1. بررسی برخی اسیدهای چرب و شاخص های نیتروژن بر اثر کاربرد لجن فاضلاب شهری، ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر کلزا

مهدی طاهری اصغری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

چکیده
  به منظور بررسی اثر لجن فاضلاب شهری و باکتری های ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر شاخص های نیتروژن و اسید های چرب، آزمایشی طی سال های زراعی 96-1395 و 97- 1396 در شرکت آب و فاضلاب جنوب تهران انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل تلقیح بذر کلزا (شاهد، تلقیح با ازتوباکتر، تلقیح با آزوسپریلیوم) ...  بیشتر

2. بررسی اثر همزیستی قارچ مایکوریزا بر برخی پایه‌های پسته در شرایط تنش شوری و خشکی

مسعود فتاحی؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ بهروز شیران؛ بهرام بانی نسب؛ رودابه راوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

چکیده
  این آزمایش جهت مقایسه مقاومت پایه‌های مختلف پسته تلقیح‌شده با مایکوریزا در برابر تنش شوری و خشکی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش از گونه قارچ فونلیفورمیس موسه‌آ و چهار پایه پسته شامل بادامیریز زرند، قزوینی، سرخس و UCB1 استفاده شد. آزمایش تنش خشکی در چهار سطح 100، 80، 60 و 40 درصد ظرفیت زراعی، و آزمایش تنش شوری ...  بیشتر

3. تأثیر رقم نخودفرنگی و نسبت‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی نخودفرنگی و اسفناج بر عملکرد و شاخص‌های رقابت

مجتبی صالحی شیخی؛ علی نخزری مقدم؛ علی راحمی کاریزکی؛ مجید محمداسمعیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1399

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر رقم نخودفرنگی و نسبت‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی بر عملکرد و شاخص‌های رقابت نخودفرنگی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 96-1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبدکاووس اجرا شد. فاکتورهای آزمایش، نسبت‌های کشت مخلوط در نه سطح شامل کشت خالص نخودفرنگی، کشت خالص ...  بیشتر

4. اثر تیمارهای کودی نیتروژن بر صفات عملکردی، درصد اسانس و مقدار نیتروژن ساقه و برگ زیره سبز تحت رژیم‌های مختلف آبیاری در منطقه جنوب تهران

زینب کبری پیشوا؛ مجید امینی دهقی؛ امیر بستانی؛ امیرمحمد ناجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399

چکیده
  به منظور بررسی اثر تیمارهای کودی نیتروژن بر صفات عملکردی، درصد اسانس و مقدار نیتروژن ساقه و برگ زیره سبز تحت رژیم‌های مختلف آبیاری، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آموزشی-پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران در سال زراعی 1396-1395 انجام گرفت. در این آزمایش کرت اصلی شامل ...  بیشتر

5. جداسازی و شناسایی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همزیست زعفران و بررسی اثر آنها بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در شرایط تنش خشکی

مریم حبیبی؛ فائزه زعفریان؛ فرهاد رجالی؛ نادعلی باقری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر دو جدایه قارچ‌ میکوریزای موجود در ریزوسفر زعفران بر عملکرد گل زعفران و جذب عناصر غذایی، مطالعه‌ای به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در طی سال‌های 99-1396 در مؤسسه تحقیقات خاک و آب واقع در شهرستان کرج اجرا شد. تیمارها شامل: رژیم آبیاری به‌عنوان عامل اصلی در سه سطح (آبیاری کامل، قطع آبیاری ...  بیشتر

6. پیامد شیوه‌های کاربرد پادزیست‌های پرکاربرد در کشاورزی بر شمار باکتری‌ها و قارچ‌های پیرامون ریشه، شناسه‌های رشدی و شمار گره بر ریشه‌های گیاه نخود

مهدی رشتبری؛ علی اکبر صفری سنجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

چکیده
  در این پژوهش پیامد شیوه‌های گوناگون کاربرد پادزیست‌های پرکاربرد در کشاورزی (جنتامایسین، اکسی تتراسایکلین و پنی سیلین) در میزان‌های گوناگون بر شناسه‌های رشد اندام هوایی و ریشه‌ای گیاه نخود (Cicer arientum L.)، و شمار گره ریزوبیومی و فراوانی همه باکتری‌ها، همه قارچ‌ها و باکتری‌های روده‌ای در خاک پیرامون ریشه گیاه پس از 60-روز رشد در گلخانه ...  بیشتر

