ارزیابی واکنش ارقام و لاین‌های امیدبخش گندم دیم به تأخیر در زمان کاشت در شرایط مشهد

علیرضا خداشناس

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 741-727

https://doi.org/10.22059/jci.2021.306231.2419

چکیده
  به‌منظور ارزیابی عملکرد دانه ژنوتیپ­های گندم دیم در دو تاریخ کاشت و تعیین ارقام مناسب برای کاشت با تأخیر، آزمایشی به‌صورت کرت­های یک­بار خردشده با سه تکرار طی دو سال زراعی 1396-1394 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق در مشهد به‌اجرا درآمد. عامل اصلی تاریخ کاشت در دو سطح پاییزه و انتظاری و عامل فرعی ژنوتیپ‌های گندم در 16 سطح (14 رقم و دو ...  بیشتر