اثر اسید هیومیک بر شاخص‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد گوجه‌فرنگی تحت شرایط کم آبیاری

شیلان اصلانی؛ طاهر برزگر؛ جعفر نیکبخت

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 221-232

https://doi.org/10.22059/jci.2019.272278.2137

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر تنش کم­آبی و سطوح مختلف اسید هیومیک بر شاخص­های فیزیولوژیکی و عملکرد گوجه‌فرنگی، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعه پژوهشی دانشگاه زنجان در سال 1395 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل آبیاری در سه سطح (60، 80 و 100 درصد نیاز آبی گیاه) و محلول­پاشی اسید هیومیک در ...  بیشتر