تأثیر کاربرد اسید آمینه و روی بر جذب و انتقال روی و آهن در کلزا در شرایط کشت محلول

محمد هادی میرزاپور؛ احمد گلچین؛ امیر حسین خوشگفتارمنش؛ محمد مهدی طهرانی

دوره 21، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 379-392

https://doi.org/10.22059/jci.2019.280063.2204

چکیده
  بررسی نقش اسیدهای‌آمینه در جذب و انتقال عناصر کم‌مصرف برای بهبود مدیریت تغذیه گیاه ازاهمیت ویژه‌ای برخورداراست. در این آزمایش کشت محلول، اثرکاربرد 100 میکرومولار تریپتوفان، آرجنین و هیستیدین برجذب و انتقال روی و آهن درکلزا درسه سطح صفر، 5 و 10 میکرومولار روی از منبع سولفات‌روی بررسی‌شد. نتایج نشان داد در غلظت 5 میکرومولار روی، حضور ...  بیشتر