ارزیابی تحمل تنش آبی، عملکرد علوفه خشک و صفات بیوشیمیایی پنج رقم یونجه

محمود مرادی چگنی؛ احمد علی شوشی دزفولی؛ محمود توحیدی؛ مهدی صادقی؛ فربد فتوحی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 808-795

https://doi.org/10.22059/jci.2021.312132.2465

چکیده
  یکی از اقدامات مهم جهت دستیابی به ارقام متحمل به خشکی، غربال‌گری و انتخاب ارقام براساس عملکرد و صفات بیوشیمیایی می‌باشد. این پژوهش در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی به‌روش کرت‌های یک‌بار خردشده در سه تکرار طی دو سال زراعی (98-1396) در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد دزفول انجام شد. در کرت‌های اصلی رژیم‌های مختلف آبیاری براساس ...  بیشتر