7. اثر سیلیکات پتاسیم و تنش خشکی آخر فصل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کلزا

مژده سادات خیاط مقدم؛ احمد غلامی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ حمید عباس دخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

چکیده
  به منظور بررسی اثرات تنش خشکی آخر فصل و محلول‎پاشی سیلیکات‎پتاسیم بر روی عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ‏های بهاره کلزا، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار در سال های زراعی مدت 96-1395 و 97-1396 درمزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. عامل آبیاری در دو سطح آبیاری ...  بیشتر

8. ارزیابی تولید خربزه رقم خاتونی تحت مدیریت سطوح مختلف کودی و بستر کشت ورمی‌کمپوست

عباس کشته گر؛ مهدی دهمرده؛ بهروز کشتگر؛ احمد قنبری؛ عیسی خمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

چکیده
  به منظور ارزیابی تولید خربزه مشهدی رقم خاتونی تحت مدیریت سطوح مختلف کودی و بستر کشت ورمی‌کمپوست، این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار طی بهار سال زراعی 1399 به صورت دو طرح جداگانه در دو شهرستان فریمان و زهک انجام شد. کاربرد انواع کود در شش سطح شامل عدم مصرف کود (شاهد)، کود گاوی، کود گوسفندی، ...  بیشتر

9. ارزیابی کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت با لوبیا تحت تأثیر کودهای زیستی و آلی

رضا فاطمی دوین؛ سیدمحمدباقر حسینی؛ حسین مقدم؛ بابک متشرع زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر کودهای زیستی و آلی بر کارایی مصرف نور درکشت مخلوط ذرت با لوبیا، آزمایشی به‌صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 12 تیمار اجرا شد. کرت‌های اصلی دربرگیرنده سیستم‌های مختلف کودی در چهار سطح:شامل 30 کیلوگرم در هکتار اوره، ازتوباکتر، ورمی کمپوست، ازتوباکتر + ورمی کمپوست و کرت‌های فرعی دربرگیرنده ...  بیشتر

10. اثر آسکوربیک اسید، سالسیلیک اسید و کود میکرو کامل نانو بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کینوا درشرایط تنش کم آبی

سیده نسرین حسینی؛ جلال جلیلیان؛ اسماعیل قلی نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

چکیده
  به منظور بررسی اثر تنش کم آبی و مصرف تعدیل کننده‌های تنش بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کینوا، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 6 تکرار به‌صورت گلدانی در سال زراعی 1397 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه اجرا شد. فاکتور اول شامل تنش کم آبی در چهار سطح، تنش در مرحله رشد رویشی، تنش در مرحله رشد زایشی، ...  بیشتر

11. ارزیابی مزرعه‌ای کاربرد کمپوست پسماند شهری و نیتروژن بر عملکرد ذرت علوفه‌ای و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

محسن سیلسپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

چکیده
  به منظور بررسی اثرات کمپوست و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای و برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک، تحقیقی با 9 تیمار در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل در مزرعه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در سال 1393 انجام شد. تیمارها شامل سه سطح مصرف کمپوست پسماند (صفر، 10 و20 تن در هکتار) و ...  بیشتر

12. تأثیر محلول‌پاشی محرک رشد آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد روغن و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی گلرنگ درشرایط تنش خشکی

مهدی معتکفی؛ علی رضا سیروس مهر؛ محسن موسوی نیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

چکیده
  خشکی از مهم‌ترین عوامل کاهش عملکرد گیاهان می باشد و شناخت راه‌های مقابله با تنش خشکی اهمیت زیادی دارد. آزمایش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر محرک رشد آلی و تنش خشکی بر عملکرد و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی گلرنگ (رقم گلدشت) در سال96 در پژوهشکده تحقیقاتی چاه نیمه دانشگاه زابل به‌صورت کرت‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک-های کامل تصادفی با سه ...  بیشتر

13. تاثیر باکتری‌های حل کننده فسفات بر واکنش ارقام گندم نان به تنش گرمای انتهای فصل

اسما اصلانی؛ مهرو مجتبایی زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

چکیده
  به‌منظور بررسی امکان کاهش اثرات منفی تنش گرمای انتهای فصل با استفاده از باکتری‌های حل‌کننده فسفات، این پژوهش در سال زراعی 98-1397 در مزرعه‌ای در هفتکل وابسته به دانشگاه آزادرامهرمز به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل‌تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی شامل تاریخ کاشت در دو سطح (اول آذر و 12 دی) و عامل فرعی به‌صورت ...  بیشتر

