تأثیر کود نیتروژن و بقایای گیاهی بر عملکرد و محتوای عناصر غذایی کم‌مصرف گیاه جو تحت شرایط کم آبیاری

مریم نیازی اردکانی؛ وحید براتی؛ حمیدرضا بوستانی؛ احسان بیژن زاده

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 470-453

https://doi.org/10.22059/jci.2021.298377.2354

چکیده
  این پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب – دانشگاه شیراز در سال زراعی 97-1396 انجام شد. آزمایش به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمار‌ها در این پژوهش شامل: دو سطح آبیاری به‌عنوان عامل اصلی [1- مطلوب: آبیاری بر اساس نیاز آبی گیاه تا مرحله رسیدگی فیزیولوژیک ...  بیشتر

ارزیابی رنگیزه‌های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و عملکرد دانه ارقام گلرنگ در شرایط قطع آبیاری

سید مجتبی موسوی؛ احسان بیژن زاده؛ زهرا زینتی؛ وحید براتی

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 571-586

https://doi.org/10.22059/jci.2020.294130.2317

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر قطع آبیاری آخر فصل بر صفات بیوشیمیایی و عملکرد ارقام گلرنگ آزمایشی به‌صورت کرت خردشده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز در سال زراعی 97-1396 به‌‌اجرا درآمد. عامل اصلی شامل رژیم آبیاری در سه سطح آبیاری مطلوب و قطع آبیاری از اواسط ...  بیشتر