مقایسه کارایی علف‌کش پندی‌متالین با برخی علف‌کش‌های ثبت شده در کنترل علف‌های‌هرز مزارع پیاز جنوب کرمان

ابراهیم ممنوعی؛ علیرضا عطری

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 307-317

https://doi.org/10.22059/jci.2019.283455.2233

چکیده
  به منظور بررسی کارایی علف‌کش پندی‌متالین (پرول) در کنترل علف‌های‌هرز مزارع پیاز (Allium cepa L.)، آزمایشی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1396 در اراضی مرکز تحقیقات جنوب کرمان اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد علف‌کش پندی‌متالین (پرول) به مقدار 5/3، 3، 5/2 و 2 لیتر در هکتار (پیش رویشی)، علف‌کش اکسی‌فلورفن (گل) به مقدار 75/0 ...  بیشتر