دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مدل‌سازی تأثیر کشت نشایی بر عملکرد و مصرف آب پنبه در شرایط گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

فاطمه سلمانی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ حسین شاهکو محلی


2. نقش برگ پاشی نانوکودها در تعدیل اثرات منفی تنش شوری در کینوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

فائزه حیدری؛ جلال[ جلیلیان؛ اسماعیل قلی نژاد


3. پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM_iCrop برای پیش بینی رشد و نمو باقلا در شرایط آب و هوایی گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

بنیامین ترابی؛ نجیب الله ابراهیمی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی


4. اثر کشت مخلوط ارقام تریتیکاله بر برخی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

سید حمیدرضا رمضانی


5. تأثیر نظام‌های مختلف تغذیه بر ویژگی‌های کمی و کیفی چغندر قند در شیوه‌های مختلف کشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

مهدی مهر اندیش؛ محمد گلوی؛ محمود رمرودی؛ محمد آرمین


6. تاثیر کودهای زیستی و پوترسین بر بیوماس، گره‌زایی و برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ماشک گل خوشه‌ای تحت شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

رئوف سید شریفی؛ رضا سید شریفی؛ حامد نریمانی


7. مقایسه شاخص‎ سطح برگ، خصوصیات کمی و کیفی 13 رقم جدید سیب زمینی تحت شرایط اقلیمی نیمه خشک و سرد رزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

علی اصغر فزونی؛ محمدعلی ابوطالبیان


8. ارزیابی شیوه‌های کاشت و کاربرد علف‌کش‌های خاک مصرف بر مهار علف‌های هرز و عملکرد کنجد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

حسین اکبیا؛ الهام الهی فرد؛ عبدالرضا سیاهپوش؛ احمد زارع


9. ارزیابی کارایی باکتری‎های محرک رشد گیاه در کاهش مصرف کود شیمیایی فسفر در گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

حسینعلی علیخانی؛ سمیه امامی؛ فاطمه علیخانی


10. تحمل به تنش رطوبتی سیب زمینی رقم آتوسا در مقایسه با ارقام آگریا و مارفونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1399

امیر هوشنگ جلالی؛ احمد موسی پور گرجی


11. ارزیابی رنگیزه‌های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و عملکرد دانه ارقام گلرنگ در شرایط قطع آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1399

سید مجتبی موسوی؛ احسان بیژن زاده؛ زهرا زینتی؛ وحید براتی


12. بررسی واکنش های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی گیاه کینوا تحت تنش کم‌آبیاری و تیمارهای کودی در خاک شور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

مهدی امیریوسفی؛ محمود رضا تدین؛ رحیم ابراهیمی


13. پهنه بندی کشت چغندرقند در استان آذربایجان غربی براساس سیستم های کشت و آبیاری در سامانه اطلاعات جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1399

یعقوب حبیب زاده؛ سکینه عبدی؛ رؤیا عابدی


14. ارزیابی زمان محلول‌پاشی و کود نانوذره مولیبدن به روش شیمیایی و شیمی‌سبز بر برخی شاخص‌های زراعی وکیفی ماش(Vigna radiate L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1399

نازپری شهلی بر رود گزی؛ مهدی دهمرده؛ عیسی خمری؛ زیبا سوری نظامی


15. بررسی روابط برخی از صفات زراعی با میزان انتقال مجدد ماده خشک در اندام‌های هوایی ژنوتیپ‌های برنج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1399

مریم سرائی؛ مرتضی مبلغی؛ مرتضی نصیری؛ مجتبی نشایی مقدم


16. مقایسه عمر گلجایی و کیفیت ژربرا در محلول محافظ حاوی اسانس‌های گیاهی و ترکیبات شیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

حنیفه سید حاجی زاده؛ زهره مانی؛ فتانه یاری؛ فهیمه قلی زاده وکیل کندی


17. ارزیابی توانایی رقابتی ارقام سیب زمینی با علف های هرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

فرشته نورالهی؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ داود حسن پناه؛ محمد انوار


18. بررسی اثر همزیستی قارچ مایکوریزا بر برخی پایه‌های پسته در شرایط تنش شوری و خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

مسعود فتاحی؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ بهروز شیران؛ بهرام بانی نسب؛ رودابه راوش


19. بررسی پاسخ‌های آنتی اکسیداسیونی برای ریشه یک موتانت برنج تحت تنش شوری در مرحله گیاهچه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

مریم فروغ؛ سعید نواب پور؛ اسماعیل ابراهیمی؛ علی اکبر عبادی؛ داود کیانی


20. نقش عصاره مخمر درکاهش اثرات تنش خشکی در مطالعه فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه لوبیا چشم بلبلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

سحر کرامتی؛ احمد غلامی؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ حمید عباس دخت


21. بررسی اثر پیش‌تیمار بذر بر خصوصیات گیاهچه‌ای، مورفولوژیک ریشه و مراحل فنولوژیک دو رقم برنج در شرایط کشت مستقیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

محمد خادمی؛ فایزه زعفریان؛ شهرام نظری؛ محمد علی اسماعیلی


22. تاثیر رژیم آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات ارزن مرواریدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

منصور فاضلی رستم پور؛ سید غلامرضا موسوی؛ حسن رومنجانی؛ شهرام مهری؛ ابوذر ابوذری


23. بررسی و امکان سنجی راه‌کارهای کاهش خسارت بیماری پوسیدگی ریشه در مزارع لوبیا از طریق تکنیک‌های زراعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

محمدرضا لک؛ عادل غدیری؛ ابوالفضل هدایتی پور


24. بررسی برخی اسیدهای چرب و شاخص های نیتروژن بر اثر کاربرد لجن فاضلاب شهری، ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر کلزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

مهدی طاهری اصغری


25. بررسی اثر تنش کم آبی بر عملکرد دانه و اسید های چرب روغن دانه هیبریدهای آفتابگردان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

جهانفر دانشیان؛ فرناز شریعتی؛ نادیا صفوی فرد؛ عبداله حسنی


26. ارزیابی اثرات کاربرد 6-بنزیل آمینوپورین برتولید ارقام گلرنگ در شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

لیلی گلچین؛ افشین توکلی؛ احسان محسنی فرد


27. ‌تحلیل عامل‌های زراعی مؤثر بر کاهش عملکرد ذرت دانه‌ای در ایران با استفاده از روش فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

علی ماهرخ؛ فرید گل زردی؛ فرهاد عزیزی؛ سید محمد علی مفیدیان؛ محمد زمانیان؛ وحید رهجو؛ مسعود ترابی؛ الیاس سلطانی


28. اثر محلول‌پاشی مواد نانو و اسید سالیسیلیک بر عملکرد کلزا بهاره تحت شرایط محدودیت آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

کامل ساجد گلجه؛ سعید خماری؛ پریسا شیخ زاده مصدق؛ ناصر صباغ نیا؛ مهدی محب الدینی


29. تاثیر روش‌های خاک‌ورزی، کود نیتروژن و تنش خشکی بر شاخص‌های رشدی ذرت علوفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

اسماعیل افشون؛ محمدرضا جهانسوز؛ حسین مقدم؛ مصطفی اویسی


30. اثرات تغذیه برگی کودهای نانو‌ نیتروژن و اوره بر ویژگی‌های کمی و کیفی هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

محمد نیکبخت؛ محمود سلوکی؛ مهدی آران