نمایه نویسندگان

ا

 • ایران نژاد، حمید بررسی عملکرد ارقام مختلف کتان روغنی در منطقه ورامین [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 11-17]
 • اسماعیلی، محمد علی بررسی اثرات آللوپاتیک توتون بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 83-92]
 • اصغری، جعفر تأثیر زمان برداشت بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در شش رقم کلزا [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 75-82]
 • اصفهانی، مسعود تأثیر زمان برداشت بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در شش رقم کلزا [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 75-82]
 • افیونی، داود بررسی واکنش واریته های مختلف گندم نان به شوری آب آبیاری [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 1-10]
 • اکبری، غلام عباس اثر تنش کم آبی بر عملکرد کلزای بهاره [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 29-39]
 • امیری، رضا بررسی عملکرد ارقام مختلف کتان روغنی در منطقه ورامین [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 11-17]
 • امیری، رضا اثر تنش کم آبی بر عملکرد کلزای بهاره [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 29-39]

ب

 • باغستانی، محمد علی بررسی خصوصیات بیولوژیکی و فنولوژیکی گل جالیز در پارازیتیسم با بادام رقم مامایی [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 19-27]
 • بهروزی، دلاور بررسی خصوصیات بیولوژیکی و فنولوژیکی گل جالیز در پارازیتیسم با بادام رقم مامایی [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 19-27]
 • بهمنیار، محمد علی بررسی اثرات آللوپاتیک توتون بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 83-92]

پ

 • پیردشتی، همت اله بررسی اثرات آللوپاتیک توتون بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 83-92]
 • پشتکوهی، محبوبه بررسی عملکرد ارقام مختلف کتان روغنی در منطقه ورامین [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 11-17]
 • پوریوسف، مجید اثر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دو گونه بارهنگ [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 49-63]

ج

 • جهانسوز، محمدرضا اثر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دو گونه بارهنگ [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 49-63]
 • جوانمردی، زینب بررسی عملکرد ارقام مختلف کتان روغنی در منطقه ورامین [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 11-17]

ح

د

 • دادرس نیا، آرزو اثر محلول پاشی با اوره بر خصوصیات پرتقال تامسون ناول [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 41-47]
 • دشتی، شهریار اثر تنش کم آبی بر عملکرد کلزای بهاره [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 29-39]

ر

 • ربیعی، محمد تأثیر زمان برداشت بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در شش رقم کلزا [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 75-82]
 • رحیمی، اصغر اثر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دو گونه بارهنگ [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 49-63]
 • رحیمیان مشهدی، حمید بررسی خصوصیات بیولوژیکی و فنولوژیکی گل جالیز در پارازیتیسم با بادام رقم مامایی [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 19-27]
 • رحیمیان مشهدی، حمید اثر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دو گونه بارهنگ [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 49-63]

ش

ع

 • علیزاده، حسن محمد بررسی خصوصیات بیولوژیکی و فنولوژیکی گل جالیز در پارازیتیسم با بادام رقم مامایی [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 19-27]

ف

 • فرقانی، اکبر اثر محلول پاشی با اوره بر خصوصیات پرتقال تامسون ناول [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 41-47]
 • فیفایی، رضا اثر محلول پاشی با اوره بر خصوصیات پرتقال تامسون ناول [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 41-47]

م

 • مداح حسینی، شهاب اثر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دو گونه بارهنگ [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 49-63]
 • مرادی، بیژن اثر محلول پاشی با اوره بر خصوصیات پرتقال تامسون ناول [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 41-47]
 • مرجوی، علی رضا بررسی واکنش واریته های مختلف گندم نان به شوری آب آبیاری [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 1-10]
 • معین راد، حمید اثر اتفن بر سهولت برداشت محصول بادام و کارایی آن در تأخیر گل دهی [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 65-74]

ه

 • هاشمی، سید محمدرضا تأثیر زمان برداشت بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در شش رقم کلزا [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 75-82]

ی

 • یزدانی، محمد بررسی اثرات آللوپاتیک توتون بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 83-92]