اثر محلول‌پاشی با اسید‌های آمینه و همزیستی با گونه‌های قارچ مایکوریزا بر ویژگی‌های گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)

مهدی طاهری اصغری

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 615-629

https://doi.org/10.22059/jci.2021.320460.2530

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر محلول‌پاشی اسیدهای آمینه و کاربرد قارچ مایکوریزا بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار، طی سال­های زراعی 99-1398 و 98-1397 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل سه گونه قارچ ...  بیشتر

اثر کاربرد لجن‌فاضلاب شهری، ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر برخی اسیدهای چرب و شاخص‌های نیتروژن درکلزا

مهدی طاهری اصغری

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 502-485

https://doi.org/10.22059/jci.2020.299969.2373

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر لجن­فاضلاب شهری و باکتری­های ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر برخی شاخص­های نیتروژن و ترکیب اسیدهای چرب کلزا، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار، طی سال­های زراعی 96-1395 و 97- 1396 در اراضی شرکت آب و فاضلاب جنوب استان تهران اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل تلقیح بذر کلزا (بدون تلقیح، ...  بیشتر