14. بررسی تاثیر محلول‌پاشی نانو ذره منیزیم برصفات مورفوفیزیولوژیکی ارقام آفتابگردان تحت تنش خشکی

اعظم فاطمی؛ پیام معاونی؛ جهانفر دانشیان؛ حمید مظفری؛ مهدی غفاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

چکیده
  به‌ منظور بررسی تاثیر محلول‌پاشی نانو ذره منیزیم بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک آفتابگردان تحت شرایط خشکی آزمایشی بصورت کرت‌های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در دو سال زراعی 97-1396 و 98-1397 با سه تکرار در مزرعه واقع در بخش دانه‌های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی در دو سطح: ...  بیشتر

15. بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و پاسخ‏های بیوشیمیایی گیاه گلرنگ تحت تاثیر محلول پاشی ملاتونین در شرایط تنش خشکی

سیاوش حشمتی؛ غلام عباس اکبری؛ مجید امینی دهقی؛ کیوان فتحی امیرخیز؛ کیوان ملکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1400

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی ملاتونین بر گیاهان گلرنگ رشد یافته از بذور با کیفیت مختلف گلرنگ در شرایط تنش خشکی، دو آزمایش مزرعه ای طی سالهای زراعی 96-1395 و 97-1396 در مزرعه پژوهشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام گرفت. طرح آزمایشی به صورت اسپلیت-فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. عامل اصلی شامل دو ...  بیشتر

16. ارزیابی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن بالنگوی شهری تحت شرایط کم آبیاری در واکنش به محلول‌‌پاشی براسینواستروئید

سعید ناصروفائی؛ یوسف سهرابی؛ پرویز مرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1400

چکیده
  این تحقیق به‌‌منظور بررسی اثر براسینواستروئید بر برخی صفات فیزیولوژیکی، اجزای عملکرد و عملکرد دانه و روغن بالنگوی شهری تحت شرایط کم آبیاری به اجرا درآمد. آزمایش به‌‌صورت کرت‌‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 96-1395 و 97-1396 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان ...  بیشتر

17. تأثیر محلول‌پاشی برخی ترکیبات شیمیایی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و فلورسانس کلروفیل آفتابگردان در شرایط رطوبتی مختلف

محمد یزداندوست همدانی؛ مختار قبادی؛ محمداقبال قبادی؛ سعید جلالی هنرمند؛ محسن سعیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

چکیده
  به منظور ارزیابی اثر محلول‌پاشی برخی ترکیبات شیمیایی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و فلورسانس کلروفیل آفتابگردان در شرایط مختلف آبیاری و با هدف شناسایی ترکیبات مؤثر در تخفیف اثرات خشکی، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان به مدت ...  بیشتر

18. بررسی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی ارقام مختلف جوتحت کاربرد منابع مختلف کودی در شرایط دیم

رحیم ناصری؛ میرزایی امیر؛ امین عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

چکیده
  به منظور بررسی نفش قارچ میکوریزا روی کارایی و سهم انتقال مجدد مواد فتوسنتزی جو دیم، آزمایشی صورت مزرعه‌ای در قالب فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سرابله، ایلام در سال زراعی 99-1398 اجرا گردید. تیمار‌های آزمایشی شامل عامل ارقام جو (محلی، ماهور، خرم و فردان) و تیمار ...  بیشتر

19. بررسی تاثیر سیستم کوددهی شیمیایی و ارگانیک بر کیفیت و کمیت علوفه تاج‌خروس (رقم Cim) تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری

عبدالله حسن زاده قورت تپه؛ سعید حیدرزاده؛ امیر رحیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1400

چکیده
  تاج خروس یکی از گیاهان علوفه‌ای مقاوم به تنش‌های محیطی است. این آزمایش طی دوسال در قالب بلوک کامل تصادفی به صورت فاکتوریل در سه تکرار، شامل سطوح مختلف آبیـاری در 3 سـطح (آبیـاری بعـد از تخلیه 40 ،60 و 75 درصد آب قابل استفاده) به عنوان عامل اول و سیستم‌های مختلف کودی شامل کود زیستی (کود گاوی و کود فسفات بارور-2 )، شیمیایی (کود فسفر و نیتروژن)، ...  بیشتر

20. ارزیابی واکنش ارقام و لاین‌های امیدبخش گندم دیم به تاخیر در زمان کاشت در شرایط مشهد

