کلیدواژه‌ها = کود آلی
تعداد مقالات: 10
2. تأثیر منابع مختلف کودی بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک کاسنی تحت تنش خشکی

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 119-132

فریبا ساعدی؛ سید محسن موسوی نیک؛ عبدالرحمان رحیمیان بوگر


3. بررسی کاربرد کود شیمیایی فسفر و ورمی‌کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گل‌راعی

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 203-213

شهلا شفیعی ادیب؛ مجید امینی دهقی؛ فاطمه شهبازی


4. تأثیر کاربرد درازمدت کمپوست زباله شهری بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه برنج

دوره 18، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 753-764

مهرداد رنجبر؛ هادی قربانی؛ مهدی قاجارسپانلو


6. اثر کاربرد دوسالۀ کمپوست زبالۀ شهری و کودهای شیمیایی بر تجمع فلزات سنگین در خاک و گیاه برنج

دوره 17، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 881-892

آتنا قلی پور؛ مهدی قاجار سپانلو؛ محمد علی بهمنیار


7. بهینه سازی رشد و عملکرد عروسک پشت پرده با کاربرد ورمی کمپوست در تراکم های مختلف کشت

دوره 17، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 989-1001

لیلا تبریزی؛ حسین محمدی؛ رضا صالحی


9. مقایسه تأثیر هفت نوع بستر کشت بر ویژگی های کیفی چمن بهاره در سه سطح فشردگی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 65-76

سهیلا جواهری؛ حسین زارعی؛ علیرضا موحدی نائینی؛ قربانعلی روشنی


10. تأثیر کاربرد ورمی کمپوست بر میزان عناصر غذایی کم مصرف در خاک و غلظت آنها در گیاه گاوزبان

دوره 13، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-12

زهرا احمدآبادی؛ مهدی قاجار سپانلو؛ محمد علی بهمنیار