اثر تیمارهای شکست خواب بر جوانه‌زنی بذر شیرین‌بیان

محمد رفیعی الحسینی؛ محمود رضا تدین؛ مرضیه مظهری

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 809-817

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53246

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف مکانیکی (کاربرد اسید سولفوریک، آب جوش و غرقاب) بر شکست خواب بذور شیرین‌بیان، پژوهشی به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سال 1391 انجام گرفت. علاوه بر این، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به‌منظور ارزیابی تیمارهای کاربرد هورمون اسید جیبرلیک، نیترات پتاسیم و همچنین تیمارهای ...  بیشتر

امکان استفاده از فلورسنس کلروفیل برای ارزیابی تحمل تعدادی از پایه‌های مرکبات به تنش غرقاب

علی اسدی کنگرشاهی؛ غلامرضا ثواقبی؛ محمود سمر؛ محسن فرحبخش

دوره 15، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 65-78

https://doi.org/10.22059/jci.2013.51367

چکیده
  یکی از پاسخ‌های فیزیولوژیک گیاهان به تنش غرقاب، تغییر در فلورسنس کلروفیل است که به علت سهولت اندازه‌گیری در مزرعه، ارزان و غیر‌تخریبی‌بودن، یکی از مناسب‌ترین روش‌ها برای ارزیابی تحمل ژنوتیپ‌های مختلف به تنش‌ها است. بنابراین، در این پژوهش، روند تغییرات شاخص فلورسنس کلروفیل (Fv/Fm) نارنگی انشو با 7 پایه (نارنج، سوینگل‌سیتروملو، ...  بیشتر