علیرضا خداشناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

چکیده
  به منظور ارزیابی عملکرددانه ژنوتیپ‌های گندم دیم در دو تاریخ کاشت و تعیین ارقام مناسب برای کاشت با تاخیر، آزمایشی به صورت کرت‌های یک‌بار خرد شده با سه تکرار طی دو سال زراعی 1396-1394 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق در مشهد به اجرا درآمد. عامل اصلی تاریخ کاشت در دو سطح پاییزه و انتظاری و عامل فرعی ژنوتیپ‌های گندم در 16 سطح (14 رقم و 2 لاین امیدبخش) ...  بیشتر

21. تأثیر الیسیتورها بر تنظیم اسمزی، پایداری غشاء، رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد اسانس گیاه زوفا تحت تنش خشکی

عاطفه سادات موسوی؛ معصومه نعیمی؛ علی راحمی کاریزکی؛ عبدالطیف قلی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کاربرد الیسیتورهای کیتوزان و اسیدسالیسیلیک بر تنظیم اسمزی و برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) تحت شرایط خشکی آزمایشی ، به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبد کاووس در سال زراعی 97-96 اجرا شد. عامل آبیاری در سه سطح شامل دور آبیاری ...  بیشتر

22. تأثیر محلول‌پاشی هورمون اکسین در دو رقم گلرنگ آبی در شرایط تنش خشکی

سید بصیر موسوی؛ سعید سیف زاده؛ حمید جباری؛ علیرضا ولدآبادی؛ اسماعیل حدیدی ماسوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1400

چکیده
  این تحقیق به-منظور بررسی واکنش دو رقم گلرنگ آبی به شرایط تنش خشکی و محلول‌‌‌پاشی هورمون اکسین، به‌‌صورت آزمایش اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار طی دو سال زراعی 97-96 و 98-97 در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. در این آزمایش آبیاری در دو سطح بدون تنش خشکی و قطع آبیاری از ...  بیشتر

23. اثر کاربرد توام بایوچار، باکتری آزوسپریلیوم لیپوفروم و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در دو شیوه آبیاری غرقابی و تناوبی

محمد کاوه؛ محمدعلی اسماعیلی؛ همت اله پیردشتی؛ محمدرضا اردکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

چکیده
  در این مطالعه، اثر کاربرد توام بایوچار، باکتری آزوسپریلیوم لیپوفروم و نیتروژن در دو شیوه آبیاری غرقابی و تناوبی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی بررسی گردید. این آزمایش به صورت کرت های دوبارخردشده برپایه‌ی طرح بلوک‌های‌ کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در دو سال زراعی ...  بیشتر

24. ارزیابی واکنش های رشدی، خصوصیات بیوشیمیایی، ظرفیت تبادلات گازی و عملکرد فتوسیستم II گیاه سیاه دانه تحت تیمار نانوذره نقره

سارا بنی ابراهیم؛ لیلا پیشکار؛ علیرضا ایرانبخش؛ داریوش طالعی؛ گیتی برزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

چکیده
  به‌منظور بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیکی گیاه دارویی سیاه دانه تحت غلظت های مختلف نانوذره نقره (0، 5/2، 5، 10، 20، 40 و 80 میلی-گرم بر لیتر)، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تکرار در گلخانه دانشگاه شاهد در سال 1397 انجام شد. صفات رشدی، رنگیزه-های فتوسنتزی، آنتوسیانین، محتوای پرولین، گلایسین بتائین، قندهای محلول و نامحلول، ترکیبات فنلی و ...  بیشتر

25. اثر تلفیق کود شیمیایی و دامی بر برخی ویژگی‌های زراعی و کیفیت روغن دانه آفتابگردان در سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی

سیاوش آریافر؛ علی رضا سیروس مهر؛ عیسی خمری؛ احمد قنبری؛ اسماعیل سیدابادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و تلفیق کود شیمیایی و دامی بر برخی ویژگی‌های آفتابگردان، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل در سال زراعی 1398-1397 انجام شد. عامل اصلی سطوح خاک‌ورزی (1- گاوآهن برگردان‌دار و دیسک، 2- پنجه‌غازی و دیسک و 3- دیسک) بود و ...  بیشتر

26. ارزیابی جوانه‌زنی گیاه دارویی- روغنی چیا تحت شرایط تنش‌های محیطی

احمد زارع؛ آیدین خدایی جوقان؛ زینب خضری پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

