نمایه نویسندگان

آ

 • آتشی، صادق اثر تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی، کمیت و کیفیت اسانس در اسطوخودوس [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 979-988]
 • آتشکار، داریوش اثر سیستم تکثیری، جایگاه قلمه در ساقه و غلظت IBA بر ریشه‌زایی پایه‌های مالینگ مرتون 106 و 111 [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 15-26]
 • آتشکار، داریوش ارزیابی خصوصیات رویشی و زایشی سیب میانرس DAT1 در مقایسه با تعدادی از ارقام تابستانه بر پایه‌های رویشی مختلف [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 199-210]
 • آذری، آرمان تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی خلر [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 701-711]
 • آذری، آرمان اثر سطوح متفاوت آبیاری بر رشد رویشی و عملکرد دانه خلر و ماشک گل خوشه ای [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 55-68]
 • آریافر، سیاوش اثر کمپوست زباله شهری بر عملکرد، درصد اسانس و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی سیاه‌دانه تحت شرایط تنش خشکی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 31-42]
 • آران، مهدی اثرات تغذیه برگی کودهای نانو‌ نیتروژن و اوره بر ویژگی‌های کمی و کیفی هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 155-168]
 • آرمین، محمد تعیین زمان بحرانی کنترل علف‌های هرز در شرایط کشت رایج و فواصل ردیف خیلی باریک پنبه [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 247-258]
 • آرمین، محمد تأثیر نظام‌های مختلف تغذیه بر ویژگی‌های کمی و کیفی چغندر قند در شیوه‌های مختلف کشت [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 59-72]
 • آرویی، حسین اثرات دور آبیاری و خاکپوش بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد خربزه [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 57-66]
 • آروس، جابر بررسی اثر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی زوفا [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 155-169]
 • آروین، محمد جواد اثر تنظیم‌کننده رشد متیل جاسمونات بر ویژگی‌های رویشی و عملکرد میوه طالبی رقم ʼسمسوریʻ [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 671-682]
 • آروین، محمد جواد واکنش ارقام جو به تیمارهای شیمیایی سالیسیلیک اسید و سلنیوم تحت تنش خشکی در شرایط مزرعه [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 431-441]
 • آزادبخت، مسعود بررسی واکنش‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی ارقام زینتی مرکبات تحت تنش دمای پایین [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 979-994]
 • آزاد قوجه بیگلو، حمیده اثر محلول‌پاشی نانوکلات آهن بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و عملکرد گل ژنوتیپ های بابونه تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 257-271]
 • آزادگان، بهزاد اثر مدیریت کودهای شیمیایی بر عملکرد گیاهان زراعی در منطقه پاکدشت [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 1-9]
 • آژند، ماندانا اثر محدودیت منابع فتوسنتزی و تنش کم‌آبی پس از گرده‌افشانی بر عملکرد دانه و تبادلات گازی ارقام مختلف جو [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 839-856]
 • آشناور، محبوبه اثر کود دامی و شیمیایی روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه سرخارگل [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 701-711]
 • آشناور، محبوبه تأثیر نانوکود فسفر و ورمی‌کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس بابونه آلمانی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 177-187]
 • آقابابادستجردی، مینا تأثیر سیستم‌های مختلف کوددهی بر خصوصیات تغذیه‌ای و کیفی علوفه‌دارو (مطالعه موردی: کشت توأم یونجه چندساله و رازیانه) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 111-125]
 • آقاعلیخانی، مجید بررسی تراز انرژی زراعت گرچک در شهرستان ورامین به‌منظور تولید بیودیزل [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 43-52]
 • آقاعلیخانی، مجید تأثیر تیمارهای کودی و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد دانه و ویژگی‌های کیفی دانه آفتابگردان [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 219-234]
 • آقاعلیخانی، مجید اثر مقدار نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و کارایی نیتروژن در گیاه خار مقدس‎ ‎ [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 643-654]
 • آقائی، کیوان اثر نوع منبع نیتروژن و باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد توده بومی سیر تالش در رشت [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 533-545]
 • آل ابراهیم، محمدتقی بررسی عملکرد قابل فروش غده سیب زمینی در شرایط کاربرد علف کش اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدی سیب زمینی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 775-787]
 • آل طه، راحله ارزیابی توان رشد در گیاه اسپناج مایه‌زنی شده با قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا، مایکوریزا و قارچ ‌های دیواره تاریک در تنش خشکی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 517-531]
 • آیین، احمد ارزیابی کارآیی مدل DSSAT برای تخمین عملکرد بالقوه سیب‏ زمینی در نظام زراعی کشت پاییزه (مطالعه موردی: منطقة جیرفت) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 893-905]
 • آینه بند، امیر تعیین حدود بهینه عوامل مدیریتی در افزایش عملکرد گندم در استان گلستان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 577-590]
 • آینه بند، امیر اثر نوع گیاهان علوفه‏ای و روش کشت بر کمیت و کیفیت علوفه در الگوی کشت مخلوط [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 295-305]

ا

 • ابدالی مشهدی، علیرضا ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط جو و رازیانه در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 973-986]
 • ابدالی مشهدی، علیرضا ارزیابی بهره‌وری آب، برخی صفات کمی و کیفی نیشکر درکشت مخلوط با لگوم [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 233-246]
 • ابراهیمی، اسماعیل بررسی پاسخ‌های آنتی اکسیداسیونی برای ریشه یک موتانت برنج تحت تنش شوری در مرحله گیاهچه‌ای [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]
 • ابراهیمی، پونه بررسی رابطه تجمع ترکیبات فنولی میوه در ارقام پرتقال 'الوستیانا' و 'ایتالیایی' با میوه پایه‌های آنها [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 571-581]
 • ابراهیمی، رحیم بررسی واکنش های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی گیاه کینوا تحت تنش کم‌آبیاری و تیمارهای کودی در خاک شور [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 629-644]
 • ابراهیمی، محسن بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روش های مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 27-40]
 • ابراهیمی، نجیب الله پیش‌بینی تولید ماده خشک و سطح برگ گیاه باقلا در تاریخ کاشت و تراکم‌های مختلف [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 283-298]
 • ابراهیمی، نجیب الله پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM_iCrop برای پیش بینی رشد و نمو باقلا در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 531-542]
 • ابراهیمی، یونس اثر گرده‌افشانی تکمیلی بر تشکیل و کیفیت میوه کیوی رقم ʼهایواردʽ [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 785-797]
 • ابراهیمیان، ال ناز اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی زنیان در سطوح مختلف آبیاری [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 775-788]
 • ابراهیمیان، ال ناز اثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 893-905]
 • ابوذری، ابوذر تاثیر رژیم آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات ارزن مرواریدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابوطالبیان، محمد کارایی مصرف نیتروژن، عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ذرت تحت پرایم بذر و زمان کاربرد نیتروژن [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 117-128]
 • ابوطالبیان، محمدعلی مقایسه شاخص‎ سطح برگ، خصوصیات کمی و کیفی 13 رقم جدید سیب زمینی تحت شرایط اقلیمی نیمه خشک و سرد رزن [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 645-656]
 • ابوطالبیان، محمد علی اثر پرایمینگ بذر در مزرعه و شیوه کاربرد کود سولفات روی بر خصوصیات سبز شدن، عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت در همدان [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 675-692]
 • ابوطالبیان، محمد علی اثر هم‌زیستی میکوریزایی و پرایم بذر در مزرعه بر خصوصیات سبزشدن، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در مقادیر مختلف کود فسفات [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 733-747]
 • ابوطالبی جهرمی، عبدالحسین مقایسه اثر روش‌های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پیاز در شرایط روزکوتاه در میناب [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 111-123]
 • اثنی عشری، محمود تغییرات فصلی در محتوای پروتئین‌های محلول، فنول‌کل و مالون‌دی‌آلدهید و ارتباط آنها با مقاومت به سرمای برخی از ارقام تاک [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 999-1013]
 • اثنی عشری، محمود تأثیر تغذیه روی بر کاهش خسارت اکسیداتیو ناشی از تنش شوری در دو رقم زیتون [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 329-343]
 • احتشامی، سید محمدرضا تأثیر مدیریت تلفیقی کود فسفر بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم ذرت علوفه ای در ورامین [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 95-110]
 • احتشامی، سید محمدرضا تأثیر همیاری سویه های Azotobacter chroococcum بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی کلزا در رشت [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 149-162]
 • احتشامی، سید محمدرضا تعیین آستانه خسارت اقتصادی خردل ‌وحشی در رقابت با چهار رقم گندم در منطقه گرگان [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • احتشامی، سید محمدرضا بررسی اثر تلقیح با کودهای زیستی و شیمیایی بر مقدار جذب عناصر معدنی ذرت علوفه‌ای سینگل‌کراس 540 تحت رژیم‌های مختلف رطوبتی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 541-551]
 • احسانی پور، علی ارزیابی بهره‌وری آب، برخی صفات کمی و کیفی نیشکر درکشت مخلوط با لگوم [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 233-246]
 • احسان زاده، پرویز بررسی خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد چهار رقم کنجد تحت رژیم های رطوبتی خاک [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 75-88]
 • احسان فر، سمیه بررسی اثر اندازه بنه و آغشته‏ سازی بنه با پلی‏آمین‏ها بر عملکرد و صفات رویشی و کیفی زعفران [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 467-485]
 • احمدی، علی تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی‌های رویشی و عملکرد چند رقم نخود پاییزه [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 977-985]
 • احمدی، علی مطالعه روشهای مختلف خاک‌ورزی بر برخی خصوصیات خاک، عملکرد دانه و صفات مورفولوژیکی گندم و نخود در شرایط دیم شهرستان سرپل‌ذهاب [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 581-594]
 • احمدی، علی اثر تنش آبی بر ویژگی‏های فیزیولوژیکی برگ و مقاومت به خشکی ژنوتیپ‎های مختلف پنبه [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 987-999]
 • احمدی، فاطمه پاسخ برخی از ژنوتیب‌های انتخابی انار (Punica granatum) به شوری آب آبیاری [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 303-321]
 • احمدی، فرناز اثر تغذیه پتاسیم و بور بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه انگور رقم ʻعسکریʼ [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 417-430]
 • احمدی، نیما بررسی اثر اتیلن خارجی بر ویژ‌گی‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی مرتبط با فرایند پیری در دو اکوتیپ‌ گل‌محمدی [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 767-783]
 • احمدی، نیما مطالعه‌ی مزرعه‌ای و میکروسکوپی خود و دگرناسازگاری دو اکوتیپ‌ ارزشمند گل‌محمدی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 505-516]
 • احمدی، نیما اثر تیمار بخار متیل‌جاسمونات بر ویژگی‏های فیزیکو - بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت گل شاخه‌ بریده ژربرا رقم پینک الگانس [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 963-977]
 • احمدی، نوراله مطالعه ریشه زایی و رشد قلمه در برخی ژنوتیپ های رز متحمل و حساس به اتیلن [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 1-11]
 • احمدی، نوراله بررسی اثر دمای نگهداری و غلظت‌های مختلف پوترسین بر جوانه‌زنی دانه و رشد لوله گرده دو ژنوتیپ ایرانی گل محمدی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 321-337]
 • احمدی، نوراله اثر 1- متیلسیکلوپروپان و اتیلن بر صفات فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گله ای شاخه بریدنی میخک ‘گرند اسلم’ [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 79-89]
 • احمدآبادی، زهرا تأثیر کاربرد ورمی کمپوست بر میزان عناصر غذایی کم مصرف در خاک و غلظت آنها در گیاه گاوزبان [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 1-12]
 • احمدآبادی، زهرا تأثیر سیستم های کشت غرقاب (مزرعه برنج) و خشکی (کشت سبزی ها) بر وضعیت فلزات سنگین خاک با توجه به اثرات تجمعی و باقیمانده کودهای آلی [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 57-69]
 • احمدآبادی، زهرا مقایسه پتانسیل لجن فاضلاب با کمپوست زباله شهری از نظر غنی‌ کردن خاک با برخی عناصر ریزمغذی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 53-63]
 • احمدیان، احمد اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیز تحت تأثیر انواع کود آلی و شیمیایی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 289-302]
 • احمدی علیپور، حمید پهنه‏بندی استان گلستان از نظر توان و خلأ تولید گندم با استفاده از مدل شبیه ‏سازی SSM-Wheat [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 129-144]
 • احمدوند، گودرز اثر مصرف سیلیکون بر عملکرد دانه ارزن معمولی و بازده مصرف آب تحت شرایط تنش خشکی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 399-416]
 • اخگر، عبدالرضا تاثیر جدایه های برتر سودوموناس فلورسنت به‏ عنوان کود بیولوژیک بر رشد و تغذیه گیاه ذرت [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 319-333]
 • ایران نژاد، حمید بررسی عملکرد ارقام مختلف کتان روغنی در منطقه ورامین [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 11-17]
 • ایران نژاد، حمید کاهش اثرات ناشی از تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از ترکیب کودهای زیستی و فسفر [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 37-50]
 • اردشیری، طاهره اثر محلول‌پاشی نانو کود کلات آهن و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت کلزا در شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 31-43]
 • اردکانی، محمدرضا بررسی تأثیر تلقیح ریزغدۀ سیب‌زمینی با باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و مقدار جذب عناصر غذایی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 911-924]
 • اردکانی، محمد رضا اثر مقادیر کاهش‌یافته کودهای شیمیایی و کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی علوفه شبدر ایرانی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 271-287]
 • ارزانی، کاظم اثر محلول پاشی کلسیم، روی، بور و زمان برداشت بر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در میوه دو رقم گلابی آسیایی در زمان انبارداری [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 1-9]
 • ارزانی، کاظم بررسی اثر پاشش کائولین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون رقم زرد در شرایط اقلیمی شهرستان فسا [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 169-184]
 • ارشادی، احمد بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر تحمل به یخبندان بهاره در انگور رقم بیدانه سفید [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 135-146]
 • ارشادی، احمد تغییرات فصلی در محتوای پروتئین‌های محلول، فنول‌کل و مالون‌دی‌آلدهید و ارتباط آنها با مقاومت به سرمای برخی از ارقام تاک [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 999-1013]
 • ارشادی، احمد ارزیابی تحمل پایه‌های هلو، بادام تلخ، GF677 و GN15 به کلروز ناشی از بی‌کربنات و کمبود آهن [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 341-355]
 • ارشادی، احمد اثر روغن‌ سویا و نفتالین‌استیک‌اسید در به تأخیر انداختن زمان باز شدن جوانه‌ها و کاهش خسارت سرمای بهاره در انگور رقم ’فخری‘ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 357-371]
 • ارشادی، احمد اثر کاربرد برگی متیل‌جاسمونات بر تحمل به سرمای دانهال‌های خیار گلخانه‌ای رقم ’نگین‘ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 441-455]
 • ارشادی، احمد تأثیر پوترسین و اسپرمین بر تحمل به خشکی بادام و هلو [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 203-218]
 • ارشادی، احمد اثر تراکم کاشت بر کیفیت میوه و غلظت عناصر غذایی برگ سیب رقم ‘گرانی‌اسمیت’ روی پایه 26M [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 345-358]
 • ارغوانی، مسعود اثر کاربرد سیلیکون بر تحمل به شوری چمن کنتاکی بلوگراس [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 133-145]
 • ارغوانی، مسعود اثر سدیم نیتروپروساید بر تحمل به خشکی چچم چندساله در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه دانهال [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 335-346]
 • ارغوانی، مسعود مطالعه ویژگی‏های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی چمن آفریقایی تحت تأثیر کاربرد سدیم نیتروپروساید در شرایط تنش کم آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 417-430]
 • ارغوانی، مسعود اثر سالیسیلیک ‌اسید بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی وتیورگرس تحت شرایط تنش کم‌آبی [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 591-603]
 • ایزدپناه، یونس تأثیر اندازه غده بذری، مقدار نیتروژن و تاریخ برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 193-209]
 • ایزدی دربندی، علی ارزیابی محتوا و ترکیبات شیمیایی اسانس برخی اکوتیپ‌های رازیانه ایران [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 13-24]
 • ایزدی دربندی، علی ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژی رقم های جو زراعی و وحشی در وضعیت تنش کم‌آبیاری [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 85-98]
 • اسدی، وهب ارزیابی مولکولی کارایی شیمی درمانی و کشت مریستم برای تولید هفت رقم گلابی عاری از ویروس [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 107-118]
 • اسد الهی، محمد تأثیر نفتالین استیک اسید بر شدت تنک و ویژگی‌های کیفی و آنتی‌اکسیدانی میوه دو رقم هلو [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 867-880]
 • اسدی دوست طولی، میترا ارزیابی امکان تولید قارچ شیتاکه روی ضایعات کشاورزی و اثر آنها بر عملکرد و کارایی بیولوژیکی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 521-530]
 • اسدی رحمانی، هادی اثر مقادیر کاهش‌یافته کودهای شیمیایی و کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی علوفه شبدر ایرانی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 271-287]
 • اسدی صنم، سمانه اثر محلول‌پاشی کود نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج دورگ ‘دیلم’ [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 693-706]
 • اسدی صنم، سمانه اثر زمان نشاکاری و تراکم بوته بر ماده خشک و فنل کل شاخساره گیاه دارویی سرخارگل در ساری [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1095-1111]
 • اسدی صنم، سمانه تأثیر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی آویشن باغی در شرایط دیم هفت استان ایران [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 113-127]
 • اسدی کنگرشاهی، علی امکان استفاده از فلورسنس کلروفیل برای ارزیابی تحمل تعدادی از پایه‌های مرکبات به تنش غرقاب [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 65-78]
 • اسدی نسب، نفیسه مطالعه برخی پاسخ های فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه رقم چغندرقند به تنش شوری [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 79-94]
 • اسفندیاری، صمد تأثیر کم آبیاری بر رشد رویشی، عملکرد و کارایی مصرف آب پرتقال مارس ارلی در جنوب کرمان [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 707-718]
 • اسفندیاری، عزت‌اله ارزیابی برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک ارقام گندم در پاسخ به تنش شوری در مرحله گیاهچه ای [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • اسفندیارپور، عیسی ارزیابی عصاره‎گیرهای شیمیایی در تعیین پتاسیم قابل استفاده‌ پسته در خاک‌های آهکی رفسنجان [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 935-947]
 • اسکندری، حمداله تأثیر پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی، عملکرد و کیفیت دانه کنجد در شرایط آبیاری محدود [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 373-388]
 • اسکندری، حمداله عملکرد دانه و کارآیی انرژی سیستم تولید جو در شرایط دیم در واکنش به آبیاری تکمیلی در مرحله گلدهی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 871-880]
 • اسکندری، حمداله تأثیر آبیاری تکمیلی در مرحله رشد زایشی بر عملکرد دانه، روغن و کارآیی انرژی سیستم تولید کلزا در شرایط دیم [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 907-919]
 • اسکندری، علی تعیین بهترین شاخص‌های گزینش در لاین‌های جهش‌یافتة برنج در شرایط متفاوت رطوبتی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 173-189]
 • اسکندری، فرخنده تأثیر محلول‌پاشی کلات آهن و نانوکلات آهن بر صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس ریحان مقدس [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 595-606]
 • اسکندری، محمد بررسی روشهای مختلف کاربرد کود اوره و زمان برداشت بر خصوصیات فیزیکی هیبریدهای ذرت دانه ای [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 53-66]
 • اسکوئی، بیتا بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و خسارت مکانیکی وارده به بذر سویا در زمان فرآوری تحت آزمون‌های جوانه‌زنی استاندارد، هدایت الکتریکی و پیری‌ زودرس [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 187-199]
 • اسماعیلی، احمد مقایسه برخی ویژگی‌های فیزیومورفولوژیکی هشت رقم رز شاخه‌ بریده [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 663-674]
 • اسماعیلی، محمد علی بررسی اثرات آللوپاتیک توتون بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 83-92]
 • اسماعیلی، محمد علی بررسی اثر پیش‌تیمار بذر بر خصوصیات گیاهچه‌ای، مورفولوژیک ریشه و مراحل فنولوژیک دو رقم برنج در شرایط کشت مستقیم [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسماعیلی آفتابدری، محمد تعیین مناسب‌ترین الگو برای کشت دومنظوره علوفه و بذر یونجه براساس ارزش اقتصادی در منطقه زنجان [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 493-503]
 • اسماعیلی زاده، مجید اثر کاربرد بنزیل‌آدنین و حذف آبیاری زمستان بر ویژگی‌های درخت و میوه پسته کله‌قوچی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 171-186]
 • اسماعیلی زاده، مجید آثار دور آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم انگور ایرانی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • اسماعیلی زاده، مجید بررسی اثر تعداد دفعات محلول‌دهی و محلول‌پاشی با سولفات پتاسیم بر برخی صفات رویشی، زایشی، فیزیولوژیکی و عناصر معدنی در گیاه توت فرنگی رقم پاروس در کشت بدون خاک [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 165-179]
 • اسماعیل زاده بهابادی، صدیقه تأثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک و کیتوزان بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گلرنگ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 453-466]
 • اشرف مهرابی، علی بررسی روشهای مختلف کاربرد کود اوره و زمان برداشت بر خصوصیات فیزیکی هیبریدهای ذرت دانه ای [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 53-66]
 • اشرف مهرابی، علی ارزیابی صفات مورفو فیزیولوژیک برخی از جمعیت‌های گونه Triticum urartu ایران در شرایط عادی و تنش کم آبی [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 135-148]
 • اشرف مهرابی، علی اثر محلول‌پاشی روی بر تعدیل تنش کم‌آبی در مراحل مختلف رشد ارقام لوبیا در شرایط آب‌ و هوایی ایلام [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 641-652]
 • اشکوری، علیرضا اثر دور آبیاری و نوع پایه بر غلظت برخی از عناصر غذایی در برگ نهال‌های جوان پرتقال تامسون ناول [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 125-134]
 • اصغری، جعفر تأثیر زمان برداشت بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در شش رقم کلزا [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 75-82]
 • اصغری، جعفر ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با لوبیاچیتی و کدوی تخمه‌ کاغذی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 683-699]
 • اصغری، جعفر تعیین آستانه خسارت اقتصادی خردل ‌وحشی در رقابت با چهار رقم گندم در منطقه گرگان [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • اصغری پور، محمدرضا بررسی تأثیر کود دامی بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط ارزن دم روباهی و ماش [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 175-190]
 • اصغری پور، محمدرضا تأثیر تغذیه برگی سیلیکون بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیوشیمیایی رازیانه تحت شرایط کم‌‌آبیاری [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1035-1048]
 • اصغری پور، محمدرضا تأثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک و کیتوزان بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گلرنگ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 453-466]
 • اصغری پور، محمدرضا اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد، میزان مواد مؤثره و کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط زنیان و اسفرزه [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 835-850]
 • اصغری پور، محمدرضا تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و انواع کود بر ویژگی‏های کمی و کیفی زیره سبز [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 415-426]
 • اصغری پور، محمدرضا اثر کود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شیمیایی و زیستی بر عملکرد دانه و ویژگی‌های بیوشیمیایی سیاه‌دانه در شرایط قطع آبیاری [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 655-666]
 • اصغری پور، محمد رضا اثر نظام‌های مختلف تغذیه‌ای بر ویژگی‌های رویشی، بیوشیمیایی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه تاتوره [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 869-888]
 • اصغر زاده، احمد بررسی تأثیر تلقیح ریزغدۀ سیب‌زمینی با باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و مقدار جذب عناصر غذایی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 911-924]
 • اصغر زاده، احمد ارزیابی میزان تحمل به انجماد سرو‌بادبزنی (نوش) و سرو‌نقره‌ای در شرایط کنترل ‌شده [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 315-327]
 • اصفهانی، زهرا آثار محلول‌پاشی مگافول بر عملکرد و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی رقم ریوگرند تحت شرایط تنش کم‌آبی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 995-1009]
 • اصفهانی، مسعود تأثیر زمان برداشت بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در شش رقم کلزا [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 75-82]
 • اصفهانی، مسعود ارزیابی اثر خصوصیات ریخت شناسی و فیزیولوژیک ساقه بر خوابیدگی بوته در 12 ژنوتیپ برنج [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 13-201]
 • اصفهانی، مسعود اثر زمان نشاکاری بر عملکرد شلتوک و صفات فیزیولوژیک در مرحله پر شدن دانه ارقام برنج [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 655-671]
 • اصلانی، شیلان اثر اسید هیومیک بر شاخص‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد گوجه‌فرنگی تحت شرایط کم آبیاری [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 221-232]
 • اعتمادی، نعمت اله ارزیابی قابلیت استفاده کاربردی از دو گونه گراس بومی ایران [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1027-1036]
 • اعلائی، میترا اثر سدیم نیتروپروساید بر تحمل به خشکی چچم چندساله در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه دانهال [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 335-346]
 • اعلمی، علی ارزیابی اثر خصوصیات ریخت شناسی و فیزیولوژیک ساقه بر خوابیدگی بوته در 12 ژنوتیپ برنج [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 13-201]
 • اعلمی، علی اثر زمان نشاکاری بر عملکرد شلتوک و صفات فیزیولوژیک در مرحله پر شدن دانه ارقام برنج [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 655-671]
 • افتخاری، سمیه اثر شاخص رسیدگی بر کیفیت میوه و روغن سه رقم زیتون منطقه رودبار [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 273-286]
 • افشاری، حسین تأثیر اسید سالیسیلیک بر سطوح پرولین، قندهای محلول و نشت یونی دو رقم زردآلو تحت تنش سرما [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 127-138]
 • افشاری بهبهانی زاده، ساناز تغییرات میزان تعرق کوتیکولی، موم و کریستال‌های موم برگ ژنوتیپ‌های جو در پاسخ به تنش خشکی انتهایی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 487-502]
 • افشون، اسماعیل تاثیر روش‌های خاک‌ورزی، کود نیتروژن و تنش خشکی بر شاخص‌های رشدی ذرت علوفه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • افیونی، داود بررسی واکنش واریته های مختلف گندم نان به شوری آب آبیاری [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 1-10]
 • افیونی، داود واکنش ژنوتیپ‌های گندم نان با عادت‌های گلدهی مختلف به تاریخ کاشت در اصفهان [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 55-68]
 • اقایی، فاطمه ارزیابی عملکرد، محتوای کلروفیل و مؤلفه‌های پر شدن دانه گندم در شرایط شوری خاک، کاربرد یونیکونازول و کودهای زیستی [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 269-282]
 • اکبیا، حسین ارزیابی شیوه‌های کاشت و کاربرد علف‌کش‌های خاک مصرف بر مهار علف‌های هرز و عملکرد کنجد [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 543-556]
 • اکبری، شیوا پارامتر‌یابی و ارزیابی مدلی ساده در شبیه‌سازی رشد و عملکرد گیاه سویا در شرایط اقلیمی تهران [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 751-765]
 • اکبری، شیوا اثر سامانه هیدروژلی کند رهای حاوی اوره بر عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی‏های فیزیولوژیک جو تحت تنش کم‌آبی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 181-193]
 • اکبری، علی اثر تیمار پوتریسین بر میوه توت‌فرنگی رقم ’کاماروسا‘ تحت شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 147-161]
 • اکبری، غلامعباس بررسی اثر زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های کلزا تحت شرایط کم‌آبی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 381-397]
 • اکبری، غلامعباس اثر محلول پاشی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های مختلف زیره سبز تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 461-473]
 • اکبری، غلامعباس ارزیابی جوانه‏ زنی برخی از ژنوتیپ‏های کلزا در واکنش به پتانسیل آب با استفاده از مدل هیدروتایم [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 921-932]
 • اکبری، غلام عباس اثر تنش کم آبی بر عملکرد کلزای بهاره [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 29-39]
 • اکبری، غلام عباس کاهش اثرات ناشی از تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از ترکیب کودهای زیستی و فسفر [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 37-50]
 • اکبری، غلام عباس اثر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در شرایط تنش کم آبی بر روابط آبی و آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه دارویی کدو پوست کاغذی [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 67-81]
 • اکبری، غلام عباس تأثیر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در رژیم های مختلف رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانۀ کدوی پوست‌کاغذی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 635-647]
 • اکبری، غلام عباس بررسی رابطه سیستم ریشه‌ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]
 • اکبری، غلام عباس کمی‌سازی واکنش جوانه‌زنی توده‌های مختلف ریحان به دما [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 427-438]
 • اکبری، غلام عباس تأثیر آبیاری، تاریخ کاشت، رقم و کود نیتروژن بر عملکرد، غلظت و ترکیب نشاسته و روغن دانه ذرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبری، غلامعلی تأثیر تاریخ کاشت و آبیاری پیش از کاشت بر الگوی رویش علف‌های هرز و عملکرد ذرت [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 25-33]
 • اکبری، غلامعلی اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیره ‌سبز [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 855-866]
 • اکبری، غلامعلی تغییرات میزان تعرق کوتیکولی، موم و کریستال‌های موم برگ ژنوتیپ‌های جو در پاسخ به تنش خشکی انتهایی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 487-502]
 • اکبری، غلام علی کاهش اثرات ناشی از تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از ترکیب کودهای زیستی و فسفر [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 37-50]
 • اکبری، غلام علی بررسی تأثیر تنش خشکی پایان دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کلزا [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 63-71]
 • اکبری، غلام علی اثر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در شرایط تنش کم آبی بر روابط آبی و آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه دارویی کدو پوست کاغذی [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 67-81]
 • اکبری، غلام علی ارزیابی تأثیرات کودهای زیستی بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه سویا تحت تنش کم‌آبی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 141-153]
 • اکبری، غلام علی واکنش ژنوتیپ‌های گندم نان با عادت‌های گلدهی مختلف به تاریخ کاشت در اصفهان [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 55-68]
 • اکبری، غلام علی تأثیر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در رژیم های مختلف رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانۀ کدوی پوست‌کاغذی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 635-647]
 • اکبری، فریده تأثیر سیستم های خاک ورزی و بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و لوبیا [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 785-799]
 • اکبرپور، وحید اثر کود دامی و شیمیایی روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه سرخارگل [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 701-711]
 • اکبرپور، وحید تأثیر نانوکود فسفر و ورمی‌کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس بابونه آلمانی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 177-187]
 • اکبرپور، وحید تاثیر بیوچار و کودهای زیستی بر رنگیزه‌های فتوسنتزی، عملکرد و محتوای عناصر غذایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 407-422]
 • اکبرپور، وحید تاثیر کود شیمیایی و غیر شیمیایی بر میزان ماده‌خشک رزماری در رقابت با علف‌های هرز [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 135-148]
 • اکبرزاده، مهرداد تغییرات فصلی میزان، عملکرد و اجزای اسانس نعنا دشتی کشت‌شده در منطقة شوشتر [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 613-625]
 • اکبری نودهی، داود تأثیر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 11-21]
 • اکرمی ابرقویی، ملیحه اثر برخی محرک‌های زیستی بر عملکرد و صفات کیفی میوۀ زردآلو رقم ’شکرپاره‘ [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 605-619]
 • ایگدری، حمیده ارزیابی میزان تحمل به انجماد سرو‌بادبزنی (نوش) و سرو‌نقره‌ای در شرایط کنترل ‌شده [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 315-327]
 • البرز، زبیده اثر محلول‌پاشی پوتریسین و اسپرمین بر افزایش عمر گلجایی آلسترومریا رقم ‘سوکاری’ [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 241-255]
 • الفتی، جمالعلی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر برخی صفات کمی و کیفی گل سوسن هیبرید LA [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 475-486]
 • اله دادی، ایرج بررسی اثر تراکم بر دگرآسیبی گندم رقم نیک‌نژاد و برخی از گونه‌های علف‌های هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 49-57]
 • اله دادی، ایرج کاهش اثرات ناشی از تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از ترکیب کودهای زیستی و فسفر [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 37-50]
 • اله دادی، ایرج تأثیر تاریخ کاشت و آبیاری پیش از کاشت بر الگوی رویش علف‌های هرز و عملکرد ذرت [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 25-33]
 • اله دادی، ایرج بررسی اثر زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های کلزا تحت شرایط کم‌آبی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 381-397]
 • اله دادی، ایرج اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیره ‌سبز [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 855-866]
 • اله دادی، ایرج تغییرات میزان تعرق کوتیکولی، موم و کریستال‌های موم برگ ژنوتیپ‌های جو در پاسخ به تنش خشکی انتهایی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 487-502]
 • اله دادی، ایرج بررسی رابطه سیستم ریشه‌ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]
 • اله دادی، ایرج اثر تیمارهای مختلف پوشش بذر بر جوانه‌زنی کلزا در شرایط تنش خشکی و شوری: با استفاده از راهبرد مدلسازی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 577-593]
 • اله دادی، ایرج اثر سامانه هیدروژلی کند رهای حاوی اوره بر عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی‏های فیزیولوژیک جو تحت تنش کم‌آبی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 181-193]
 • اله دادی، ایرج تأثیر آبیاری، تاریخ کاشت، رقم و کود نیتروژن بر عملکرد، غلظت و ترکیب نشاسته و روغن دانه ذرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • اله دادی، مرضیه اثر تنش شوری بر برخی عناصر معدنی و ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L. C.B. Clarke) [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 127-139]
 • الهی فرد، الهام ارزیابی شیوه‌های کاشت و کاربرد علف‌کش‌های خاک مصرف بر مهار علف‌های هرز و عملکرد کنجد [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 543-556]
 • الوندی، سجاد اثر آسکوربات کلسیم و تیمار دمایی بر افزایش عمر قفسه ای قارچ تکمه ای [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 921-933]
 • امامی، سمیه ارزیابی کارایی باکتری‎های محرک رشد گیاه در کاهش مصرف کود شیمیایی فسفر در گندم [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 557-569]
 • امامی فر، آریو تغییرات برخی ترکیبات بیوشیمیایی میوه انگور رقم ‘رشه’ در شیب و ارتفاع های مختلف [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 117-128]
 • ایمانی، علی ارزیابی برخی از ژنوتیپ های بادام در شرایط اقلیمی کرج [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 77-101]
 • ایمانی، علی اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در رقم‌های بادام ‘شاهرود 12’، ‘تونو’ و ژنوتیپ ’16-1‘ پیوند شده روی پایه GF677 [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 197-216]
 • ایمانی، علی ارزیابی واکنش‌های بیوشیمیایی رقم‌های بادام ’شاهرود 12‘، ’تونو‘ و ژنوتیپ ’16-1‘ پیوند شده روی پایه GF677 تحت تنش شوری [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 371-381]
 • ایمانی، علی تغییرات صفات شاخص‌های رشدی بادام رقم شاهرود 12 روی برخی از پایه‌های رویشی تحت تنش شوری [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 93-105]
 • ایمانی، علی اکبر تأثیر نیتروژن و زمان برداشت برکارایی مصرف کود و عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 17-30]
 • ایمانی، علی اکبر تأثیر تلقیح بذر با ازتوباکتر و سودوموناس و زمان مصرف کود نیتروژنه بر عملکرد، کارایی مصرف کود و سرعت پر شدن دانه آفتابگردان [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 139-155]
 • امیدی، فرخ تأثیر کاربرد نیتروپروساید سدیم بر سطح برگ، رشد و کارایی مصرف آب ارقام لوبیا قرمز تحت تنش کم‌آبی [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 871-885]
 • امیدی، منصور ارزیابی تأثیر تنش خشکی بر ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و زراعی ژنوتیپ‎های نخود در شرایط گلخانه [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 639-651]
 • امیدواری، شهرام بررسی اثرات رژیم آبیاری و کود زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 193-204]
 • امیری، ابراهیم ارزیابی کارآیی مدل DSSAT برای تخمین عملکرد بالقوه سیب‏ زمینی در نظام زراعی کشت پاییزه (مطالعه موردی: منطقة جیرفت) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 893-905]
 • امیری، ابراهیم واکنش سویا به مصرف سطوح مختلف نانوکود پتاسیم تحت شرایط قطع آبیاری در دشت مغان [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 503-516]
 • امیری، ایوب تأثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک و کیتوزان بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گلرنگ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 453-466]
 • امیری، رضا بررسی عملکرد ارقام مختلف کتان روغنی در منطقه ورامین [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 11-17]
 • امیری، رضا اثر تنش کم آبی بر عملکرد کلزای بهاره [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 29-39]
 • امیری، رضا اثر مدیریت کودهای شیمیایی بر عملکرد گیاهان زراعی در منطقه پاکدشت [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 1-9]
 • امیری، رضا تأثیر پرایمینگ با مواد و پتانسیل‌‌های مختلف اسمزی بر جوانه‌‌زنی بذر طالبی [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 65-74]
 • امیری، عادل بررسی اثر تاریخ کاشت، رقم و ازتوباکتر بر عملکرد گندم در منطقه بردسیر [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 11-19]
 • امیری، محمداسماعیل تأثیر تیمار آب گرم و بسته‌بندی نانو بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگلو در طول انبارداری [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 1001-1015]
 • امیری، محمد اسماعیل بررسی فعالیت آنزیمی و واکنش‌های بیوشیمیایی دو پایه مرکبات به تنش شوری درون‌شیشه‌ای [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 165-177]
 • امیری، محمد اسماعیل سازوکار تحمل تنش خشکی پایه GF677 (هیبرید هلو و بادام) در شرایط درون‌شیشه‌ای [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 707-716]
 • امیری، محمد اسماعیل تغییرات صفات شاخص‌های رشدی بادام رقم شاهرود 12 روی برخی از پایه‌های رویشی تحت تنش شوری [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 93-105]
 • امرایی تبار، سمیه تأثیر پوترسین و اسپرمین بر تحمل به خشکی بادام و هلو [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 203-218]
 • امیر شکاری، حسین اثر پرایمینگ و تاریخ کاشت بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی دو توده زیره سبز [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 561-575]
 • امیر شکاری، حسین ارزیابی واکنش ژنوتیپ های زمستانة کلزا به تنش خشکی آخر فصل در شرایط کاربرد سولفات آمونیوم [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 627-642]
 • امیری لاریجانی، بهمن اثر زمان نشاکاری بر عملکرد شلتوک و صفات فیزیولوژیک در مرحله پر شدن دانه ارقام برنج [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 655-671]
 • امیرنیا، رضا تأثیر محلول‌پاشی آهن، روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 69-78]
 • امیرنیا، رضا تأثیر آبیاری تکمیلی و پیش‌تیمار بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و برخی خصوصیات ماشک رقم دیم مراغه [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 625-637]
 • امیرنیا، رضا بررسی محدودیت مخزن و توزیع مواد فتوسنتزی ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش خشکی آخر فصل رشد [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 717-732]
 • امیرنیا، رضا اثر تنش خشکی و کودهای زیستی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه کدوی پوست کاغذی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 205-217]
 • امیرنیا، رضا بررسی اثر کودهای زیستی باکتریایی و قارچ میکوریزا بر عملکرد دانه و ترکیبات شیمیایی اسانس سه توده رازیانه [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 831-848]
 • امیرنیا، رضا بررسی اثر منابع مختلف کودی بر عملکرد علوفه، اسمولیت‌ها، رنگیزه‌های فتوسنتزی و برخی آنزیم‌های آنتی اکسیدانی یونجه در شرایط کم‌آبیاری [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 801-815]
 • امیرنیا، رضا بررسی تاثیر بقایای کود سبز و منابع مختلف کودی بر خصوصیات آگروفیزیولوژیکی کتان روغنی در شرایط قطع آبیاری در مرحله گلدهی [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 141-154]
 • امیری نژاد، مهدیه تأثیر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در رژیم های مختلف رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانۀ کدوی پوست‌کاغذی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 635-647]
 • امیری نژاد، مهدیه اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیره ‌سبز [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 855-866]
 • امیری نسب، کامران تأثیر پیش‌تیمار خشکی بر افزایش تحمل به تنش خشکی دو گونه چمن بنتگراس خزنده و فستوکای پابلند [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 599-611]
 • امیریوسفی، مهدی بررسی واکنش های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی گیاه کینوا تحت تنش کم‌آبیاری و تیمارهای کودی در خاک شور [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 629-644]
 • امینی، روح اله تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن دار و فسفردار بر رشد، عملکرد و درصد اسیدهای چرب گلرنگ درکشت مخلوط با باقلا [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 769-784]
 • امینی، فاطمه کمی‌سازی واکنش جوانه‌زنی توده‌های مختلف ریحان به دما [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 427-438]
 • امینی، فریبا بررسی اثر 24-اپی‌براسینولید بر افزایش تحمل به سرما در گیاهچه بادمجان [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 743-753]
 • امینیان، رقیه اثر صفات روزنه ای بر فتوسنتز و عملکرد لینه های جایگزین کروموزومی گندم نان در شرایط طبیعی و تنش خشکی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 13-25]
 • امینی دهقی، مجید تأثیر سیستم‌های مختلف کوددهی بر خصوصیات تغذیه‌ای و کیفی علوفه‌دارو (مطالعه موردی: کشت توأم یونجه چندساله و رازیانه) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 111-125]
 • امینی دهقی، مجید بررسی کاربرد کود شیمیایی فسفر و ورمی‌کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گل‌راعی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 203-213]
 • امینی دهقی، مجید اثر کودهای نانو، شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد و کیفیت دانه کنجد در رژیم‌های متفاوت آبیاری [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 263-281]
 • امینی دهقی، مجید اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی نانو کلات آهن و اسید فولویک بر عملکرد دانه و ترکیب اسیدهای چرب روغن دانه دو رقم کنجد [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 231-243]
 • امینی دهقی، مجید اثر تیمارهای کودی نیتروژن بر صفات عملکردی، درصد اسانس و مقدار نیتروژن ساقه و برگ زیره سبز تحت رژیم‌های مختلف آبیاری در منطقه جنوب تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتشاری، شکوفه اثر تنش شوری بر برخی عناصر معدنی و ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L. C.B. Clarke) [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 127-139]
 • انصار، زهره اثر عصاره مرزنجوش و آویشن‌کوهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی کنجد تحت شرایط تنش کم‌آبی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 149-166]
 • انصاری، میثم بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس هفت توده مرزه سهندی در شرایط زراعی [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 779-794]
 • انصاری، محمدحسین ارزیابی عملکرد دانه، نسبت برابری زمین و ترکیب اسیدهای چرب روغن بادام‌زمینی در کشت مخلوط با ذرت تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 805-820]
 • انصاری، محمد حسین اثر برخی سویه‌های باکتری حل‌کننده فسفات بر عملکرد و خصوصیات زراعی مهم لوبیای محلی گیلان در مقادیر مختلف کود فسفره [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 801-814]
 • انوار، محمد ارزیابی توانایی رقابتی ارقام سیب زمینی با علف های هرز [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 657-669]
 • ایوبی زاده، نیکی اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی نانو کلات آهن و اسید فولویک بر عملکرد دانه و ترکیب اسیدهای چرب روغن دانه دو رقم کنجد [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 231-243]
 • اویسی، مصطفی مدل‌سازی اثر زوال بذر بر سبزشدن گندم در تنش خشکی: بهینه‌سازی برنامه Germin در پیش‌بینی الگوی سبز شدن [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 147-160]
 • اویسی، مصطفی تأثیر تاریخ کاشت و آبیاری پیش از کاشت بر الگوی رویش علف‌های هرز و عملکرد ذرت [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 25-33]
 • اویسی، مصطفی تاثیر روش‌های خاک‌ورزی، کود نیتروژن و تنش خشکی بر شاخص‌های رشدی ذرت علوفه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • اویسی، مصطفی پارامتریابی و ارزیابی مدل APSIM-Wheat برای گندم زمستانه : کاربرد مدل تحت تغییرات اقلیمی [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 43-58]
 • اولیایی، حمیدرضا اثر نسبت های مختلف پلیمر سوپر جاذب و کود دامی بر خواص کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 33-42]
 • اولاد عسکری، فیروزه بررسی تأثیر کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن در روش های کاشت متفاوت بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 283-294]

