اثر مصرف تلفیقی کود نیتروژنی و کمپوست بقایای نیشکر بر صفات کیفی و عملکرد دانه گندم تحت شرایط تنش گرمای آخر فصل اهواز

معصومه مکوندی؛ عبدالمهدی بخشنده؛ علی مشتطی؛ محمد رضا مرادی تلاوت؛ آیدین خدایی جوقان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

https://doi.org/10.22059/jci.2023.358472.2810

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر مصرف تلفیقی کود نیتروژنه با کمپوست بقایای نیشکر و باکتری محرک رشد بر صفات کیفی و عملکرد گندم در شرایط تنش گرمای آخر فصل اهواز، آزمایشی به‌صورت کرت‌های دو بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1401-1400 در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا شد. عوامل آزمایشی ...  بیشتر

تأثیر کودهای شیمیایی و ورمی‏کمپوست بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی کینوا

افسانه سلطان زاده؛ احمد قنبری؛ اسماعیل سیدآبادی؛ مهدی دهمرده

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 209-220

https://doi.org/10.22059/jci.2021.323005.2546

چکیده
  به‌منظور ارزیابی بعضی ویژگی‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه کینوا (Chenopodium quinoa)، آزمایشی به‌صورت کرت‏های خردشده در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 99-1398 در مزرعه پژوهشی دانشگاه زابل اجرا شد. در این آزمایش عامل اصلی ورمی‏کمپوست در سه سطح (صفر، 5 و 10 تن در هکتار) و عامل فرعی کود شیمیایی در چهار سطح (25، 50، 75 ...  بیشتر

تأثیرکودهای آلی و شیمیایی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.)

عبدالشکور رئیسی؛ فاطمه نصرتی؛ حسین پیری

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 601-614

https://doi.org/10.22059/jci.2021.318412.2513

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه توده محلی ایرانشهر در سال زراعی 98-1397 در شهرستان ایرانشهر، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار به‌اجرا در آمد. تیمارهای کودی شامل کود زیستی فسفات بارور2، کود زیستی فسفات بارور3، کود دامی گاوی، سوپرفسفات‌تریپل ...  بیشتر

اثر کاربرد هم‌زمان بایوچار، باکتری آزوسپریلیوم لیپوفروم و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در دو شیوه آبیاری غرقابی و تناوبی

محمد کاوه؛ محمدعلی اسماعیلی؛ همت اله پیردشتی؛ محمدرضا اردکانی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 760-743

https://doi.org/10.22059/jci.2021.306418.2423

چکیده
  در این مطالعه، اثر کاربرد هم‌زمان بایوچار، باکتری آزوسپریلیوم لیپوفروم و نیتروژن در دو شیوه آبیاری غرقابی و تناوبی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی بررسی شد. این آزمایش به‌صورت کرت­های دوبارخردشده برپایه طرح بلوک‌های‌ کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در دو سال زراعی ...  بیشتر

تأثیر الگوهای کشت مخلوط بر برخی ویژگی‏های کمی و کیفی علوفه گلرنگ و گاودانه در سیستم‌های کشت پرنهاده و کم‌نهاده

آذین نجف آبادی؛ جلال جلیلیان؛ محمدرضا زردشتی

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 445-460

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60427

چکیده
  به‏منظور بررسی کمیت و کیفیت علوفه در کشت مخلوط گلرنگ و گاودانه، این آزمایش به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در سال زراعی 94-1393 انجام شد. فاکتور اول شامل دو سیستم کاشت پرنهاده (شامل کاربرد کودهای شیمیایی نیتروژن، فسفر و مبارزه شیمیایی با آفات و علف‌های هرز با استفاده ...  بیشتر

تأثیر منابع مختلف کودی بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک کاسنی تحت تنش خشکی

فریبا ساعدی؛ سید محسن موسوی نیک؛ عبدالرحمان رحیمیان بوگر

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 119-132

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60402

چکیده
  به منظور بررسی کودهای آلی، نانوپتاسیم و سولفات پتاسیم بر برخی ویژگی­های مورفوفیزیولوژیک گیاه داروئی کاسنی تحت تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل واقع در شرق زهک با سه تکرار در سال زراعی 1393-1392 انجام شد. تیمارهای خشکی شامل: 60 ، 90 و 120 میلی متر تبخیر ...  بیشتر

بررسی کاربرد کود شیمیایی فسفر و ورمی‌کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گل‌راعی

شهلا شفیعی ادیب؛ مجید امینی دهقی؛ فاطمه شهبازی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 203-213

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60389

چکیده
  به منظور بررسی اثر کود ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی فسفر بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گل‌راعی، آزمایشی در مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد در دو سال زراعی 1388 الی 1390 واقع در استان تهران به اجرا در‌آمد. آزمایش به صورت فاکتوریل شامل سطوح ورمی‌کمپوست (صفر، 5 و 10 تن در هکتار) و کود شیمیایی فسفر (صفر، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات ...  بیشتر

