دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مدل‌سازی تأثیر کشت نشایی بر عملکرد و مصرف آب پنبه در شرایط گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

فاطمه سلمانی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ حسین شاهکو محلی


2. تأثیر نظام‌های مختلف تغذیه بر ویژگی‌های کمی و کیفی چغندر قند در شیوه‌های مختلف کشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

مهدی مهر اندیش؛ محمد گلوی؛ محمود رمرودی؛ محمد آرمین


3. تحمل به تنش رطوبتی سیب زمینی رقم آتوسا در مقایسه با ارقام آگریا و مارفونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1399

امیر هوشنگ جلالی؛ احمد موسی پور گرجی


4. ارزیابی زمان محلول‌پاشی و کود نانوذره مولیبدن به روش شیمیایی و شیمی‌سبز بر برخی شاخص‌های زراعی وکیفی ماش(Vigna radiate L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1399

نازپری شهلی بر رود گزی؛ مهدی دهمرده؛ عیسی خمری؛ زیبا سوری نظامی


5. مقایسه عمر گلجایی و کیفیت ژربرا در محلول محافظ حاوی اسانس‌های گیاهی و ترکیبات شیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

حنیفه سید حاجی زاده؛ زهره مانی؛ فتانه یاری؛ فهیمه قلی زاده وکیل کندی


6. بررسی اثر همزیستی قارچ مایکوریزا بر برخی پایه‌های پسته در شرایط تنش شوری و خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

مسعود فتاحی؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ بهروز شیران؛ بهرام بانی نسب؛ رودابه راوش


7. بررسی پاسخ‌های آنتی اکسیداسیونی برای ریشه یک موتانت برنج تحت تنش شوری در مرحله گیاهچه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

مریم فروغ؛ سعید نواب پور؛ اسماعیل ابراهیمی؛ علی اکبر عبادی؛ داود کیانی


8. نقش عصاره مخمر درکاهش اثرات تنش خشکی در مطالعه فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه لوبیا چشم بلبلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

سحر کرامتی؛ احمد غلامی؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ حمید عباس دخت


9. بررسی اثر پیش‌تیمار بذر بر خصوصیات گیاهچه‌ای، مورفولوژیک ریشه و مراحل فنولوژیک دو رقم برنج در شرایط کشت مستقیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

محمد خادمی؛ فایزه زعفریان؛ شهرام نظری؛ محمد علی اسماعیلی


10. تاثیر رژیم آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات ارزن مرواریدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

منصور فاضلی رستم پور؛ سید غلامرضا موسوی؛ حسن رومنجانی؛ شهرام مهری؛ ابوذر ابوذری


11. بررسی و امکان سنجی راه‌کارهای کاهش خسارت بیماری پوسیدگی ریشه در مزارع لوبیا از طریق تکنیک‌های زراعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

محمدرضا لک؛ عادل غدیری؛ ابوالفضل هدایتی پور


12. بررسی برخی اسیدهای چرب و شاخص های نیتروژن بر اثر کاربرد لجن فاضلاب شهری، ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر کلزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

مهدی طاهری اصغری


13. بررسی اثر تنش کم آبی بر عملکرد دانه و اسید های چرب روغن دانه هیبریدهای آفتابگردان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

جهانفر دانشیان؛ فرناز شریعتی؛ نادیا صفوی فرد؛ عبداله حسنی


14. ارزیابی اثرات کاربرد 6-بنزیل آمینوپورین برتولید ارقام گلرنگ در شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

لیلی گلچین؛ افشین توکلی؛ احسان محسنی فرد


15. ‌تحلیل عامل‌های زراعی مؤثر بر کاهش عملکرد ذرت دانه‌ای در ایران با استفاده از روش فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

علی ماهرخ؛ فرید گل زردی؛ فرهاد عزیزی؛ سید محمد علی مفیدیان؛ محمد زمانیان؛ وحید رهجو؛ مسعود ترابی؛ الیاس سلطانی


16. اثر محلول‌پاشی مواد نانو و اسید سالیسیلیک بر عملکرد کلزا بهاره تحت شرایط محدودیت آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

کامل ساجد گلجه؛ سعید خماری؛ پریسا شیخ زاده مصدق؛ ناصر صباغ نیا؛ مهدی محب الدینی


17. تاثیر روش‌های خاک‌ورزی، کود نیتروژن و تنش خشکی بر شاخص‌های رشدی ذرت علوفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

اسماعیل افشون؛ محمدرضا جهانسوز؛ حسین مقدم؛ مصطفی اویسی


18. اثرات تغذیه برگی کودهای نانو‌ نیتروژن و اوره بر ویژگی‌های کمی و کیفی هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