ب

 • بابایی، تقی تأثیر عناصر کم‌مصرف بر عملکرد، صفات کیفی و روغن دانه ارقام زمستانه کلزا [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 627-639]
 • بابایی، حمیدرضا پاسخ عملکرد، اجزای عملکرد، محتوای پروتئین و روغن دانه ارقام سویا به تغییر تاریخ کاشت در منطقه شیروان [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 31-41]
 • بابایی، علیرضا مطالعه برخی ویژگی‌های فیتوشیمیایی و مورفولوژی میوه نسترن کوهی در شمال ایران [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 545-554]
 • بابایی زاد، ولی اله تأثیر همزیستی گونه‏ های قارچ میکوریزا و شبه میکوریزا بر بهره وری آّب ذرت تحت سطوح مختلف آبیاری و فسفر در شرایط مختلف اقلیمی در استان مازندران [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 371-386]
 • بابالار، مصباح اثر نسبت‌های مختلف نیتروژن آمونیومی به نیتروژن کل بر رشد رویشی و گل‌دهی گیاه گلدانی بنت‌القنسول [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 39-51]
 • بابالار، مصباح اثر مقادیر مختلف نیتروژن در محلول غذایی بر خصوصیات کمی و کیفی شمعدانی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 157-168]
 • بابالار، مصباح ارزیابی کاربرد اسید سالیسیلیک و اسپرمیدین بر کاهش صدمات ناشی از تنش خشکی در نهال‌های یک‌ساله توت آمریکایی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 231-244]
 • بیابانی، عباس تأثیر نیتروژن و دور آبیاری بر صفات کمی و پروتئین ژنوتیپ‌های ماش (Vigna radiata L.) در شرایط عدم تثبیت نیتروژن [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 205-215]
 • بیابانی، عباس مستندسازی فرآیند تولید و تعیین عوامل محدودکننده‏ عملکرد گندم به روش CPA در شهرستان کلاله [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 361-372]
 • بیابانی، عباس اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط دیم منطقه گنبدکاووس [(مقالات آماده انتشار)]
 • بابایی نژاد، تیمور بررسی تأثیر کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن در روش های کاشت متفاوت بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 283-294]
 • بیات، پرویز پاسخ‌های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه ریحان به کاربرد برگی کلات و نانوکلات پتاسیم تحت تنش کم‌آبیاری [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 849-868]
 • بازیار، مرتضی بررسی فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و تجمع یون‌های فلزی در کلزای تلقیح‌شده با باکتری P. fluorescens FY32 تحت تنش شوری [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 897-910]
 • بازگیر، عیدی ترکیبات موجود در اسانس پوست دارچین و خاصیت ضدقارچی آن علیه قارچ‎های مولد پوسیدگی‎های میوه ‏ها‎ [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 907-920]
 • بازگیر، مسعود بهبود خصوصیات کمی و کیفی فلفل دلمه‌ای توسط تیمارهای اسید جیبرلیک و کلرید کلسیم در شرایط اقلیمی منطقۀ ایلام [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 649-660]
 • باغستانی، محمد علی بررسی خصوصیات بیولوژیکی و فنولوژیکی گل جالیز در پارازیتیسم با بادام رقم مامایی [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 19-27]
 • باغستانی، محمد علی بررسی‌ مدیریت تلفیقی و فنولوژی تطبیقی علف هرز کاتوس‌ در باغ پسته [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 61-73]
 • باغستانی، محمد علی بررسی کنترل شیمیایی علف های هرز پهن‌برگ مزارع یونجه تازه‌کاشت [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 43-55]
 • باغستانی میبدی، محمد علی بررسی اثر تراکم بر دگرآسیبی گندم رقم نیک‌نژاد و برخی از گونه‌های علف‌های هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 49-57]
 • باغستانی میبدی، محمد علی بررسی اثر دما و غلظت GR60 بر جوانه‌زنی بذر دو گونه گل‌جالیز و رشد آن ها در حضور گوجه‌فرنگی و توتون [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 11-23]
 • باغستانی میبدی، محمد علی بررسی تأثیر روشهای مختلف کاربرد علف کش در کنترل علف های هرز خزانه گل‌ جعفری [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 43-54]
 • باغستانی میبدی، محمد علی بررسی تأثیر عامل‌های محیطی و مدیریتی بر غنای گونه‌ای علف‌های هرز محصولات زمستانه استان ایلام [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 303-320]
 • باقری، حمید اثر کاربرد ماده ضدتعرق آترازین بر بهبود صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در شرایط دیم [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • باقری، عظیمه تجزیه و تحلیل رشد گیاه گلرنگ با استفاده از مدلسازی رگرسیونی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 27-37]
 • باقری، عظیمه پاسخ فیزیولوژیک ارقام نخود به آبیاری تکمیلی و استفاده از پلیمر سوپر جاذب در شرایط کشت دیم [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 259-273]
 • باقری، نادعلی جداسازی و شناسایی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همزیست زعفران و بررسی اثر آنها بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در شرایط تنش خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقرانی ترشیز، ناصر تأثیر اختلاط باریک برگ‌کش‌ها و سطوح کود مایع بر روند تولید ماده خشک و عملکرد گندم [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 403-412]
 • باقری ده آبادی، محسن بررسی میکوریزا و محلول‌پاشی آهن و روی بر صفات کمّی و کیفی سورگوم علوفه‌ای [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 799-815]
 • باقری شیروان، میلاد تأثیر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط بر عملکرد سویا، ریحان و گاوزبان اروپایی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 197-214]
 • باقی زاده، امین اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیره ‌سبز [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 855-866]
 • بامشاد، رقیه اثر کود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شیمیایی و زیستی بر عملکرد دانه و ویژگی‌های بیوشیمیایی سیاه‌دانه در شرایط قطع آبیاری [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 655-666]
 • بانی نسب، بهرام بررسی اثر همزیستی قارچ مایکوریزا بر برخی پایه‌های پسته در شرایط تنش شوری و خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بحرینی‌نژاد، بابک پاسخ اکوتیپ‌های مختلف کرچک به تنش کم‌آبی در شرایط آب‌وهوایی اصفهان و شهرکرد [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1015-1033]
 • بحرینی‌نژاد، بابک مقایسه صفات مورفولوژیک، عملکرد و فنولوژیک سه گونه قدومه برگه‏ دار، آراراتی و بیابانی در شرایط مزرعه‏ ای [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 423-434]
 • بخشی، داود ترکیب های فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی در برخی ارقام سیب ایرانی و تجاری در استان آذربایجان غربی [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 43-55]
 • بخشی، داود تأثیر تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 93-193]
 • بخشی، داود اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در رقم‌های بادام ‘شاهرود 12’، ‘تونو’ و ژنوتیپ ’16-1‘ پیوند شده روی پایه GF677 [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 197-216]
 • بخشی، داود تأثیر محلول‌پاشی چند ترکیب کلسیمی طی مراحل مختلف رشد بر برخی خصوصیات کیفی میوه سیب رقم ‘فوجی’ [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 925-938]
 • بخشی، داود ارزیابی واکنش‌های بیوشیمیایی رقم‌های بادام ’شاهرود 12‘، ’تونو‘ و ژنوتیپ ’16-1‘ پیوند شده روی پایه GF677 تحت تنش شوری [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 371-381]
 • بخشایشی قشلاق، مسعود بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ارقام گندم در اقلیم سردسیر و معتدل ایران [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 41-49]
 • بخشنده، اسماعیل اثر دما و شدت تشعشع بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در شرایط اقلیمی مازندران [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 163-176]
 • بخشنده، اسماعیل اثر روش‌های مختلف تلقیح با باکتری‌ بومی افزاینده رشد بر صفات رویشی و عملکرد برنج (رقم ’طارم هاشمی‘) تحت تأثیر سطوح مختلف کود پتاسیم [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 235-247]
 • بخشنده، عبدالمهدی تاثیر دور آبیاری، قارچ مایکوریزا و زئولیت بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ماش [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 119-130]
 • بدل زاده، افسانه اثر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کودهای دامی، شیمیایی و تلفیقی بر عملکرد و برخی صفات آگرومورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 141-156]
 • بذرافشان، جواد پارامتریابی و ارزیابی مدل APSIM-Wheat برای گندم زمستانه : کاربرد مدل تحت تغییرات اقلیمی [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 43-58]
 • بذل، شیوا اثر کاربرد برگی متیل‌جاسمونات بر تحمل به سرمای دانهال‌های خیار گلخانه‌ای رقم ’نگین‘ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 441-455]
 • براتی، مرتضی ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژی رقم های جو زراعی و وحشی در وضعیت تنش کم‌آبیاری [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 85-98]
 • براتی، وحید ارزیابی رنگیزه‌های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و عملکرد دانه ارقام گلرنگ در شرایط قطع آبیاری [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 571-586]
 • برادران، مهدی بهینه سازی غلظت نیتروژن بافت گیاه برای افزایش کمیت و کیفیت برگ توتون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 673-682]
 • برادران فیروزآبادی، مهدی اثر عصاره مرزنجوش و آویشن‌کوهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی کنجد تحت شرایط تنش کم‌آبی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 149-166]
 • برادران فیروزآبادی، مهدی نقش عصاره مخمر درکاهش اثرات تنش خشکی در مطالعه فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه لوبیا چشم بلبلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • برادران فیروزآبادی، مهدی اثر سیلیکات پتاسیم و تنش خشکی آخر فصل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کلزا [(مقالات آماده انتشار)]
 • براری، مهرشاد بررسی روشهای مختلف کاربرد کود اوره و زمان برداشت بر خصوصیات فیزیکی هیبریدهای ذرت دانه ای [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 53-66]
 • براری، مهرشاد بررسی تأثیر عامل‌های محیطی و مدیریتی بر غنای گونه‌ای علف‌های هرز محصولات زمستانه استان ایلام [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 303-320]
 • براری، مهرشاد اثر محلول‌پاشی روی بر تعدیل تنش کم‌آبی در مراحل مختلف رشد ارقام لوبیا در شرایط آب‌ و هوایی ایلام [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 641-652]
 • بیرامی، حسین بررسی تأثیر گلایسین‌بتائین بر ‌‌رشد و عملکرد گل محمدی تحت تنش شوری [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 119-134]
 • برجیان بروجنی، علی رضا مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد لاین‌های امید‌بخش لوبیا چیتی در 3 منطقه استان اصفهان [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 129-140]
 • برزعلی، محمد تأثیر اسید سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی اکوتیپ های بابونه آلمانی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 185-196]
 • برزگر، رحیم ارزیابی برخی از صفات تولید گل و میوه بین توده‌های محلی کدوی خورشتی ایران و مقایسه آنها با رقم تجاری F1 [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 129-140]
 • برزگر، رحیم کاربرد قارچ میکوریزا Glomus mosseae)) روی کاهش اثر شوری در گل حنای گینه نو [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 289-301]
 • برزگر، رحیم بهبود کیفیت گل حنای گینه نو با کاربرد کود کندرهش و اسید هیومیک در بستر کشت [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 713-726]
 • برزگر، رحیم بهبود ویژگی های کمی و کیفی چمن اسپورت با کاربرد اسید هیومیک و ورمی کمپوست [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 727-741]
 • برزگر، رحیم بررسی تأثیر محلول پاشی ورمی واش بر وضعیت عناصر غذایی برگ و عملکرد توت‌فرنگی رقم "گاویتا" [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 743-752]
 • برزگر، رحیم اثرات جایگزینی ورمی‌کمپوست و پرلیت با پیت به عنوان خاک پوششی بر رشد و عملکرد قارچ دکمه‌ای [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 837-852]
 • برزگر، طاهر پاسخ های فیزیولوژیک دو رقم ریحان به محلول پاشی سالیسیلیک اسید تحت تنش شوری [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 259-274]
 • برزگر، طاهر بررسی تأثیر تنش کم‌آبی بر صفات کمی و کیفی میوه برخی از توده های خربزه‌ ایرانی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 157-171]
 • برزگر، طاهر تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تغذیه نیتروژن بر شاخص های رشدی نشای گوجه فرنگی رقم 'Rio Grande' [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 569-580]
 • برزگر، طاهر اثر پوشش کیتوسان و تیمار آب گرم بر خصوصیات پس از برداشت میوه فلفل دلمه ای [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 595-608]
 • برزگر، طاهر اثر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد، کیفیت میوه و کارآیی مصرف آب برخی توده‌های خربزه بومی ایران [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 287-302]
 • برزگر، طاهر تأثیر اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و کیفیت میوه خربزه "زرد جلالی" تحت تنش کم‌آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 387-400]
 • برزگر، طاهر اثر محلول پاشی پوترسین بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه فلفل شیرین تحت تنش کم‌آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 431-444]
 • برزگر، طاهر آثار محلول‌پاشی مگافول بر عملکرد و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی رقم ریوگرند تحت شرایط تنش کم‌آبی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 995-1009]
 • برزگر، طاهر بررسی رشد، عملکرد و پاسخ های فیزیولوژیکی هندوانه ابوجهل تحت شرایط تنش کم آبیاری [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 357-369]
 • برزگر، طاهر اثر مرحله برداشت و مدت زمان انبارمانی بر کیفیت میوه عروسک‌ پشت‌پرده [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 383-395]
 • برزگر، طاهر اثر اسید هیومیک بر شاخص‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد گوجه‌فرنگی تحت شرایط کم آبیاری [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 221-232]
 • برزگر، محسن اثر محلول پاشی کلسیم، روی، بور و زمان برداشت بر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در میوه دو رقم گلابی آسیایی در زمان انبارداری [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 1-9]
 • برزگر، محسن بررسی اثر پاشش کائولین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون رقم زرد در شرایط اقلیمی شهرستان فسا [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 169-184]
 • برزگر، محسن مقایسه مهم‌ترین ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میوه سیب گوشت‌ قرمز و تعدادی از ارقام سیب گلاب [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 729-741]
 • بروکی میلان، ابراهیم تأثیر غلظت های مختلف متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدانت و محتوی پروتئین کل ریحان [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 103-115]
 • برومند، ناصر ارزیابی کارآیی مدل DSSAT برای تخمین عملکرد بالقوه سیب‏ زمینی در نظام زراعی کشت پاییزه (مطالعه موردی: منطقة جیرفت) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 893-905]
 • بیژن زاده، احسان بررسی واکنش صفات بیوشیمیایی و محتوای نسبی آب دو رقم گندم نان و ماکارونی به محلول‌پاشی سیلیکون تحت شرایط تنش آبی [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 73-87]
 • بیژن زاده، احسان ارزیابی رنگیزه‌های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و عملکرد دانه ارقام گلرنگ در شرایط قطع آبیاری [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 571-586]
 • بساق زاده، زینب تأثیر سیستم‌های مختلف کوددهی بر خصوصیات تغذیه‌ای و کیفی علوفه‌دارو (مطالعه موردی: کشت توأم یونجه چندساله و رازیانه) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 111-125]
 • بستامی، اسما تأثیر تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 93-193]
 • بستانی، امیر اثر تیمارهای کودی نیتروژن بر صفات عملکردی، درصد اسانس و مقدار نیتروژن ساقه و برگ زیره سبز تحت رژیم‌های مختلف آبیاری در منطقه جنوب تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بستانی، سحر بررسی اثر غنی سازی دی اکسیدکربن بر آناتومی برگ گیاهان جعفری، ابری و رعنا زیبا [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 25-35]
 • بشارتی، حسین اثر کود شیمیایی اوره و کودهای آلی و زیستی مختلف بر عملکرد کمی و کیفی و برخی از ویژگی‌های خاک در کشت زعفران [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 345-356]
 • بصیرت، مجید تعیین نیاز کودی گندم آبی در زمین‌های سد گلستان با استفاده از مدل QUEFTS [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 433-443]
 • بیگلویی، محمد حسن تأثیر پیش‌تیمار خشکی بر افزایش تحمل به تنش خشکی دو گونه چمن بنتگراس خزنده و فستوکای پابلند [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 599-611]
 • بلندی، احمدرضا اثر محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی پایه گزیلا 6 [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 339-351]
 • بلند نظر، صاحبعلی اثر اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کدوی طبی تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 853-865]
 • بنده حق، علی بررسی فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و تجمع یون‌های فلزی در کلزای تلقیح‌شده با باکتری P. fluorescens FY32 تحت تنش شوری [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 897-910]
 • بینش، سحر کمی‌سازی واکنش جوانه‌زنی توده‌های مختلف ریحان به دما [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 427-438]
 • بهبودیان، حسین تغییرات پتانسیل آب و خاصیت تنظیم اسمزی گیاه گوجه فرنگی تحت تیمار خشک شدن موضعی ریشه (PRD) [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 1-8]
 • بهدادیان، علیرضا ارزیابی اثرات مدیریت کود نیتروژن در مرحله گلدهی بر عملکرد کلزا در شرایط گرگان [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 163-174]
 • بهراد، زهرا بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس هفت توده مرزه سهندی در شرایط زراعی [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 779-794]
 • بهرامی، صدیقه اثر محلول‌پاشی برگی با اسید هیومیک بر ترکیب معدنی برگ، عملکرد و کیفیت میوه سیب رقم ’گرانی‌اسمیت‘ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 517-529]
 • بهرامی سرمندی، حسن عوامل مؤثر بر بهبود جوانه زنی رویان های بدنی گردوی ایرانی و تبدیل آن ها به گیاهک [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 73-82]
 • بهروزی، دلاور بررسی خصوصیات بیولوژیکی و فنولوژیکی گل جالیز در پارازیتیسم با بادام رقم مامایی [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 19-27]
 • بهشتی، علیرضا اثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 893-905]
 • بی همتا، محمدرضا بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روش های مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 27-40]
 • بی همتا، محمد رضا ارزیابی تأثیر تنش خشکی بر ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و زراعی ژنوتیپ‎های نخود در شرایط گلخانه [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 639-651]
 • بهمرام، رحمت الله ارزیابی کمون ثانویه و رفتار جوانه‌زنی بذر لاین‌ها و ارقام کلزا [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 881-892]
 • بهمنی، کیوان ارزیابی محتوا و ترکیبات شیمیایی اسانس برخی اکوتیپ‌های رازیانه ایران [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 13-24]
 • بهمنیار، محمدعلی اثر کود دامی و شیمیایی روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه سرخارگل [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 701-711]
 • بهمنیار، محمدعلی تأثیر نانوکود فسفر و ورمی‌کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس بابونه آلمانی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 177-187]
 • بهمنیار، محمد علی بررسی اثرات آللوپاتیک توتون بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 83-92]
 • بهمنیار، محمد علی تأثیر کاربرد ورمی کمپوست بر میزان عناصر غذایی کم مصرف در خاک و غلظت آنها در گیاه گاوزبان [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 1-12]
 • بهمنیار، محمد علی تأثیر سیستم های کشت غرقاب (مزرعه برنج) و خشکی (کشت سبزی ها) بر وضعیت فلزات سنگین خاک با توجه به اثرات تجمعی و باقیمانده کودهای آلی [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 57-69]
 • بهمنیار، محمد علی اثر کاربرد دوسالۀ کمپوست زبالۀ شهری و کودهای شیمیایی بر تجمع فلزات سنگین در خاک و گیاه برنج [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 881-892]
 • بهنامیان، مهدی ارزیابی امکان تولید قارچ شیتاکه روی ضایعات کشاورزی و اثر آنها بر عملکرد و کارایی بیولوژیکی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 521-530]
 • بهنامیان، مهدی مطالعة روابط بین صفات ریخت‌شناسی و تأثیر آنها بر عملکرد توده‎های ترتیزک [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 867-879]
 • بیوک زاده فرد، فرهاد امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در خزانه گل‌های فصلی کوکب کوهی و نازآفتابی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 329-340]

