دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مقایسه کارایی علف‌کش پندی‌متالین با برخی علف‌کش‌های ثبت شده در کنترل علف‌های‌هرز مزارع پیاز جنوب کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

ابراهیم ممنوعی؛ علیرضا عطری


2. بررسی اثرات رژیم آبیاری و کود زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

شهرام امیدواری؛ نادر سلامتی؛ صمد عبدی


4. تأثیر نیتروژن و دور آبیاری بر صفات کمی و پروتئین ژنوتیپ‌های ماش (Vigna radiata L.) در شرایط عدم تثبیت نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1398

علی نخزری مقدم؛ حاجی بردی قلیچی ینقاق؛ عباس بیابانی؛ فاختک طلیعی


5. بررسی تأثیر کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن در روش های کاشت متفاوت بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

فیروزه اولاد عسکری؛ مانی مجدم؛ تیمور بابایی نژاد


6. واکنش عملکرد کمی و کیفی و ترکیب اسیدهای چرب سه رقم آفتابگردان به مقادیر مختلف کود نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1398

حسن نوریانی


7. ارزیابی مزرعه ای کاربرد کلات آهن و روی بر ویژگی های مورفولوژیکی، عملکرد و محتوی اسانس رازیانه بومی و اصلاح شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1398

شادی مرادی؛ جلال خورشیدی؛ محمدرضا مرشدلو


8. برهمکنش علف‌کش‌های نیکوسولفورون و توفوردی+ ام‌سی‌پی‌آ و نیتروژن در کنترل علف‌های هرز ذرت (Zea mays)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1398

کمال سادات اسیلان


9. ارزیابی عملکرد، محتوای کلروفیل و مؤلفه‌های پر شدن دانه گندم در شرایط شوری خاک، کاربرد یونیکونازول و کودهای زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

فاطمه اقایی؛ رئوف سید شریفی؛ حامد نریمانی


10. پاسخ های رشدی و بیوشیمیایی گیاه زینتی گل جعفری به کاربرد اصلاح‌کننده‌های آلی در یک خاک آلوده به میعانات گازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

طاهره صدیقی شیری؛ ملک حسین شهریاری؛ محمد هدایت؛ شهریار عصفوری


11. تأثیر کاربرد نیتروژن، مولیبدن و کبالت ‎ بر عملکرد غلاف و محتوای عناصر غذایی برگ لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

نادر خادم مقدم ایگده لو؛ احمد گلچین؛ خدیجه فرهادی


12. اثر فاصله ردیف و مصرف عناصر غذایی بر برخی واکنش‌های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و زراعی سه رقم پنبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

ریحانه ربانی محمدیه؛ فرشید قادری فر؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی


13. مستندسازی فرآیند تولید و تعیین عوامل محدودکننده‏ عملکرد گندم به روش CPA در شهرستان کلاله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

محمد شریف نوبتیانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ عباس بیابانی؛ علی منصوری راد


14. اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی نانو کلات آهن و اسید فولویک بر عملکرد دانه و ترکیب اسیدهای چرب روغن دانه دو رقم کنجد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

نیکی ایوبی زاده؛ قنبر لایی؛ مجید امینی دهقی؛ جعفر مسعود سینکی؛ شهرام رضوان بیدختی