اثر سطوح مختلف کیتوزان و ‏سالیسیلیک‌اسید بر برخی صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی گالگا (.Galega officinalis L)

فریناز انگوتی؛ حسن نورافکن؛ سکینه سعیدی سار؛ اسد اسدی؛ راهله ابراهیمی

دوره 24، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 1341-1358

https://doi.org/10.22059/jci.2022.329753.2607

چکیده
  آزمایشی به‌منظور ارزیابی اثر سطوح مختلف کیتوزان و ‏سالیسیلیک‌اسید بر صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی گالگا در شرایط مزرعه‏ای در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در طی سال زراعی 1398 انجام شد. تیمارها شامل محلول‏پاشی ‏سالیسیلیک‌اسید (5/0، 1، 2 و 3 میلی‏مولار در لیتر)، سطح کیتوزان ...  بیشتر