پ

 • پارسا، مهدی بررسی تأثیر تنش خشکی بر فلورسانس کلروفیل برگ، عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی اقتصادی مصرف آب ژنوتیپ‌های منتخب عدس [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 131-148]
 • پارساییان، مهدیه اثر عصاره مرزنجوش و آویشن‌کوهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی کنجد تحت شرایط تنش کم‌آبی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 149-166]
 • پارسنز، دیوید تأثیر آبیاری، تاریخ کاشت، رقم و کود نیتروژن بر عملکرد، غلظت و ترکیب نشاسته و روغن دانه ذرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاساری، بابک تأثیر میکوریزا و کودهای شیمیایی و ارگانیک بر رشد رویشی گیاه توتون [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 947-962]
 • پاسبان اسلام، بهمن تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن دار و فسفردار بر رشد، عملکرد و درصد اسیدهای چرب گلرنگ درکشت مخلوط با باقلا [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 769-784]
 • پاک گوهر، ندا ارزیابی میزان رقابت و مصرف عناصر غذایی در کشت مخلوط ارزن و خلر [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 137-150]
 • پیرایش، عادل ارزیابی خصوصیات رویشی و زایشی سیب میانرس DAT1 در مقایسه با تعدادی از ارقام تابستانه بر پایه‌های رویشی مختلف [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 199-210]
 • پراور، آرزو اثر تنش خشکی در زمان تشکیل بذر بر بنیه، پراکسیداسیون غشاء و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در گونه‏ های مختلف بالنگو [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 145-159]
 • پرخیده، جاسم بررسی رشد، عملکرد و پاسخ های فیزیولوژیکی هندوانه ابوجهل تحت شرایط تنش کم آبیاری [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 357-369]
 • پیرخضری، محیالدین اثر سیستم تکثیری، جایگاه قلمه در ساقه و غلظت IBA بر ریشه‌زایی پایه‌های مالینگ مرتون 106 و 111 [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 15-26]
 • پیردشتی، همت الله اثر زمان نشاکاری و تراکم بوته بر ماده خشک و فنل کل شاخساره گیاه دارویی سرخارگل در ساری [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1095-1111]
 • پیردشتی، همت اله بررسی اثرات آللوپاتیک توتون بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 83-92]
 • پیردشتی، همت اله مطالعه توزیع مکانی علف‌های هرز یک مزرعه ذرت با استفاده از روابط ژئواستاتیک [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 191-204]
 • پیردشتی، همت اله بررسی تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا در واکنش به تلقیح قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 639-653]
 • پیردشتی، همت اله اثر دما و شدت تشعشع بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در شرایط اقلیمی مازندران [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 163-176]
 • پیردشتی، همت اله تأثیر همزیستی گونه‏ های قارچ میکوریزا و شبه میکوریزا بر بهره وری آّب ذرت تحت سطوح مختلف آبیاری و فسفر در شرایط مختلف اقلیمی در استان مازندران [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 371-386]
 • پیردشتی، همت اله اثر روش‌های مختلف تلقیح با باکتری‌ بومی افزاینده رشد بر صفات رویشی و عملکرد برنج (رقم ’طارم هاشمی‘) تحت تأثیر سطوح مختلف کود پتاسیم [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 235-247]
 • پیرزاد، علیرضا اثر محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات ماش در سیستم کوددهی شیمیایی و ارگانیک [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 725-732]
 • پیرزاد، علیرضا تأثیر پرتو گاما پیش از جوانه‌زنی و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد بابونه آلمانی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 297-311]
 • پیرزاد، علیرضا اثر کودهای زیستی و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و کیفیت علوفه کاسنی در شرایط دیم [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 195-207]
 • پیر صالحی، سید مهدی مطالعه واکنش‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاه خرفه به متیل‌جاسمونات تحت تنش شوری [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 667-678]
 • پرمون، قاسم تأثیر تنش کم‌آبی بر برخی شاخص‌های سازگاری سلولی ژنوتیپ‌های سورگوم علوفه‌ای [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 755-773]
 • پرمون، قاسم اثر محلول‌پاشی نانوکلات آهن بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و عملکرد گل ژنوتیپ های بابونه تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 257-271]
 • پروانه، طاهره تأثیر اسید سالیسیلیک بر سطوح پرولین، قندهای محلول و نشت یونی دو رقم زردآلو تحت تنش سرما [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 127-138]
 • پروانه، طاهره همبستگی مقدار عناصر غذایی، فعالیت آنزیم های مسیر فنیل پروپانوئید و متابولیت های ثانویه در دو ژنوتیپ سیب توسرخ ایرانی و رقم رد دلیشز روی پایه های مختلف [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 149-163]
 • پشتکوهی، محبوبه بررسی عملکرد ارقام مختلف کتان روغنی در منطقه ورامین [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 11-17]
 • پیشکام راد، ریحانه ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژی رقم های جو زراعی و وحشی در وضعیت تنش کم‌آبیاری [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 85-98]
 • پیشوا، زینب کبری اثر تیمارهای کودی نیتروژن بر صفات عملکردی، درصد اسانس و مقدار نیتروژن ساقه و برگ زیره سبز تحت رژیم‌های مختلف آبیاری در منطقه جنوب تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیکرستان، بابک تأثیر الگوی کم آبیاری تناوبی و محلول‌پاشی روی بر غنی‌سازی فیزیولوژیک دانه قابل کنسرو ذرت شیرین [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 161-172]
 • پناهنده ینگجه، جابر اثر اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کدوی طبی تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 853-865]
 • پهلوانلو، پرستو ارزیابی کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و سویا [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 967-978]
 • پورابوقداره، علیرضا ارزیابی صفات مورفو فیزیولوژیک برخی از جمعیت‌های گونه Triticum urartu ایران در شرایط عادی و تنش کم آبی [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 135-148]
 • پوراسماعیل، معصومه تحمل شوری و ارتباط آن با تولید زیست‌توده در ژنوتیپ‌های نخود زراعی [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 749-763]
 • پوربابایی، احمد علی کاربرد باکتری های محرک رشد بر خصوصیات جوانه زنی بذور دو رقم یونجه تحت شرایط تنش شوری [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 83-97]
 • پورجعفری، اکبر ارزیابی امکان مصرف ضایعات فرآوری پسته در ترکیب بستر کاشت قارچ دکمه ای سفید [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 43-53]
 • پوررجبی نژاد، محمدرضا اثر کاربرد بنزیل‌آدنین و حذف آبیاری زمستان بر ویژگی‌های درخت و میوه پسته کله‌قوچی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 171-186]
 • پوررضا، جعفر کمّی سازی نمو برگ در ارقام مختلف گندم: II-تولید و زوال برگ در بوته در شرایط مزرعه [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 347-359]
 • پورستاری، رضا ساختار جوامع علف‌های هرز در مزارع نخود دیم (مطالعه موردی: شهرستان مراغه) [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 215-228]
 • پورقاسمیان، نسیبه اثر زمان و مکان کاشت بر کیفیت برخی ارقام محلی و اصلاح شده گل شب بو مناسب برای کشت در شهرستان بردسیر کرمان [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 679-692]
 • پوریوسف، مجید اثر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دو گونه بارهنگ [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 49-63]
 • پوریوسف، مجید ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص‌های سودمندی در کشت مخلوط رازیانه و شنبلیله [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 921-932]
 • پوریوسف، مجید تأثیر مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1087-1100]
 • پوریوسف، مجید اثر اپی براسینولید بر رشد و عملکرد دانه لوبیا در شرایط آبیاری مطلوب و اعمال تنش خشکی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 595-608]
 • پیوست، غلامعلی ارزیابی تحمل به شوری ارقام تجاری فلفل گلخانه‌ای در مرحله گیاهچه‌ای [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 893-909]
 • پوستینی، کاظم کاربرد باکتری های محرک رشد بر خصوصیات جوانه زنی بذور دو رقم یونجه تحت شرایط تنش شوری [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 83-97]

ت

 • تاب، علیرضا بررسی امکان استفاده از شبدر ایرانی بعنوان گیاه پوششی همراه در کلزا برای کنترل علف های هرز [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 337-351]
 • تاتاری، مریم بهینه‌سازی کشت درون‌شیشه‌ای پایه‌های رویشی تترا، نماگارد و GF677 [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 103-115]
 • تاتاری، مریم تأثیر غلظت اکسین و نوع قلمه بر ریشه‌زایی قلمة پایه‌های نماگارد، سنت‌جولین A، تترا و GF677 [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 505-515]
 • تاتاری، مریم اثر کاربرد خارجی گلایسین ‌بتائین بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد گوجه فرنگی تحت تنش خشکی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 693-706]
 • تاج آبادی پور، احمد تأثیر شوری و ماده آلی بر ترکیب شیمیایی و مرفولوژی نهال های پسته [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 31-42]
 • تاج آبادی پور، احمد ارزیابی عصاره‎گیرهای شیمیایی در تعیین پتاسیم قابل استفاده‌ پسته در خاک‌های آهکی رفسنجان [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 935-947]
 • تاج الدین کوکیایی، رسول تأثیر پیش تیمار بذور بر خصوصیات رویشی و زایشی ارقام گندم [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 51-62]
 • تاجبخش، مهدی تأثیر برخی تیمارهای پیش از کاشت بذری بر عملکرد و خصوصیات کیفی دانه تاج‌خروس زراعی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 361-370]
 • تاج بخش، مهدی بررسی عملکرد زراعی و تنوع حشرات در الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 353-368]
 • تاجبخش شیشوان، مهدی بررسی محدودیت مخزن و توزیع مواد فتوسنتزی ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش خشکی آخر فصل رشد [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 717-732]
 • تاجبخش شیشوان، مهدی اثر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر محتوای کلروفیل، کمیت و کیفیت علوفه تاج خروس تحت تنش کم آبیاری [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 67-84]
 • تاجبخش شیشوان، مهدی بررسی اثر منابع مختلف کودی بر عملکرد علوفه، اسمولیت‌ها، رنگیزه‌های فتوسنتزی و برخی آنزیم‌های آنتی اکسیدانی یونجه در شرایط کم‌آبیاری [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 801-815]
 • تاج بخش شیشوان، مهدی بررسی امکان کاهش خسارت تنش کم آبی بر عملکرد سورگوم علوفه ای با محلول پاشی اسید سالیسیلیک و سولفات روی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 507-520]
 • تاجور، یحیی بررسی واکنش‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی ارقام زینتی مرکبات تحت تنش دمای پایین [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 979-994]
 • تاجور، یحیی اثر سطوح سوپر جاذب آکوازورب بر رشد رویشی و زایشی نارنگی پیچ تحت شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 719-735]
 • تالش ساسانی، سهیلا اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر برخی صفات کمی و کیفی گل سوسن هیبرید LA [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 475-486]
 • تائب، محمد بررسی رابطه صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در لاین های گندم نان [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 59-67]
 • تبریزی، لیلا بهینه سازی رشد و عملکرد عروسک پشت پرده با کاربرد ورمی کمپوست در تراکم های مختلف کشت [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 989-1001]
 • تدین، علی اثر تراکم بوته بر عملکرد و کیفیت چهار رقم تجاری بزرک خوراکی [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 15-26]
 • تدین، علی بررسی ویژگی های کمی و کیفی علوفه در اکوتیپ های مختلف اسپرس در منطقه شهرکرد [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 39-52]
 • تدین، علی بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های مختلف توت‌روباه در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 79-94]
 • تدین، علی ارزیابی کودهای شیمیایی، آلی و زیستی نیتروژن بر خصوصیات زراعی اکوتیپ‌های مختلف بزرک [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 487-503]
 • تدین، علی تأثیر کودهای بیولوژیکی در شرایط شوری بر عملکرد و درصد روغن سه اکوتیپ شاهدانه [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 517-529]
 • تدین، علی اثر قارچ میکوریزای آربوسکولار بر برخی صفات رویشی و عملکرد بزرک تحت تنش کم آبی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 621-634]
 • تدین، علی پاسخ اکوتیپ‌های مختلف کرچک به تنش کم‌آبی در شرایط آب‌وهوایی اصفهان و شهرکرد [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1015-1033]
 • تدین، علی اثر اسید هیومیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان پرولین برگ گلرنگ در سطوح مختلف آبیاری [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 609-623]
 • تدین، علی اثر محلول پاشی اسیدهیومیک بر برخی صفات آگرومورفولوژیک و رنگیزه های فتوسنتزی دان سیاه تحت تنش خشکی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 817-830]
 • تدین، محمود رضا اثر تراکم بوته بر عملکرد و کیفیت چهار رقم تجاری بزرک خوراکی [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 15-26]
 • تدین، محمود رضا اثر تیمارهای شکست خواب بر جوانه‌زنی بذر شیرین‌بیان [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 809-817]
 • تدین، محمود رضا تأثیر کودهای بیولوژیکی در شرایط شوری بر عملکرد و درصد روغن سه اکوتیپ شاهدانه [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 517-529]
 • تدین، محمود رضا تأثیر نانواکسید تیتانیوم، نانوروی و نانوتیوب کربنی چندجداره بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 169-182]
 • تدین، محمود رضا اثر اسید هیومیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان پرولین برگ گلرنگ در سطوح مختلف آبیاری [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 609-623]
 • تدین، محمود رضا ارزیابی تأثیر سطوح کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های گلرنگ [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 547-561]
 • تدین، محمود رضا بررسی واکنش های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی گیاه کینوا تحت تنش کم‌آبیاری و تیمارهای کودی در خاک شور [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 629-644]
 • ترابی، بنیامین شناسایی عوامل محدودکننده عملکرد سویا با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (مطالعه موردی: استان گلستان – کلاله) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1033-1046]
 • ترابی، بنیامین پیش‌بینی تولید ماده خشک و سطح برگ گیاه باقلا در تاریخ کاشت و تراکم‌های مختلف [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 283-298]
 • ترابی، بنیامین بررسی خلاء عملکرد ناشی از علف‌های هرز و عوامل مدیریتی بر عملکرد سویا در شهرستان کلاله [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 563-576]
 • ترابی، بنیامین واکنش قابلیت حیات بذرهای کلزا به تیمارهای پرایمینگ و شرایط خشک کردن بذرهای پرایم‌شده [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 27-42]
 • ترابی، بنیامین تعیین نیاز کودی گندم آبی در زمین‌های سد گلستان با استفاده از مدل QUEFTS [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 433-443]
 • ترابی، بنیامین پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM_iCrop برای پیش بینی رشد و نمو باقلا در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 531-542]
 • ترابی، بنیامین میزان و چگونگی پراکنش خلأ عملکرد نخود و عدس دیم در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترابی، علیرضا بررسی رژیم های مختلف آبیاری و سوپرجاذب زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه‌ای [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 1-14]
 • ترابی، مسعود ارزیابی عملکرد علوفه، نسبت برابری زمین و برخی ویژگی‌های کیفی سیلو در کشت مخلوط یولاف و ماشک ‌گل‌خوشه‌ای [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 373-484]
 • ترابی، مسعود ‌تحلیل عامل‌های زراعی مؤثر بر کاهش عملکرد ذرت دانه‌ای در ایران با استفاده از روش فراتحلیل [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 73-86]
 • ترابیان، شهرام اثر تراکم بوته بر عملکرد و کیفیت چهار رقم تجاری بزرک خوراکی [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 15-26]
 • تقی ذوقی، شیرین اثر تیمارهای مختلف پوشش بذر بر جوانه‌زنی کلزا در شرایط تنش خشکی و شوری: با استفاده از راهبرد مدلسازی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 577-593]
 • تقی زاده، امیر عباس ارزیابی خصوصیات رویشی و زایشی سیب میانرس DAT1 در مقایسه با تعدادی از ارقام تابستانه بر پایه‌های رویشی مختلف [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 199-210]
 • تنوری، آتنا تأثیر متیل‌ جاسمونات و اسید سالیسیلیک بر صفات مورفولوژیکی و رنگدانه‌های درونی کالوس کنگر فرنگی [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 857-869]
 • توحیدی نژاد، عنایت اله بررسی اثر تاریخ کاشت، رقم و ازتوباکتر بر عملکرد گندم در منطقه بردسیر [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 11-19]
 • توحیدی نژاد، عنایت اله ارزیابی عملکرد علوفه، نسبت برابری زمین و برخی ویژگی‌های کیفی سیلو در کشت مخلوط یولاف و ماشک ‌گل‌خوشه‌ای [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 373-484]
 • تورانی، محمود مطالعه واکنش اجزای عملکرد دانه و غلاف سبز 2 رقم باقلا به فاصله بین ردیف‌ در کشت به‌موقع و دیرهنگام [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 195-210]
 • توسلیان، ایرج بررسی پاسخ خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه همیشه‌بهار به پیش‌تیمار بذری و محلول‌پاشی 24-اپی‌براسینولید [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 557-567]
 • توکلی، افشین اثر اپی براسینولید بر رشد و عملکرد دانه لوبیا در شرایط آبیاری مطلوب و اعمال تنش خشکی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 595-608]
 • توکلی، افشین تأثیر سیتوکینین بر خصوصیات فیزیولوژیک و صفات مرتبط با عملکرد کینوا تحت شرایط تنش خشکی [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 419-432]
 • توکلی، افشین ارزیابی اثرات کاربرد 6-بنزیل آمینوپورین برتولید ارقام گلرنگ در شرایط تنش خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکل افشاری، رضا مدل‌سازی جوانه‌زنی بذر بادرنجبویه تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 881-892]
 • توکلو، محمد رضا ارزیابی کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و سویا [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 967-978]

ث

 • ثقه الاسلامی، محمد جواد اثر سطوح مختلف نیتروژن و کود سبز بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه دارویی خرفه [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 453-465]
 • ثواقبی، غلامرضا امکان استفاده از فلورسنس کلروفیل برای ارزیابی تحمل تعدادی از پایه‌های مرکبات به تنش غرقاب [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 65-78]

ج

 • جابرالانصار، زهرا مقایسه صفات مورفولوژیک، عملکرد و فنولوژیک سه گونه قدومه برگه‏ دار، آراراتی و بیابانی در شرایط مزرعه‏ ای [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 423-434]
 • جافرنوده، صفورا تأثیر اندازه بذر و تاریخ کاشت بر ویژگی های فنولوژیک، مرفولوژیک و زراعی باقلا در شرایط دیم در گرگان [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 87-103]
 • جامی، محمد قاسم ارزیابی صفات زراعی و کیفیت دانه آفتابگردان در واکنش به نیتروژن و زئولیت تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1011-1032]
 • جامی، نجمه اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی با اسید سالیسیلیک بر عملکرد کمی و کیفی سیاهدانه در شرایط آب‌و‌هوایی کرمان [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 827-840]
 • جامی معینی، متین تعیین زمان بحرانی کنترل علف‌های هرز در شرایط کشت رایج و فواصل ردیف خیلی باریک پنبه [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 247-258]
 • جان زمین، ایمان تأثیر مدیریت تلفیقی کود فسفر بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم ذرت علوفه ای در ورامین [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 95-110]
 • جاهدی، آژنگ بررسی کنترل شیمیایی علف های هرز پهن‌برگ مزارع یونجه تازه‌کاشت [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 43-55]
 • جباری، حمید بررسی رابطه سیستم ریشه‌ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]
 • جباری، فرهاد اثر تلقیح بذر با ریزوبیوم و ریزوباکتری‌های افزایش‌دهنده رشد گیاه (PGPR) بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی در شرایط فاریاب و دیم [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 957-972]
 • جبارزاده، زهره تأثیر نحوه کاربرد و غلظت‌های مختلف هیومیک اسید بر عملکرد و میزان جذب عناصر معدنی گل رز مینیاتور رقم هفت رنگ [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 789-804]
 • جدیدی، اسماعیل تأثیر عناصر کم‌مصرف بر عملکرد، صفات کیفی و روغن دانه ارقام زمستانه کلزا [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 627-639]
 • جعفری، احمد مقایسه عملکرد ارقام جو مقاوم به سرما در فریدن استان اصفهان [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 21-27]
 • جعفری، پیمان تأثیر کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد سه رقم هندوانه در شرایط تنش شوری [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 31-41]
 • جعفری، سیروس اثر روی و کادمیم بر جذب آهن و مس و برخی شاخص‎های فیزیولوژیکی و رشدی در شبدر برسیم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 229-241]
 • جعفری، علی اشرف مقایسه صفات مورفولوژیک، عملکرد و فنولوژیک سه گونه قدومه برگه‏ دار، آراراتی و بیابانی در شرایط مزرعه‏ ای [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 423-434]
 • جعفری، مریم تأثیر سوپرجاذب، کود دامی و دور آبیاری بر برخی ویژگی های رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شمعدانی معطر [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 467-480]
 • جعفر آقایی، مجید تأثیر آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم پنبه در استان اصفهان [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 67-77]
 • جعفری بیله سوار، روشن تأثیر نیتروژن و زمان برداشت برکارایی مصرف کود و عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 17-30]
 • جلالی، امیر هوشنگ تأثیر کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد سه رقم هندوانه در شرایط تنش شوری [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 31-41]
 • جلالی، امیر هوشنگ تأثیر آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم پنبه در استان اصفهان [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 67-77]
 • جلالی، امیر هوشنگ مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد لاین‌های امید‌بخش لوبیا چیتی در 3 منطقه استان اصفهان [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 129-140]
 • جلالی، امیر هوشنگ واکنش ژنوتیپ‌های گندم نان با عادت‌های گلدهی مختلف به تاریخ کاشت در اصفهان [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 55-68]
 • جلالی، امیر هوشنگ تحمل به تنش رطوبتی سیب زمینی رقم آتوسا در مقایسه با ارقام آگریا و مارفونا [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلالی، منصوره تأثیر تیمارهای شیمیایی و طبیعی بر عمر گلجایی آنتوریوم رقم ’کلیماکس ‘ [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 661-670]
 • جلالی، وحیدرضا مدل‌سازی اثر زمان اعمال تنش شوری محیط ریشه بر عملکرد گیاه کلزا [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 29-40]
 • جلالی هنرمند، سعید بررسی برخی از شاخص‌های رشد و عملکرد دانه گندم در پاسخ به کاربرد کود اوره و دود - آب [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 609-626]
 • جلالی هنرمند، سعید ارزیابی کاربرد فیتوهورمون‌های رشدی و غلظت‌های مختلف دودآب بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد بیولوژیک گیاهان دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) و ریحان (Ocimum basilicam) [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 89-102]
 • جیلانی، مهرداد اثر فاصلۀ کشت و مقدار بذر بر عملکرد دانه، پروتئین و صفات زراعی دو رقم لوبیا قرمز در شهرستان رشت [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 369-380]
 • جیلانی، مهرداد اثر مصرف کودهای نیتروژن و فسفر بر شاخص‌های برداشت و برخی صفات مهم زراعی گیاه تریتیکاله در منطقه گیلان [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 313-327]
 • جلیلیان، جلال سهم شیب مزرعه و کاربرد منابع مختلف کودی در تشکیل عملکرد گندم [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 819-828]
 • جلیلیان، جلال اثر محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات ماش در سیستم کوددهی شیمیایی و ارگانیک [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 725-732]
 • جلیلیان، جلال اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی زنیان در سطوح مختلف آبیاری [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 775-788]
 • جلیلیان، جلال تأثیر آبیاری تکمیلی و پیش‌تیمار بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و برخی خصوصیات ماشک رقم دیم مراغه [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 625-637]
 • جلیلیان، جلال تأثیر الگوهای کشت مخلوط بر برخی ویژگی‏های کمی و کیفی علوفه گلرنگ و گاودانه در سیستم‌های کشت پرنهاده و کم‌نهاده [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 445-460]
 • جلیلیان، جلال بررسی اثر منابع مختلف کودی بر عملکرد علوفه، اسمولیت‌ها، رنگیزه‌های فتوسنتزی و برخی آنزیم‌های آنتی اکسیدانی یونجه در شرایط کم‌آبیاری [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 801-815]
 • جلیلیان، جلال اثر کودهای زیستی و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و کیفیت علوفه کاسنی در شرایط دیم [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 195-207]
 • جلیلیان، جلال اثر آسکوربیک اسید، سالسیلیک اسید و کود میکرو کامل نانو بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کینوا درشرایط تنش کم آبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلیلیان، جلال[ نقش برگ پاشی نانوکودها در تعدیل اثرات منفی تنش شوری در کینوا [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 587-600]
 • جمالی، سونیا بررسی تأثیر تیمارهای پس ‏از برداشت واکس و متیل سالیسیلات بر فعالیت برخی آنزیم‏های مرتبط با سرمازدگی در دو رقم پرتقال ‘مورو’ و ‘تامسون ناول’ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 333-343]
 • جمالی آنجیلانی، سونیا کاربرد پوشش‏دهی همراه با بخار متیل‏ سالیسیلات‏ در حفظ ترکیبات آنتی‌رادیکالی میوه پرتقال خونی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 471-485]
 • جمشیدی، خلیل تأثیر مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1087-1100]
 • جمشیدی، خلیل اثر برهمکنش رقم و مالچ زنده بر عملکرد آفتابگردان و کنترل علف‌های هرز [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 415-430]
 • جم نژاد، منوچهر بررسی اثر دما و غلظت GR60 بر جوانه‌زنی بذر دو گونه گل‌جالیز و رشد آن ها در حضور گوجه‌فرنگی و توتون [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 11-23]
 • جهانبخش، سودابه تأثیر تنش کم‌آبی بر برخی شاخص‌های سازگاری سلولی ژنوتیپ‌های سورگوم علوفه‌ای [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 755-773]
 • جهان بین، شاهرخ اثر محلول‌پاشی نانو کود کلات آهن و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت کلزا در شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 31-43]
 • جهان پناه، سمانه اثر گرده‌افشانی تکمیلی بر تشکیل و کیفیت میوه کیوی رقم ʼهایواردʽ [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 785-797]
 • جهانسوز، محمدرضا اثر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دو گونه بارهنگ [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 49-63]
 • جهانسوز، محمدرضا مقایسه اثر فصل کشت بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شوید [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 41-47]
 • جهانسوز، محمدرضا مطالعه روشهای مختلف خاک‌ورزی بر برخی خصوصیات خاک، عملکرد دانه و صفات مورفولوژیکی گندم و نخود در شرایط دیم شهرستان سرپل‌ذهاب [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 581-594]
 • جهانسوز، محمدرضا تاثیر روش‌های خاک‌ورزی، کود نیتروژن و تنش خشکی بر شاخص‌های رشدی ذرت علوفه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • جهانسوز، محمد رضا تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی‌های رویشی و عملکرد چند رقم نخود پاییزه [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 977-985]
 • جهانگیری، حسین ارزیابی عملکرد علوفه، نسبت برابری زمین و برخی ویژگی‌های کیفی سیلو در کشت مخلوط یولاف و ماشک ‌گل‌خوشه‌ای [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 373-484]
 • جهانگیری نیا، الهام تأثیر کاربرد کودهای ورمی‏کمپوست و میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی سویا در شرایط تنش کم‏آبی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 319-331]
 • جوادی، حامد اثر سطوح مختلف نیتروژن و کود سبز بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه دارویی خرفه [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 453-465]
 • جوادی، عادل ارزیابی برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک ارقام گندم در پاسخ به تنش شوری در مرحله گیاهچه ای [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • جوادزرین، ایمان تاثیر کادمیوم بر غلظت عناصر مس، آهن، منگنز و روی در اندام هوایی ارقام مختلف گندم [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 27-41]
 • جوانشاه، امان الله تعیین بهترین زمان برداشت پسته براساس شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 119-135]
 • جوانشاه، امان الله تأثیر زمان برداشت، نوع فراوری و شرایط انبارمانی بر نگهداری پسته تازه و خشک [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 795-807]
 • جوانمردی، زینب بررسی عملکرد ارقام مختلف کتان روغنی در منطقه ورامین [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 11-17]
 • جواهری، سهیلا مقایسه تأثیر هفت نوع بستر کشت بر ویژگی های کیفی چمن بهاره در سه سطح فشردگی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 65-76]
 • جواهری، محمدعلی بررسی اثر تاریخ کاشت، رقم و ازتوباکتر بر عملکرد گندم در منطقه بردسیر [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 11-19]
 • جوکار، مهرانگیز ارزیابی کارآیی مدل DSSAT برای تخمین عملکرد بالقوه سیب‏ زمینی در نظام زراعی کشت پاییزه (مطالعه موردی: منطقة جیرفت) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 893-905]
 • جوکار، نرگس خاتون تاثیر جیبرلیک اسید و ورمی کمپوست بر رشد و گلدهی گل نرگس [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 183-198]

