تاثیر پرایمینگ با غلظت‌ های مختلف سلنیوم بر شاخص‌ های جوانه‌ زنی بذر و گیاهچه کینوا (Willd. Chenopodium quinoa)

شکوفه غلامی؛ مجید امینی دهقی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 85-95

https://doi.org/10.22059/jci.2021.299869.2370

چکیده
  سلنیوم به دلیل خواص آنتی اکسیدانی نقش موثری در افزایش تحمل گیاه به اثرات تنش‌های محیطی دارد. به همین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملا تصادفی در سه تکرار در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد تهران اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل غلظت‌های مختلف سلنیوم در شش سطح (صفر ، 5/0 ، 5/1، 3، 5/4 و 6 میلی‌گرم در لیتر) و زمان‌های ...  بیشتر