تأثیر تنظیم‌ کننده‌ های رشد گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم نان تحت رژیم‌ های مختلف آبیاری

فریده صادقی؛ یوسف سهرابی؛ عادل سی و سه مرده

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 777-792

https://doi.org/10.22059/jci.2021.324046.2555

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی سیتوکینین، جیبرلین و سایکوسل بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم تحت رژیم‌های مختلف آبیاری، آزمایشی به‌صورت کرت‌های دوبار خردشده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان در سال زراعی 96-1395 انجام گرفت. فاکتور آبیاری در چهار سطح دیم، یک آبیاری ...  بیشتر

تغییر در الگوی گلدهی و تولید میوه کامکوات ناگامی با استفاده از پاکلوبوترازول

فریبرز زارع نهندی؛ نیلوفر محمدی سیلابی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 557-569

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55200

چکیده
  گلدهی و تولید محصول در کامکوات ناگامی تا حدودی با دیگر مرکبات متفاوت است، زیرا به‌طور معمول سه بار گلدهی در سال اتفاق می‌افتد که ممکن است به تولید محصولاتی با کیفیت متفاوت روی یک درخت منجر شود. با توجه به تأثیر مناسب پاکلوبوترازول در افزایش و تغییر رژیم گلدهی مرکبات، آزمایشی به‌صورت گلدانی و با سه سطح پاکلوبوترازول (صفر، 1/0 و 5/0 گرم ...  بیشتر