دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارزیابی کاربرد فیتوهورمون‌های رشدی و غلظت‌های مختلف دودآب بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد بیولوژیک گیاهان دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) و ریحان (Ocimum basilicam)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

فریده نوروزی شهری؛ سعید جلالی هنرمند؛ محسن سعیدی؛ فرزاد مندنی


2. بررسی اثر تعداد دفعات محلول‌دهی و محلول‌پاشی با سولفات پتاسیم بر برخی صفات رویشی، زایشی، فیزیولوژیکی و عناصر معدنی در گیاه توت فرنگی رقم پاروس در کشت بدون خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

محمدرضا ملک زاده شمس آباد؛ مجید اسماعیلی زاده؛ حمیدرضا روستا؛ فاطمه ناظوری


3. بررسی اثر تاریخ کاشت و محلول پاشی سولفات روی و سلنیوم بر تحمل به دمای بالا در دو رقم گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

حسین نوروزی؛ مجید نبی پور؛ افراسیاب راهنما قهفرخی؛ حبیب اله روشنفکر


4. تأثیر سایه‎اندازی و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و مقدار اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

احمد گلچین؛ فائزه فرهمند مفرد؛ نادر خادم مقدم ایگده لو


5. مقایسه کارایی علف‌کش پندی‌متالین با برخی علف‌کش‌های ثبت شده در کنترل علف‌های‌هرز مزارع پیاز جنوب کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

ابراهیم ممنوعی؛ علیرضا عطری


6. بررسی اثرات رژیم آبیاری و کود زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

شهرام امیدواری؛ نادر سلامتی؛ صمد عبدی


7. تاثیر کود شیمیایی و غیر شیمیایی بر میزان ماده‌خشک رزماری در رقابت با علف‌های هرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

مریم صادق؛ فائزه زعفریان؛ وحید اکبرپور؛ مصطفی عمادی


8. همبستگی مقدار عناصر غذایی، فعالیت آنزیم های مسیر فنیل پروپانوئید و متابولیت های ثانویه در دو ژنوتیپ سیب توسرخ ایرانی و رقم رد دلیشز روی پایه های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

طاهره پروانه؛ بهرام عابدی؛ غلام حسین داوری نژاد؛ ابراهیم گنجی مقدم


9. شناسایی عوامل محدودکنندة عملکرد کلزا با استفاده از روش تحلیل مقایسۀ کارکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

شهرام سخاوتی فر؛ علی راحمی کاریزکی؛ علی نخزری مقدم؛ مهدی ملاشاهی


10. تعیین غلظت بحرانی نیتروژن برگ کلزا و مطالعه همبستگی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص کلروفیل با محتوای نیتروژن برگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

محسن سیلسپور


11. تأثیر نیتروژن و دور آبیاری بر صفات کمی و پروتئین ژنوتیپ‌های ماش (Vigna radiata L.) در شرایط عدم تثبیت نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1398

علی نخزری مقدم؛ حاجی بردی قلیچی ینقاق؛ عباس بیابانی؛ فاختک طلیعی


12. واکنش قابلیت حیات بذرهای کلزا به تیمارهای پرایمینگ و شرایط خشک کردن بذرهای پرایم‌شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

محسن ملک؛ فرشید قادری فر؛ بنیامین ترابی؛ حمیدرضا صادقی پور


13. تاثیر کاربرد میکوریزا و هیومیک اسید بر صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارایی مصرف آب پنبه در شرایط تنش کم‌آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

سید غلامرضا موسوی


14. بررسی تاثیر کودهای زیستی بر شاخص‌های رشدی ذرت (Zea mays L.) در خاک‌های آلوده به سرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

فاطمه رستمی؛ مسلم حیدری؛ احمد گلچین


15. بررسی تأثیر کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن در روش های کاشت متفاوت بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

فیروزه اولاد عسکری؛ مانی مجدم؛ تیمور بابایی نژاد


16. واکنش عملکرد کمی و کیفی و ترکیب اسیدهای چرب سه رقم آفتابگردان به مقادیر مختلف کود نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1398

حسن نوریانی


17. بررسی واکنش صفات بیوشیمیایی و محتوای نسبی آب دو رقم گندم نان و ماکارونی به محلول‌پاشی سیلیکون تحت شرایط تنش آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1398

سودابه رضابیگی؛ احسان بیژن زاده


18. بررسی تأثیر گلایسین‌بتائین بر ‌‌رشد و عملکرد گل محمدی تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1398

رستم یزدانی بیوکی؛ حسین بیرامی


19. ارزیابی مزرعه ای کاربرد کلات آهن و روی بر ویژگی های مورفولوژیکی، عملکرد و محتوی اسانس رازیانه بومی و اصلاح شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1398

شادی مرادی؛ جلال خورشیدی؛ محمدرضا مرشدلو