چ

 • چایانی، شیما اثر روغن‌ سویا و نفتالین‌استیک‌اسید در به تأخیر انداختن زمان باز شدن جوانه‌ها و کاهش خسارت سرمای بهاره در انگور رقم ’فخری‘ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 357-371]
 • چایچی، محمدرضا کاربرد باکتری های محرک رشد بر خصوصیات جوانه زنی بذور دو رقم یونجه تحت شرایط تنش شوری [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 83-97]
 • چایچی، محمد رضا بررسی میکوریزا و محلول‌پاشی آهن و روی بر صفات کمّی و کیفی سورگوم علوفه‌ای [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 799-815]
 • چالوی، ویدا بررسی اثر خُرداقلیم‌ تونل‌های پلاستیکی بسته و مشبک بر گسترش سطح برگ و مراحل فنولوژیک خیار [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 431-443]
 • چالوی، ویدا اثر تنش شوری بر واکنش‌های فیزیولوژیکی گیاهچه‌های چهار پایه مرکبات در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 447-458]
 • چائی چی، محمدرضا تأثیر کاربرد توام کودهای شیمیایی و ارگانیک بر خصوصیات شیمیایی گیاه و خاک در کشت جو در شرایط کم‌آبیاری [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 61-74]
 • چائی چی، محمدرضا تأثیر سیستم‌های مختلف کوددهی بر خصوصیات تغذیه‌ای و کیفی علوفه‌دارو (مطالعه موردی: کشت توأم یونجه چندساله و رازیانه) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 111-125]
 • چائی چی، محمدرضا بررسی اثر تلقیح با کودهای زیستی و شیمیایی بر مقدار جذب عناصر معدنی ذرت علوفه‌ای سینگل‌کراس 540 تحت رژیم‌های مختلف رطوبتی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 541-551]
 • چراتی آرائی، علی تأثیر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 11-21]
 • چقازردی، حمیدرضا مطالعه روشهای مختلف خاک‌ورزی بر برخی خصوصیات خاک، عملکرد دانه و صفات مورفولوژیکی گندم و نخود در شرایط دیم شهرستان سرپل‌ذهاب [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 581-594]

ح

 • حاتمی، اسماعیل بررسی اثر خُرداقلیم‌ تونل‌های پلاستیکی بسته و مشبک بر گسترش سطح برگ و مراحل فنولوژیک خیار [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 431-443]
 • حاتمی، حاتم بررسی اثر خُرداقلیم‌ تونل‌های پلاستیکی بسته و مشبک بر گسترش سطح برگ و مراحل فنولوژیک خیار [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 431-443]
 • حاتمی، حاتم اثر زمان نشاکاری بر عملکرد شلتوک و صفات فیزیولوژیک در مرحله پر شدن دانه ارقام برنج [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 655-671]
 • حاتمی، علی اثر محلول‌پاشی روی بر تعدیل تنش کم‌آبی در مراحل مختلف رشد ارقام لوبیا در شرایط آب‌ و هوایی ایلام [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 641-652]
 • حاتمیان، منصوره تأثیر شدت‌های مختلف نور بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی دو رقم گل رز [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 259-270]
 • حاتمیان، منصوره مطالعه رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدت های مختلف نور [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • حاجی ابایی، حسین تعیین نیاز کودی گندم آبی در زمین‌های سد گلستان با استفاده از مدل QUEFTS [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 433-443]
 • حاج سیدهادی، محمدرضا اثر کاربرد کود دامی، ورمی‌کمپوست، نیتروکسین و بیوسوپرفسفات بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبویه [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 543-560]
 • حاجی لو، جعفر تأثیر کاربرد قبل از برداشت اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های کیفی میوه زردآلو رقم ‘شاملو’ در طول دوره انبارداری [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]
 • حاجیلو، جعفر تأثیر نفتالین استیک اسید بر شدت تنک و ویژگی‌های کیفی و آنتی‌اکسیدانی میوه دو رقم هلو [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 867-880]
 • حاج نجاری، حسن اثر سیستم تکثیری، جایگاه قلمه در ساقه و غلظت IBA بر ریشه‌زایی پایه‌های مالینگ مرتون 106 و 111 [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 15-26]
 • حاج نجاری، حسن بررسی صفات مورفولوژیک سیب های گوشت قرمز ایرانی در مقایسه با تعدادی از ارقام بومی و تجاری [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • حاجی هاشمی، زینت اثر تنش کم آبی بر عملکرد کلزای بهاره [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 29-39]
 • حامد، علی بررسی رابطه سیستم ریشه‌ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]
 • حبیبی، حسن تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و انواع کود بر ویژگی‏های کمی و کیفی زیره سبز [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 415-426]
 • حبیبی، فریبرز بررسی فعالیت آنزیمی و واکنش‌های بیوشیمیایی دو پایه مرکبات به تنش شوری درون‌شیشه‌ای [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 165-177]
 • حبیبی، فریبرز سازوکار تحمل تنش خشکی پایه GF677 (هیبرید هلو و بادام) در شرایط درون‌شیشه‌ای [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 707-716]
 • حبیبی، فریبرز اثر محلول‌پاشی پوتریسین و اسپرمین بر افزایش عمر گلجایی آلسترومریا رقم ‘سوکاری’ [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 241-255]
 • حبیبی، فریبرز اثر محلول‌پاشی برگی با اسید هیومیک بر ترکیب معدنی برگ، عملکرد و کیفیت میوه سیب رقم ’گرانی‌اسمیت‘ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 517-529]
 • حبیبی، مریم تأثیر عناصر بُر، روی و گوگرد بر عملکرد دانه و ترکیب اسیدهای چرب روغن کلزا [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 69-84]
 • حبیبی، مریم تاثیر بیوچار و کودهای زیستی بر رنگیزه‌های فتوسنتزی، عملکرد و محتوای عناصر غذایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 407-422]
 • حبیبی، مریم جداسازی و شناسایی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همزیست زعفران و بررسی اثر آنها بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در شرایط تنش خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حبیب زاده، یعقوب پهنه بندی کشت چغندرقند در استان آذربایجان غربی براساس سیستم های کشت و آبیاری در سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 601-615]
 • حبشی، علی اکبر ارزیابی مولکولی کارایی شیمی درمانی و کشت مریستم برای تولید هفت رقم گلابی عاری از ویروس [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 107-118]
 • حجارپور، امیر تعیین حدود بهینه عوامل مدیریتی در افزایش عملکرد گندم در استان گلستان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 577-590]
 • حدادی نژاد، مهدی اثر قطر و طول قلمه ریشه بر تکثیر ارقام خاردار و بی‌خار تمشک سیاه [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 249-262]
 • حدادی نژاد، مهدی تأثیر رطوبت انبار و تنظیم کننده رشد اپی براسینولید بر ویژگی های پس از برداشت میوه پرتقال رقم تامسون ناول [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 439-452]
 • حیدری، حامد تأثیر ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک اکوتیپ‌های سنبله‌ای کرکدار در گلخانه [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 15-30]
 • حیدری، فائزه نقش برگ پاشی نانوکودها در تعدیل اثرات منفی تنش شوری در کینوا [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 587-600]
 • حیدری، مختار اثر زمان بلوغ میوه بر بهبود جوانه زنی بذر و رشد دانهال های انبه [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 69-79]
 • حیدری، مسلم تأثیر نانو کودفسفات اصلاح شده با یک ترکیب آلی جدید بر خصوصیات کیفی دو نوع لوبیا [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 517-530]
 • حیدری، مسلم بررسی تاثیر کودهای زیستی بر شاخص‌های رشدی ذرت (Zea mays L.) در خاک‌های آلوده به سرب [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 57-72]
 • حیدری، مسلم بررسی تأثیر نانو زئولیت عامل‌دار شده با نیتروژن بر میزان آبشویی نیترات در ارقام لوبیا [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 27-41]
 • حیدریان، نگار اثر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد، کیفیت میوه و کارآیی مصرف آب برخی توده‌های خربزه بومی ایران [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 287-302]
 • حیدری شریف آباد، حسین تأثیر دمای پوشش گیاهی بر مقدار پروتئین و قندهای محلول، روغن و عملکرد سویا در مناطق کرج و مغان [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1003-1014]
 • حیدری شریف آباد، حسین تأثیر الگوی کم آبیاری تناوبی و محلول‌پاشی روی بر غنی‌سازی فیزیولوژیک دانه قابل کنسرو ذرت شیرین [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 161-172]
 • حیدرنژاد گیگلو، رسول اثر مرحله برداشت و مدت زمان انبارمانی بر کیفیت میوه عروسک‌ پشت‌پرده [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 383-395]
 • حسیبی، پیمان مطالعه برخی پاسخ های فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه رقم چغندرقند به تنش شوری [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 79-94]
 • حسیبی، پیمان مطالعه کشت مخلوط روی ردیف یولاف و ماشک گل‌خوشه‌ای در اهواز [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 303-317]
 • حسنی، روژان فراتحلیل برخی عوامل مؤثر بر تولید گندم در ایران [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 191-204]
 • حسنی، عباس تأثیر غلظت های مختلف متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدانت و محتوی پروتئین کل ریحان [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 103-115]
 • حسنی، عبداله بررسی اثر تنش کم آبی بر عملکرد دانه و اسید های چرب روغن دانه هیبریدهای آفتابگردان [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسنی، فرشید بررسی تأثیر تلقیح ریزغدۀ سیب‌زمینی با باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و مقدار جذب عناصر غذایی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 911-924]
 • حسنی، فرشید تأثیر قطع ‌آبیاری و محلول‌پاشی پتاسیم بر برخی ویژگی‏های فیزیولوژیک، شاخص‌ برداشت و عملکرد دو رقم و یک لاین گندم نان [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1077-1093]
 • حسنی، لیلا تأثیر غلظت های مختلف متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدانت و محتوی پروتئین کل ریحان [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 103-115]
 • حسینی، بهمن بررسی اثر TDZ و BAP بر میزان باززایی مستقیم ریزنمونه گره گل مکزیکی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 459-473]
 • حسینی، سید حسن اثرات جایگزینی ورمی‌کمپوست و پرلیت با پیت به عنوان خاک پوششی بر رشد و عملکرد قارچ دکمه‌ای [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 837-852]
 • حسینی، سید صابر اثر نوع گیاهان علوفه‏ای و روش کشت بر کمیت و کیفیت علوفه در الگوی کشت مخلوط [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 295-305]
 • حسینی، سیدمحمدباقر ارزیابی کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت با لوبیا تحت تأثیر کودهای زیستی و آلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سیده سمانه بررسی اثر دمای نگهداری و غلظت‌های مختلف پوترسین بر جوانه‌زنی دانه و رشد لوله گرده دو ژنوتیپ ایرانی گل محمدی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 321-337]
 • حسینی، سیده نسرین اثر آسکوربیک اسید، سالسیلیک اسید و کود میکرو کامل نانو بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کینوا درشرایط تنش کم آبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، فاطمه تأثیر اختلاط باریک برگ‌کش‌ها و سطوح کود مایع بر روند تولید ماده خشک و عملکرد گندم [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 403-412]
 • حسن پناه، داود ارزیابی توانایی رقابتی ارقام سیب زمینی با علف های هرز [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 657-669]
 • حسین پناهی، فرزاد بررسی تاثیر سدیم نیتروپروساید بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد دانه کلزا در رژیم‌های مختلف آبیاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن پور، جواد عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد ژنوتیپ‌های ماش براساس تاریخ کاشت [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 953-966]
 • حسین پور، رحیمه اثر کاربرد ورمی‌‌کمپوست بر غلظت عناصر ریزمغذی در خاک و گیاه کاهو [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 815-826]
 • حسین پور، فاطمه تأثیر تیمار آب گرم و بسته‌بندی نانو بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگلو در طول انبارداری [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 1001-1015]
 • حسن پور اصیل، معظم بررسی محتوای عناصر معدنی برگ و ریشه گیاهان پیوندی و غیر پیوندی خربزه زرد جلالی تحت تنش کم‌آبی در سیستم آبیاری قطره ای [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 415-430]
 • حسن پور اصیل، معظم اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر برخی صفات کمی و کیفی گل سوسن هیبرید LA [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 475-486]
 • حسن پور اصیل، معظم تاثیر جیبرلیک اسید و ورمی کمپوست بر رشد و گلدهی گل نرگس [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 183-198]
 • حسینی چمنی، سید عبداله تاثیر دور آبیاری، قارچ مایکوریزا و زئولیت بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ماش [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 119-130]
 • حسین زاده، عبدالهادی بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روش های مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 27-40]
 • حسن زاده خانکهدانی، حامد مقایسه اثر روش‌های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پیاز در شرایط روزکوتاه در میناب [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 111-123]
 • حسن زاده فرد، شیما اثر تنظیم‌کننده رشد متیل جاسمونات بر ویژگی‌های رویشی و عملکرد میوه طالبی رقم ʼسمسوریʻ [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 671-682]
 • حسن زاده قورت تپه، عبدالله تأثیر پرتو گاما پیش از جوانه‌زنی و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد بابونه آلمانی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 297-311]
 • حسن زاده قورت تپه، عبدالله بررسی تاثیر بقایای کود سبز و منابع مختلف کودی بر خصوصیات آگروفیزیولوژیکی کتان روغنی در شرایط قطع آبیاری در مرحله گلدهی [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 141-154]
 • حسین طلایی، قاسم تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و انواع کود بر ویژگی‏های کمی و کیفی زیره سبز [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 415-426]
 • حسنلو، طاهره اثر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در شرایط تنش کم آبی بر روابط آبی و آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه دارویی کدو پوست کاغذی [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 67-81]
 • حسنلو، طاهره تأثیر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در رژیم های مختلف رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانۀ کدوی پوست‌کاغذی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 635-647]
 • حسن لو، طاهره بررسی اثر زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های کلزا تحت شرایط کم‌آبی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 381-397]
 • حسن نژاد، سیروس ساختار جوامع علف‌های هرز در مزارع نخود دیم (مطالعه موردی: شهرستان مراغه) [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 215-228]
 • حسینی ولشکلایی، سیده مرضیه بررسی واکنش‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی ارقام زینتی مرکبات تحت تنش دمای پایین [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 979-994]
 • حسنوندی، محمد سعید تجزیه و تحلیل رشد گیاه گلرنگ با استفاده از مدلسازی رگرسیونی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 27-37]
 • حصاری، بهزاد بررسی وضعیت موجود باغ‌های سیب و تناسب آن با تولید ارگانیک در شهرستان ارومیه [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 949-963]
 • حضرتی، سعید تأثیر محلول‌پاشی برگی برخی تنظیم‌کننده‌های رشد و نیتروژن بر شاخص‌های رشدی، عملکرد و کیفیت روغن گلرنگ بهاره [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 407-417]
 • حقیقی، مریم تغییرات پتانسیل آب و خاصیت تنظیم اسمزی گیاه گوجه فرنگی تحت تیمار خشک شدن موضعی ریشه (PRD) [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 1-8]
 • حقی کاشانی، عاطفه بررسی روابط بین عملکرد گل و اجزای آن در ژنوتیپ های گل محمدی مناطق مختلف ایران [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 13-19]
 • حکم آبادی، حسین ارزیابی صفات بیوشیمیایی در برخی پایه‌های پسته تحت تنش شوری به‌منظور انتخاب پایه‌های متحمل [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 323-336]
 • حلالخور، سیف اله مستندسازی فرآیند تولید و برآورد خلاء عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی در برنج (مطالعه موردی: استان مازندران - منطقه بابل) [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 397-414]
 • حمدی، حسن تأثیر کاربرد فیلترکیک نیشکر، کود شیمیایی و کودهای زیستی بر عملکرد و کیفیت دانه کلزا و برخی خصوصیات خاک [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 445-457]
 • حمیدی، آیدین بررسی تأثیر تلقیح ریزغدۀ سیب‌زمینی با باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و مقدار جذب عناصر غذایی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 911-924]
 • حمیدی، آیدین تأثیر دمای پوشش گیاهی بر مقدار پروتئین و قندهای محلول، روغن و عملکرد سویا در مناطق کرج و مغان [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1003-1014]
 • حمیدی، آیدین بررسی اثر تنش خشکی به صورت قطع آبیاری در مراحل رشد زایشی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام سویا [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 481-493]
 • حمیدی، آیدین تأثیر قطع ‌آبیاری و محلول‌پاشی پتاسیم بر برخی ویژگی‏های فیزیولوژیک، شاخص‌ برداشت و عملکرد دو رقم و یک لاین گندم نان [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1077-1093]
 • حمیدی، حسن بررسی اثر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی زوفا [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 155-169]
 • حمیدی، شهناز ارزیابی برخی خصوصیات پومولوژیکی و ترکیب اسیدهای چرب 13 رقم و ژنوتیپ گردو [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 189-201]
 • حمیداوغلی، یوسف اثر تنش خشکی بر مقدار پرولین، قندهای محلول، مالون دی‌آلدئید و رنگدانه‌ها در پایه‌های تجاری مرکبات شمال کشور [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 939-952]
 • حمزه یی، جواد تأثیرات هم‌زیستی مایکوریزا بر شاخص‌های فیزیولوژیک و عملکرد سورگوم دانه‌ای تحت شرایط دورهای مختلف آبیاری [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 151-163]
 • حمزه ئی، جواد تأثیر انواع خاکپوش بر عملکرد، اجزای عملکرد ذرت دانه ای و وزن خشک علف های هرز [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 105-117]

خ

 • خاتمیان، عذرا سادات بررسی کاربرد کیتوزان بر صفات جوانه‌زنی دو رقم بادرشبی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 283-295]
 • خاتمی پور، موسی بررسی تأثیر کود دامی بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط ارزن دم روباهی و ماش [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 175-190]
 • خادم، سید علی اثر نسبت های مختلف پلیمر سوپر جاذب و کود دامی بر خواص کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 33-42]
 • خادمی، اورنگ بهبود خصوصیات کمی و کیفی فلفل دلمه‌ای توسط تیمارهای اسید جیبرلیک و کلرید کلسیم در شرایط اقلیمی منطقۀ ایلام [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 649-660]
 • خادمی، اورنگ تأثیر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک و حلقه‌برداری در بهبود صفات کمی و کیفی انگور بیدانة ‘یاقوتی’ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 457-469]
 • خادمی، اورنگ اثر تیمار پوتریسین بر میوه توت‌فرنگی رقم ’کاماروسا‘ تحت شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 147-161]
 • خادمی، اورنگ بررسی بهبود صدمات تنش شوری در دانهال‌های خرمندی با پوتریسین و کیتوزان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 671-686]
 • خادمی، محمد بررسی اثر پیش‌تیمار بذر بر خصوصیات گیاهچه‌ای، مورفولوژیک ریشه و مراحل فنولوژیک دو رقم برنج در شرایط کشت مستقیم [(مقالات آماده انتشار)]
 • خادم پیر، محمد مطالعه واکنش اجزای عملکرد دانه و غلاف سبز 2 رقم باقلا به فاصله بین ردیف‌ در کشت به‌موقع و دیرهنگام [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 195-210]
 • خادمی شور مستی، حسن تأثیر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 11-21]
 • خادم مقدم ایگده لو، نادر تأثیر سایه‎اندازی و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و مقدار اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 103-117]
 • خادم مقدم ایگده لو، نادر تأثیر کاربرد نیتروژن، مولیبدن و کبالت ‎ بر عملکرد غلاف و محتوای عناصر غذایی برگ لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 217-229]
 • خاده، عظیمه اثر محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات ماش در سیستم کوددهی شیمیایی و ارگانیک [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 725-732]
 • خیاط مقدم، مژده سادات اثر سیلیکات پتاسیم و تنش خشکی آخر فصل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کلزا [(مقالات آماده انتشار)]
 • خاکپور، رضا واکنش ژنوتیپ‌های گندم نان با عادت‌های گلدهی مختلف به تاریخ کاشت در اصفهان [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 55-68]
 • خیالپرست، منیژه بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روش های مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 27-40]
 • خالقی، اسمعیل بررسی اثر پاشش کائولین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون رقم زرد در شرایط اقلیمی شهرستان فسا [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 169-184]
 • خالقی، اسمعیل ارزیابی کیفی روغن دو رقم زیتون طارم و دزفولی در شرایط اهواز [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 903-915]
 • خالقی، علیرضا ارزیابی کاربرد اسید سالیسیلیک و اسپرمیدین بر کاهش صدمات ناشی از تنش خشکی در نهال‌های یک‌ساله توت آمریکایی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 231-244]
 • خالقی، غلامرضا ارزیابی کاربرد اسید سالیسیلیک و اسپرمیدین بر کاهش صدمات ناشی از تنش خشکی در نهال‌های یک‌ساله توت آمریکایی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 231-244]
 • خالق نژاد، وحیده اثر تلقیح بذر با ریزوبیوم و ریزوباکتری‌های افزایش‌دهنده رشد گیاه (PGPR) بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی در شرایط فاریاب و دیم [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 957-972]
 • خاوازی، کاظم تأثیر مدیریت تلفیقی کود فسفر بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم ذرت علوفه ای در ورامین [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 95-110]
 • خاوازی، کاظم تأثیر همیاری سویه های Azotobacter chroococcum بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی کلزا در رشت [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 149-162]
 • خدابخشی، امیرحسن کمّی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی گیاه دارویی مرزه به دما و پتانسیل‏ آب با استفاده از مدل‏های رگرسیون غیرخطی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 229-240]
 • خدابنده لو، شهین اثر مصرف سیلیکون بر عملکرد دانه ارزن معمولی و بازده مصرف آب تحت شرایط تنش خشکی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 399-416]
 • خدایی جوقان، آیدین تأثیر تیمارهای کودی و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد دانه و ویژگی‌های کیفی دانه آفتابگردان [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 219-234]
 • خدادادی، شهرام تأثیر پوشش‌دار کردن بذر با مکمل‏های کود آلی بر سبزشدن و رشد گیاهچه چغندرقند [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 43-59]
 • خدارحمی، منوچهر بررسی رابطه صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در لاین های گندم نان [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 59-67]
 • خدام باشی، محمود اثر صفات روزنه ای بر فتوسنتز و عملکرد لینه های جایگزین کروموزومی گندم نان در شرایط طبیعی و تنش خشکی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 13-25]
 • خدیوی خوب، عبداله مطالعه تأثیر اسید فنیل‌ فتالامیک و تغذیه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه آلوی رقم ‘مراغه’ [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 887-896]
 • خیری، عزیزاله تأثیر غلظت های مختلف جیبرلین و 6- بنزیل آدنین روی خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم پُرپَر [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 9-20]
 • خیری، عزیزاله اثر سالیسیلیک ‌اسید بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی وتیورگرس تحت شرایط تنش کم‌آبی [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 591-603]
 • خیری، فرزانه اثر پوشش کیتوسان و تیمار آب گرم بر خصوصیات پس از برداشت میوه فلفل دلمه ای [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 595-608]
 • خیرآبادی، لیلا ارزیابی تأثیر بستر، شبکه کاشت و نوع گیاه پوششی بر کمیت و کیفیت چمن های رول تولید شده در شمال ایران [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 531-543]
 • خراسانی نژاد، سارا اثر تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی، کمیت و کیفیت اسانس در اسطوخودوس [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 979-988]
 • خراسانی نژاد، سارا اثر تنش کم‌آبیاری و اسیدهیومیک بر ویژگی‏های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی ریشه سرخارگل [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]
 • خراسانی نژاد، سارا اثر کودهای زیستی و اسید‌سالیسیلیک بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی گیاه دارویی اکلیل‌کوهی تحت رژیم‌های کم‌آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 475-491]
 • خراسانی نژاد، سارا اثر رژیم‌های آبیاری و کاربرد اسیدهیومیک بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی خرفه در شرایط گلخانه [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 401-416]
 • خردادی، جابر پاسخ‌های فیزیولوژیکی ارقام کنجد به کاربرد نانو منیزیوم و پلیمر زیستی کیتوزان تحت شرایط رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 385-406]
 • خردمند، فاطمه تأثیر غلظت های مختلف متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدانت و محتوی پروتئین کل ریحان [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 103-115]
 • خرم دل، سرور ارزیابی اثر کشت مخلوط تأخیری آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمین [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 183-196]
 • خرم دل، سرور اثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 893-905]
 • خرم دل، سرور تأثیر سیستم های خاک ورزی و بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و لوبیا [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 785-799]
 • خزائی، مجتبی تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای در نهاوند [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 911-919]
 • خزائی، مجتبی بررسی کشت مخلوط ذرت و چغندرقند [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 987-997]
 • خزائی، مجتبی بررسی امکان استفاده از شبدر ایرانی بعنوان گیاه پوششی همراه در کلزا برای کنترل علف های هرز [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 337-351]
 • خسروی، علی تأثیر تلقیح بذر با ازتوباکتر و سودوموناس و زمان مصرف کود نیتروژنه بر عملکرد، کارایی مصرف کود و سرعت پر شدن دانه آفتابگردان [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 139-155]
 • خسروی، مریم بهبود ویژگی های کمی و کیفی چمن اسپورت با کاربرد اسید هیومیک و ورمی کمپوست [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 727-741]
 • خشت زر، مهری تأثیر فرسودگی بذر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد جو بدون پوشینه [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 829-838]
 • خضری، مسعود بررسی تأثیر تنک دستی و شیمیایی میوه بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 31-44]
 • خضری نژاد، نبی تأثیر اسانس زنیان بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، ماندگاری و مقاومت به قارچ عامل کپک خاکستری گل شاخه بریده رز [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1047-1060]
 • خلج، حمیده بررسی اثر تراکم بر دگرآسیبی گندم رقم نیک‌نژاد و برخی از گونه‌های علف‌های هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 49-57]
 • خلیقی، احمد تأثیر غلظت های مختلف جیبرلین و 6- بنزیل آدنین روی خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم پُرپَر [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 9-20]
 • خلیلی، نفیسه کمّی‌سازی و تعیین پارامترها و دامنه‌های پاسخ به دمای بذر و گیاهچه گیاه آزی‌وش با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 217-228]
 • خلیلی، نفیسه کمّی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی گیاه دارویی مرزه به دما و پتانسیل‏ آب با استفاده از مدل‏های رگرسیون غیرخطی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 229-240]
 • خلیلی اقدم، نبی فراتحلیل برخی عوامل مؤثر بر تولید گندم در ایران [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 191-204]
 • خماری، سعید اثر محلول‌پاشی مواد نانو و اسید سالیسیلیک بر عملکرد کلزا بهاره تحت شرایط محدودیت آب [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 113-126]
 • خمری، عیسی ارزیابی زمان محلول‌پاشی و کود نانوذره مولیبدن به روش شیمیایی و شیمی‌سبز بر برخی شاخص‌های زراعی وکیفی ماش(Vigna radiate L.) [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 87-99]
 • خمری، عیسی ارزیابی تولید خربزه رقم خاتونی تحت مدیریت سطوح مختلف کودی و بستر کشت ورمی‌کمپوست [(مقالات آماده انتشار)]
 • خندان میرکوهی، عزیزاله اثر مقادیر مختلف نیتروژن در محلول غذایی بر خصوصیات کمی و کیفی شمعدانی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 157-168]
 • خندان میرکوهی، عزیزاله بررسی قابلیت تولید سوخک از قلمه های رویشی هیبرید اورینتال لیلیوم رقم ‘استارگزر’ [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 219-230]
 • خواجه حسینی، محمد تأثیر پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی، عملکرد و کیفیت دانه کنجد در شرایط آبیاری محدود [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 373-388]
 • خواجویی نژاد، غلامرضا بررسی رژیم های مختلف آبیاری و سوپرجاذب زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه‌ای [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 1-14]
 • خواجویی نژاد، غلامرضا واکنش ارقام جو به تیمارهای شیمیایی سالیسیلیک اسید و سلنیوم تحت تنش خشکی در شرایط مزرعه [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 431-441]
 • خوارزمی، کامبیز بررسی اثر منابع مختلف کودی بر عملکرد علوفه، اسمولیت‌ها، رنگیزه‌های فتوسنتزی و برخی آنزیم‌های آنتی اکسیدانی یونجه در شرایط کم‌آبیاری [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 801-815]
 • خورشیدی، جلال ارزیابی مزرعه ای کاربرد کلات آهن و روی بر ویژگی‌های مورفولوژیکی، عملکرد و محتوای اسانس رازیانه بومی و اصلاح‌شده [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 461-473]
 • خورشیدی بنام، محمد باقر تأثیر سطوح مختلف شوری روی برخی تغییرات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادام [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 179-192]
 • خوش خلق سیما، نیر اعظم بررسی رابطه سیستم ریشه‌ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]
 • خوش قلب، حسن اثر محلول پاشی کلسیم، روی، بور و زمان برداشت بر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در میوه دو رقم گلابی آسیایی در زمان انبارداری [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 1-9]
 • خوشگفتارمنش، امیرحسین تأثیر تغذیه روی بر کاهش خسارت اکسیداتیو ناشی از تنش شوری در دو رقم زیتون [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 329-343]
 • خوشگفتارمنش، امیر حسین تأثیر کاربرد اسید آمینه و روی بر جذب و انتقال روی و آهن در کلزا در شرایط کشت محلول [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 379-392]
 • خوشنود یزدی، اصغر پاسخ عملکرد، اجزای عملکرد، محتوای پروتئین و روغن دانه ارقام سویا به تغییر تاریخ کاشت در منطقه شیروان [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 31-41]

