اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر برخی صفات کمی و کیفی گل سوسن هیبرید LA

فاطمه غفاری رهبر؛ معظم حسن پور اصیل؛ آتوسا وزیری؛ سهیلا تالش ساسانی؛ جمالعلی الفتی

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 475-486

https://doi.org/10.22059/jci.2020.287332.2260

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر ویژگی­های کمی و کیفی گل سوسن (Lilium longiflorum) هیبرید LA رقم Dynamix، در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار اجرا شد. تیمار­ها شامل صفر (تیمار شاهد)، 20، 35، 50 و 65 درصد حجمی ورمی‌کمپوست در بستر کشت حاوی 70 درصد کوکوپیت و 30 درصد پرلیت بود که در شرایط گلخانه­ای انجام شد. گل­های ...  بیشتر