پیامد کاربرد زغال گرمایی و گرمابی مانده های گیاهی سیب زمینی بر شناسه های رشد گیاه لوبیا و میکوریزایی‌ شدن آن در تنش خشکی

مهران بیگی خاروانی؛ علی اکبر صفری سنجانی

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 887-901

https://doi.org/10.22059/jci.2022.317724.2512

چکیده
  برای بررسی پیامد کاربرد زغال گرمایی و زغال گرمابی فرآوری‌شده از مانده­های گیاه سیب­زمینی بر شناسه­های رشد گیاه لوبیا، اندازه کلروفیل و میکوریزایی‌شدن ریشه در تنش خشکی، پژوهشی با طرح اسپلیت‌پلات با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1396 انجام شد. کرت اصلی تنش خشکی با دو تیمار و کرت فرعی چهار تیمار ...  بیشتر