د

 • دادخدایی، علی اثر تنش خشکی و روش کاشت بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم نخود [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 933-943]
 • دادخواه، علیرضا پاسخ عملکرد، اجزای عملکرد، محتوای پروتئین و روغن دانه ارقام سویا به تغییر تاریخ کاشت در منطقه شیروان [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 31-41]
 • دادرس نیا، آرزو اثر محلول پاشی با اوره بر خصوصیات پرتقال تامسون ناول [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 41-47]
 • دارابی، سالار تغییرات برخی ترکیبات بیوشیمیایی میوه انگور رقم ‘رشه’ در شیب و ارتفاع های مختلف [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 117-128]
 • دارابی، عبدالستار مقایسه ویژگی‌های کمّی و کیفی و قابلیت انبارمانی جمعیت‌های پیاز [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 531-543]
 • دامیار، سیما بررسی صفات مورفولوژیک سیب های گوشت قرمز ایرانی در مقایسه با تعدادی از ارقام بومی و تجاری [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • دانایی، الهام تأثیر برخی تیمارهای هورمونی و شیمیایی بر دوام عمر و صفات کیفی گل شاخه بریده ژربرا ‘Good timing’ [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 21-29]
 • دیانت، مرجان امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در خزانه گل‌های فصلی کوکب کوهی و نازآفتابی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 329-340]
 • دیانتی، شیرین معرفی محیط کشت مناسب برای جوانه‌زنی غیرهم‌زیست ارکیده خاکروی خربقی معمولی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 161-177]
 • دانشیان، جهانفر بررسی اثر تنش کم آبی بر عملکرد دانه و اسید های چرب روغن دانه هیبریدهای آفتابگردان [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشیان، جهانفر تاثیر محلول‌پاشی با اسیدآسکوربیک، اسید سالیسیلیک و متانول بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و کاهش خسارت تاخیر کاشت کلزا [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانش شهرکی، عبدالرزاق اثر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کودهای دامی، شیمیایی و تلفیقی بر عملکرد و برخی صفات آگرومورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 141-156]
 • دانش شهرکی، عبدالرزاق اثر محلول پاشی اسیدهیومیک بر برخی صفات آگرومورفولوژیک و رنگیزه های فتوسنتزی دان سیاه تحت تنش خشکی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 817-830]
 • دانشفر، الهام اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیز تحت تأثیر انواع کود آلی و شیمیایی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 289-302]
 • دانشور، ماشااله تأثیر مقادیر مختلف فسفر و محلول‌پاشی آهن و روی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد نخود زراعی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 17-30]
 • داوری نژاد، غلام حسین همبستگی مقدار عناصر غذایی، فعالیت آنزیم های مسیر فنیل پروپانوئید و متابولیت های ثانویه در دو ژنوتیپ سیب توسرخ ایرانی و رقم رد دلیشز روی پایه های مختلف [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 149-163]
 • دباغ محمدی نسب، عادل بررسی عملکرد زراعی و تنوع حشرات در الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 353-368]
 • درزی، محمدتقی اثر کاربرد کود دامی، ورمی‌کمپوست، نیتروکسین و بیوسوپرفسفات بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبویه [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 543-560]
 • درکی، نادر تعیین بهترین زمان برداشت پسته براساس شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 119-135]
 • درکی، نادر تأثیر زمان برداشت، نوع فراوری و شرایط انبارمانی بر نگهداری پسته تازه و خشک [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 795-807]
 • درویش، فرخ بررسی رابطه صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در لاین های گندم نان [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 59-67]
 • درویش زاده، رضا تأثیر پرتو گاما پیش از جوانه‌زنی و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد بابونه آلمانی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 297-311]
 • درویش زاده، رضا تأثیر غلظت های مختلف متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدانت و محتوی پروتئین کل ریحان [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 103-115]
 • درویش نیا، مصطفی اثر اسانس‌ مرزه خوزستانی، رشینگری، کارواکرول و قارچ‌کش بنومیل بر بازدارندگی رشد قارچ Botrytis cinerea Pres.: Fr. عامل بیماری پوسیدگی خاکستری میوه [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 531-540]
 • درویش نیا، مصطفی تأثیر عوامل بیولوژیک قارچی و باکتریایی بر بیماری قارچی مرگ گیاهچه فلفل [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 289-301]
 • دژستان، سارا ارزیابی امکان تولید قارچ شیتاکه روی ضایعات کشاورزی و اثر آنها بر عملکرد و کارایی بیولوژیکی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 521-530]
 • دژم پور، جلیل تأثیر سطوح مختلف شوری روی برخی تغییرات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادام [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 179-192]
 • دستان، سلمان مقایسه صفات زراعی چهار رقم برنج در نظام‌های کاشت در منطقه نکا [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 231-246]
 • دستان، سلمان مستندسازی فرآیند تولید و برآورد خلاء عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی در برنج (مطالعه موردی: استان مازندران - منطقه بابل) [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 397-414]
 • دشتی، حسین تأثیر شوری و ماده آلی بر ترکیب شیمیایی و مرفولوژی نهال های پسته [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 31-42]
 • دشتی، شهریار اثر تنش کم آبی بر عملکرد کلزای بهاره [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 29-39]
 • دشتی، شهریار ساختار جوامع علف‌های هرز در مزارع نخود دیم (مطالعه موردی: شهرستان مراغه) [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 215-228]
 • دلفان، بهرام اثر اسانس‌ مرزه خوزستانی، رشینگری، کارواکرول و قارچ‌کش بنومیل بر بازدارندگی رشد قارچ Botrytis cinerea Pres.: Fr. عامل بیماری پوسیدگی خاکستری میوه [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 531-540]
 • دماوندی، علی اثر کودهای نانو، شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد و کیفیت دانه کنجد در رژیم‌های متفاوت آبیاری [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 263-281]
 • دماوندی، علی پاسخ‌های فیزیولوژیکی ارقام کنجد به کاربرد نانو منیزیوم و پلیمر زیستی کیتوزان تحت شرایط رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 385-406]
 • دیندارلو، علی پاسخ‌های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه ریحان به کاربرد برگی کلات و نانوکلات پتاسیم تحت تنش کم‌آبیاری [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 849-868]
 • دهستانی اردکانی، مریم پاسخ برخی از ژنوتیب‌های انتخابی انار (Punica granatum) به شوری آب آبیاری [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 303-321]
 • دهقان، غلامرضا تأثیر نفتالین استیک اسید بر شدت تنک و ویژگی‌های کیفی و آنتی‌اکسیدانی میوه دو رقم هلو [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 867-880]
 • دهقانی سانیچ، حسین بررسی محتوای عناصر معدنی برگ و ریشه گیاهان پیوندی و غیر پیوندی خربزه زرد جلالی تحت تنش کم‌آبی در سیستم آبیاری قطره ای [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 415-430]
 • دهمرده، مهدی تأثیر سیستم های خاک ورزی و بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و لوبیا [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 785-799]
 • دهمرده، مهدی اثر نظام‌های مختلف تغذیه‌ای بر ویژگی‌های رویشی، بیوشیمیایی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه تاتوره [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 869-888]
 • دهمرده، مهدی ارزیابی زمان محلول‌پاشی و کود نانوذره مولیبدن به روش شیمیایی و شیمی‌سبز بر برخی شاخص‌های زراعی وکیفی ماش(Vigna radiate L.) [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 87-99]
 • دهمرده، مهدی ارزیابی تولید خربزه رقم خاتونی تحت مدیریت سطوح مختلف کودی و بستر کشت ورمی‌کمپوست [(مقالات آماده انتشار)]
 • دوازده امامی، سعید مقایسه اثر فصل کشت بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شوید [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 41-47]
 • دوازده امامی، سعید اثر تنش شوری بر برخی عناصر معدنی و ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L. C.B. Clarke) [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 127-139]
 • دودانگه بالاخانی، مریم ارزیابی خصوصیات رویشی و زایشی سیب میانرس DAT1 در مقایسه با تعدادی از ارقام تابستانه بر پایه‌های رویشی مختلف [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 199-210]
 • دیوسالار، مریم بررسی اثر تنش خشکی به صورت قطع آبیاری در مراحل رشد زایشی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام سویا [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 481-493]
 • دولتمند شهری، نرگس تأثیر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت رقم MV500 در کشت دوم [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 173-182]

ذ

 • ذاکری فرد ملاحسنی، ابراهیم مقایسه اثر روش‌های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پیاز در شرایط روزکوتاه در میناب [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 111-123]
 • ذکاوتی، حمیدرضا تاثیر قارچ تریکودرما (جدایه 65) بر خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 61-73]

ر

 • راحمی، مجید اثر تیمار کوتاه‌مدت و مداوم اتانول و اسید جیبرلیک بر ماندگاری و کیفیت گل بریده آلسترومریا [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 1-11]
 • راحمی کاریزکی، علی شناسایی عوامل محدودکننده عملکرد سویا با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (مطالعه موردی: استان گلستان – کلاله) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1033-1046]
 • راحمی کاریزکی، علی اثر قارچ میکوریزا و باکتری رایزوبیوم بر صفات کمی و کیفی سویا در واکنش به تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 13-26]
 • راحمی کاریزکی، علی بررسی عملکرد و پروتئین دانه ارقام نخودفرنگی، عملکرد کل و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط با اسفناج [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 435-445]
 • راحمی کاریزکی، علی شناسایی عوامل محدودکنندة عملکرد کلزا با استفاده از روش تحلیل مقایسۀ کارکرد [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 13-25]
 • راحمی کاریزکی، علی مستندسازی فرآیند تولید و تعیین عوامل محدودکننده‏ عملکرد گندم به روش CPA در شهرستان کلاله [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 361-372]
 • راحمی کاریزکی، علی تأثیر رقم نخودفرنگی و نسبت‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی نخودفرنگی و اسفناج بر عملکرد و شاخص‌های رقابت [(مقالات آماده انتشار)]
 • راحمی کاریزکی، علی اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط دیم منطقه گنبدکاووس [(مقالات آماده انتشار)]
 • راشد محصل، محمدحسن اثر سطوح مختلف نیتروژن و کود سبز بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه دارویی خرفه [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 453-465]
 • راعی، یعقوب تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن دار و فسفردار بر رشد، عملکرد و درصد اسیدهای چرب گلرنگ درکشت مخلوط با باقلا [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 769-784]
 • رایفی زاده، احمد تعیین زمان بحرانی کنترل علف‌های هرز در شرایط کشت رایج و فواصل ردیف خیلی باریک پنبه [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 247-258]
 • رامشینی، حسین ارزیابی جوانه‏ زنی برخی از ژنوتیپ‏های کلزا در واکنش به پتانسیل آب با استفاده از مدل هیدروتایم [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 921-932]
 • راهنما قهفرخی، افراسیاب تأثیر برگ‌پاشی ترکیبات سولفات‌روی و سلنیوم بر کاهش اثرات منفی تنش گرما در دو رقم گندم [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]
 • راوش، رودابه بررسی اثر همزیستی قارچ مایکوریزا بر برخی پایه‌های پسته در شرایط تنش شوری و خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رائینی سرجاز، محمود بررسی اثر خُرداقلیم‌ تونل‌های پلاستیکی بسته و مشبک بر گسترش سطح برگ و مراحل فنولوژیک خیار [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 431-443]
 • رباطی، تهمینه تأثیر پوترسین و اسپرمین بر تحمل به خشکی بادام و هلو [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 203-218]
 • ربی انگورانی، حسین پاسخ های فیزیولوژیک دو رقم ریحان به محلول پاشی سالیسیلیک اسید تحت تنش شوری [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 259-274]
 • ربی انگورانی، حسین اثر اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کدوی طبی تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 853-865]
 • ربانی محمدیه، ریحانه اثر فاصله ردیف و مصرف عناصر غذایی بر برخی واکنش‌های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و زراعی سه رقم پنبه [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 345-359]
 • ربیعی، بابک تأثیر محلول‌پاشی چند ترکیب کلسیمی طی مراحل مختلف رشد بر برخی خصوصیات کیفی میوه سیب رقم ‘فوجی’ [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 925-938]
 • ربیعی، غلامرضا بهبود ویژگی های کمی و کیفی چمن اسپورت با کاربرد اسید هیومیک و ورمی کمپوست [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 727-741]
 • ربیعی، غلامرضا اثر برخی محرک‌های زیستی بر عملکرد و صفات کیفی میوۀ زردآلو رقم ’شکرپاره‘ [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 605-619]
 • ربیعی، غلامرضا تأثیر کم آبیاری بر رشد رویشی، عملکرد و کارایی مصرف آب پرتقال مارس ارلی در جنوب کرمان [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 707-718]
 • ربیعی، محمد تأثیر زمان برداشت بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در شش رقم کلزا [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 75-82]
 • ربیعی، محمد تأثیر همیاری سویه های Azotobacter chroococcum بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی کلزا در رشت [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 149-162]
 • ربیعی، محمد تأثیر عناصر بُر، روی و گوگرد بر عملکرد دانه و ترکیب اسیدهای چرب روغن کلزا [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 69-84]
 • ربیعی، محمد اثر فاصلۀ کشت و مقدار بذر بر عملکرد دانه، پروتئین و صفات زراعی دو رقم لوبیا قرمز در شهرستان رشت [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 369-380]
 • ربیعی، محمد اثر مصرف کودهای نیتروژن و فسفر بر شاخص‌های برداشت و برخی صفات مهم زراعی گیاه تریتیکاله در منطقه گیلان [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 313-327]
 • ربیعی، ولی تأثیر کاربرد خارجی پرولین و گلایسین‌بتائین بر تغییرات بیوشیمیایی در انگور در وضعیت تنش خشکی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 247-258]
 • ربیعی، ولی استفاده از گرمادرمانی برای حذف ویروس تریستیزا در نهال‌های پرتقال ‘تامسون’ [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 717-724]
 • ربیعی، ولی کاربرد پوشش‏دهی همراه با بخار متیل‏ سالیسیلات‏ در حفظ ترکیبات آنتی‌رادیکالی میوه پرتقال خونی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 471-485]
 • ربیعی، ولی بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی سه رقم سیب پیوند شده روی پایه‌های رویشی MM111 ،MM106 و M9 [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 385-402]
 • ربیعی، ولی پاسخ های فیزیولوژیک دو رقم ریحان به محلول پاشی سالیسیلیک اسید تحت تنش شوری [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 259-274]
 • ربیعی، ولی بررسی تأثیر تنش کم‌آبی بر صفات کمی و کیفی میوه برخی از توده های خربزه‌ ایرانی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 157-171]
 • ربیعی، ولی اثر کاربرد اسانس های میخک و دارچین بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه انار رقم ‘پوست قرمز طارم’ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 389-401]
 • ربیعی، ولی اثر پوشش کیتوسان و تیمار آب گرم بر خصوصیات پس از برداشت میوه فلفل دلمه ای [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 595-608]
 • ربیعی، ولی تأثیر تیمار آب گرم و بسته‌بندی نانو بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگلو در طول انبارداری [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 1001-1015]
 • ربیعی، ولی بررسی تأثیر تیمارهای پس ‏از برداشت واکس و متیل سالیسیلات بر فعالیت برخی آنزیم‏های مرتبط با سرمازدگی در دو رقم پرتقال ‘مورو’ و ‘تامسون ناول’ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 333-343]
 • ربیعی، ولی برآورد نیازهای سرمایی و گرمایی برخی ارقام و ژنوتیپ‌های تجاری کیوی در منطقه غرب مازندران [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 85-100]
 • ربیعی، ولی اثر مرحله برداشت و مدت زمان انبارمانی بر کیفیت میوه عروسک‌ پشت‌پرده [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 383-395]
 • رجالی، فرهاد جداسازی و شناسایی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همزیست زعفران و بررسی اثر آنها بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در شرایط تنش خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، اصغر اثر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دو گونه بارهنگ [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 49-63]
 • رحیمی، اصغر اثر تنش شوری بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد رویشی ژنوتیپ‌های عدس [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 107-117]
 • رحیمی، امیر بررسی اثر کودهای زیستی باکتریایی و قارچ میکوریزا بر عملکرد دانه و ترکیبات شیمیایی اسانس سه توده رازیانه [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 831-848]
 • رحیمی، محمدرضا تأثیر مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1087-1100]
 • رحیمی، وحید مطالعة روابط بین صفات ریخت‌شناسی و تأثیر آنها بر عملکرد توده‎های ترتیزک [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 867-879]
 • رحمانی، محمد تعیین مناسب‌ترین الگو برای کشت دومنظوره علوفه و بذر یونجه براساس ارزش اقتصادی در منطقه زنجان [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 493-503]
 • رحمانیان حقیقی، علیرضا ارزیابی برخی خصوصیات پومولوژیکی و ترکیب اسیدهای چرب 13 رقم و ژنوتیپ گردو [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 189-201]
 • رحیمیان بوگر، عبدالرحمان تأثیر منابع مختلف کودی بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک کاسنی تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 119-132]
 • رحیمیان مشهدی، حمید بررسی خصوصیات بیولوژیکی و فنولوژیکی گل جالیز در پارازیتیسم با بادام رقم مامایی [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 19-27]
 • رحیمیان مشهدی، حمید اثر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دو گونه بارهنگ [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 49-63]
 • رحمانی هنزکی، ایمان اثر تیمار بخار متیل‌جاسمونات بر ویژگی‏های فیزیکو - بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت گل شاخه‌ بریده ژربرا رقم پینک الگانس [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 963-977]
 • رحیمی جهانگیرلو، مریم تأثیر آبیاری، تاریخ کاشت، رقم و کود نیتروژن بر عملکرد، غلظت و ترکیب نشاسته و روغن دانه ذرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی زاده، مجید ارزیابی کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و سویا [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 967-978]
 • رحیمی زاده، مجید ارزیابی رشد و عملکرد پنبه در رقابت با علف های هرز در شرایط مصرف کودهای شیمیایی و بیولوژیک [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 245-255]
 • رخزادی، اسعد آثار هیدروپرایمینگ و تاریخ کاشت بر عملکرد وش، الیاف و روغن دانه دو رقم پنبه [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 17-30]
 • ریزی، سعید کاربرد قارچ میکوریزا Glomus mosseae)) روی کاهش اثر شوری در گل حنای گینه نو [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 289-301]
 • ریزی، سعید بهبود کیفیت گل حنای گینه نو با کاربرد کود کندرهش و اسید هیومیک در بستر کشت [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 713-726]
 • ریزی، سعید بهبود ویژگی های کمی و کیفی چمن اسپورت با کاربرد اسید هیومیک و ورمی کمپوست [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 727-741]
 • رزازی، عارفه بررسی تراز انرژی زراعت گرچک در شهرستان ورامین به‌منظور تولید بیودیزل [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 43-52]
 • رسام، قربانعلی پاسخ عملکرد، اجزای عملکرد، محتوای پروتئین و روغن دانه ارقام سویا به تغییر تاریخ کاشت در منطقه شیروان [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 31-41]
 • رستگار، جلال تحمل شوری و ارتباط آن با تولید زیست‌توده در ژنوتیپ‌های نخود زراعی [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 749-763]
 • رستگاری، الهام تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی خلر [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 701-711]
 • رستگاری، الهام اثر سطوح متفاوت آبیاری بر رشد رویشی و عملکرد دانه خلر و ماشک گل خوشه ای [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 55-68]
 • رستمی، راضیه ارزیابی تحمل پایه‌های هلو، بادام تلخ، GF677 و GN15 به کلروز ناشی از بی‌کربنات و کمبود آهن [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 341-355]
 • رستمی، طیبه تأثیر تلقیح مایکوریزا و کاربرد مویان بر خصوصیات علوفه‌ای ذرت هیبرید 706 در شرایط کم‌آبیاری [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 333-344]
 • رستمی، فاطمه بررسی تاثیر کودهای زیستی بر شاخص‌های رشدی ذرت (Zea mays L.) در خاک‌های آلوده به سرب [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 57-72]
 • رستمی اجیرلو، امیرعباس واکنش سویا به مصرف سطوح مختلف نانوکود پتاسیم تحت شرایط قطع آبیاری در دشت مغان [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 503-516]
 • رستمیان، لاله اثر تنش شوری بر واکنش‌های فیزیولوژیکی گیاهچه‌های چهار پایه مرکبات در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 447-458]
 • رسولی، موسی اثر کاربرد برگی متیل‌جاسمونات بر تحمل به سرمای دانهال‌های خیار گلخانه‌ای رقم ’نگین‘ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 441-455]
 • رسولی، موسی اثر ترکیبی پتاسیم و آهن بر عملکرد، کیفیت‌ میوه، کشمش و تحمل به‌ سرما در انگور [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 737-754]
 • رسولی صدقیانی، میرحسن تأثیر نحوه کاربرد و غلظت‌های مختلف هیومیک اسید بر عملکرد و میزان جذب عناصر معدنی گل رز مینیاتور رقم هفت رنگ [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 789-804]
 • رشتبری، مهدی پیامد شیوه‌های کاربرد پادزیست‌های پرکاربرد در کشاورزی بر شمار باکتری‌ها و قارچ‌های پیرامون ریشه، شناسه‌های رشدی و شمار گره بر ریشه‌های گیاه نخود [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشیدی، ورهرام اثر مقادیر کاهش‌یافته کودهای شیمیایی و کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی علوفه شبدر ایرانی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 271-287]
 • رشیدی، ورهرام تأثیر الگوی کم آبیاری تناوبی و محلول‌پاشی روی بر غنی‌سازی فیزیولوژیک دانه قابل کنسرو ذرت شیرین [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 161-172]
 • رضایی، آیت اله بررسی بهبود صدمات تنش شوری در دانهال‌های خرمندی با پوتریسین و کیتوزان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 671-686]
 • رضایی، حامد اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در رقم‌های بادام ‘شاهرود 12’، ‘تونو’ و ژنوتیپ ’16-1‘ پیوند شده روی پایه GF677 [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 197-216]
 • رضایی، حامد تغییرات صفات شاخص‌های رشدی بادام رقم شاهرود 12 روی برخی از پایه‌های رویشی تحت تنش شوری [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 93-105]
 • رضایی، دیناالسادات تاثیر جدایه های برتر سودوموناس فلورسنت به‏ عنوان کود بیولوژیک بر رشد و تغذیه گیاه ذرت [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 319-333]
 • رضایی، رضا مقایسه انواع و زمان پیوند سرشاخه‌کاری درختان گردوی ایرانی در شرایط آب و هوایی آذربایجان غربی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 91-101]
 • رضایی، رضا بررسی وضعیت موجود باغ‌های سیب و تناسب آن با تولید ارگانیک در شهرستان ارومیه [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 949-963]
 • رضایی، زهرا اثر نسبت‌های مختلف پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر برخی صفات مورفولوژیکی و تولید اسانس رازیانه تحت شرایط تنش خشکی [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 621-637]
 • رضایی، کرامت الله ارزیابی برخی خصوصیات پومولوژیکی و ترکیب اسیدهای چرب 13 رقم و ژنوتیپ گردو [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 189-201]
 • رضایی، مهدی برآورد نیازهای دمایی شش رقم تجاری زردآلوی منطقه شاهرود در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه‌ای [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 21-32]
 • رضایی، مهدی مدل‌سازی و بهینه‌کردن مقاومت روزنه‌ای زیتون در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 53-64]
 • رضایی آدریانی، فریبا بررسی بهبود صدمات تنش شوری در دانهال‌های خرمندی با پوتریسین و کیتوزان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 671-686]
 • رضابیگی، سودابه بررسی واکنش صفات بیوشیمیایی و محتوای نسبی آب دو رقم گندم نان و ماکارونی به محلول‌پاشی سیلیکون تحت شرایط تنش آبی [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 73-87]
 • رضاپور کویشاهی، طاهره اثر برخی سویه‌های باکتری حل‌کننده فسفات بر عملکرد و خصوصیات زراعی مهم لوبیای محلی گیلان در مقادیر مختلف کود فسفره [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 801-814]
 • رضازاده، علیرضا اثر تنش خشکی در زمان تشکیل بذر بر بنیه، پراکسیداسیون غشاء و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در گونه‏ های مختلف بالنگو [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 145-159]
 • رضایی سوخت آبندانی، رضا تأثیر پرایمینگ و مدت زمان آن بر خصوصیات کیفی جوانه‌زنی بذر با غلاف و گیاهچه اسپرس رقم (Eski) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • رضایی سوخت آبندانی، رضا نقش پرایمینگ و سطوح تراکم کشت در بهبود صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو‌رگ‌های ذرت سینگل‌کراس 704 در شرایط مزرعه [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 43-60]
 • رضایی سوخت آبندانی، رضا تأثیر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 11-21]
 • رضایی مرادعلی، محمد بررسی محدودیت مخزن و توزیع مواد فتوسنتزی ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش خشکی آخر فصل رشد [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 717-732]
 • رضایی نژاد، عبدالحسین مقایسه برخی ویژگی‌های فیزیومورفولوژیکی هشت رقم رز شاخه‌ بریده [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 663-674]
 • رضایی نژاد، عبدالحسین اثر اسانس‌ مرزه خوزستانی، رشینگری، کارواکرول و قارچ‌کش بنومیل بر بازدارندگی رشد قارچ Botrytis cinerea Pres.: Fr. عامل بیماری پوسیدگی خاکستری میوه [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 531-540]
 • رضایی نژاد، عبدالحسین تأثیر سوپرجاذب، کود دامی و دور آبیاری بر برخی ویژگی های رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شمعدانی معطر [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 467-480]
 • رضایی نژاد، عبدالحسین ارزیابی قابلیت زینتی برخی گونه‌های جنس Allium بومی ایران در شرایط آب‌وهوایی خرم‌آباد [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 687-700]
 • رضایی نژاد، عبدالحسین تأثیر محلول‏پاشی سیلیکات پتاسیم بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آلترنانترا تحت تنش خشکی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 299-314]
 • رضائی، رضا تأثیر قدرت رشد پایه مادری و هورمون اکسین بر کال زایی و تولید ریشه قلمه ها و افکنه های گردو [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 81-93]
 • رضائی چیانه، اسماعیل بررسی عملکرد زراعی و تنوع حشرات در الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 353-368]
 • رضائی چیانه، اسماعیل اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی زنیان در سطوح مختلف آبیاری [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 775-788]
 • رضائی چیانه، اسماعیل ارزیابی اثر کشت مخلوط تأخیری آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمین [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 183-196]
 • رضائی چیانه، اسماعیل بررسی اثر کودهای زیستی باکتریایی و قارچ میکوریزا بر عملکرد دانه و ترکیبات شیمیایی اسانس سه توده رازیانه [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 831-848]
 • رضوی، سید اسماعیل نقش تاریخ کاشت، مصرف قارچ‌کش بنومیل و پتاسیم سیلیکات در افزایش کیفیت بذر سویا رقم ‘ویلیامز’ [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 139-153]
 • رضوی، سید اسماعیل اثر محلول‏پاشی گیاه مادری به وسیله قارچ‌کش‌های مختلف بر سلامت، جوانه‌زنی و بنیه بذر سویا [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 167-180]
 • رضوی، فرهنگ برآورد نیازهای سرمایی و گرمایی برخی ارقام و ژنوتیپ‌های تجاری کیوی در منطقه غرب مازندران [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 85-100]
 • رضوان، شهرام اثر کودهای نانو، شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد و کیفیت دانه کنجد در رژیم‌های متفاوت آبیاری [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 263-281]
 • رضوان، شهرام پاسخ‌های فیزیولوژیکی ارقام کنجد به کاربرد نانو منیزیوم و پلیمر زیستی کیتوزان تحت شرایط رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 385-406]
 • رضوانی، حسین تعیین آستانه خسارت اقتصادی خردل ‌وحشی در رقابت با چهار رقم گندم در منطقه گرگان [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • رضوانی، علی تأثیر پرایمینگ با مواد و پتانسیل‌‌های مختلف اسمزی بر جوانه‌‌زنی بذر طالبی [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 65-74]
 • رضوان بیدختی، شهرام اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی نانو کلات آهن و اسید فولویک بر عملکرد دانه و ترکیب اسیدهای چرب روغن دانه دو رقم کنجد [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 231-243]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر سطوح مختلف نیتروژن و کود سبز بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه دارویی خرفه [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 453-465]
 • رضوی نسب، اعظم تأثیر شوری و ماده آلی بر ترکیب شیمیایی و مرفولوژی نهال های پسته [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 31-42]
 • رفیعی، مریم ترکیب های فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی در برخی ارقام سیب ایرانی و تجاری در استان آذربایجان غربی [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 43-55]
 • رفیعی، مسعود بررسی روشهای مختلف کاربرد کود اوره و زمان برداشت بر خصوصیات فیزیکی هیبریدهای ذرت دانه ای [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 53-66]
 • رفیعی، مسعود تجزیه و تحلیل رشد گیاه گلرنگ با استفاده از مدلسازی رگرسیونی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 27-37]
 • رفیعی، مسعود پاسخ فیزیولوژیک ارقام نخود به آبیاری تکمیلی و استفاده از پلیمر سوپر جاذب در شرایط کشت دیم [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 259-273]
 • رفیعی الحسینی، محمد بررسی ویژگی های کمی و کیفی علوفه در اکوتیپ های مختلف اسپرس در منطقه شهرکرد [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 39-52]
 • رفیعی الحسینی، محمد اثر تیمارهای شکست خواب بر جوانه‌زنی بذر شیرین‌بیان [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 809-817]
 • رفیعی الحسینی، محمد تأثیر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 789-800]
 • رفیعی الحسینی، محمد اثر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کودهای دامی، شیمیایی و تلفیقی بر عملکرد و برخی صفات آگرومورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 141-156]
 • رفیعی الحسینی، محمد اثر نسبت‌های مختلف پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر برخی صفات مورفولوژیکی و تولید اسانس رازیانه تحت شرایط تنش خشکی [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 621-637]
 • رفیعی الحسینی، محمد اثرات جایگزینی ورمی‌کمپوست و پرلیت با پیت به عنوان خاک پوششی بر رشد و عملکرد قارچ دکمه‌ای [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 837-852]
 • رفیعی الحسینی، محمد اثر محلول پاشی اسیدهیومیک بر برخی صفات آگرومورفولوژیک و رنگیزه های فتوسنتزی دان سیاه تحت تنش خشکی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 817-830]
 • رفیعی‌الحسینی، محمد پاسخ اکوتیپ‌های مختلف کرچک به تنش کم‌آبی در شرایط آب‌وهوایی اصفهان و شهرکرد [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1015-1033]
 • رفیعی راد، زینب بررسی واکنش‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی ارقام زینتی مرکبات تحت تنش دمای پایین [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 979-994]
 • رفیعی راد، زینب اثر سطوح سوپر جاذب آکوازورب بر رشد رویشی و زایشی نارنگی پیچ تحت شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 719-735]
 • ریماز، وحید بررسی عملکرد زراعی و تنوع حشرات در الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 353-368]
 • رمرودی، محمود اثر محلول‌پاشی متانول بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1075-1085]
 • رمرودی، محمود بررسی برخی ویژگی‌های کمّی و فیزیولوژیک گیاه دارویی رزماری تحت ‌تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی در چین‏های مختلف [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1061-1076]
 • رمرودی، محمود اثر نظام‌های مختلف تغذیه‌ای بر ویژگی‌های رویشی، بیوشیمیایی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه تاتوره [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 869-888]
 • رمرودی، محمود اثر کود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شیمیایی و زیستی بر عملکرد دانه و ویژگی‌های بیوشیمیایی سیاه‌دانه در شرایط قطع آبیاری [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 655-666]
 • رمرودی، محمود تأثیر نظام‌های مختلف تغذیه بر ویژگی‌های کمی و کیفی چغندر قند در شیوه‌های مختلف کشت [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 59-72]
 • رمضان، داریوش بررسی محتوای عناصر معدنی برگ و ریشه گیاهان پیوندی و غیر پیوندی خربزه زرد جلالی تحت تنش کم‌آبی در سیستم آبیاری قطره ای [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 415-430]
 • رمضان، داریوش اثر پایه‮های هیبرید کدو بر برخی صفات کیفی و پارامترهای بیوشیمیایی خربزه توده بومی سوسکی زرد تحت شرایط کمبود آب‬‬‬‬‬‬‬‬ [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 701-715]
 • رمضانی، زهرا تأثیر محلول‌پاشی کلات آهن و نانوکلات آهن بر صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس ریحان مقدس [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 595-606]
 • رمضانی، سید حمیدرضا اثر کشت مخلوط ارقام تریتیکاله بر برخی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 499-512]
 • رمضانی، مهدی تأثیر مدیریت تلفیقی کود فسفر بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم ذرت علوفه ای در ورامین [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 95-110]
 • رمضانی، مهدی تأثیر پرایمینگ و مدت زمان آن بر خصوصیات کیفی جوانه‌زنی بذر با غلاف و گیاهچه اسپرس رقم (Eski) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • رمضانی، مهدی نقش پرایمینگ و سطوح تراکم کشت در بهبود صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو‌رگ‌های ذرت سینگل‌کراس 704 در شرایط مزرعه [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 43-60]
 • رمضانی، مهدی بررسی اثر تلقیح با کودهای زیستی و شیمیایی بر مقدار جذب عناصر معدنی ذرت علوفه‌ای سینگل‌کراس 540 تحت رژیم‌های مختلف رطوبتی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 541-551]
 • رمضانیان، اصغر بررسی کاربرد قبل از برداشت سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر ویژگی‌های کمّی و کیفی رز شاخه‌بریده [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 573-583]
 • رمضانپور، سیده ساناز اثر تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی، کمیت و کیفیت اسانس در اسطوخودوس [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 979-988]
 • رمضانپور، سیده ساناز تعیین بهترین شاخص‌های گزینش در لاین‌های جهش‌یافتة برنج در شرایط متفاوت رطوبتی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 173-189]
 • رنجبر، اعظم اثر 1- متیلسیکلوپروپان و اتیلن بر صفات فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گله ای شاخه بریدنی میخک ‘گرند اسلم’ [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 79-89]
 • رنجبر، مهرداد تأثیر کاربرد درازمدت کمپوست زباله شهری بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه برنج [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 753-764]
 • رهجو، وحید ‌تحلیل عامل‌های زراعی مؤثر بر کاهش عملکرد ذرت دانه‌ای در ایران با استفاده از روش فراتحلیل [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 73-86]
 • رهنمون، حمید تأثیر سطوح مختلف شوری روی برخی تغییرات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادام [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 179-192]
 • روان، محمد صالح اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط دیم منطقه گنبدکاووس [(مقالات آماده انتشار)]
 • روحی، وحید اثر دما و مدت زمان نگهداری بر قوه نامیه دانه گرده ارقام مختلف خرما [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 495-506]
 • روح اللهی، ایمان ارزیابی کاربرد اسید سالیسیلیک و اسپرمیدین بر کاهش صدمات ناشی از تنش خشکی در نهال‌های یک‌ساله توت آمریکایی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 231-244]
 • روحانی، حمید تاثیر قارچ تریکودرما (جدایه 65) بر خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 61-73]
 • روحانی، عباس مدل‌سازی و بهینه‌کردن مقاومت روزنه‌ای زیتون در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 53-64]
 • روحی سارالان، عسل تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن دار و فسفردار بر رشد، عملکرد و درصد اسیدهای چرب گلرنگ درکشت مخلوط با باقلا [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 769-784]
 • روزبان، محمودرضا بررسی روابط بین عملکرد گل و اجزای آن در ژنوتیپ های گل محمدی مناطق مختلف ایران [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 13-19]
 • روزبان، محمودرضا تأثیر شدت‌های مختلف نور بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی دو رقم گل رز [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 259-270]
 • روزبان، محمودرضا ارزیابی قابلیت استفاده کاربردی از دو گونه گراس بومی ایران [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1027-1036]
 • روزبان، محمودرضا مطالعه رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدت های مختلف نور [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • روزبان، محمودرضا بررسی اثر ویژگی های پیوندک بر گیرایی و زنده مانی پیوند اپیکوتیل گردو [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 45-54]
 • روزبان، محمود رضا ارزیابی پاسخ های رشدی دو رقم زیتون در شرایط تنش شوری [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 245-258]
 • روزبان، محمود رضا اثرات تنش شوری بر وزن خشک و غلظت عناصر غذایی پرمصرف دو رقم زیتون [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 359-371]
 • روستا، حمیدرضا بررسی اثر تعداد دفعات محلول‌دهی و محلول‌پاشی با سولفات پتاسیم بر برخی صفات رویشی، زایشی، فیزیولوژیکی و عناصر معدنی در گیاه توت فرنگی رقم پاروس در کشت بدون خاک [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 165-179]
 • روستایی، خدیجه اثر نسبت های مختلف پلیمر سوپر جاذب و کود دامی بر خواص کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 33-42]
 • روشن، فرشته تأثیر محلول‌پاشی سولفات روی در مراحل فنولوژیکی رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1063-1074]
 • روشنی، قربانعلی مقایسه تأثیر هفت نوع بستر کشت بر ویژگی های کیفی چمن بهاره در سه سطح فشردگی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 65-76]
 • روشندل، پرتو ارزیابی تأثیر سطوح کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های گلرنگ [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 547-561]
 • روشن ضمیر، نجمه بررسی کاربرد قبل از برداشت سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر ویژگی‌های کمّی و کیفی رز شاخه‌بریده [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 573-583]
 • روشنفکر، حبیب اله مطالعه برخی پاسخ های فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه رقم چغندرقند به تنش شوری [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 79-94]
 • روشنفکر، حبیب اله مطالعه کشت مخلوط روی ردیف یولاف و ماشک گل‌خوشه‌ای در اهواز [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 303-317]
 • روشنفکر، حبیب اله تأثیر برگ‌پاشی ترکیبات سولفات‌روی و سلنیوم بر کاهش اثرات منفی تنش گرما در دو رقم گندم [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]
 • رومنجانی، حسن تاثیر رژیم آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات ارزن مرواریدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رئیس محمدی، ابراهیم بررسی تأثیر روشهای مختلف کاربرد علف کش در کنترل علف های هرز خزانه گل‌ جعفری [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 43-54]
 • رئوفی، احمد بررسی اثر ویژگی های پیوندک بر گیرایی و زنده مانی پیوند اپیکوتیل گردو [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 45-54]

