌موقع و دیرهنگام [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 195-210]

س

 • سادات نوری، سید احمد ارزیابی محتوا و ترکیبات شیمیایی اسانس برخی اکوتیپ‌های رازیانه ایران [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 13-24]
 • سیادت، عطااله واکنش رشد و کارآیی جذب و مصرف نیتروژن در گندم و خردل وحشی به افزایش سطوح نیتروژن [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 111-124]
 • سیاری، محمدحسن تأثیر مصرف خاکی سولفات آهن و منگنز بر ویژگی‌های کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای سینگل کراس 704 [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 75-86]
 • سپهوند، عرفان ارزیابی برخی از ژنوتیپ های بادام در شرایط اقلیمی کرج [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 77-101]
 • سیدعباسی، سحر تأثیر تاریخ کاشت و آبیاری پیش از کاشت بر الگوی رویش علف‌های هرز و عملکرد ذرت [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 25-33]
 • سرخوش، علی کارایی مصرف نیتروژن، عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ذرت تحت پرایم بذر و زمان کاربرد نیتروژن [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 117-128]
 • سروری، سوفیا تأثیر کود نیتروژن و فاصله ردیف کاشت بر عملکرد و میزان اسانس بادرشبی [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 179-194]
 • سروری، مونا تأثیر همیاری سویه های Azotobacter chroococcum بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی کلزا در رشت [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 149-162]
 • سلامی، علی رضا معرفی محیط کشت مناسب برای جوانه‌زنی غیرهم‌زیست ارکیده خاکروی خربقی معمولی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 161-177]
 • سلطانی، افشین ارزیابی اثرات مدیریت کود نیتروژن در مرحله گلدهی بر عملکرد کلزا در شرایط گرگان [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 163-174]
 • سلطانی، افشین مدل‌سازی اثر زوال بذر بر سبزشدن گندم در تنش خشکی: بهینه‌سازی برنامه Germin در پیش‌بینی الگوی سبز شدن [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 147-160]
 • سلطانی، افشین مطالعه واکنش اجزای عملکرد دانه و غلاف سبز 2 رقم باقلا به فاصله بین ردیف‌ در کشت به‌موقع و دیرهنگام [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 195-210]
 • سلطانی، الیاس مدل‌سازی اثر زوال بذر بر سبزشدن گندم در تنش خشکی: بهینه‌سازی برنامه Germin در پیش‌بینی الگوی سبز شدن [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 147-160]
 • سمر، محمود امکان استفاده از فلورسنس کلروفیل برای ارزیابی تحمل تعدادی از پایه‌های مرکبات به تنش غرقاب [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 65-78]
 • سهرابی، اکبر تأثیر مقادیر مختلف فسفر و محلول‌پاشی آهن و روی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد نخود زراعی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 17-30]

ش

 • شیخ، فاطمه مطالعه واکنش اجزای عملکرد دانه و غلاف سبز 2 رقم باقلا به فاصله بین ردیف‌ در کشت به‌موقع و دیرهنگام [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 195-210]
 • شیدائی، سامان بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و خسارت مکانیکی وارده به بذر سویا در زمان فرآوری تحت آزمون‌های جوانه‌زنی استاندارد، هدایت الکتریکی و پیری‌ زودرس [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 187-199]
 • شریفی، پیمان تأثیر اندازه غده بذری، مقدار نیتروژن و تاریخ برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 193-209]
 • شفیعی، سید شهرام کارآیی مقادیر کاهش‌یافته علفکش‌ها و تلفیق آن‌ها با مالچ در کنترل علف‌های هرز گوجه‌فرنگی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 99-110]
 • شکاری، فرید اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید بر ارزش نانوایی گندم، رقم الوند، در شرایط دیرکشتی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 87-98]
 • شکاری، فرید تأثیر سطوح مختلف شوری روی برخی تغییرات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادام [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 179-192]
 • شکرپور، مجید ارزیابی برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک ارقام گندم در پاسخ به تنش شوری در مرحله گیاهچه ای [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]

