ارزیابی برخی ژنوتیپ‌ها و ارقام جدید پنبه برای تعیین ارزش زراعی و مصرف (VCU) در ورامین

آیدین حمیدی؛ عباداله بانیانی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ مرتضی عرب سلمانی؛ سعید بوربور؛ فرزاد کریمی؛ سعید محمدی؛ اکرم مهاجر عباسی؛ نادر قریب

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 361-375

https://doi.org/10.22059/jci.2021.300081.2374

چکیده
  آزمون تعیین ارزش زراعی و مصرف (VCU) برخی ژنوتیپ­ها و ارقام جدید پنبه در ورامین در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در سال­های 1395 و 1396 براساس طرح آزمایشی بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. ژنوتیپ­ها و ارقام مورد ارزیابی عبارت بودند از 1- ورامین (شاهد)، 2- خرداد (شاهد)، 3- اولتان (رقم تجاری)، 4- ژنوتیپ 43259، ...  بیشتر