ز

 • زاده باقری، مسعود تأثیر اسید سالیسیلیک بر سطوح پرولین، قندهای محلول و نشت یونی دو رقم زردآلو تحت تنش سرما [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 127-138]
 • زاده پاریزی، سمانه ارزیابی عصاره‎گیرهای شیمیایی در تعیین پتاسیم قابل استفاده‌ پسته در خاک‌های آهکی رفسنجان [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 935-947]
 • زارع، احمد ارزیابی شیوه‌های کاشت و کاربرد علف‌کش‌های خاک مصرف بر مهار علف‌های هرز و عملکرد کنجد [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 543-556]
 • زارع، محمد جواد بررسی پاسخ‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه کاهو در تلقیح با قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 243-255]
 • زارعی، حسین مقایسه تأثیر هفت نوع بستر کشت بر ویژگی های کیفی چمن بهاره در سه سطح فشردگی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 65-76]
 • زارعی، طیبه اثر کاربرد علف‌کش هالوکسی فوپ - آر - متیل استر و مویان بر کنترل علف‌های هرز باریک‌برگ و عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 945-956]
 • زارعی، فاطمه پاسخ‌های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه ریحان به کاربرد برگی کلات و نانوکلات پتاسیم تحت تنش کم‌آبیاری [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 849-868]
 • زارعی، مهسا تأثیر کودهای بیولوژیکی در شرایط شوری بر عملکرد و درصد روغن سه اکوتیپ شاهدانه [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 517-529]
 • زارعیان، عباس تأثیر قطع ‌آبیاری و محلول‌پاشی پتاسیم بر برخی ویژگی‏های فیزیولوژیک، شاخص‌ برداشت و عملکرد دو رقم و یک لاین گندم نان [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1077-1093]
 • زارع بوانی، محمدرضا ارزیابی تحمل به شوری ارقام تجاری فلفل گلخانه‌ای در مرحله گیاهچه‌ای [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 893-909]
 • زارع نهندی، فریبرز تأثیر برخی از اسیدهای آمینه بر افزایش ریزغده‌زایی سیب‌زمینی رقم ‘آگریا’ [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 131-138]
 • زارع نهندی، فریبرز تغییر در الگوی گلدهی و تولید میوه کامکوات ناگامی با استفاده از پاکلوبوترازول [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 557-569]
 • زارع نهندی، فریبرز اثر اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کدوی طبی تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 853-865]
 • زارع نهندی، فریبرز ارزیابی مولکولی کارایی شیمی درمانی و کشت مریستم برای تولید هفت رقم گلابی عاری از ویروس [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 107-118]
 • زاهدی، حسین برهمکنش کیتوزان و زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تنش کم آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 531-542]
 • زاهدی، راحله تأثیر اسید سالیسیلیک بر سطوح پرولین، قندهای محلول و نشت یونی دو رقم زردآلو تحت تنش سرما [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 127-138]
 • زاهدی، سید مرتضی ارزیابی برخی ویژگی‌های پومولوژیک و بیوشیمیایی ارقام ملس‌ترش و یوسف‌خانی انار در پاسخ به محلول‌پاشی کائولین [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 487-498]
 • زیدعلی، احسان اله تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای در نهاوند [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 911-919]
 • زردشتی، محمدرضا تأثیر الگوهای کشت مخلوط بر برخی ویژگی‏های کمی و کیفی علوفه گلرنگ و گاودانه در سیستم‌های کشت پرنهاده و کم‌نهاده [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 445-460]
 • زردشتی، محمد رضا اثر تنش خشکی و کودهای زیستی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه کدوی پوست کاغذی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 205-217]
 • زرگری، حمید اثر دما و مدت زمان نگهداری بر قوه نامیه دانه گرده ارقام مختلف خرما [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 495-506]
 • زرگری، کاوه عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد ژنوتیپ‌های ماش براساس تاریخ کاشت [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 953-966]
 • زعفریان، فایزه تأثیر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط بر عملکرد سویا، ریحان و گاوزبان اروپایی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 197-214]
 • زعفریان، فایزه تاثیر بیوچار و کودهای زیستی بر رنگیزه‌های فتوسنتزی، عملکرد و محتوای عناصر غذایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 407-422]
 • زعفریان، فایزه بررسی اثر پیش‌تیمار بذر بر خصوصیات گیاهچه‌ای، مورفولوژیک ریشه و مراحل فنولوژیک دو رقم برنج در شرایط کشت مستقیم [(مقالات آماده انتشار)]
 • زعفریان، فائزه تاثیر کود شیمیایی و غیر شیمیایی بر میزان ماده‌خشک رزماری در رقابت با علف‌های هرز [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 135-148]
 • زعفریان، فائزه جداسازی و شناسایی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همزیست زعفران و بررسی اثر آنها بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در شرایط تنش خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زعفرانیه، محسن ارزیابی فنولوژیک و مورفولوژیک و عملکرد ژنوتیپ‌های نخود در کشت پاییزه تحت شرایط ‌آبیاری تکمیلی و کشت انتظاری در مشهد [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 271-282]
 • زکی زاده، هدایت تأثیر پیش‌تیمار خشکی بر افزایش تحمل به تنش خشکی دو گونه چمن بنتگراس خزنده و فستوکای پابلند [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 599-611]
 • زیلوئی، نسرین بررسی میکوریزا و محلول‌پاشی آهن و روی بر صفات کمّی و کیفی سورگوم علوفه‌ای [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 799-815]
 • زمانی، فاطمه بررسی اثر کودهای زیستی باکتریایی و قارچ میکوریزا بر عملکرد دانه و ترکیبات شیمیایی اسانس سه توده رازیانه [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 831-848]
 • زمانیان، محمد ‌تحلیل عامل‌های زراعی مؤثر بر کاهش عملکرد ذرت دانه‌ای در ایران با استفاده از روش فراتحلیل [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 73-86]
 • زمانی پور، محبوبه بررسی آثار سربرداری و محلول‌پاشی بنزیل آدنین و آربولین بر کیفیت نهال‌‌های گیلاس، سیب و گلابی [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 35-51]
 • زینتی، زهرا ارزیابی رنگیزه‌های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و عملکرد دانه ارقام گلرنگ در شرایط قطع آبیاری [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 571-586]
 • زند، بهنام تأثیر مدیریت تلفیقی کود فسفر بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم ذرت علوفه ای در ورامین [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 95-110]
 • زند، بهنام بررسی تراز انرژی زراعت گرچک در شهرستان ورامین به‌منظور تولید بیودیزل [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 43-52]
 • زند، بهنام عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد ژنوتیپ‌های ماش براساس تاریخ کاشت [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 953-966]
 • زنگی آبادی، مهدی تحمل شوری و ارتباط آن با تولید زیست‌توده در ژنوتیپ‌های نخود زراعی [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 749-763]
 • زینلی، ابراهیم ارزیابی اثرات مدیریت کود نیتروژن در مرحله گلدهی بر عملکرد کلزا در شرایط گرگان [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 163-174]
 • زینلی، ابراهیم مطالعه واکنش اجزای عملکرد دانه و غلاف سبز 2 رقم باقلا به فاصله بین ردیف‌ در کشت به‌موقع و دیرهنگام [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 195-210]
 • زینلی، ابراهیم نقش تاریخ کاشت، مصرف قارچ‌کش بنومیل و پتاسیم سیلیکات در افزایش کیفیت بذر سویا رقم ‘ویلیامز’ [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 139-153]
 • زینلی، ابراهیم تأثیر اندازه بذر و تاریخ کاشت بر ویژگی های فنولوژیک، مرفولوژیک و زراعی باقلا در شرایط دیم در گرگان [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 87-103]
 • زینلی، ابراهیم تعیین حدود بهینه عوامل مدیریتی در افزایش عملکرد گندم در استان گلستان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 577-590]
 • زینلی، ابراهیم پیش‌بینی تولید ماده خشک و سطح برگ گیاه باقلا در تاریخ کاشت و تراکم‌های مختلف [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 283-298]
 • زینلی، ابراهیم اثر فاصله ردیف و مصرف عناصر غذایی بر برخی واکنش‌های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و زراعی سه رقم پنبه [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 345-359]
 • زینلی، ابراهیم مدل‌سازی تأثیر کشت نشایی بر عملکرد و مصرف آب پنبه در شرایط گرگان [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 15-26]
 • زینلی، ابراهیم پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM_iCrop برای پیش بینی رشد و نمو باقلا در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 531-542]
 • زینلی، ابراهیم میزان و چگونگی پراکنش خلأ عملکرد نخود و عدس دیم در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • زینلی، حسین بررسی روابط بین عملکرد گل و اجزای آن در ژنوتیپ های گل محمدی مناطق مختلف ایران [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 13-19]
 • زینلی نژاد، خلیل تعیین بهترین شاخص‌های گزینش در لاین‌های جهش‌یافتة برنج در شرایط متفاوت رطوبتی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 173-189]
 • زهراوی، مهدی شناسایی صفات مرتبط با تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های جو بومی مناطق گرم و خشک ایران [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 23-41]
 • زواره، محسن اثر محلول‌پاشی کود نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج دورگ ‘دیلم’ [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 693-706]
 • زواره، محسن اثر زمان نشاکاری و تراکم بوته بر ماده خشک و فنل کل شاخساره گیاه دارویی سرخارگل در ساری [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1095-1111]

