نمایه نویسندگان

آ

 • آزادگان، بهزاد اثر مدیریت کودهای شیمیایی بر عملکرد گیاهان زراعی در منطقه پاکدشت [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 1-9]

ا

 • ایران نژاد، حمید کاهش اثرات ناشی از تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از ترکیب کودهای زیستی و فسفر [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 37-50]
 • ارزانی، کاظم اثر محلول پاشی کلسیم، روی، بور و زمان برداشت بر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در میوه دو رقم گلابی آسیایی در زمان انبارداری [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 1-9]
 • اکبری، غلام عباس کاهش اثرات ناشی از تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از ترکیب کودهای زیستی و فسفر [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 37-50]
 • اکبری، غلام علی کاهش اثرات ناشی از تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از ترکیب کودهای زیستی و فسفر [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 37-50]
 • اکبری، غلام علی بررسی تأثیر تنش خشکی پایان دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کلزا [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 63-71]
 • اله دادی، ایرج بررسی اثر تراکم بر دگرآسیبی گندم رقم نیک‌نژاد و برخی از گونه‌های علف‌های هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 49-57]
 • اله دادی، ایرج کاهش اثرات ناشی از تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از ترکیب کودهای زیستی و فسفر [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 37-50]
 • امیری، رضا اثر مدیریت کودهای شیمیایی بر عملکرد گیاهان زراعی در منطقه پاکدشت [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 1-9]
 • امیری، عادل بررسی اثر تاریخ کاشت، رقم و ازتوباکتر بر عملکرد گندم در منطقه بردسیر [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 11-19]

ب

 • باغستانی میبدی، محمد علی بررسی اثر تراکم بر دگرآسیبی گندم رقم نیک‌نژاد و برخی از گونه‌های علف‌های هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 49-57]
 • باغستانی میبدی، محمد علی بررسی اثر دما و غلظت GR60 بر جوانه‌زنی بذر دو گونه گل‌جالیز و رشد آن ها در حضور گوجه‌فرنگی و توتون [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 11-23]
 • برزگر، محسن اثر محلول پاشی کلسیم، روی، بور و زمان برداشت بر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در میوه دو رقم گلابی آسیایی در زمان انبارداری [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 1-9]
 • بستانی، سحر بررسی اثر غنی سازی دی اکسیدکربن بر آناتومی برگ گیاهان جعفری، ابری و رعنا زیبا [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 25-35]
 • بهرامی سرمندی، حسن عوامل مؤثر بر بهبود جوانه زنی رویان های بدنی گردوی ایرانی و تبدیل آن ها به گیاهک [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 73-82]

ت

 • تاج الدین کوکیایی، رسول تأثیر پیش تیمار بذور بر خصوصیات رویشی و زایشی ارقام گندم [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 51-62]
 • تائب، محمد بررسی رابطه صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در لاین های گندم نان [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 59-67]
 • توحیدی نژاد، عنایت اله بررسی اثر تاریخ کاشت، رقم و ازتوباکتر بر عملکرد گندم در منطقه بردسیر [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 11-19]

ج

 • جعفری، احمد مقایسه عملکرد ارقام جو مقاوم به سرما در فریدن استان اصفهان [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 21-27]
 • جلالی، وحیدرضا مدل‌سازی اثر زمان اعمال تنش شوری محیط ریشه بر عملکرد گیاه کلزا [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 29-40]
 • جم نژاد، منوچهر بررسی اثر دما و غلظت GR60 بر جوانه‌زنی بذر دو گونه گل‌جالیز و رشد آن ها در حضور گوجه‌فرنگی و توتون [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 11-23]
 • جهانسوز، محمدرضا مقایسه اثر فصل کشت بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شوید [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 41-47]
 • جواهری، محمدعلی بررسی اثر تاریخ کاشت، رقم و ازتوباکتر بر عملکرد گندم در منطقه بردسیر [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 11-19]

ح

 • حیدری، مختار اثر زمان بلوغ میوه بر بهبود جوانه زنی بذر و رشد دانهال های انبه [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 69-79]

خ

 • خدارحمی، منوچهر بررسی رابطه صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در لاین های گندم نان [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 59-67]
 • خلج، حمیده بررسی اثر تراکم بر دگرآسیبی گندم رقم نیک‌نژاد و برخی از گونه‌های علف‌های هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 49-57]
 • خوش قلب، حسن اثر محلول پاشی کلسیم، روی، بور و زمان برداشت بر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در میوه دو رقم گلابی آسیایی در زمان انبارداری [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 1-9]

