تأثیرکودهای آلی و شیمیایی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.)

عبدالشکور رئیسی؛ فاطمه نصرتی؛ حسین پیری

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 601-614

https://doi.org/10.22059/jci.2021.318412.2513

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه توده محلی ایرانشهر در سال زراعی 98-1397 در شهرستان ایرانشهر، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار به‌اجرا در آمد. تیمارهای کودی شامل کود زیستی فسفات بارور2، کود زیستی فسفات بارور3، کود دامی گاوی، سوپرفسفات‌تریپل ...  بیشتر

بررسی برخی ویژگی های مورفولوژیک، عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن ژنوتیپ‌ های کنجد تحت تأثیر تنش خشکی

فضیله داهی زهی؛ محمود رمرودی؛ عبدالشکور رئیسی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 41-51

https://doi.org/10.22059/jci.2021.316826.2499

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی­های مورفولوژیک، عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن دانه ژنوتیپ‌های کنجد، آزمایشی به‌صورت کرت­های خردشده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1397 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ولایت ایرانشهر اجرا شد. تیمار تنش خشکی شامل آبیاری معمول (براساس 100 میلی­متر تبخیر از تشتک تبخیر ...  بیشتر