ارزیابی رنگیزه‌های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و عملکرد دانه ارقام گلرنگ در شرایط قطع آبیاری

سید مجتبی موسوی؛ احسان بیژن زاده؛ زهرا زینتی؛ وحید براتی

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 571-586

https://doi.org/10.22059/jci.2020.294130.2317

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر قطع آبیاری آخر فصل بر صفات بیوشیمیایی و عملکرد ارقام گلرنگ آزمایشی به‌صورت کرت خردشده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز در سال زراعی 97-1396 به‌‌اجرا درآمد. عامل اصلی شامل رژیم آبیاری در سه سطح آبیاری مطلوب و قطع آبیاری از اواسط ...  بیشتر