بررسی نسبت های مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر برخی صفات رویشی و زایشی ارقام مختلف تمشک سیاه در گلخانه

امیرعلی محمدی؛ مهدی حدادی نژاد؛ حسین صادقی؛ کامران قاسمی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 97-113

https://doi.org/10.22059/jci.2021.316258.2493

چکیده
  تمشک سیاه از گیاهان معتدله است که امکان تولید محصول در گلخانه جهت تولید میوه خارج از فصل و حصول سود بیش‌تر نیز برای آن وجود دارد. این پژوهش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به‌صورت گلدانی، در بستر خاکی حاوی نسبت 1:1:1 خاک لومی، ماسه و ماده آلی، انجام شد. فاکتور اول رقم (زودرس، میان‌رس و دیررس) و فاکتور دوم برنامه ...  بیشتر