ص

 • صابری، محمد حسین تأثیر مصرف خاکی سولفات آهن و منگنز بر ویژگی‌های کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای سینگل کراس 704 [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 75-86]
 • صادقی، حسین بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و خسارت مکانیکی وارده به بذر سویا در زمان فرآوری تحت آزمون‌های جوانه‌زنی استاندارد، هدایت الکتریکی و پیری‌ زودرس [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 187-199]
 • صادقی، فرشید تأثیرات هم‌زیستی مایکوریزا بر شاخص‌های فیزیولوژیک و عملکرد سورگوم دانه‌ای تحت شرایط دورهای مختلف آبیاری [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 151-163]
 • صادقی آذر، لطفعلی اثر تنش شوری بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد رویشی ژنوتیپ‌های عدس [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 107-117]
 • صفاری، وحیدرضا روابط بین عملکرد، سرعت تعرق و طول روزنه در هیبرید‌های ذرت تحت تأثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 95-105]
 • صفرزاد ویشکایی، محمد نقی تأثیر اندازه غده بذری، مقدار نیتروژن و تاریخ برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 193-209]

ط

 • طاهری، سمیرا بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر تحمل به یخبندان بهاره در انگور رقم بیدانه سفید [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 135-146]
 • طاهری، محمدرضا اثر نسبت‌های مختلف نیتروژن آمونیومی به نیتروژن کل بر رشد رویشی و گل‌دهی گیاه گلدانی بنت‌القنسول [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 39-51]
 • طاهرخانچی، آویشن ارزیابی تأثیرات کودهای زیستی بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه سویا تحت تنش کم‌آبی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 141-153]
 • طلایی، علی رضا تعیین بهترین زمان برداشت پسته براساس شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 119-135]
 • طهمورث‌پور، محمد آرش تأثیر اندازه غده بذری، مقدار نیتروژن و تاریخ برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 193-209]

ع

 • عابدینی اسفهلانی، محمد تأثیر تاریخ کاشت و قطع آبیاری بر عملکرد پنبه در شرایط گرمسار [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 201-211]
 • عبداللهی، مهدی اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید بر ارزش نانوایی گندم، رقم الوند، در شرایط دیرکشتی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 87-98]
 • عبداله پور، علیرضا اثر دور آبیاری و نوع پایه بر غلظت برخی از عناصر غذایی در برگ نهال‌های جوان پرتقال تامسون ناول [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 125-134]
 • عجم نوروزی، حسین ارزیابی اثرات مدیریت کود نیتروژن در مرحله گلدهی بر عملکرد کلزا در شرایط گرگان [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 163-174]
 • عدالتی مرفه، راحله اثر تیمار کوتاه‌مدت و مداوم اتانول و اسید جیبرلیک بر ماندگاری و کیفیت گل بریده آلسترومریا [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 1-11]
 • عرب، مصطفی اثر تیمار کوتاه‌مدت و مداوم اتانول و اسید جیبرلیک بر ماندگاری و کیفیت گل بریده آلسترومریا [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 1-11]
 • عزیزی، فرهاد تعیین شاخص های تحمل به خشکی در هیبریدهای مختلف ذرت شیرین [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • عسکری، مهدیه روابط بین عملکرد، سرعت تعرق و طول روزنه در هیبرید‌های ذرت تحت تأثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 95-105]
 • علیزاده، حسن محمد کارآیی مقادیر کاهش‌یافته علفکش‌ها و تلفیق آن‌ها با مالچ در کنترل علف‌های هرز گوجه‌فرنگی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 99-110]
 • علوی کیا، سید سیامک ارزیابی صفات مورفو فیزیولوژیک برخی از جمعیت‌های گونه Triticum urartu ایران در شرایط عادی و تنش کم آبی [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 135-148]

ف

 • فدوی، علی بررسی روشهای مختلف کاربرد کود اوره و زمان برداشت بر خصوصیات فیزیکی هیبریدهای ذرت دانه ای [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 53-66]
 • فرحبخش، حسن بررسی رژیم های مختلف آبیاری و سوپرجاذب زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه‌ای [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 1-14]
 • فرحبخش، محسن امکان استفاده از فلورسنس کلروفیل برای ارزیابی تحمل تعدادی از پایه‌های مرکبات به تنش غرقاب [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 65-78]

