تعیین زمان بحرانی کنترل علف‌های هرز در شرایط کشت رایج و فواصل ردیف خیلی باریک پنبه

احمد رایفی زاده؛ محمد آرمین؛ متین جامی معینی

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 247-258

https://doi.org/10.22059/jci.2019.275922.2160

چکیده
  به منظور تعیین زمان بحرانی کنترل علف‌های هرز در پنبه (رقم خرداد) در شرایط کشت رایج و فواصل ردیف خیلی باریک آزمایشی به صورت فاکتوریل، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1394 در شهرستان سبزوار انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی عبارت بودند از: نظام کشت رایج (کشت با فواصل ردیف 70 سانتیمتر) و فواصل ردیف خیلی باریک (کشت با ...  بیشتر