تأثیر پیش‌تیمار خشکی بر افزایش تحمل به تنش خشکی دو گونه چمن بنتگراس خزنده و فستوکای پابلند

کامران امیری نسب؛ هدایت زکی زاده؛ محمود قاسم نژاد؛ محمد حسن بیگلویی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 599-611

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53261

چکیده
  پیش‌تیمار خشکی، اجرای آبیاری با تکرار کم و در فواصل طولانی، به منظور توسعة سیستم ریشه و کاهش خسارت خشکی در گیاهان است. در پژوهش حاضر، اثر پیش‌تیمار خشکی به مدت سی روز در افزایش تحمل به تنش خشکی در دو گونة چمن بنت‌گراس خزنده و فستوکای پابلند ارزیابی شد. گیاهان پیش‌تیمار شده و شاهد به مدت پنجاه روز تحت تأثیر تنش خشکی بر اساس سطوح مختلف ...  بیشتر

اثر مصرف سیلیکون بر عملکرد دانه ارزن معمولی و بازده مصرف آب تحت شرایط تنش خشکی

شهین خدابنده لو؛ علی سپهری؛ گودرز احمدوند؛ امیر حسین کشتکار

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 399-416

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53051

چکیده
  کمبود آب مهم‌ترین عامل غیرزیستی محدودکننده، برای دستیابی به عملکرد پتانسیل گیاهان زراعی است. تأثیر مصرف سیلیکون بر عملکرد ارزن معمولی در شرایط تنش خشکی در مزرعه، به‌صورت آزمایشی شامل سه دور آبیاری پس از 60 (بدون تنش)، 90 (تنش متوسط) و 120 (تنش شدید) میلی‌متر تبخیر و چهار روش مصرف سیلیکون شامل بدون مصرف (شاهد)، محلول‌پاشی، محلول‌پاشی ...  بیشتر