چکیده
  به منظور پاسخ گیاه چیا به دما، تنش‌های غیر زنده (شوری و خشکی) سه آزمایش جداگانه بر مبنای طرح کاملاً تصادفی در آزمایشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در 4 تکرار در سال 1397 انجام شد. دما شامل (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 و 45 درجه سلسیوس)، شوری (0، 50، 100، 150، 200، 250، 300، 350 و 400 میلی-مولار) و تنش خشکی (2،0/0-، 4/0-، 6/0-، 8/0-، 1/- و 2/1- و 4/1- مگاپاسکال) ...  بیشتر

27. بررسی اثر کاربرد هیومیک اسید و عصاره جلبک دریایی بر رشد و عملکرد کینوا تحت شرایط تنش خشکی

قباد محمدپور؛ سلیم فرزانه؛ سعید خماری؛ رئوف سید شریفی؛ بهروز اسماعیل پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی تأثیر کاربرد هیومیک اسید و عصاره جلبک دریایی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد کینوا تحت شرایط تنش خشکی در سال 1398-1397 در دو مکان مختلف، شهرستان قصر شیرین و دالاهو بصورت کرت‏های یکبار خردشده با طرح پایه بلوک‏های کامل تصادفی در4 تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سه تیمار آبیاری (آبیاری کامل، قطع آبیاری در ...  بیشتر

28. ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه حاصل از سری‌های افزایشی یونجه‌حلزونی در مخلوط با سورگوم در شرایط کم‌آبیاری

سعید شرفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

چکیده
  جبران کمبود آب در بخش کشاورزی نیازمند بهره‌گیری از روش‌های صحیح مدیریت زراعی می‌باشد. هدف از اجرای این آزمایش بررسی اثرات سطوح کم‌آبیاری بر اساس نیاز آبی گیاه سورگوم بر صفات کمی و کیفی الگوی کشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor L.) و یونجه‌حلزونی (Medicago scutellata L.) بود. این آزمایش به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه ...  بیشتر

29. بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پایه‌های هسته‌دار کادامن و GF677 به تنش خشکی

سمیه امرایی تبار؛ احمد ارشادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1400

چکیده
  در این پژوهش آستانه تحمل به خشکی و رابطه بین برخی پاسخ‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو پایه هسته‌دار کادامن و GF677 بررسی گردید. به همین منظور آزمایشی گلدانی در گلخانه به ‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. نهال‌های ریشه‌دار شده یک‌ساله این دو پایه با افزودن مقادیر متفاوتی از پلی‌اتیلن گلیکول-6000 به محلول ...  بیشتر

30. بررسی امکان کشت‌ پاییزه چغندرقند با استفاده از سایکوسل در شرایط اقلیمی پاکدشت

دلیر فیاضی پور؛ غلام علی اکبری؛ ایرج اله دادی؛ فاطمه امینی؛ مرجان السادات حسینی فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی امکان کشت و کاربرد سایکوسل بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی و عملکرد کیفی و کمی دو رقم چغندرقند (9597 و سوپریما)، انجام گرفت. به همین منظور، آزمایشی در سال زراعی 95-1394 در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به صورت کرت خرد شده فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. در این آزمایش تاریخ ...  بیشتر

31. بررسی اثر تقویم زراعی بر پتانسیل بهره‌وری آب اقلیمی(PCWP) ذرت در دشت مغان

علی اکبر عزیزی؛ عبدالمجید لیاقت؛ مهدی شهابی فر؛ سید علیرضا سیدجلالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1400

چکیده
  چکیده پتانسیل بهره‌وری آب اقلیمی(PCWP) شاخصی مهم برای کمی سازی اثرٍ بخشی عوامل ذاتی بر بهره‌وری فیزیکی است. یکی از عوامل مهم موثر بر این شاخص تقویم زراعی است. با توجه به اهمیت زراعت ذرت و ضرورت ارتقای بهره‌وری آب، شاخص PCWP برای هشت تقویم زراعی و پنج مزرعه ذرت در سال زراعی 95-1394بررسی شد. تقویم‌های زراعی از منابع رسمی موجود و جلسات کارشناسی ...  بیشتر

32. اثر قارچ پریفورموسپوراایندیکا و محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک بر خصوصیات مورفولوژیکی و آنزیم‎های آنتی‎اکسیدانت آویشن‎باغی تحت تنش‎ قطع ‏آبیاری

سمیه میرزایی؛ سید عطالله سیادت؛ بابک پاکدامن سردرود؛ محمد رضا مرادی تلاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1400

