پیامد شیوه‌های کاربرد پادزیست‌های پرکاربرد در کشاورزی بر شمار باکتری‌ها و قارچ‌های پیرامون ریشه، شناسه‌های رشدی و شمار گره بر ریشه‌های گیاه نخود

مهدی رشتبری؛ علی اکبر صفری سنجانی

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 520-503

https://doi.org/10.22059/jci.2021.305716.2415

چکیده
  در این پژوهش پیامد شیوه­های گوناگون کاربرد پادزیست­های پرکاربرد در کشاورزی (جنتامایسین، اکسی‌تتراسایکلین و پنی‌سیلین) در میزان­های گوناگون بر شناسه­های رشد اندام هوایی و ریشه­ای گیاه نخود (Cicer arientum L.)، و شمار گره ریزوبیومی و فراوانی همه باکتری­ها، همه قارچ­ها و باکتری­های روده­ای در خاک پیرامون ریشه گیاه پس از 60- ...  بیشتر