تأثیر سیتوکینین بر خصوصیات فیزیولوژیک و صفات مرتبط با عملکرد کینوا تحت شرایط تنش خشکی

هادی سالک معراجی؛ افشین توکلی؛ نیازعلی سپهوند

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 419-432

https://doi.org/10.22059/jci.2020.292821.2298

چکیده
  به­منظور بررسی تأثیر محلول­پاشی بنزیل­آمینو­پورین بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد کینوا (رقم 26Q) پژوهشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال زراعی 1396 اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل آبیاری مطلوب (پتانسیل آب خاک 4/0- مگاپاسکال) ...  بیشتر