تأثیر کاربرد درازمدت کمپوست زباله شهری بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه برنج

مهرداد رنجبر؛ هادی قربانی؛ مهدی قاجارسپانلو

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 753-764

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56649

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر کاربرد درازمدت کمپوست زباله شهری و کود شیمیایی بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه برنج، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار و 14 تیمار کودی، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در سال زراعی 1393 اجرا گردید. تیمارهای کودی شامل تیمار شاهد (بدون مصرف کود شیمیایی و کود آلی)، تیمار ...  بیشتر

تأثیر مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه خرما رقم ’ سایر‘

عبدالحمید محبی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 851-860

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56656

چکیده
  به منظور بررسی مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه نخل خرما، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 6 تیمار در 5 تکرار (هر تکرار شامل یک اصله نخل بارور) بر روی نخل خرمای بارور رقم سایر در شهرستان آبادان، طی سال­های 1388 تا 1392 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل (1 - مصرف کود شیمیایی، 2 - کود شیمیایی معادل 50 درصد تیمار یک + کود دامی، 3 - کود شیمیایی ...  بیشتر

اثر کاربرد دوسالۀ کمپوست زبالۀ شهری و کودهای شیمیایی بر تجمع فلزات سنگین در خاک و گیاه برنج

آتنا قلی پور؛ مهدی قاجار سپانلو؛ محمد علی بهمنیار

دوره 17، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 881-892

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55138

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کاربرد کمپوست زبالۀ شهری و کود شیمیایی بر مقدار تجمع عناصر سنگین در خاک و گیاه برنج، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کاملاً تصادفی در سه تکرار و چهارده تیمار کودی، در مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال­های زراعی 88-1378 اجرا شد. تیمارهای کودی شامل تیمار شاهد، تیمار کود شیمیایی، 15، 30 و 45 ...  بیشتر

بهینه سازی رشد و عملکرد عروسک پشت پرده با کاربرد ورمی کمپوست در تراکم های مختلف کشت

لیلا تبریزی؛ حسین محمدی؛ رضا صالحی

دوره 17، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 989-1001

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55146

چکیده
  به­منظور بررسی اثر تراکم (50، 75 و 100 سانتی­متر فاصلۀ بین ردیف‌ها) و کود ورمی‌کمپوست (صفر، 5، 10 و 15 تن در هکتار) بر صفات رویشی، عملکرد کمی و کیفی عروسک پشت­پرده (Physalis peruviana L.)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال 1392 صورت گرفت. تیمار‌های مورد آزمایش ...  بیشتر

ارزیابی کودهای شیمیایی، آلی و زیستی نیتروژن بر خصوصیات زراعی اکوتیپ‌های مختلف بزرک

فاطمه صادقی؛ علی تدین

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 487-503

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53061

چکیده
  نظر به تأثیر مهم عنصر نیتروژن بر خصوصیات زراعی دانۀ روغنی بزرک، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایۀ بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه شهرکرد در سال ١٣٩١ انجام گرفت. پنج تیمار مختلف کودی شامل اوره، آزومین، نیتروکسین، سوپرنیتروپلاس و شاهد (بدون نیتروژن) به‌عنوان فاکتور اول، و سه اکوتیپ ...  بیشتر

مقایسه تأثیر هفت نوع بستر کشت بر ویژگی های کیفی چمن بهاره در سه سطح فشردگی

سهیلا جواهری؛ حسین زارعی؛ علیرضا موحدی نائینی؛ قربانعلی روشنی

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1392، ، صفحه 65-76

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36387

چکیده
  یکی از فاکتور‌های مهم موفقیت احداث چمن، وضعیت مناسب بستر کشت آن است؛ در این بررسی تأثیر چند بستر کشت (1. خاک‌برگ، 2.پوستة برنج، 3. کود دامی، 4. کمپوست قارچ، 5. مخلوط خاک‌برگ، پوستة برنج و کمپوست قارچ (مخلوط 1)، 6. مخلوط خاک‌برگ، پوستة برنج و کود دامی (مخلوط 2)، هر یک به نسبت 1:1:1 به همراه 7. تیمار شاهد) در سه سطح فشردگی (غلتک با وزن‌های 36، 56 و ...  بیشتر

تأثیر کاربرد ورمی کمپوست بر میزان عناصر غذایی کم مصرف در خاک و غلظت آنها در گیاه گاوزبان

زهرا احمدآبادی؛ مهدی قاجار سپانلو؛ محمد علی بهمنیار

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 1-12

چکیده
  به منظور مطالعه اثر کاربرد کود آلی ورمی کمپوست بر میزان غلظت عناصر کم مصرف خاک و میزان جذب این عناصر در اندام های گیاهی گیاه دارویی گاوزبان (Borago officinalis)، آزمایشی در قالب طرح کرت های خرد شده با پایه بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سه تکرار در سال 1388 انجام شد. تیمارهای کودی ...  بیشتر