ارزیابی کارایی باکتری‎های محرک رشد گیاه در کاهش مصرف کود شیمیایی فسفر در گندم

حسینعلی علیخانی؛ سمیه امامی؛ فاطمه علیخانی

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 557-569

https://doi.org/10.22059/jci.2020.293009.2301

چکیده
  در این پژوهش پتانسیل جدایه‏های فراریشه‏ای و درون‏رست جداشده از ریشه گیاه گندم به‌منظور بررسی خصوصیات محرک رشد و اثر آن‌ها بر عملکرد گندم و کاهش مصرف کودهای شیمیایی فسفر مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا باکتری‎ها از نظر تولید هورمون ایندول استیک اسید در محیط کشت حاوی ال-تریپتوفان غربال‎گری شدند و سپس توانایی آن‏ها در انحلال ...  بیشتر