ارزیابی صفات فیتوشیمیایی در اکوتیپ‌های مختلف گل‌ختمی (Althaea sp.‎‏)‏

امین ارجمند؛ محسن ابراهیمی؛ محمدرضا بی همتا؛ نرگس مرادی

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، ، صفحه 755-767

https://doi.org/10.22059/jci.2023.356938.2801

چکیده
  هدف: گل‌ختمی متعلق به جنس Althaea و خانواده Malvaceae می‌باشد. این گیاه بومی آسیا، جنوب آفریقا و آمریکا است. این گیاه در سراسر ایران در مراتع طبیعی یافت می‌شود. هدف از انجام این پژوهش شناسایی بهترین اکوتیپ‌های گل‌ختمی از نظر صفات فیتوشیمیایی موردمطالعه در این آزمایش و معرفی بهترین اکوتیپ‌ها به‌منظور پژوهش‌های بیش‌تر و استفاده به‌عنوان ...  بیشتر