تعیین ارزش زراعی ارقام وارداتی نخود در مقایسه با ارقام ایرانی

بابک درویشی؛ مهرداد عشقی؛ سرحد بهرامی؛ حمید نصیری؛ رحمت آزاد؛ عاطفه خندان؛ رحمان باختر؛ عباس نوروزی

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 337-352

https://doi.org/10.22059/jci.2021.319116.2517

چکیده
  آزمایش بررسی ارزش زراعی براساس مواد 24-17 بخش دوم آیین­نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی توسط مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و یا نماینده قانونی وی انجام می‌شود. در همین راستا و به‌منظور بررسی ارزش زراعی دو رقم وارداتی نخود (گوکسو و آراز)، آزمایشی به‌صورت طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار و در چهار منطقه مختلف (اشنویه، مغان، ...  بیشتر