تأثیر پلیمر سوپر جاذب و کود دامی بر کارآیی مصرف آب ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در رژیم های مختلف آبیاری

اسماعیل قلی نژاد؛ علی رضا عیوضی

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 275-288

https://doi.org/10.22059/jci.2019.277417.2181

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر پلیمر سوپر جاذب و کود دامی بر کارآیی مصرف آب ارقام گندم در شرایط مختلف کم آبی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 97-1396 در مزرعه تحقیقاتی ساعتلوی استان آذربایجان غربی اجرا شد. فاکتور اول آبیاری در دو سطح شرایط مطلوب و تنش خشکی انجام شد و فاکتور دوم شامل سوپرجاذب به میزان ...  بیشتر