اثر نوع مالچ‌ زنده و زمان کاشت آن بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد سیاه‌دانه

پیمان شریفی؛ فاطمه بناءکاشانی؛ ایرج اله دادی؛ غلام عباس اکبری

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 53-66

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.317832.2508

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر مالچ‌های زنده بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)، آزمایشی به‌صورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه‌ تهران در سال زراعی 98-97 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل نوع بستر (معمول و کهنه)، نوع مالچ زنده (شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum ...  بیشتر

اثر چند کشتی همزمان بر ویژگی های زراعی ارقام گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) در منطقه آران و بیدگل

مجید علی نقی پور؛ محمد میرزاخانی؛ کریم نوزاد نمین

دوره 20، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 755-767

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2019.248708.1908

چکیده
  این بررسی به منظور ارزیابی خصوصیات زراعی ارقام مختلف گلرنگ بهاره در کشت خالص و چند کشتی همزمان و همچنین معرفی و انتخاب مناسب ترین رقم گلرنگ جهت کشت در منطقه آران و بیدگل واقع در شهرستان کاشان، در اسفند ماه سال 1391 اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. ارقام گلرنگ در چهار سطح: ...  بیشتر

تأثیر سیستم‌های مختلف کوددهی بر خصوصیات تغذیه‌ای و کیفی علوفه‌دارو (مطالعه موردی: کشت توأم یونجه چندساله و رازیانه)

مینا آقابابادستجردی؛ مجید امینی دهقی؛ محمدرضا چائی چی؛ زینب بساق زاده

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 111-125

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2014.51946

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر سیستم‌های مختلف کوددهی بر کیفیت علوفه و متابولیت‌های ثانویۀ علوفه‌دارو در کشت مخلوط افزایشی یونجه و رازیانه، آزمایشی در سال زراعی 1389-90 به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح پایۀ بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعۀ پژوهشی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه شاهد تهران اجرا شد. کرت‌های اصلی دربرگیرندۀ سطوح مختلف ...  بیشتر

کاربرد باکتری های محرک رشد بر خصوصیات جوانه زنی بذور دو رقم یونجه تحت شرایط تنش شوری

امید یونسی؛ کاظم پوستینی؛ محمدرضا چایچی؛ احمد علی پوربابایی

دوره 14، شماره 2 ، بهمن 1391، ، صفحه 83-97

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2013.29503

چکیده
  به منظور ارزیابی تأثیر کاربرد باکتری های افزاینده رشد گیاه بر جوانه زنی و رشد اولیه یونجه در شرایط تنش شوری، آزمایشی در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشکده علوم و مهندسی زراعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح تنش شوری شامل شاهد (بدون تنش) (S0)، 60 ...  بیشتر