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر قارچ پریفورموسپورا ‎ایندیکا (Piriformospora indica) و سطوح مختلف اسیدسالیسیلیک بر خصوصیات مورفولوژیکی و فعالیت آنزیم‏های آنتی اکسیدانت در آویشن باغی(.Thymus vulgaris L) تحت تیمار قطع‏آبیاری، آزمایشی به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‎های کامل تصادفی و با چهار تکرار در مزرعه‌ای واقع در دهلران در سال زراعی 95-94 ...  بیشتر

33. تاثیر متانول و تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد بر مولفه‌های پر شدن دانه، محتوای کلروفیل و عملکرد گلرنگ تحت سطوح مختلف آبیاری

رئوف سید شریفی؛ رضا سید شریفی؛ حامد نریمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1400

چکیده
  به‌منظور بررسی تاثیر متانول و تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد بر مولفه‌های پر شدن دانه، محتوای کلروفیل و عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت سطوح مختلف آبیاری، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1399 اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی آبیاری (آبیاری کامل به‌عنوان ...  بیشتر

34. ارزیابی عملکرد کمی، عملکرد اسانس و محتوی عناصر غذایی آویشن در پاسخ به منابع کودی و رژیم‌های مختلف آبیاری

محمد طیب بایزیدی اقدم؛ جلال جلیلیان؛ حمید محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1400

چکیده
  یکی از مهم‌ترین اهداف کشت گیاهان دارویی، بهبود محتوی اسانس آن‌ها می‌باشد که تحت تأثیر عواملی محیطی از جمله شرایط تنش کم‌آبیاری و تغذیه‌ای قرار خواهد گرفت. بدین منظور، مطالعه‌ای سه ساله به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه ارومیه در سال‌های زراعی 1396-1393 اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل سطوح آبیاری ...  بیشتر

35. مطالعه پاسخ‌های عملکردی، مورفو-فیزیولوژیکی و کیفی ریز غده‌های سوپرالیت سیب‌زمینی به پوشش‌های مختلف بذر

سودا قاسمی گرمی؛ مرتضی برمکی؛ سلیم فرزانه؛ ماندانا امیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1400

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور مطالعه پاسخ‌های مورفو-فیزیولوژیکی ریزغده‌های سوپرالیت سیب‌زمینی (آگریا) به تیمارهای مختلف پوشش‌دار کردن به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 98-1397 انجام شد. فاکتورهای آزمایشی در چهار سطح شامل پرکننده ریزغده (زئولیت و کوکوپیت)، سوپرفسفات ...  بیشتر

36. تاثیر همزیستی با گونه‌های قارچ میکوریزا بر صفات کمی و ‌کیفی توده‌های بذری گیاه دارویی کاسنی در شرایط گلخانه

علی یزدان پناه گوهری؛ مرضیه قنبری جهرمی؛ وحید زرین نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1400

چکیده
  میکوریزا یکی از رایج‌ترین میکروارگانیزم‌های همزیست با گیاهان محسوب می‌شود. به منظور ارزیابی سازگاری توده‏های مختلف بذری گیاه کاسنی و تلقیح با قارچ میکوریزا، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی شامل دو توده بذری (اردبیل و فارس) و تیمار همزیستی با قارچ میکوریزا (Glomus mosseae، Glomus intraradices و عدم کاربرد) در سه تکرار ...  بیشتر

37. اثر سری‌های افزایشی در کشت مخلوط آفتابگردان و ریحان، تحت رژیم‌های آبیاری شور و شیرین بر عملکرد و شاخص سودمندی

سارا نجفی؛ عیسی خمری؛ احمد قنبری؛ مهدی دهمرده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1400

چکیده
  با هدف دستیابی به بالاترین سطح عملکرد و سودمندی در کشت مخلوط افزایشی آفتابگردان و ریحان تحت مدیریت آبیاری با آب شور و شیرین، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و طی دو سال زراعی (1396 و 1397) در پژوهشکده دانشگاه زابل اجرا شد. آب شیرین (ECe= 3.9 dS.m-1 ) از رودخانه هیرمند و آب شور (ECe= 1.1 dS.m-1 ) از چاه تامین گردیدند. رژیم آبیاری به‌عنوان ...  بیشتر

38. اثر آرایش کاشت، نیتروژن و مگافول بر عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین دانه نخود تحت شرایط دیم

مسعود لکزائی؛ علی نخزری مقدم؛ مهدی ملاشاهی؛ عباس بیابانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1400

