ارزیابی واکنش های رشدی، خصوصیات بیوشیمیایی، ظرفیت تبادلات گازی و عملکرد فتوسیستم II گیاه سیاه دانه تحت تیمار نانوذره نقره

سارا بنی ابراهیم؛ لیلا پیشکار؛ علیرضا ایرانبخش؛ داریوش طالعی؛ گیتی برزین

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 870-855

https://doi.org/10.22059/jci.2021.307346.2427

چکیده
  به­منظور بررسی پاسخ­های فیزیولوژیکی گیاه دارویی سیاه‌دانه تحت غلظت‌های مختلف نانوذره نقره (صفر، 5/2، 5، 10، 20، 40 و 80 میلی­گرم بر لیتر)، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار در گلخانه دانشگاه شاهد در سال 1397 انجام شد. صفات رشدی، رنگیزه­های فتوسنتزی، آنتوسیانین، محتوای پرولین، گلایسین بتائین، قندهای محلول و نامحلول، ...  بیشتر