تأثیر تلقیح با دو گونه مایکوریزا بر جزءبندی و میزان جذب کادمیم در شبدر ایرانی

مرضیه مولوی سرند؛ جلال صادقی؛ امیر لکزیان

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، ، صفحه 603-617

https://doi.org/10.22059/jci.2023.348885.2746

چکیده
  هدف: مایکوریزا علاوه بر بهبود رشد ریشه و افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاهان بر میزان فراهمی و اشکال مختلف فلزات سنگین در خاک تأثیرگذار می‌باشند. در این مطالعه به بررسی تأثیر دو گونه مایکوریزا بر جزءبندی عنصر کادمیم و هم‌چنین جذب این عنصر توسط گیاه شبدر ایرانی پرداخته شد. روش پژوهش: این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی به‌روش فاکتوریل ...  بیشتر

اثر روی و کادمیم بر جذب آهن و مس و برخی شاخص‎های فیزیولوژیکی و رشدی در شبدر برسیم

طیبه عادلی؛ عطااله سیادت؛ سیروس جعفری؛ احمد کوچک زاده

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 229-241

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56765

چکیده
  به‎منظور ارزیابی کارایی مصرف روی و کادمیم بر جذب عناصر ریزمغذی در شبدر برسیم، طرحی در قالب آزمایش فاکتوریل برپایه‎ی طرح بلوک‎های کامل تصادفی در چهار تکرار که در هر تیمار چهار سطح کادمیم 0، 25، 50 و 100 میلی‎گرم بر کیلو‌گرم خاک و چهار سطح روی 0، 25، 50 و 100 میلی‎گرم بر کیلو‌گرم خاک به‎صورت آزمایشی گلدانی در سال زراعی 92-91 در گلخانه ...  بیشتر

اثر کاربرد دوسالۀ کمپوست زبالۀ شهری و کودهای شیمیایی بر تجمع فلزات سنگین در خاک و گیاه برنج

آتنا قلی پور؛ مهدی قاجار سپانلو؛ محمد علی بهمنیار

دوره 17، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 881-892

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55138

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کاربرد کمپوست زبالۀ شهری و کود شیمیایی بر مقدار تجمع عناصر سنگین در خاک و گیاه برنج، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کاملاً تصادفی در سه تکرار و چهارده تیمار کودی، در مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال­های زراعی 88-1378 اجرا شد. تیمارهای کودی شامل تیمار شاهد، تیمار کود شیمیایی، 15، 30 و 45 ...  بیشتر