بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پایه‌های هسته‌دار کادامن و GF677 به تنش خشکی

سمیه امرایی تبار؛ احمد ارشادی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 966-953

https://doi.org/10.22059/jci.2021.299252.2360

چکیده
  در این پژوهش آستانه تحمل به خشکی و رابطه بین برخی پاسخ­های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو پایه هسته­دار کادامن و GF677 بررسی گردید. به همین منظور آزمایشی گلدانی در گلخانه به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. نهال­های ریشه­دارشده یک‌ساله این دو پایه با افزودن مقادیر متفاوتی از پلی­اتیلن گلیکول-6000 به ...  بیشتر