ق

 • قاسمی، علی اکبر بررسی اثر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی زوفا [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 155-169]
 • قاسم نژاد، محمود اثر دور آبیاری و نوع پایه بر غلظت برخی از عناصر غذایی در برگ نهال‌های جوان پرتقال تامسون ناول [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 125-134]
 • قاسم نژاد، محمود ارزیابی برخی از ژنوتیپ های بادام در شرایط اقلیمی کرج [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 77-101]
 • قربانی جاوید، مجید ارزیابی تأثیرات کودهای زیستی بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه سویا تحت تنش کم‌آبی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 141-153]
 • قربانزاده نقاب، محمود پاسخ عملکرد، اجزای عملکرد، محتوای پروتئین و روغن دانه ارقام سویا به تغییر تاریخ کاشت در منطقه شیروان [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 31-41]
 • قنبری، احمد ارزیابی میزان رقابت و مصرف عناصر غذایی در کشت مخلوط ارزن و خلر [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 137-150]

ک

 • کافی، محسن معرفی محیط کشت مناسب برای جوانه‌زنی غیرهم‌زیست ارکیده خاکروی خربقی معمولی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 161-177]
 • کردی، سجاد بررسی روشهای مختلف کاربرد کود اوره و زمان برداشت بر خصوصیات فیزیکی هیبریدهای ذرت دانه ای [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 53-66]
 • کریمی، حمید رضا اثر کاربرد بنزیل‌آدنین و حذف آبیاری زمستان بر ویژگی‌های درخت و میوه پسته کله‌قوچی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 171-186]
 • کلانتری، سیامک تعیین بهترین زمان برداشت پسته براساس شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 119-135]

گ

 • گنجی مقدم، ابراهیم بررسی آثار سربرداری و محلول‌پاشی بنزیل آدنین و آربولین بر کیفیت نهال‌‌های گیلاس، سیب و گلابی [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 35-51]

م

 • ماهرخ، علی تعیین شاخص های تحمل به خشکی در هیبریدهای مختلف ذرت شیرین [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • محبی صمیمی، علیرضا بررسی آثار سربرداری و محلول‌پاشی بنزیل آدنین و آربولین بر کیفیت نهال‌‌های گیلاس، سیب و گلابی [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 35-51]
 • محمدی، علی اکبر اثر کاربرد بنزیل‌آدنین و حذف آبیاری زمستان بر ویژگی‌های درخت و میوه پسته کله‌قوچی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 171-186]
 • محمدی میریک، علی اکبر اثر تنش شوری بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد رویشی ژنوتیپ‌های عدس [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 107-117]
 • محمودی، بهروز مطالعه توزیع مکانی علف‌های هرز یک مزرعه ذرت با استفاده از روابط ژئواستاتیک [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 191-204]
 • مداح‌حسینی، شهاب اثر تنش شوری بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد رویشی ژنوتیپ‌های عدس [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 107-117]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد ارزیابی تأثیرات کودهای زیستی بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه سویا تحت تنش کم‌آبی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 141-153]
 • مرادی تلاوت، محمد رضا واکنش رشد و کارآیی جذب و مصرف نیتروژن در گندم و خردل وحشی به افزایش سطوح نیتروژن [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 111-124]
 • میرشکارنژاد، بابک بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و خسارت مکانیکی وارده به بذر سویا در زمان فرآوری تحت آزمون‌های جوانه‌زنی استاندارد، هدایت الکتریکی و پیری‌ زودرس [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 187-199]
 • میرمعصومی، مسعود معرفی محیط کشت مناسب برای جوانه‌زنی غیرهم‌زیست ارکیده خاکروی خربقی معمولی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 161-177]
 • مزینانی، محمد امین ارزیابی صفات مورفو فیزیولوژیک برخی از جمعیت‌های گونه Triticum urartu ایران در شرایط عادی و تنش کم آبی [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 135-148]
 • مسکرباشی، موسی مطالعه برخی پاسخ های فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه رقم چغندرقند به تنش شوری [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 79-94]
 • مشرفی عراقی، علیرضا اثر نسبت‌های مختلف نیتروژن آمونیومی به نیتروژن کل بر رشد رویشی و گل‌دهی گیاه گلدانی بنت‌القنسول [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 39-51]
 • مظاهری، داریوش تأثیر کاربرد توام کودهای شیمیایی و ارگانیک بر خصوصیات شیمیایی گیاه و خاک در کشت جو در شرایط کم‌آبیاری [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 61-74]
 • مظفریان، ولی الله معرفی محیط کشت مناسب برای جوانه‌زنی غیرهم‌زیست ارکیده خاکروی خربقی معمولی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 161-177]
 • معصومی، حسن ارزیابی اثرات مدیریت کود نیتروژن در مرحله گلدهی بر عملکرد کلزا در شرایط گرگان [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 163-174]
 • معصومی، علی بررسی اثر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی زوفا [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 155-169]
 • مقدم، حسین کارآیی مقادیر کاهش‌یافته علفکش‌ها و تلفیق آن‌ها با مالچ در کنترل علف‌های هرز گوجه‌فرنگی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 99-110]
 • مقدم، محمد تأثیر کود نیتروژن و فاصله ردیف کاشت بر عملکرد و میزان اسانس بادرشبی [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 179-194]
 • مقدم واحد، محمد ارزیابی صفات مورفو فیزیولوژیک برخی از جمعیت‌های گونه Triticum urartu ایران در شرایط عادی و تنش کم آبی [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 135-148]
 • مقصودی مود، علی اکبر روابط بین عملکرد، سرعت تعرق و طول روزنه در هیبرید‌های ذرت تحت تأثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 95-105]
 • ملکی فراهانی، سعیده تأثیر کاربرد توام کودهای شیمیایی و ارگانیک بر خصوصیات شیمیایی گیاه و خاک در کشت جو در شرایط کم‌آبیاری [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 61-74]
 • منصوری، ایراندخت بررسی واکنش لاین امیدبخش N8119 گندم به کاربرد کود زیستی فسفات [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 125-133]
 • موحدی نائینی، علیرضا مقایسه تأثیر هفت نوع بستر کشت بر ویژگی های کیفی چمن بهاره در سه سطح فشردگی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 65-76]
 • موسوی، سید اصغر بهینه‌سازی کشت درون‌شیشه‌ای پایه‌های رویشی تترا، نماگارد و GF677 [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 103-115]
 • موسوی، سید مجید مقایسه پتانسیل لجن فاضلاب با کمپوست زباله شهری از نظر غنی‌ کردن خاک با برخی عناصر ریزمغذی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 53-63]
 • مومن پور، علی اثر دور آبیاری و نوع پایه بر غلظت برخی از عناصر غذایی در برگ نهال‌های جوان پرتقال تامسون ناول [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 125-134]
 • مومن پور، علی ارزیابی برخی از ژنوتیپ های بادام در شرایط اقلیمی کرج [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 77-101]