محمد نیکبخت؛ محمود سلوکی؛ مهدی آران


19. تأثیر رقم نخودفرنگی و نسبت‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی نخودفرنگی و اسفناج بر عملکرد و شاخص‌های رقابت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1399

مجتبی صالحی شیخی؛ علی نخزری مقدم؛ علی راحمی کاریزکی؛ مجید محمداسمعیلی


20. تأثیر آبیاری، تاریخ کاشت، رقم و کود نیتروژن بر عملکرد، غلظت و ترکیب نشاسته و روغن دانه ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

غلام عباس اکبری؛ مریم رحیمی جهانگیرلو؛ ایرج اله دادی؛ سعید صوفی زاده؛ دیوید پارسنز


21. ارزیابی مزرعه‌ای کاربرد بور و نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات کیفی پنبه رقم ورامین در یک خاک آهکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

محسن سیلسپور


22. اثر تنش شوری بر برخی عناصر معدنی و ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L. C.B. Clarke)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

سعید دوازده امامی؛ شکوفه انتشاری؛ مرضیه اله دادی؛ شهرام یاسمنی


23. ارزیابی خصوصیات رویشی و زایشی سیب میانرس DAT1 در مقایسه با تعدادی از ارقام تابستانه بر پایه‌های رویشی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

داریوش آتشکار؛ عادل پیرایش؛ مریم دودانگه بالاخانی؛ امیر عباس تقی زاده


24. تاثیر جیبرلیک اسید و ورمی کمپوست بر رشد و گلدهی گل نرگس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

نرگس خاتون جوکار؛ معظم حسن پور اصیل


25. بررسی تأثیر نانو زئولیت عامل‌دار شده با نیتروژن بر میزان آبشویی نیترات در ارقام لوبیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

مسلم حیدری؛ سید محسن موسوی نیک؛ نوشین میر


26. پارامتریابی و ارزیابی مدل APSIM-Wheat برای گندم زمستانه : کاربرد مدل تحت تغییرات اقلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

مصطفی کشاورز مهر؛ حسین مقدم؛ مصطفی اویسی؛ جواد بذرافشان


27. بررسی تاثیر بقایای کود سبز و منابع مختلف کودی بر خصوصیات آگروفیزیولوژیکی کتان روغنی در شرایط قطع آبیاری در مرحله گلدهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

مهدیه فلاح؛ هاشم هادی؛ رضا امیرنیا؛ عبدالله حسن زاده قورت تپه


28. میزان و چگونگی پراکنش خلأ عملکرد نخود و عدس دیم در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399

راحله عرب عامری؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ بنیامین ترابی


29. اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط دیم منطقه گنبدکاووس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399

محمد صالح روان؛ علی راحمی کاریزکی؛ عباس بیابانی؛ علی نخ زری مقدم؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری


30. بررسی تاثیر سدیم نیتروپروساید بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد دانه کلزا در رژیم‌های مختلف آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399

مهدیه شیخعلیان؛ یوسف سهرابی؛ فرزاد حسین پناهی؛ امیرحسین شیرانی راد


31. اثر تیمارهای کودی نیتروژن بر صفات عملکردی، درصد اسانس و مقدار نیتروژن ساقه و برگ زیره سبز تحت رژیم‌های مختلف آبیاری در منطقه جنوب تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399

زینب کبری پیشوا؛ مجید امینی دهقی؛ امیر بستانی؛ امیرمحمد ناجی


32. تاثیر محلول‌پاشی با اسیدآسکوربیک، اسید سالیسیلیک و متانول بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و کاهش خسارت تاخیر کاشت کلزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399

سیداحمد کلانتراحمدی؛ جهانفر دانشیان


33. جداسازی و شناسایی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همزیست زعفران و بررسی اثر آنها بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399

مریم حبیبی؛ فائزه زعفریان؛ فرهاد رجالی؛ نادعلی باقری


35. اثر سیلیکات پتاسیم و تنش خشکی آخر فصل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کلزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

مژده سادات خیاط مقدم؛ احمد غلامی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ حمید عباس دخت


36. ارزیابی تولید خربزه رقم خاتونی تحت مدیریت سطوح مختلف کودی و بستر کشت ورمی‌کمپوست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

عباس کشته گر؛ مهدی دهمرده؛ بهروز کشتگر؛ احمد قنبری؛ عیسی خمری


37. ارزیابی کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت با لوبیا تحت تأثیر کودهای زیستی و آلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

رضا فاطمی دوین؛ سیدمحمدباقر حسینی؛ حسین مقدم؛ بابک متشرع زاده


38. اثر آسکوربیک اسید، سالسیلیک اسید و کود میکرو کامل نانو بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کینوا درشرایط تنش کم آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

سیده نسرین حسینی؛ جلال جلیلیان؛ اسماعیل قلی نژاد