د

 • درویش، فرخ بررسی رابطه صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در لاین های گندم نان [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 59-67]
 • دوازده امامی، سعید مقایسه اثر فصل کشت بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شوید [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 41-47]

ر

 • رضائی، رضا تأثیر قدرت رشد پایه مادری و هورمون اکسین بر کال زایی و تولید ریشه قلمه ها و افکنه های گردو [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 81-93]

س

 • سادات نوری، سید احمد بررسی تأثیر تنش خشکی پایان دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کلزا [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 63-71]
 • سفیدکن، فاطمه مقایسه اثر فصل کشت بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شوید [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 41-47]
 • سلاح ورزی، یحیی بررسی اثر غنی سازی دی اکسیدکربن بر آناتومی برگ گیاهان جعفری، ابری و رعنا زیبا [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 25-35]

ش

 • شیرانی راد، امیرحسین بررسی تأثیر تنش خشکی پایان دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کلزا [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 63-71]
 • شور، محمود بررسی اثر غنی سازی دی اکسیدکربن بر آناتومی برگ گیاهان جعفری، ابری و رعنا زیبا [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 25-35]

ض

 • ضرابی، مهدی کاهش اثرات ناشی از تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از ترکیب کودهای زیستی و فسفر [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 37-50]

ع

 • عباسی، معصومه اثر زمان بلوغ میوه بر بهبود جوانه زنی بذر و رشد دانهال های انبه [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 69-79]
 • عیوضی، علی رضا تأثیر پیش تیمار بذور بر خصوصیات رویشی و زایشی ارقام گندم [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 51-62]

ق

ک

 • کلانتری، سیامک عوامل مؤثر بر بهبود جوانه زنی رویان های بدنی گردوی ایرانی و تبدیل آن ها به گیاهک [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 73-82]

ل

 • لبافی، محمدرضا بررسی اثر تراکم بر دگرآسیبی گندم رقم نیک‌نژاد و برخی از گونه‌های علف‌های هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 49-57]

م

 • محلوجی، مهرداد مقایسه عملکرد ارقام جو مقاوم به سرما در فریدن استان اصفهان [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 21-27]
 • محمدی نژاد، قاسم بررسی اثر تاریخ کاشت، رقم و ازتوباکتر بر عملکرد گندم در منطقه بردسیر [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 11-19]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد بررسی تأثیر تنش خشکی پایان دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کلزا [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 63-71]
 • مظاهری، داریوش مقایسه اثر فصل کشت بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شوید [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 41-47]
 • میقانی، فریبا بررسی اثر تراکم بر دگرآسیبی گندم رقم نیک‌نژاد و برخی از گونه‌های علف‌های هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 49-57]
 • میقانی، فریبا بررسی اثر دما و غلظت GR60 بر جوانه‌زنی بذر دو گونه گل‌جالیز و رشد آن ها در حضور گوجه‌فرنگی و توتون [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 11-23]
 • ملکوتی، محمد جعفر اثر محلول پاشی کلسیم، روی، بور و زمان برداشت بر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در میوه دو رقم گلابی آسیایی در زمان انبارداری [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 1-9]
 • مین باشی معینی، مهدی بررسی اثر دما و غلظت GR60 بر جوانه‌زنی بذر دو گونه گل‌جالیز و رشد آن ها در حضور گوجه‌فرنگی و توتون [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 11-23]
 • مهرآفرین، علی بررسی اثر تراکم بر دگرآسیبی گندم رقم نیک‌نژاد و برخی از گونه‌های علف‌های هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 49-57]

ن

 • نعیمی، معصومه بررسی تأثیر تنش خشکی پایان دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کلزا [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 63-71]

و

 • وحدتی، کورش تأثیر قدرت رشد پایه مادری و هورمون اکسین بر کال زایی و تولید ریشه قلمه ها و افکنه های گردو [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 81-93]
 • وحدتی، کورش عوامل مؤثر بر بهبود جوانه زنی رویان های بدنی گردوی ایرانی و تبدیل آن ها به گیاهک [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 73-82]

ه

 • همائی، مهدی مدل‌سازی اثر زمان اعمال تنش شوری محیط ریشه بر عملکرد گیاه کلزا [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 29-40]