تاثیرکاربرد توام ورمی‌کمپوست و باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد گیاه بر عملکرد دانه کنجد

عبدالرضا اخگر؛ پریسا ستوده

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 838-823

https://doi.org/10.22059/jci.2021.321216.2533

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کاربرد هم‌زمان ورمی‌کمپوست و باکتری‌های محرک رشد بر شاخص­های عملکرد، درصد روغن و پروتئین و هم‌چنین غلظت عناصر در دانه کنجد (.indicum L Sesamum) یک آزمایش گلخانه‏ای به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه ولی عصر رفسنجان در سال 1393 به‌اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایش شامل ورمی‌کمپوست در ...  بیشتر