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر آرایش کاشت، کود نیتروژن و مگافول بر عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین دانه نخود تحت شرایط دیم، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه دانشگاه گنبدکاووس در سال زراعی 97-1396 اجرا گردید. عامل آرایش کاشت در سه سطح شامل 30×11، 45×4/7 و 60×5/5 سانتی‎متر (تراکم 30 بوته در متر مربع) ...  بیشتر

39. اثر نوع مالچ‌ زنده و زمان کاشت آن بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد سیاه‌دانه

پیمان شریفی؛ فاطمه بناءکاشانی؛ ایرج اله دادی؛ غلام عباس اکبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1400

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر مالچ‌های زنده بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد سیاه‌دانه (Nigella sativa L..)، آزمایشی به‌صورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه‌ تهران در سال زراعی 98-97 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل نوع بستر (معمول و کهنه)، نوع مالچ زنده (شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum ...  بیشتر

40. تاثیر محلول‌پاشی و مصرف خاکی روی بر عملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی گندم در شرایط شوری خاک

حامد نریمانی؛ رئوف سید شریفی؛ فاطمه اقایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1400

چکیده
  به‌منظور بررسی تاثیر محلول‌پاشی و مصرف خاکی روی بر وزن دانه و برخی صفات بیوشیمیایی گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط شوری خاک، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 98-1397 اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل سطوح شوری خاک (سطح شاهد و اعمال شوری‌های 30، 60 و 90 میلی‌مولار ...  بیشتر

41. تأثیر کودهای زیستی و پوترسین بر عملکرد دانه و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی گندم در سطوح مختلف آبیاری

علیرضا محسنی؛ رئوف سید شریفی؛ سعید خماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1400

چکیده
  به‌منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی و پوترسین بر عملکرد و برخی صفات گندم در سطوح مختلف آبیاری، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌ زراعی 98-1397 اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل آبیاری (آبیاری کامل به‌عنوان شاهد، قطع آبیاری در50% مراحل خوشه‌دهی و آبستنی)، ...  بیشتر

42. اثر فاصله ردیف و مقدار مصرف نیتروژن بر عملکرد و برخی ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک کینوا

مصطفی ابراهیمی کیا؛ متین جامی معینی؛ حمید مروی؛ یوسف هاشمی نژاد؛ محمد قاسم زاده گنجه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1400

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر فاصله ردیف و مقدار مصرف نیتروژن بر رشد و عملکرد کینوا، آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1397 در سبزوار انجام شد. عوامل مورد مطالعه شامل فاصله ردیف کاشت در سه سطح 25، 50 و 75 سانتی‌متر و مقدار مصرف نیتروژن در چهار سطح صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار بودند. نتایج نشان داد که ...  بیشتر

43. بررسی تاثیر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر برخی ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه

عبدالشکور رئیسی؛ فاطمه نصرتی؛ حسین پیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1400

چکیده
  اسـتفاده از منابع تغذیه‌ای متفاوت یکـی از راه‌کارهای مؤثر در حفظ کیفیت خاک و بهبود عملکرد کمی و کیفی در گیاهان محسوب می‌شود. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر برخی صفات کمی و کیفی در گیاه دارویی اسفرزه در سال زراعی 98-1397 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار در شهرستان ایرانشهر به اجرا در آمد. ...  بیشتر

44. ارزیابی تحمل تنش آبی، عملکرد علوفه خشک و صفات بیوشیمیایی پنج رقم یونجه

محمود مرادی چگنی؛ احمد علی شوشی دزفولی؛ محمود توحیدی؛ مهدی صادقی؛ فربد فتوحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

چکیده
  یکی از اقدامات مهم جهت دستیابی به ارقام متحمل به خشکی، غربال‌گری و انتخاب ارقام بر اساس عملکرد و صفات بیوشیمیایی می‌باشد. این تحقیق در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی به روش کرت‌های یک‌بار خرد شده در سه تکرار طی دو سال زراعی (98-1396) در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول انجام شد. در کرت‌های اصلی رژیم‌های مختلف آبیاری براساس ...  بیشتر

45. مدیریت علف‌های هرز در مرحله گیاهچه‌ای با تاکید بر پوشش‌دار کردن بذر برنج در نظام کشت مستقیم

