بررسی روش‌های مناسب حفظ اسپات و دانه گرده خرما

عزیز تراهی؛ مریم بروجردنیا

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 1007-1017

https://doi.org/10.22059/jci.2022.325734.2567

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی روش‌های مختلف حفظ دانه­گرده، خوشک و اسپات کامل نر رقم غنامی در قالب طرح کاملاً تصادفی با استفاده از آزمایش فاکتوریل در سه تکرار به‌مدت دو سال (98-1397) در ستاد پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری در اهواز انجام شد. فاکتورها شامل نوع گرده (گرده تازه، گرده خشک، خوشک تازه، خوشک خشک و اسپات کامل نر غنامی)، محیط نگهداری ...  بیشتر