کاربرد کود‌ های بیولوژیک و شیمیایی بر ویژگی‌ های مورفولوژیکی، فعالیت آنزیم‌‌های آنتی اکسیدانی و میزان قندهای میوه طالبی رقم احلام در شرایط تنش خشکی

عبدالحمید زاهدیان؛ عبدالحسین ابوطالبی جهرمی؛ عبدالرسول ذاکرین؛ وحید عبدوسی؛ علی محمدی ترکاشوند

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 219-235

https://doi.org/10.22059/jci.2022.327834.2589

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری و مصرف کود‌‌های بیولوژیک و شیمیایی بر ویژگی‌‌های مورفولوژیکی، فعالیت آنزیم‌‌های آنتی‌اکسیدانی و میزان قند میوه طالبی رقم احلام، آزمایشی در طول سال زراعی 97-96 به‌صورت کرت‌‌های خردشده فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌‌های کامل تصادفی در سه تکرار در اراضی شهرستان خنج اجرا شد. فاکتور اصلی ...  بیشتر