س

 • ساجد گلجه، کامل اثر محلول‌پاشی مواد نانو و اسید سالیسیلیک بر عملکرد کلزا بهاره تحت شرایط محدودیت آب [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 113-126]
 • سیاح فر، منوچهر تأثیر کاربرد کودهای ورمی‏کمپوست و میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی سویا در شرایط تنش کم‏آبی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 319-331]
 • سادات اسیلان، کمال اثر محلول پاشی سیلیکات کلسیم بر مقاومت به تنش شوری در دو رقم کلزا [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 353-366]
 • سادات اسیلان، کمال برهمکنش علف‌کش‌های نیکوسولفورون و توفوردی+ ام‌سی‌پی‌آ و نیتروژن در کنترل علف‌های هرز ذرت (Zea mays) [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 373-384]
 • سادات نوری، سید احمد بررسی تأثیر تنش خشکی پایان دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کلزا [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 63-71]
 • سادات نوری، سید احمد ارزیابی محتوا و ترکیبات شیمیایی اسانس برخی اکوتیپ‌های رازیانه ایران [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 13-24]
 • سیادت، سیدعطاء‌الله تأثیر محلول‌پاشی سولفات روی در مراحل فنولوژیکی رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1063-1074]
 • سیادت، سیدعطاء‌الله ارزیابی شاخص های رقابتی و کارآیی کشت مخلوط جو و شنبلیله در شرایط مصرف کود دامی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 821-834]
 • سیادت، سید عطاء الله واکنش فیزیولوژی، رشد و عملکرد کلزا به مصرف بور تحت تنش گرمایی ناشی از کشت‌های دیرهنگام [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 55-67]
 • سیادت، سید عطاء‌الله تأثیر کاربرد فیلترکیک نیشکر، کود شیمیایی و کودهای زیستی بر عملکرد و کیفیت دانه کلزا و برخی خصوصیات خاک [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 445-457]
 • سیادت، سید عطاءاله تأثیر فرسودگی بذر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد جو بدون پوشینه [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 829-838]
 • سیادت، سید عطاءاله ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط جو و رازیانه در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 973-986]
 • سیادت، سید عطااله تأثیر کاربرد کودهای ورمی‏کمپوست و میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی سویا در شرایط تنش کم‏آبی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 319-331]
 • سیادت، عطااله واکنش رشد و کارآیی جذب و مصرف نیتروژن در گندم و خردل وحشی به افزایش سطوح نیتروژن [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 111-124]
 • سیادت، عطااله اثر روی و کادمیم بر جذب آهن و مس و برخی شاخص‎های فیزیولوژیکی و رشدی در شبدر برسیم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 229-241]
 • سیادت، عطااله پاسخ فیزیولوژیک ارقام نخود به آبیاری تکمیلی و استفاده از پلیمر سوپر جاذب در شرایط کشت دیم [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 259-273]
 • ساری، محسن ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط جو و رازیانه در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 973-986]
 • سیاری، محمد اثر گلایسین بتائین بر مقاومت به سرمازدگی گیاهچه‌های خیار [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 53-67]
 • سیاری، محمد اثر آسکوربات کلسیم و تیمار دمایی بر افزایش عمر قفسه ای قارچ تکمه ای [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 921-933]
 • سیاری، محمد اثر هگزانال، اسانس شمعدانی عطری - روغن کدوی تخمه کاغذی و فرمولاسیون حفظ تازگی میوه روی انبارمانی میوه انگور رقم بیدانه سفید [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 889-901]
 • سیاری، محمدحسن تأثیر مصرف خاکی سولفات آهن و منگنز بر ویژگی‌های کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای سینگل کراس 704 [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 75-86]
 • ساری خانی، حسن ارزیابی اثر سالیسیلیک اسید بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه سیب رقم ‘گلاب کهنز’ [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 71-82]
 • ساری خانی، حسن ارزیابی تحمل پایه‌های هلو، بادام تلخ، GF677 و GN15 به کلروز ناشی از بی‌کربنات و کمبود آهن [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 341-355]
 • ساری خانی، حسن اثر روغن‌ سویا و نفتالین‌استیک‌اسید در به تأخیر انداختن زمان باز شدن جوانه‌ها و کاهش خسارت سرمای بهاره در انگور رقم ’فخری‘ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 357-371]
 • ساردویی کرا، زهرا بررسی پاسخ خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه همیشه‌بهار به پیش‌تیمار بذری و محلول‌پاشی 24-اپی‌براسینولید [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 557-567]
 • ساعدی، فریبا تأثیر منابع مختلف کودی بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک کاسنی تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 119-132]
 • سالارپورغربا، فاطمه تأثیر تنش خشکی و اسید سالیسیلیک بر صفات ظاهری و فیزیولوژیکی گیاه رازیانه [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 765-778]
 • سالارپورغربا، فاطمه تأثیر کم‌آبیاری و اسید سالیسیلیک بر اسانس و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در گیاه رازیانه [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 713-727]
 • سالک گیلانی، سروش اثر کاربرد ورمی‌‌کمپوست بر غلظت عناصر ریزمغذی در خاک و گیاه کاهو [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 815-826]
 • سالک معراجی، هادی تأثیر سیتوکینین بر خصوصیات فیزیولوژیک و صفات مرتبط با عملکرد کینوا تحت شرایط تنش خشکی [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 419-432]
 • سیاهپوش، عبدالرضا ارزیابی شیوه‌های کاشت و کاربرد علف‌کش‌های خاک مصرف بر مهار علف‌های هرز و عملکرد کنجد [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 543-556]
 • سیاهمرگویی، آسیه بررسی خلاء عملکرد ناشی از علف‌های هرز و عوامل مدیریتی بر عملکرد سویا در شهرستان کلاله [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 563-576]
 • سبحانی، علی رضا اثرات دور آبیاری و خاکپوش بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد خربزه [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 57-66]
 • سبکدست، منیژه اثر تنش آبی بر ویژگی‏های فیزیولوژیکی برگ و مقاومت به خشکی ژنوتیپ‎های مختلف پنبه [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 987-999]
 • سپهری، علی اثر مصرف سیلیکون بر عملکرد دانه ارزن معمولی و بازده مصرف آب تحت شرایط تنش خشکی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 399-416]
 • سپهری، علی تأثیر کاربرد نیتروپروساید سدیم بر سطح برگ، رشد و کارایی مصرف آب ارقام لوبیا قرمز تحت تنش کم‌آبی [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 871-885]
 • سپهری، علی اثر تنش خشکی و ‌اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های لوبیا قرمز [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 503-516]
 • سپهوند، عرفان ارزیابی برخی از ژنوتیپ های بادام در شرایط اقلیمی کرج [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 77-101]
 • سپهوند، عرفان اثر سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی کلریدکلسیم بر بهبود کیفیت و کمیت رقم‌های سیب ‘گالا’ و ‘دلبار استیوال’ [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1015-1026]
 • سپهوند، عرفان اثر نوع سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی کلراید کلسیم بر عمر انبارمانی میوه سیب رقم های گالا و دلبار استیوال [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 543-555]
 • سپهوند، نیازعلی تأثیر سیتوکینین بر خصوصیات فیزیولوژیک و صفات مرتبط با عملکرد کینوا تحت شرایط تنش خشکی [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 419-432]
 • سخاوتی فر، شهرام شناسایی عوامل محدودکنندة عملکرد کلزا با استفاده از روش تحلیل مقایسۀ کارکرد [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 13-25]
 • سیدی، سیدمحمد اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی زنیان در سطوح مختلف آبیاری [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 775-788]
 • سیدی، فروه السادات ارزیابی کمی و کیفی اسانس برخی ارقام اصلاح‌ شده بابونه، بادرشبی و رازیانه در شرایط اقلیمی شهرکرد [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1101-1109]
 • سیدی، میر ناصر اثر مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام کلزا [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 51-60]
 • سید حاجی زاده، حنیفه مقایسه عمر گلجایی و کیفیت ژربرا در محلول محافظ حاوی اسانس‌های گیاهی و ترکیبات شیمیایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سید شریفی، رضا تأثیر میکوریزا و محلول‏پاشی با نانواکسید آهن و روی بر عملکرد، درصد روغن و برخی صفات بیوشیمیایی گلرنگ در شرایط محدودیت آبی [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 733-749]
 • سید شریفی، رضا تاثیر سطوح مختلف آبیاری و کاربرد متانول و نانواکسید آهن بر عملکرد و مولفه های پر شدن دانه آفتابگردان [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 27-42]
 • سید شریفی، رضا اثر نیتروژن استارتر، متانول و کودهای زیستی بر عملکرد، گره‌زایی و طول دوره پر شدن عدس دیم [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 445-460]
 • سید شریفی، رضا تاثیر کودهای زیستی و پوترسین بر بیوماس، گره‌زایی و برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ماشک گل خوشه‌ای تحت شرایط دیم [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 513-529]
 • سید شریفی، رئوف اثر مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام کلزا [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 51-60]
 • سید شریفی، رئوف تأثیر نیتروژن و زمان برداشت برکارایی مصرف کود و عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 17-30]
 • سید شریفی، رئوف تأثیر تلقیح بذر با ازتوباکتر و سودوموناس و زمان مصرف کود نیتروژنه بر عملکرد، کارایی مصرف کود و سرعت پر شدن دانه آفتابگردان [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 139-155]
 • سید شریفی، رئوف تأثیر کاربرد روی و کودهای بیولوژیک بر گره‌بندی، عملکرد و برخی از خصوصیات رشدی سویا [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 109-130]
 • سید شریفی، رئوف تأثیر میکوریزا و محلول‏پاشی با نانواکسید آهن و روی بر عملکرد، درصد روغن و برخی صفات بیوشیمیایی گلرنگ در شرایط محدودیت آبی [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 733-749]
 • سید شریفی، رئوف تاثیر سطوح مختلف آبیاری و کاربرد متانول و نانواکسید آهن بر عملکرد و مولفه های پر شدن دانه آفتابگردان [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 27-42]
 • سید شریفی، رئوف تأثیر پوشش‌دار کردن بذر با مکمل‏های کود آلی بر سبزشدن و رشد گیاهچه چغندرقند [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 43-59]
 • سید شریفی، رئوف ارزیابی عملکرد، محتوای کلروفیل و مؤلفه‌های پر شدن دانه گندم در شرایط شوری خاک، کاربرد یونیکونازول و کودهای زیستی [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 269-282]
 • سید شریفی، رئوف اثر نیتروژن استارتر، متانول و کودهای زیستی بر عملکرد، گره‌زایی و طول دوره پر شدن عدس دیم [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 445-460]
 • سید شریفی، رئوف تاثیر کودهای زیستی و پوترسین بر بیوماس، گره‌زایی و برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ماشک گل خوشه‌ای تحت شرایط دیم [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 513-529]
 • سیدعباسی، سحر تأثیر تاریخ کاشت و آبیاری پیش از کاشت بر الگوی رویش علف‌های هرز و عملکرد ذرت [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 25-33]
 • سید نوری، سید امید ارزیابی عملکرد دانه، نسبت برابری زمین و ترکیب اسیدهای چرب روغن بادام‌زمینی در کشت مخلوط با ذرت تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 805-820]
 • سرائی، مریم بررسی روابط برخی از صفات زراعی با میزان انتقال مجدد ماده خشک در کانوپی ژنوتیپ های برنج [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 617-628]
 • سرتیپ، قاسم تأثیر کاربرد قبل از برداشت اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های کیفی میوه زردآلو رقم ‘شاملو’ در طول دوره انبارداری [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]
 • سرخوش، علی کارایی مصرف نیتروژن، عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ذرت تحت پرایم بذر و زمان کاربرد نیتروژن [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 117-128]
 • سروری، سوفیا تأثیر کود نیتروژن و فاصله ردیف کاشت بر عملکرد و میزان اسانس بادرشبی [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 179-194]
 • سروری، مونا تأثیر همیاری سویه های Azotobacter chroococcum بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی کلزا در رشت [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 149-162]
 • سیروس مهر، علی رضا تأثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک و کیتوزان بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گلرنگ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 453-466]
 • سیروس مهر، علی رضا تأثیر سطوح نیتروژن و نیتروکسین بر وی‍ژگی‌های رشدی و کمّی گاوزبان اروپایی در شرایط زابل [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 933-945]
 • سیروس مهر، علی رضا تأثیر محرک رشد آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد روغن و برخی شاخص های فیزیولوژیکی کلزا تحت شرایط تنش خشکی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 367-377]
 • سیروس مهر، علیرضا اثر کمپوست زباله شهری بر عملکرد، درصد اسانس و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی سیاه‌دانه تحت شرایط تنش خشکی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 31-42]
 • سیروس مهر، علیرضا اثر تنش خشکی و اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک چای ترش [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 403-414]
 • سروش زاده، علی تأثیر تیمارهای کودی و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد دانه و ویژگی‌های کیفی دانه آفتابگردان [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 219-234]
 • سروش زاده، علی بررسی اثر اندازه بنه و آغشته‏ سازی بنه با پلی‏آمین‏ها بر عملکرد و صفات رویشی و کیفی زعفران [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 467-485]
 • سعیدی، کرامت الله ارزیابی کمی و کیفی اسانس برخی ارقام اصلاح‌ شده بابونه، بادرشبی و رازیانه در شرایط اقلیمی شهرکرد [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1101-1109]
 • سعیدی، کرامت اله مطالعه برخی ویژگی‌های فیتوشیمیایی و مورفولوژی میوه نسترن کوهی در شمال ایران [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 545-554]
 • سعیدی، محسن اثر محدودیت منابع فتوسنتزی و تنش کم‌آبی پس از گرده‌افشانی بر عملکرد دانه و تبادلات گازی ارقام مختلف جو [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 839-856]
 • سعیدی، محسن بررسی برخی از شاخص‌های رشد و عملکرد دانه گندم در پاسخ به کاربرد کود اوره و دود - آب [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 609-626]
 • سعیدی، محسن ارزیابی کاربرد فیتوهورمون‌های رشدی و غلظت‌های مختلف دودآب بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد بیولوژیک گیاهان دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) و ریحان (Ocimum basilicam) [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 89-102]
 • سعیدی، محمودرضا تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن دار و فسفردار بر رشد، عملکرد و درصد اسیدهای چرب گلرنگ درکشت مخلوط با باقلا [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 769-784]
 • سفیدکن، فاطمه مقایسه اثر فصل کشت بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شوید [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 41-47]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس هفت توده مرزه سهندی در شرایط زراعی [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 779-794]
 • سفیدکن، فاطمه مطالعه برخی ویژگی‌های فیتوشیمیایی و مورفولوژی میوه نسترن کوهی در شمال ایران [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 545-554]
 • سفیدکن، فاطمه اثر زمان نشاکاری و تراکم بوته بر ماده خشک و فنل کل شاخساره گیاه دارویی سرخارگل در ساری [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1095-1111]
 • سفیدکن، فاطمه اثر مقدار نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و کارایی نیتروژن در گیاه خار مقدس‎ ‎ [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 643-654]
 • سقلی، طاهر تغییرات صفات شاخص‌های رشدی بادام رقم شاهرود 12 روی برخی از پایه‌های رویشی تحت تنش شوری [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 93-105]
 • سلاح ورزی، یحیی بررسی اثر غنی سازی دی اکسیدکربن بر آناتومی برگ گیاهان جعفری، ابری و رعنا زیبا [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 25-35]
 • سلامی، علی رضا معرفی محیط کشت مناسب برای جوانه‌زنی غیرهم‌زیست ارکیده خاکروی خربقی معمولی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 161-177]
 • سلامی، علیرضا ارزیابی کاربرد اسید سالیسیلیک و اسپرمیدین بر کاهش صدمات ناشی از تنش خشکی در نهال‌های یک‌ساله توت آمریکایی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 231-244]
 • سلامتی، نادر بررسی اثرات رژیم آبیاری و کود زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 193-204]
 • سیلسپور، محسن ارزیابی پاسخ های رشدی دو رقم زیتون در شرایط تنش شوری [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 245-258]
 • سیلسپور، محسن اثرات تنش شوری بر وزن خشک و غلظت عناصر غذایی پرمصرف دو رقم زیتون [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 359-371]
 • سیلسپور، محسن تعیین غلظت بحرانی نیتروژن برگ کلزا و مطالعه همبستگی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص کلروفیل با محتوای نیتروژن برگ [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 181-192]
 • سیلسپور، محسن ارزیابی مزرعه‌ای کاربرد بور و نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات کیفی پنبه رقم ورامین در یک خاک آهکی [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 101-111]
 • سلطانی، افشین ارزیابی اثرات مدیریت کود نیتروژن در مرحله گلدهی بر عملکرد کلزا در شرایط گرگان [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 163-174]
 • سلطانی، افشین مدل‌سازی اثر زوال بذر بر سبزشدن گندم در تنش خشکی: بهینه‌سازی برنامه Germin در پیش‌بینی الگوی سبز شدن [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 147-160]
 • سلطانی، افشین مطالعه واکنش اجزای عملکرد دانه و غلاف سبز 2 رقم باقلا به فاصله بین ردیف‌ در کشت به‌موقع و دیرهنگام [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 195-210]
 • سلطانی، افشین تأثیر اندازه بذر و تاریخ کاشت بر ویژگی های فنولوژیک، مرفولوژیک و زراعی باقلا در شرایط دیم در گرگان [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 87-103]
 • سلطانی، افشین کمّی سازی نمو برگ در ارقام مختلف گندم: II-تولید و زوال برگ در بوته در شرایط مزرعه [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 347-359]
 • سلطانی، افشین تعیین حدود بهینه عوامل مدیریتی در افزایش عملکرد گندم در استان گلستان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 577-590]
 • سلطانی، افشین ارزیابی کمون ثانویه و رفتار جوانه‌زنی بذر لاین‌ها و ارقام کلزا [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 881-892]
 • سلطانی، افشین شناسایی عوامل محدودکننده عملکرد سویا با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (مطالعه موردی: استان گلستان – کلاله) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1033-1046]
 • سلطانی، افشین پهنه‏بندی استان گلستان از نظر توان و خلأ تولید گندم با استفاده از مدل شبیه ‏سازی SSM-Wheat [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 129-144]
 • سلطانی، افشین پیش‌بینی تولید ماده خشک و سطح برگ گیاه باقلا در تاریخ کاشت و تراکم‌های مختلف [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 283-298]
 • سلطانی، افشین مستندسازی فرآیند تولید و برآورد خلاء عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی در برنج (مطالعه موردی: استان مازندران - منطقه بابل) [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 397-414]
 • سلطانی، افشین اثر فاصله ردیف و مصرف عناصر غذایی بر برخی واکنش‌های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و زراعی سه رقم پنبه [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 345-359]
 • سلطانی، افشین مدل‌سازی تأثیر کشت نشایی بر عملکرد و مصرف آب پنبه در شرایط گرگان [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 15-26]
 • سلطانی، افشین پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM_iCrop برای پیش بینی رشد و نمو باقلا در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 531-542]
 • سلطانی، افشین میزان و چگونگی پراکنش خلأ عملکرد نخود و عدس دیم در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلطانی، الیاس مدل‌سازی اثر زوال بذر بر سبزشدن گندم در تنش خشکی: بهینه‌سازی برنامه Germin در پیش‌بینی الگوی سبز شدن [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 147-160]
 • سلطانی، الیاس مدل‌سازی جوانه‌زنی بذر بادرنجبویه تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 881-892]
 • سلطانی، الیاس ارزیابی جوانه‏ زنی برخی از ژنوتیپ‏های کلزا در واکنش به پتانسیل آب با استفاده از مدل هیدروتایم [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 921-932]
 • سلطانی، الیاس پارامتر‌یابی و ارزیابی مدلی ساده در شبیه‌سازی رشد و عملکرد گیاه سویا در شرایط اقلیمی تهران [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 751-765]
 • سلطانی، الیاس کمی‌سازی واکنش جوانه‌زنی توده‌های مختلف ریحان به دما [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 427-438]
 • سلطانی، الیاس اثر تیمارهای مختلف پوشش بذر بر جوانه‌زنی کلزا در شرایط تنش خشکی و شوری: با استفاده از راهبرد مدلسازی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 577-593]
 • سلطانی، الیاس اثر سامانه هیدروژلی کند رهای حاوی اوره بر عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی‏های فیزیولوژیک جو تحت تنش کم‌آبی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 181-193]
 • سلطانی، الیاس ‌تحلیل عامل‌های زراعی مؤثر بر کاهش عملکرد ذرت دانه‌ای در ایران با استفاده از روش فراتحلیل [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 73-86]
 • سلطانی، علی اشرف تاثیر جدایه های برتر سودوموناس فلورسنت به‏ عنوان کود بیولوژیک بر رشد و تغذیه گیاه ذرت [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 319-333]
 • سلطانیان، مریم اثر قارچ میکوریزای آربوسکولار بر برخی صفات رویشی و عملکرد بزرک تحت تنش کم آبی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 621-634]
 • سلطانلو، حسن اثر تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی، کمیت و کیفیت اسانس در اسطوخودوس [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 979-988]
 • سلمانی، فاطمه مدل‌سازی تأثیر کشت نشایی بر عملکرد و مصرف آب پنبه در شرایط گرگان [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 15-26]
 • سلیمانی، علی ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص‌های سودمندی در کشت مخلوط رازیانه و شنبلیله [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 921-932]
 • سلیمانی، علی اثر محلول‌پاشی برگی با اسید هیومیک بر ترکیب معدنی برگ، عملکرد و کیفیت میوه سیب رقم ’گرانی‌اسمیت‘ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 517-529]
 • سلیمانی، علی اثر کاربرد اسانس های میخک و دارچین بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه انار رقم ‘پوست قرمز طارم’ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 389-401]
 • سلیمانی، علی تأثیر تیمار آب گرم و بسته‌بندی نانو بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگلو در طول انبارداری [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 1001-1015]
 • سلیمانپور، لیلا ارزیابی میزان جذب عناصر غذایی کم مصرف فلزی در کشت خالص و مخلوط برخی غلات با نخود و باقلا تحت شرایط مدیریت علف های هرز [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 1017-1031]
 • سلوکی، محمود بررسی برخی ویژگی‌های کمّی و فیزیولوژیک گیاه دارویی رزماری تحت ‌تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی در چین‏های مختلف [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1061-1076]
 • سلوکی، محمود اثرات تغذیه برگی کودهای نانو‌ نیتروژن و اوره بر ویژگی‌های کمی و کیفی هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 155-168]
 • سمر، محمود امکان استفاده از فلورسنس کلروفیل برای ارزیابی تحمل تعدادی از پایه‌های مرکبات به تنش غرقاب [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 65-78]
 • سمیع زاده، حبیب الله ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با لوبیاچیتی و کدوی تخمه‌ کاغذی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 683-699]
 • سنجری، مژگان اثر تنش خشکی و اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک چای ترش [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 403-414]
 • سینکی، جعفر مسعود اثر کودهای نانو، شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد و کیفیت دانه کنجد در رژیم‌های متفاوت آبیاری [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 263-281]
 • سینکی، جعفر مسعود اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی نانو کلات آهن و اسید فولویک بر عملکرد دانه و ترکیب اسیدهای چرب روغن دانه دو رقم کنجد [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 231-243]
 • سینکی، جعفر مسعود پاسخ‌های فیزیولوژیکی ارقام کنجد به کاربرد نانو منیزیوم و پلیمر زیستی کیتوزان تحت شرایط رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 385-406]
 • سهرابی، اکبر تأثیر مقادیر مختلف فسفر و محلول‌پاشی آهن و روی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد نخود زراعی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 17-30]
 • سهرابی، یوسف بررسی تاثیر سدیم نیتروپروساید بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد دانه کلزا در رژیم‌های مختلف آبیاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • سهرابی راد، عیدمحمد بررسی خلاء عملکرد ناشی از علف‌های هرز و عوامل مدیریتی بر عملکرد سویا در شهرستان کلاله [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 563-576]
 • سوادکوهی، سعیده اثر کاربرد سیلیکون بر تحمل به شوری چمن کنتاکی بلوگراس [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 133-145]
 • سوری نظامی، زیبا ارزیابی زمان محلول‌پاشی و کود نانوذره مولیبدن به روش شیمیایی و شیمی‌سبز بر برخی شاخص‌های زراعی وکیفی ماش(Vigna radiate L.) [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 87-99]

ش

 • شایان فر، علی ارزیابی کمون ثانویه و رفتار جوانه‌زنی بذر لاین‌ها و ارقام کلزا [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 881-892]
 • شاعری، مهدی بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی سه رقم سیب پیوند شده روی پایه‌های رویشی MM111 ،MM106 و M9 [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 385-402]
 • شاملوئیان، محمد تأثیر پوشش‌دار کردن بذر با مکمل‏های کود آلی بر سبزشدن و رشد گیاهچه چغندرقند [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 43-59]
 • شاهبداغلو، علیرضا اثر کاربرد برگی متیل‌جاسمونات بر تحمل به سرمای دانهال‌های خیار گلخانه‌ای رقم ’نگین‘ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 441-455]
 • شاهکو محلی، حسین مدل‌سازی تأثیر کشت نشایی بر عملکرد و مصرف آب پنبه در شرایط گرگان [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 15-26]
 • شاهمرادی، شکیبا شناسایی صفات مرتبط با تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های جو بومی مناطق گرم و خشک ایران [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 23-41]
 • شاه میرزایی جشوقانی، طاهره اثر محلول پاشی اسیدهیومیک بر برخی صفات آگرومورفولوژیک و رنگیزه های فتوسنتزی دان سیاه تحت تنش خشکی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 817-830]
 • شاه نجات بوشهری، علی اکبر ارزیابی تأثیر تنش خشکی بر ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و زراعی ژنوتیپ‎های نخود در شرایط گلخانه [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 639-651]
 • شاهین رخسار، پریسا اثر محلول‌پاشی کود نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج دورگ ‘دیلم’ [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 693-706]
 • شاهوردی، محمد اثر مقادیر کاهش‌یافته کودهای شیمیایی و کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی علوفه شبدر ایرانی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 271-287]
 • شبرندی، رنگین اثر هم‌زیستی میکوریزایی و پرایم بذر در مزرعه بر خصوصیات سبزشدن، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در مقادیر مختلف کود فسفات [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 733-747]
 • شجاعیان، عبدالعلی بررسی صفات مورفولوژیک سیب های گوشت قرمز ایرانی در مقایسه با تعدادی از ارقام بومی و تجاری [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • شجاعیان، عبدالعلی ارزیابی امکان مصرف ضایعات فرآوری پسته در ترکیب بستر کاشت قارچ دکمه ای سفید [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 43-53]
 • شیخ، فاطمه مطالعه واکنش اجزای عملکرد دانه و غلاف سبز 2 رقم باقلا به فاصله بین ردیف‌ در کشت به‌موقع و دیرهنگام [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 195-210]
 • شیخ، فاطمه تأثیر اندازه بذر و تاریخ کاشت بر ویژگی های فنولوژیک، مرفولوژیک و زراعی باقلا در شرایط دیم در گرگان [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 87-103]
 • شیخ پور، سجاد تأثیر سطوح نیتروژن و نیتروکسین بر وی‍ژگی‌های رشدی و کمّی گاوزبان اروپایی در شرایط زابل [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 933-945]
 • شیخ زاده مصدق، پریسا اثر محلول‌پاشی مواد نانو و اسید سالیسیلیک بر عملکرد کلزا بهاره تحت شرایط محدودیت آب [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 113-126]
 • شیخعلیان، مهدیه بررسی تاثیر سدیم نیتروپروساید بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد دانه کلزا در رژیم‌های مختلف آبیاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیدائی، سامان بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و خسارت مکانیکی وارده به بذر سویا در زمان فرآوری تحت آزمون‌های جوانه‌زنی استاندارد، هدایت الکتریکی و پیری‌ زودرس [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 187-199]
 • شیران، بهروز بررسی اثر همزیستی قارچ مایکوریزا بر برخی پایه‌های پسته در شرایط تنش شوری و خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیرانی، حسین تأثیر شوری و ماده آلی بر ترکیب شیمیایی و مرفولوژی نهال های پسته [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 31-42]
 • شیرانی راد، امیرحسین اثر تنش کم آبی بر عملکرد کلزای بهاره [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 29-39]
 • شیرانی راد، امیرحسین بررسی تأثیر تنش خشکی پایان دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کلزا [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 63-71]
 • شیرانی راد، امیرحسین بررسی اثر زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های کلزا تحت شرایط کم‌آبی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 381-397]
 • شیرانی راد، امیرحسین تأثیر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در رژیم های مختلف رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانۀ کدوی پوست‌کاغذی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 635-647]
 • شیرانی راد، امیرحسین ارزیابی واکنش ژنوتیپ های زمستانة کلزا به تنش خشکی آخر فصل در شرایط کاربرد سولفات آمونیوم [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 627-642]
 • شیرانی راد، امیرحسین بررسی تاثیر سدیم نیتروپروساید بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد دانه کلزا در رژیم‌های مختلف آبیاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیرانی راد، امیرحسین اثر سیلیکات پتاسیم و تنش خشکی آخر فصل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کلزا [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیرانی راد، امیر حسین اثر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در شرایط تنش کم آبی بر روابط آبی و آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه دارویی کدو پوست کاغذی [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 67-81]
 • شیرانی راد، امیر حسین بررسی رابطه سیستم ریشه‌ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]
 • شیردل شهمیری، فضل تأثیر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 11-21]
 • شریعتی، فرناز بررسی اثر تنش کم آبی بر عملکرد دانه و اسید های چرب روغن دانه هیبریدهای آفتابگردان [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریعت زاده، شیوا بررسی اثر 24-اپی‌براسینولید بر افزایش تحمل به سرما در گیاهچه بادمجان [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 743-753]
 • شرفی، یاور اثر تیمار پوتریسین بر میوه توت‌فرنگی رقم ’کاماروسا‘ تحت شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 147-161]
 • شرفی، یاور بررسی بهبود صدمات تنش شوری در دانهال‌های خرمندی با پوتریسین و کیتوزان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 671-686]
 • شریفی، پیمان تأثیر اندازه غده بذری، مقدار نیتروژن و تاریخ برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 193-209]
 • شریفی، رضا مطالعه واکنش‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاه خرفه به متیل‌جاسمونات تحت تنش شوری [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 667-678]
 • شریفی، محسن بررسی اثر تلقیح با کودهای زیستی و شیمیایی بر مقدار جذب عناصر معدنی ذرت علوفه‌ای سینگل‌کراس 540 تحت رژیم‌های مختلف رطوبتی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 541-551]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم تأثیر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی آویشن باغی در شرایط دیم هفت استان ایران [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 113-127]
 • شرقی، یونس بررسی کاربرد کیتوزان بر صفات جوانه‌زنی دو رقم بادرشبی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 283-295]
 • شرقی، یونس برهمکنش کیتوزان و زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تنش کم آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 531-542]
 • شعبانلو، مریم اثر هگزانال، اسانس شمعدانی عطری - روغن کدوی تخمه کاغذی و فرمولاسیون حفظ تازگی میوه روی انبارمانی میوه انگور رقم بیدانه سفید [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 889-901]
 • شفیعی، سید شهرام کارآیی مقادیر کاهش‌یافته علفکش‌ها و تلفیق آن‌ها با مالچ در کنترل علف‌های هرز گوجه‌فرنگی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 99-110]
 • شفیعی ادیب، شهلا بررسی کاربرد کود شیمیایی فسفر و ورمی‌کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گل‌راعی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 203-213]
 • شکاری، فرید اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید بر ارزش نانوایی گندم، رقم الوند، در شرایط دیرکشتی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 87-98]
 • شکاری، فرید تأثیر سطوح مختلف شوری روی برخی تغییرات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادام [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 179-192]
 • شکرپور، مجید ارزیابی برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک ارقام گندم در پاسخ به تنش شوری در مرحله گیاهچه ای [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • شکری واحد، حسن اثر محلول‌پاشی کود نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج دورگ ‘دیلم’ [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 693-706]
 • شیمی، پرویز بررسی کنترل شیمیایی علف های هرز پهن‌برگ مزارع یونجه تازه‌کاشت [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 43-55]
 • شمشیری، محمد حسین آثار دور آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم انگور ایرانی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • شهبازی، فاطمه بررسی کاربرد کود شیمیایی فسفر و ورمی‌کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گل‌راعی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 203-213]
 • شهبازی، مریم ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژی رقم های جو زراعی و وحشی در وضعیت تنش کم‌آبیاری [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 85-98]
 • شهبازی، مریم اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیره ‌سبز [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 855-866]
 • شهبازی، مریم تغییرات میزان تعرق کوتیکولی، موم و کریستال‌های موم برگ ژنوتیپ‌های جو در پاسخ به تنش خشکی انتهایی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 487-502]
 • شهریاری، ملک حسین پاسخ‌های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه ریحان به کاربرد برگی کلات و نانوکلات پتاسیم تحت تنش کم‌آبیاری [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 849-868]
 • شهریاری، ملک حسین پاسخ های رشدی و بیوشیمیایی گیاه زینتی گل جعفری به کاربرد اصلاح‌کننده‌های آلی در یک خاک آلوده به میعانات گازی [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 319-332]
 • شهسوارپور لنده، خدیجه اثر روش‌های مختلف تلقیح با باکتری‌ بومی افزاینده رشد بر صفات رویشی و عملکرد برنج (رقم ’طارم هاشمی‘) تحت تأثیر سطوح مختلف کود پتاسیم [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 235-247]
 • شهلی بر رود گزی، نازپری ارزیابی زمان محلول‌پاشی و کود نانوذره مولیبدن به روش شیمیایی و شیمی‌سبز بر برخی شاخص‌های زراعی وکیفی ماش(Vigna radiate L.) [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 87-99]
 • شور، محمود بررسی اثر غنی سازی دی اکسیدکربن بر آناتومی برگ گیاهان جعفری، ابری و رعنا زیبا [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 25-35]
 • شور، محمود تاثیر قارچ تریکودرما (جدایه 65) بر خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 61-73]

ص

 • صابری، محمد حسین تأثیر مصرف خاکی سولفات آهن و منگنز بر ویژگی‌های کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای سینگل کراس 704 [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 75-86]
 • صادق، مریم تاثیر کود شیمیایی و غیر شیمیایی بر میزان ماده‌خشک رزماری در رقابت با علف‌های هرز [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 135-148]
 • صادقی، حسین بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و خسارت مکانیکی وارده به بذر سویا در زمان فرآوری تحت آزمون‌های جوانه‌زنی استاندارد، هدایت الکتریکی و پیری‌ زودرس [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 187-199]
 • صادقی، حسین تأثیر دمای پوشش گیاهی بر مقدار پروتئین و قندهای محلول، روغن و عملکرد سویا در مناطق کرج و مغان [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1003-1014]
 • صادقی، حسین تأثیر پایه‌های سیترنج، سیتروملو و نارنج بر برخی صفات مورفولوژی، فیزیولوژی و جذب عناصر معدنی لایم‏کوآت [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 101-112]
 • صادقی، حسین اثر تنش شوری بر واکنش‌های فیزیولوژیکی گیاهچه‌های چهار پایه مرکبات در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 447-458]
 • صادقی، رضا اثر تیمارهای مختلف پوشش بذر بر جوانه‌زنی کلزا در شرایط تنش خشکی و شوری: با استفاده از راهبرد مدلسازی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 577-593]
 • صادقی، فاطمه ارزیابی کودهای شیمیایی، آلی و زیستی نیتروژن بر خصوصیات زراعی اکوتیپ‌های مختلف بزرک [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 487-503]
 • صادقی، فرشید تأثیرات هم‌زیستی مایکوریزا بر شاخص‌های فیزیولوژیک و عملکرد سورگوم دانه‌ای تحت شرایط دورهای مختلف آبیاری [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 151-163]
 • صادقی آذر، لطفعلی اثر تنش شوری بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد رویشی ژنوتیپ‌های عدس [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 107-117]
 • صادقی بختوری، امیررضا تأثیر محلول‌پاشی برگی برخی تنظیم‌کننده‌های رشد و نیتروژن بر شاخص‌های رشدی، عملکرد و کیفیت روغن گلرنگ بهاره [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 407-417]
 • صادق پور، صابر تأثیر کیتوسان بر پرآوری درون شیشه‌ای انگور رقم ‘بی‌دانه قرمز’ [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 653-661]
 • صادق پور، صابر مقایسه انواع و زمان پیوند سرشاخه‌کاری درختان گردوی ایرانی در شرایط آب و هوایی آذربایجان غربی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 91-101]
 • صادقی پور، امید تأثیر متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‏اکسیدان و محتوای عناصر غذایی لوبیا چشم‌بلبلی تحت تنش شوری [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 653-669]
 • صادقی پور، حمیدرضا ارزیابی کمون ثانویه و رفتار جوانه‌زنی بذر لاین‌ها و ارقام کلزا [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 881-892]
 • صادقی پور، حمیدرضا واکنش قابلیت حیات بذرهای کلزا به تیمارهای پرایمینگ و شرایط خشک کردن بذرهای پرایم‌شده [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 27-42]
 • صادقی راویز، مهدی اثر تیمار بخار متیل‌جاسمونات بر ویژگی‏های فیزیکو - بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت گل شاخه‌ بریده ژربرا رقم پینک الگانس [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 963-977]
 • صادق زاده اهری، داود اثر اندازه بذر بر عملکرد، ویژگی‏های زراعی و تحمل به تنش خشکی نخود [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 69-85]
 • صالحی، امین تأثیر ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک اکوتیپ‌های سنبله‌ای کرکدار در گلخانه [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 15-30]
 • صالحی، رضا مقایسه ویژگی‌های کمّی و کیفی و قابلیت انبارمانی جمعیت‌های پیاز [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 531-543]
 • صالحی، رضا بهینه سازی رشد و عملکرد عروسک پشت پرده با کاربرد ورمی کمپوست در تراکم های مختلف کشت [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 989-1001]
 • صالحی، رضا بررسی محتوای عناصر معدنی برگ و ریشه گیاهان پیوندی و غیر پیوندی خربزه زرد جلالی تحت تنش کم‌آبی در سیستم آبیاری قطره ای [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 415-430]
 • صالح زاده، حجت بهینه سازی غلظت نیتروژن بافت گیاه برای افزایش کمیت و کیفیت برگ توتون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 673-682]
 • صالحی شیخی، مجتبی بررسی عملکرد و پروتئین دانه ارقام نخودفرنگی، عملکرد کل و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط با اسفناج [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 435-445]
 • صالحی شیخی، مجتبی تأثیر رقم نخودفرنگی و نسبت‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی نخودفرنگی و اسفناج بر عملکرد و شاخص‌های رقابت [(مقالات آماده انتشار)]
 • صانعی نژاد، علی واکنش رشد و عملکرد گیاه سیب‌زمینی به سطوح مختلف نیتروژن [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 583-593]
 • صائمی، نگار تأثیر اسانس زنیان بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، ماندگاری و مقاومت به قارچ عامل کپک خاکستری گل شاخه بریده رز [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1047-1060]
 • صبا، جلال اثر اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کدوی طبی تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 853-865]
 • صباغ نیا، ناصر اثر محلول‌پاشی مواد نانو و اسید سالیسیلیک بر عملکرد کلزا بهاره تحت شرایط محدودیت آب [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 113-126]
 • صبوری، حسین تعیین بهترین شاخص‌های گزینش در لاین‌های جهش‌یافتة برنج در شرایط متفاوت رطوبتی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 173-189]
 • صیدی، مهدی بهبود خصوصیات کمی و کیفی فلفل دلمه‌ای توسط تیمارهای اسید جیبرلیک و کلرید کلسیم در شرایط اقلیمی منطقۀ ایلام [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 649-660]
 • صیدی، مهدی بررسی پاسخ‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه کاهو در تلقیح با قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 243-255]
 • صداقت حور، شهرام ارزیابی تأثیر بستر، شبکه کاشت و نوع گیاه پوششی بر کمیت و کیفیت چمن های رول تولید شده در شمال ایران [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 531-543]
 • صیدپور، فروغ اثر گلایسین بتائین بر مقاومت به سرمازدگی گیاهچه‌های خیار [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 53-67]
 • صدری، سکینه ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص‌های سودمندی در کشت مخلوط رازیانه و شنبلیله [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 921-932]
 • صدیقی شیری، طاهره پاسخ های رشدی و بیوشیمیایی گیاه زینتی گل جعفری به کاربرد اصلاح‌کننده‌های آلی در یک خاک آلوده به میعانات گازی [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 319-332]
 • صفایی، لیلی واکنش ژنوتیپ‌های گندم نان با عادت‌های گلدهی مختلف به تاریخ کاشت در اصفهان [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 55-68]
 • صفایی، ناصر اثر تیمار بخار متیل‌جاسمونات بر ویژگی‏های فیزیکو - بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت گل شاخه‌ بریده ژربرا رقم پینک الگانس [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 963-977]
 • صفاری، وحیدرضا روابط بین عملکرد، سرعت تعرق و طول روزنه در هیبرید‌های ذرت تحت تأثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 95-105]
 • صفاری، وحید رضا بررسی پاسخ خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه همیشه‌بهار به پیش‌تیمار بذری و محلول‌پاشی 24-اپی‌براسینولید [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 557-567]
 • صفی الدین اردبیلی، سید محمد بررسی تراز انرژی زراعت گرچک در شهرستان ورامین به‌منظور تولید بیودیزل [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 43-52]
 • صفری، محمد اثر سالیسیلیک ‌اسید بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی وتیورگرس تحت شرایط تنش کم‌آبی [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 591-603]
 • صفرزاد ویشکایی، محمد نقی تأثیر اندازه غده بذری، مقدار نیتروژن و تاریخ برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 193-209]
 • صفری سنجانی، علی اکبر ارزیابی توان رشد در گیاه اسپناج مایه‌زنی شده با قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا، مایکوریزا و قارچ ‌های دیواره تاریک در تنش خشکی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 517-531]
 • صفری سنجانی، علی اکبر پیامد شیوه‌های کاربرد پادزیست‌های پرکاربرد در کشاورزی بر شمار باکتری‌ها و قارچ‌های پیرامون ریشه، شناسه‌های رشدی و شمار گره بر ریشه‌های گیاه نخود [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفوی فرد، نادیا بررسی اثر تنش کم آبی بر عملکرد دانه و اسید های چرب روغن دانه هیبریدهای آفتابگردان [(مقالات آماده انتشار)]
 • صلاحی، حسین تأثیر آبیاری تکمیلی و روش‌های کاربرد کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای آن در زراعت نخود [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 585-598]
 • صمدی کلخوران، الهام بررسی عملکرد قابل فروش غده سیب زمینی در شرایط کاربرد علف کش اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدی سیب زمینی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 775-787]
 • صمصامی، ناصر اثر قارچ میکوریزا و باکتری رایزوبیوم بر صفات کمی و کیفی سویا در واکنش به تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 13-26]
 • صوفی زاده، سعید تأثیر آبیاری، تاریخ کاشت، رقم و کود نیتروژن بر عملکرد، غلظت و ترکیب نشاسته و روغن دانه ذرت [(مقالات آماده انتشار)]