مهدی اسمعیل تبار؛ فایزه زعفریان؛ شهرام نظری؛ رحمت عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر مدیریت‌های مختلف کنترل علف هرز بر خصوصیات سبز شدن و رشد مورفولوژیک گیاهچه برنج در مرحله گیاهچه‌ای در سیستم زراعی کشت مستقیم، آزمایشی در سال زراعی 1399 انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورها شامل ارقام شیرودی، خزر و هاشمی و همچنین مدیریت‌های مختلف کنترل ...  بیشتر

46. اثر سوپرجاذب و کم‌آبیاری بر عملکرد، بهره‌وری مصرف آب و توابع تولید گوجه فرنگی گیلاسی

سید پویا حسینی؛ سودابه گلستانی کرمانی؛ کوروش قادری؛ نسرین سیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

چکیده
  با توجه به کمبود منابع آبی و اثرات منفی آن بر عملکرد محصولات کشاورزی و لزوم تامین امنیت غذایی، ارائه راهکارهای موثر جهت بهبود مدیریت و بهره‌وری مصرف آب در این بخش ضروری است. بدین منظور در بهار 1398 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی درگلخانه تحقیقاتی دانشگاه باهنر کرمان انجام شد. فاکتورهای پژوهش شامل سه سطح آبیاری ...  بیشتر

47. مطالعه تاثیر روش‌های مختلف کاربرد اسید‌هیومیک و آمینوکلات بر خصوصیات رشد، عملکرد و غلظت عناصر غذایی خیار گلخانه‌ای واریته سوپرسلطان

محسن سیلسپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

چکیده
  به‌منظور ارزیابی اثر روش های مختلف مصرف (برگ‌پاشی و مصرف خاکی) هیومیک‌اسید و آمینو‌کلات بر رشد و عملکرد خیار گلخانه‌ای (Cucumis sativus. L) رقم سوپر‌سلطان‌، آزمایش گلخانه‌ای دو‌ساله (98-1397) به صورت فاکتوریل در پایه طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی‌، با دو عامل هیومیک‌اسید (بدون کاربرد هیومیک‌اسید، کاربرد خاکی هیومیک‌اسید و کاربرد هیومیک‌اسید ...  بیشتر

48. اثر برخی از کودهای آلی و زیستی در کاهش جمعیت نماتود مولد گره ریشه (.Meloidogyne spp) روی انار

راضیه اسدی؛ مصطفی درویش نیا؛ مهدی نصراصفهانی؛ عیدی بازگیر؛ سمیرا پاکباز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

چکیده
  یکی از عوامل بیماری زای گیاهان از جمله انار، نماتود‎های مولد گره ریشه (Meloidogyne spp.) هستند که خسارات قابل‌توجهی به این محصول مهم صادراتی وارد می‌سازند. با توجه به اهمیت موضوع در سال زراعی 98-97 در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان پژوهشی با تیمارهایی شامل کودهای آلی کمپوست (40، 60 و 80 تن در هکتار)، ورمی‌کمپوست (40 تن در هکتار) و ماده تجاری ماری‌گلد ...  بیشتر

49. تعیین ارزش زراعی ارقام وارداتی نخود در مقایسه با ارقام ایرانی

بابک درویشی؛ مهرداد عشقی؛ سرحد بهرامی؛ حمید نصیری؛ رحمت آزاد؛ عاطفه خندان؛ رحمان باختر؛ عباس نوروزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

چکیده
  آزمایش بررسی ارزش زراعی بر اساس مواد 24-17 بخش دوم آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی توسط مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و یا نماینده قانونی وی انجام می‌گردد. در همین راستا و به منظور بررسی ارزش زراعی دو رقم وارداتی نخود (گوکسو و آراز)، آزمایشی به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و در چهار منطقه مختلف (اشنویه، مغان، ...  بیشتر

50. تاثیر کم‌آبیاری و روش آبیاری بر بهره‌وری آب، عملکرد و اجزای عملکرد گندم

نیکروز شیرین زاده؛ محمد حسن بیگلویی؛ کرامت اخوان؛ عادل محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1400

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر کم‌آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی گندم(Triticum aestivum L.) رقم مروارید، آزمایشی به‌صورت طرح کرت‌های خرد شده بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار با سه تیمار اصلی شامل روش آبیاری قطره‌ای نواری سطحی (TS)، آبیاری قطره-ای نواری زیر سطحی (TSS) و آبیاری فارو (F) و سه تیمار فرعی شامل سطوح مختلف آبیاری به‌صورت کم‌آبیاری با 50 (I1)، ...  بیشتر