ن

 • نادری، روح‌انگیز اثر نسبت‌های مختلف نیتروژن آمونیومی به نیتروژن کل بر رشد رویشی و گل‌دهی گیاه گلدانی بنت‌القنسول [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 39-51]
 • نادری، روح‌انگیز اثر تیمار کوتاه‌مدت و مداوم اتانول و اسید جیبرلیک بر ماندگاری و کیفیت گل بریده آلسترومریا [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 1-11]
 • نادری عارفی، علی تأثیر تاریخ کاشت و قطع آبیاری بر عملکرد پنبه در شرایط گرمسار [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 201-211]
 • نادعلی، هاجر بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های مختلف توت‌روباه در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 79-94]
 • ناظوری، فاطمه تعیین بهترین زمان برداشت پسته براساس شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 119-135]
 • نبوی مقدم، راضیه تأثیر مصرف خاکی سولفات آهن و منگنز بر ویژگی‌های کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای سینگل کراس 704 [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 75-86]
 • نظریان فیروز آبادی، فرهاد تأثیر مقادیر مختلف فسفر و محلول‌پاشی آهن و روی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد نخود زراعی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 17-30]

و

 • وزیری کته شوری، سارا تأثیر مقادیر مختلف فسفر و محلول‌پاشی آهن و روی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد نخود زراعی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 17-30]

ه

 • هاشمی مقدم، حمید تأثیر کود نیتروژن و فاصله ردیف کاشت بر عملکرد و میزان اسانس بادرشبی [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 179-194]

ی

 • یعقوبی، محمد مطالعه توزیع مکانی علف‌های هرز یک مزرعه ذرت با استفاده از روابط ژئواستاتیک [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 191-204]
 • یوسفی، علیرضا کارآیی مقادیر کاهش‌یافته علفکش‌ها و تلفیق آن‌ها با مالچ در کنترل علف‌های هرز گوجه‌فرنگی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 99-110]