ض

 • ضرابی، مهدی کاهش اثرات ناشی از تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از ترکیب کودهای زیستی و فسفر [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 37-50]
 • ضعیفی زاده، محمد اثر مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام کلزا [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 51-60]

ط

 • طایی، جواد ارزیابی کارآیی مدل DSSAT برای تخمین عملکرد بالقوه سیب‏ زمینی در نظام زراعی کشت پاییزه (مطالعه موردی: منطقة جیرفت) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 893-905]
 • طاری، دنیا آثار هیدروپرایمینگ و تاریخ کاشت بر عملکرد وش، الیاف و روغن دانه دو رقم پنبه [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 17-30]
 • طالبی، پروین تأثیر نحوه کاربرد و غلظت‌های مختلف هیومیک اسید بر عملکرد و میزان جذب عناصر معدنی گل رز مینیاتور رقم هفت رنگ [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 789-804]
 • طالبی، رضا تأثیر میکوریزا و کودهای شیمیایی و ارگانیک بر رشد رویشی گیاه توتون [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 947-962]
 • طالب زاده، سید جواد بررسی محدودیت مخزن و توزیع مواد فتوسنتزی ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش خشکی آخر فصل رشد [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 717-732]
 • طالعی، داریوش مطالعه واکنش‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاه خرفه به متیل‌جاسمونات تحت تنش شوری [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 667-678]
 • طاهری، سالومه پاسخ های فیزیولوژیک دو رقم ریحان به محلول پاشی سالیسیلیک اسید تحت تنش شوری [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 259-274]
 • طاهری، سمیرا بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر تحمل به یخبندان بهاره در انگور رقم بیدانه سفید [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 135-146]
 • طاهری، سهیلا مطالعه ویژگی‏های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی چمن آفریقایی تحت تأثیر کاربرد سدیم نیتروپروساید در شرایط تنش کم آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 417-430]
 • طاهری، شهرام کاهش اثرات تنش کمبود آب در ارقام گلرنگ با استفاده از پرایمینگ بذر [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 487-502]
 • طاهری، محمدرضا اثر نسبت‌های مختلف نیتروژن آمونیومی به نیتروژن کل بر رشد رویشی و گل‌دهی گیاه گلدانی بنت‌القنسول [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 39-51]
 • طاهری، مهدی تأثیر کاربرد خارجی پرولین و گلایسین‌بتائین بر تغییرات بیوشیمیایی در انگور در وضعیت تنش خشکی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 247-258]
 • طاهری، مهدی بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی سه رقم سیب پیوند شده روی پایه‌های رویشی MM111 ،MM106 و M9 [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 385-402]
 • طاهری اصغری، مهدی بررسی برخی اسیدهای چرب و شاخص های نیتروژن بر اثر کاربرد لجن فاضلاب شهری، ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر کلزا [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهرخانچی، آویشن ارزیابی تأثیرات کودهای زیستی بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه سویا تحت تنش کم‌آبی [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 141-153]
 • طباطبایی، سید جلال اثر تیمار پوتریسین بر میوه توت‌فرنگی رقم ’کاماروسا‘ تحت شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 147-161]
 • طباطبایی، سید علی اثر پیش‌تیمار بذر جو با سالیسیلیک اسید بر رشد گیاهچه، مقدار پرولین و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت تحت شرایط تنش خشکی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 475-486]
 • طبایی عقدایی، سیدرضا بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس هفت توده مرزه سهندی در شرایط زراعی [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 779-794]
 • طبایی عقدایی، سید رضا بررسی روابط بین عملکرد گل و اجزای آن در ژنوتیپ های گل محمدی مناطق مختلف ایران [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 13-19]
 • طلایی، علی رضا تعیین بهترین زمان برداشت پسته براساس شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 119-135]
 • طلایی، علیرضا تأثیر زمان برداشت، نوع فراوری و شرایط انبارمانی بر نگهداری پسته تازه و خشک [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 795-807]
 • طلایی، علیرضا اثر سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی کلریدکلسیم بر بهبود کیفیت و کمیت رقم‌های سیب ‘گالا’ و ‘دلبار استیوال’ [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1015-1026]
 • طلایی، علیرضا اثر تراکم کاشت بر کیفیت میوه و غلظت عناصر غذایی برگ سیب رقم ‘گرانی‌اسمیت’ روی پایه 26M [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 345-358]
 • طلایی، علیرضا اثر نوع سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی کلراید کلسیم بر عمر انبارمانی میوه سیب رقم های گالا و دلبار استیوال [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 543-555]
 • طلایی، قدرتعلی برهمکنش کیتوزان و زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تنش کم آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 531-542]
 • طلیعی، فاختک تأثیر نیتروژن و دور آبیاری بر صفات کمی و پروتئین ژنوتیپ‌های ماش (Vigna radiata L.) در شرایط عدم تثبیت نیتروژن [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 205-215]
 • طهرانی، محمد مهدی تأثیر کاربرد اسید آمینه و روی بر جذب و انتقال روی و آهن در کلزا در شرایط کشت محلول [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 379-392]
 • طهماسبی، ایرج تأثیر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت رقم MV500 در کشت دوم [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 173-182]
 • طهماسبی سروستانی، زین العابدین بررسی اثر تنش خشکی به صورت قطع آبیاری در مراحل رشد زایشی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام سویا [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 481-493]
 • طهمورث‌پور، محمد آرش تأثیر اندازه غده بذری، مقدار نیتروژن و تاریخ برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 193-209]

ظ

 • ظفری، دوستمراد ارزیابی توان رشد در گیاه اسپناج مایه‌زنی شده با قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا، مایکوریزا و قارچ ‌های دیواره تاریک در تنش خشکی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 517-531]

ع

 • عابدی، بهرام همبستگی مقدار عناصر غذایی، فعالیت آنزیم های مسیر فنیل پروپانوئید و متابولیت های ثانویه در دو ژنوتیپ سیب توسرخ ایرانی و رقم رد دلیشز روی پایه های مختلف [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 149-163]
 • عابدی، رؤیا پهنه بندی کشت چغندرقند در استان آذربایجان غربی براساس سیستم های کشت و آبیاری در سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 601-615]
 • عابدی قشلاقی، ابراهیم برآورد نیازهای سرمایی و گرمایی برخی ارقام و ژنوتیپ‌های تجاری کیوی در منطقه غرب مازندران [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 85-100]
 • عابدینی، رها ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژی رقم های جو زراعی و وحشی در وضعیت تنش کم‌آبیاری [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 85-98]
 • عابدینی، محمد بررسی تأثیر تنک دستی و شیمیایی میوه بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 31-44]
 • عابدینی اسفهلانی، محمد تأثیر تاریخ کاشت و قطع آبیاری بر عملکرد پنبه در شرایط گرمسار [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 201-211]
 • عادلی، رقیه ارزیابی جوانه‏ زنی برخی از ژنوتیپ‏های کلزا در واکنش به پتانسیل آب با استفاده از مدل هیدروتایم [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 921-932]
 • عادلی، طیبه اثر روی و کادمیم بر جذب آهن و مس و برخی شاخص‎های فیزیولوژیکی و رشدی در شبدر برسیم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 229-241]
 • عیاری نوش آبادی، مهدی ارزیابی امکان مصرف ضایعات فرآوری پسته در ترکیب بستر کاشت قارچ دکمه ای سفید [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 43-53]
 • عیاری نوش آبادی، مهدی اثر مقدار نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و کارایی نیتروژن در گیاه خار مقدس‎ ‎ [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 643-654]
 • عالی زاده امرایی، اشرف عملکرد دانه و کارآیی انرژی سیستم تولید جو در شرایط دیم در واکنش به آبیاری تکمیلی در مرحله گلدهی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 871-880]
 • عالی زاده امرایی، اشرف تأثیر آبیاری تکمیلی در مرحله رشد زایشی بر عملکرد دانه، روغن و کارآیی انرژی سیستم تولید کلزا در شرایط دیم [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 907-919]
 • عالیمقام، سید مجید بررسی خلاء عملکرد ناشی از علف‌های هرز و عوامل مدیریتی بر عملکرد سویا در شهرستان کلاله [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 563-576]
 • عبادی، علی تأثیر تنش کم‌آبی بر برخی شاخص‌های سازگاری سلولی ژنوتیپ‌های سورگوم علوفه‌ای [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 755-773]
 • عبادی، علی ارزیابی صفات بیوشیمیایی در برخی پایه‌های پسته تحت تنش شوری به‌منظور انتخاب پایه‌های متحمل [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 323-336]
 • عبادی، علی اکبر بررسی پاسخ‌های آنتی اکسیداسیونی برای ریشه یک موتانت برنج تحت تنش شوری در مرحله گیاهچه‌ای [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]
 • عبادوز، غلامرضا بررسی مدیریت برداشت ارقام یونجه در داخل و بین فصل‎های مختلف در شرایط گرم و خشک خوزستان [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 683-699]
 • عباسی، رویا اثر تنش خشکی و ‌اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های لوبیا قرمز [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 503-516]
 • عباسی، معصومه اثر زمان بلوغ میوه بر بهبود جوانه زنی بذر و رشد دانهال های انبه [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 69-79]
 • عباسی، هومن تأثیر انواع خاکپوش بر عملکرد، اجزای عملکرد ذرت دانه ای و وزن خشک علف های هرز [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 105-117]
 • عباسدخت، حمید بهینه سازی غلظت نیتروژن بافت گیاه برای افزایش کمیت و کیفیت برگ توتون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 673-682]
 • عباس دخت، حمید کاهش اثرات تنش کمبود آب در ارقام گلرنگ با استفاده از پرایمینگ بذر [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 487-502]
 • عباس دخت، حمید ارزیابی بهره‌وری آب، برخی صفات کمی و کیفی نیشکر درکشت مخلوط با لگوم [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 233-246]
 • عباس دخت، حمید نقش عصاره مخمر درکاهش اثرات تنش خشکی در مطالعه فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه لوبیا چشم بلبلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباس دخت، حمید اثر سیلیکات پتاسیم و تنش خشکی آخر فصل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کلزا [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباس زاده، سحر تأثیر آبیاری تکمیلی و پیش‌تیمار بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و برخی خصوصیات ماشک رقم دیم مراغه [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 625-637]
 • عباس زاده دهجی، پیمان تاثیر جدایه های برتر سودوموناس فلورسنت به‏ عنوان کود بیولوژیک بر رشد و تغذیه گیاه ذرت [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 319-333]
 • عباسی سورکی، علی تأثیر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 789-800]
 • عباسی علی کمر، رضا اثر کاربرد خارجی گلایسین ‌بتائین بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد گوجه فرنگی تحت تنش خشکی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 693-706]
 • عباسلو، لاله اثر تنش خشکی و روش کاشت بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم نخود [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 933-943]
 • عبدی، سکینه ارزیابی عملکرد، درصد اسانس و شاخص های سودمندی در کشت مخلوط ردیفی شنبلیله و مرزه [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 75-92]
 • عبدی، سکینه پهنه بندی کشت چغندرقند در استان آذربایجان غربی براساس سیستم های کشت و آبیاری در سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 601-615]
 • عبدی، صمد بررسی اثرات رژیم آبیاری و کود زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 193-204]
 • عبداللهی، مهدی اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید بر ارزش نانوایی گندم، رقم الوند، در شرایط دیرکشتی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 87-98]
 • عبداله پور، علیرضا اثر دور آبیاری و نوع پایه بر غلظت برخی از عناصر غذایی در برگ نهال‌های جوان پرتقال تامسون ناول [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 125-134]
 • عبدالهی مندولکانی، بابک تأثیر غلظت های مختلف متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدانت و محتوی پروتئین کل ریحان [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 103-115]
 • عجم نوروزی، حسین ارزیابی اثرات مدیریت کود نیتروژن در مرحله گلدهی بر عملکرد کلزا در شرایط گرگان [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 163-174]
 • عجم نوروزی، حسین مستندسازی فرآیند تولید و برآورد خلاء عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی در برنج (مطالعه موردی: استان مازندران - منطقه بابل) [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 397-414]
 • عدالت، محسن اثر تنش خشکی و روش کاشت بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم نخود [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 933-943]
 • عدالتی مرفه، راحله اثر تیمار کوتاه‌مدت و مداوم اتانول و اسید جیبرلیک بر ماندگاری و کیفیت گل بریده آلسترومریا [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 1-11]
 • عرب، مصطفی بررسی تأثیر روشهای مختلف کاربرد علف کش در کنترل علف های هرز خزانه گل‌ جعفری [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 43-54]
 • عرب، مصطفی بررسی روابط بین عملکرد گل و اجزای آن در ژنوتیپ های گل محمدی مناطق مختلف ایران [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 13-19]
 • عرب، مصطفی اثر تیمار کوتاه‌مدت و مداوم اتانول و اسید جیبرلیک بر ماندگاری و کیفیت گل بریده آلسترومریا [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 1-11]
 • عرب، مصطفی تأثیر شدت‌های مختلف نور بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی دو رقم گل رز [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 259-270]
 • عرب، مصطفی ارزیابی قابلیت استفاده کاربردی از دو گونه گراس بومی ایران [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1027-1036]
 • عرب، مصطفی مطالعه رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدت های مختلف نور [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • عرب عامری، راحله میزان و چگونگی پراکنش خلأ عملکرد نخود و عدس دیم در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • عرفانی مقدم، جواد تأثیر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک و حلقه‌برداری در بهبود صفات کمی و کیفی انگور بیدانة ‘یاقوتی’ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 457-469]
 • عزیزی، زینب تأثیر اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و کیفیت میوه خربزه "زرد جلالی" تحت تنش کم‌آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 387-400]
 • عزیزی، علی اثر هگزانال، اسانس شمعدانی عطری - روغن کدوی تخمه کاغذی و فرمولاسیون حفظ تازگی میوه روی انبارمانی میوه انگور رقم بیدانه سفید [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 889-901]
 • عزیزی، فرهاد تعیین شاخص های تحمل به خشکی در هیبریدهای مختلف ذرت شیرین [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • عزیزی، فرهاد ‌تحلیل عامل‌های زراعی مؤثر بر کاهش عملکرد ذرت دانه‌ای در ایران با استفاده از روش فراتحلیل [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 73-86]
 • عزیزی نیا، شیوا مطالعة روابط بین صفات ریخت‌شناسی و تأثیر آنها بر عملکرد توده‎های ترتیزک [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 867-879]
 • عزیزی نژاد، رضا تأثیر برخی تیمارهای هورمونی و شیمیایی بر دوام عمر و صفات کیفی گل شاخه بریده ژربرا ‘Good timing’ [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 21-29]
 • عیسی‌زاده پنجعلی خرابسی، جابر اثر محلول‌پاشی متانول بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1075-1085]
 • عسکری، مهدیه روابط بین عملکرد، سرعت تعرق و طول روزنه در هیبرید‌های ذرت تحت تأثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 95-105]
 • عسکری، مهری بررسی اثر 24-اپی‌براسینولید بر افزایش تحمل به سرما در گیاهچه بادمجان [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 743-753]
 • عسکری سرچشمه، محمدعلی اثر تراکم کاشت بر کیفیت میوه و غلظت عناصر غذایی برگ سیب رقم ‘گرانی‌اسمیت’ روی پایه 26M [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 345-358]
 • عسکری سرچشمه، محمد علی اثر سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی کلریدکلسیم بر بهبود کیفیت و کمیت رقم‌های سیب ‘گالا’ و ‘دلبار استیوال’ [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1015-1026]
 • عسکری سرچشمه، محمد علی اثر نوع سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی کلراید کلسیم بر عمر انبارمانی میوه سیب رقم های گالا و دلبار استیوال [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 543-555]
 • عسکری سرچشمه، محمد علی ارزیابی صفات بیوشیمیایی در برخی پایه‌های پسته تحت تنش شوری به‌منظور انتخاب پایه‌های متحمل [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 323-336]
 • عسگری، فاطمه بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس هفت توده مرزه سهندی در شرایط زراعی [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 779-794]
 • عصفوری، شهریار پاسخ های رشدی و بیوشیمیایی گیاه زینتی گل جعفری به کاربرد اصلاح‌کننده‌های آلی در یک خاک آلوده به میعانات گازی [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 319-332]
 • عطایی، رضا تأثیر تیمارهای کودی و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد دانه و ویژگی‌های کیفی دانه آفتابگردان [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 219-234]
 • عطری، علیرضا مقایسه کارایی علف‌کش پندی‌متالین با برخی علف‌کش‌های ثبت شده در کنترل علف‌های‌هرز مزارع پیاز جنوب کرمان [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 307-317]
 • عظیمی سوران، سلمان ارزیابی واکنش ژنوتیپ های زمستانة کلزا به تنش خشکی آخر فصل در شرایط کاربرد سولفات آمونیوم [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 627-642]
 • عظیمی مقدم، محمدرضا اثر کاربرد ماده ضدتعرق آترازین بر بهبود صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در شرایط دیم [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • عقیقی شاهوردی، مهدی بررسی تأثیر کاربرد نانو کود آهن در مقایسه با کلات آن بر عملکرد کمی و کیفی زعفران زراعی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 155-168]
 • علی آبادی، الهام تأثیر پرایمینگ با مواد و پتانسیل‌‌های مختلف اسمزی بر جوانه‌‌زنی بذر طالبی [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 65-74]
 • علیخانی، حسینعلی ارزیابی کارایی باکتری‎های محرک رشد گیاه در کاهش مصرف کود شیمیایی فسفر در گندم [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 557-569]
 • علیخانی، فاطمه ارزیابی کارایی باکتری‎های محرک رشد گیاه در کاهش مصرف کود شیمیایی فسفر در گندم [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 557-569]
 • علیزاد، لیلا اثر نوع منبع نیتروژن و باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد توده بومی سیر تالش در رشت [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 533-545]
 • علیزاده، اسد ترکیب های فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی در برخی ارقام سیب ایرانی و تجاری در استان آذربایجان غربی [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 43-55]
 • علیزاده، بهنام اثر محلول پاشی پوترسین بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه فلفل شیرین تحت تنش کم‌آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 431-444]
 • علیزاده، حسن محمد بررسی خصوصیات بیولوژیکی و فنولوژیکی گل جالیز در پارازیتیسم با بادام رقم مامایی [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 19-27]
 • علیزاده، حسن محمد بررسی تأثیر روشهای مختلف کاربرد علف کش در کنترل علف های هرز خزانه گل‌ جعفری [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 43-54]
 • علیزاده، حسن محمد کارآیی مقادیر کاهش‌یافته علفکش‌ها و تلفیق آن‌ها با مالچ در کنترل علف‌های هرز گوجه‌فرنگی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 99-110]
 • علیزاده، محمدرضا ارزیابی اثر خصوصیات ریخت شناسی و فیزیولوژیک ساقه بر خوابیدگی بوته در 12 ژنوتیپ برنج [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 13-201]
 • علیزاده، منوچهر تأثیر پرتو گاما پیش از جوانه‌زنی و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد بابونه آلمانی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 297-311]
 • علیزاده، مهدی تأثیر متیل‌ جاسمونات و اسید سالیسیلیک بر صفات مورفولوژیکی و رنگدانه‌های درونی کالوس کنگر فرنگی [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 857-869]
 • علیزاده احمدآبادی، عباس اثر تنش کم‌آبیاری و اسیدهیومیک بر ویژگی‏های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی ریشه سرخارگل [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]
 • علیزاده کردستانی، نغمه بررسی قابلیت تولید سوخک از قلمه های رویشی هیبرید اورینتال لیلیوم رقم ‘استارگزر’ [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 219-230]
 • علی نقی پور، مجید اثر چند کشتی همزمان بر ویژگی های زراعی ارقام گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) در منطقه آران و بیدگل [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 755-767]
 • علوی اصل، سید علی بررسی کاربرد کیتوزان بر صفات جوانه‌زنی دو رقم بادرشبی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 283-295]
 • علوی اصل، سید علی برهمکنش کیتوزان و زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تنش کم آبی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 531-542]
 • علوی کیا، سید سیامک ارزیابی صفات مورفو فیزیولوژیک برخی از جمعیت‌های گونه Triticum urartu ایران در شرایط عادی و تنش کم آبی [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 135-148]
 • عمادی، مصطفی تاثیر کود شیمیایی و غیر شیمیایی بر میزان ماده‌خشک رزماری در رقابت با علف‌های هرز [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 135-148]
 • عموری، عادل مطالعه کشت مخلوط روی ردیف یولاف و ماشک گل‌خوشه‌ای در اهواز [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 303-317]
 • عموزاده، مرتضی بررسی تأثیر عامل‌های محیطی و مدیریتی بر غنای گونه‌ای علف‌های هرز محصولات زمستانه استان ایلام [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 303-320]
 • عندلیبی، بابک اثر کاربرد ماده ضدتعرق آترازین بر بهبود صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در شرایط دیم [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • عیوضی، علی رضا تأثیر پیش تیمار بذور بر خصوصیات رویشی و زایشی ارقام گندم [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 51-62]
 • عیوضی، علی رضا تأثیر پلیمر سوپر جاذب و کود دامی بر کارآیی مصرف آب ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در رژیم های مختلف آبیاری [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 275-288]

غ

 • غیاثی اسکویی، مهدی اثر مقدار نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و کارایی نیتروژن در گیاه خار مقدس‎ ‎ [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 643-654]
 • غدیری، حسین اثر کاربرد علف‌کش هالوکسی فوپ - آر - متیل استر و مویان بر کنترل علف‌های هرز باریک‌برگ و عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 945-956]
 • غدیری، عادل بررسی و امکان سنجی راه‌کارهای کاهش خسارت بیماری پوسیدگی ریشه در مزارع لوبیا از طریق تکنیک‌های زراعی [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 169-182]
 • غفاری، مهدی رابطه خصوصیات زراعی با تراکم بوته آفتابگردان دو منظوره روغنی-آجیلی در خوی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]
 • غفاری رهبر، فاطمه اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر برخی صفات کمی و کیفی گل سوسن هیبرید LA [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 475-486]
 • غفوری، مهشید اثر کاربرد اسانس های میخک و دارچین بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه انار رقم ‘پوست قرمز طارم’ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 389-401]
 • غلامی، احمد کاهش اثرات تنش کمبود آب در ارقام گلرنگ با استفاده از پرایمینگ بذر [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 487-502]
 • غلامی، احمد اثر عصاره مرزنجوش و آویشن‌کوهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی کنجد تحت شرایط تنش کم‌آبی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 149-166]
 • غلامی، احمد نقش عصاره مخمر درکاهش اثرات تنش خشکی در مطالعه فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه لوبیا چشم بلبلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • غلامی، احمد اثر سیلیکات پتاسیم و تنش خشکی آخر فصل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کلزا [(مقالات آماده انتشار)]
 • غلامی، بابک بررسی برخی از شاخص‌های رشد و عملکرد دانه گندم در پاسخ به کاربرد کود اوره و دود - آب [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 609-626]
 • غلامی، حجت الله ارزیابی برخی ویژگی‌های پومولوژیک و بیوشیمیایی ارقام ملس‌ترش و یوسف‌خانی انار در پاسخ به محلول‌پاشی کائولین [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 487-498]
 • غلامی، رحمت اله ارزیابی برخی ویژگی‌های پومولوژیک و بیوشیمیایی ارقام ملس‌ترش و یوسف‌خانی انار در پاسخ به محلول‌پاشی کائولین [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 487-498]
 • غلامحسینی، مجید تأثیر تیمارهای کودی و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد دانه و ویژگی‌های کیفی دانه آفتابگردان [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 219-234]
 • غلامعلی پور علمداری، ابراهیم اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط دیم منطقه گنبدکاووس [(مقالات آماده انتشار)]
 • غلام نژاد، جلال پاسخ برخی از ژنوتیب‌های انتخابی انار (Punica granatum) به شوری آب آبیاری [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 303-321]

ف

 • فاخری، براتعلی اثر تنش خشکی و اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک چای ترش [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 403-414]
 • فاخری، براتعلی اثر محلول‌پاشی نانوکلات آهن بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و عملکرد گل ژنوتیپ های بابونه تحت تنش خشکی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 257-271]
 • فاخری، براتعلی ارزیابی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک آویشن باغی تحت تنش کم‌آبی و محلول‏پاشی اسید آسکوربیک [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 817-835]
 • فاخری، براتعلی تأثیر سطوح نیتروژن و نیتروکسین بر وی‍ژگی‌های رشدی و کمّی گاوزبان اروپایی در شرایط زابل [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 933-945]
 • فاخری، براتعلی آثار کودهای نانو و نانوزیستی بر ویژگی‏های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد چای ترش تحت تنش خشکی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 45-66]
 • فاضلی رستم پور، منصور تاثیر رژیم آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات ارزن مرواریدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فاضلی کاخکی، سید فاضل تاثیر قارچ تریکودرما (جدایه 65) بر خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 61-73]
 • فاضل نجفآبادی، مهدی ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژی رقم های جو زراعی و وحشی در وضعیت تنش کم‌آبیاری [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 85-98]
 • فاطمی دوین، رضا ارزیابی کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت با لوبیا تحت تأثیر کودهای زیستی و آلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتاحی، روح الله تأثیر کم آبیاری بر رشد رویشی، عملکرد و کارایی مصرف آب پرتقال مارس ارلی در جنوب کرمان [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 707-718]
 • فتاحی، سجاد بررسی پاسخ‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه کاهو در تلقیح با قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 243-255]
 • فتاحی، مسعود بررسی اثر همزیستی قارچ مایکوریزا بر برخی پایه‌های پسته در شرایط تنش شوری و خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتاحی مقدم، جواد تأثیر زمان برداشت بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت نگهداری میوه کیوی رقم ‘هایوارد’ [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 55-64]
 • فتاحی مقدم، جواد بررسی رابطه تجمع ترکیبات فنولی میوه در ارقام پرتقال 'الوستیانا' و 'ایتالیایی' با میوه پایه‌های آنها [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 571-581]
 • فتاحی مقدم، جواد کاربرد پوشش‏دهی همراه با بخار متیل‏ سالیسیلات‏ در حفظ ترکیبات آنتی‌رادیکالی میوه پرتقال خونی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 471-485]
 • فتاحی مقدم، جواد بررسی تأثیر تیمارهای پس ‏از برداشت واکس و متیل سالیسیلات بر فعالیت برخی آنزیم‏های مرتبط با سرمازدگی در دو رقم پرتقال ‘مورو’ و ‘تامسون ناول’ [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 333-343]
 • فتاحی مقدم، جواد برآورد نیازهای سرمایی و گرمایی برخی ارقام و ژنوتیپ‌های تجاری کیوی در منطقه غرب مازندران [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 85-100]
 • فتاحی مقدم، جواد اثر سطوح سوپر جاذب آکوازورب بر رشد رویشی و زایشی نارنگی پیچ تحت شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 719-735]
 • فتاحی مقدم، محمدرضا اثر سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی کلریدکلسیم بر بهبود کیفیت و کمیت رقم‌های سیب ‘گالا’ و ‘دلبار استیوال’ [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1015-1026]
 • فتاحی مقدم، محمدرضا ارزیابی صفات بیوشیمیایی در برخی پایه‌های پسته تحت تنش شوری به‌منظور انتخاب پایه‌های متحمل [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 323-336]
 • فتاحی مقدم، محمد رضا