ارزیابی مولکولی کارایی شیمی درمانی و کشت مریستم برای تولید هفت رقم گلابی عاری از ویروس

نوشین کاظمی؛ فریبرز زارع نهندی؛ علی اکبر حبشی؛ وهب اسدی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 107-118

https://doi.org/10.22059/jci.2018.267050.2095

چکیده
  این مطالعه با هدف تولید نهال سالم گلابی جهت تکثیر و ایجاد یک باغ سالم مادری در سال 1393 در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ابری) انجام شد. آزمایش‌ها با ارزیابی کارایی شیمی‌درمانی (تیمارهای ریباویرین با غلظت‌های صفر، 20، 40 و 80 میلی‌گرم) و کشت مریستم انتهایی (در سه اندازه: کوچک‌تر از 2/0 میلی‌متر، بین 2/0 تا 7/0 میلی‌متر و بزرگ‌تر از ...  بیشتر