تاثیر قارچ تریکودرما (جدایه 65) بر خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکی

حمیدرضا ذکاوتی؛ محمود شور؛ حمید روحانی؛ سید فاضل فاضلی کاخکی؛ ابراهیم گنجی مقدم

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 61-73

https://doi.org/10.22059/jci.2018.264968.2081

چکیده
  به منظور بررسی اثر سطوح مختلف قارچ تریکودرما بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک، گلدهی و بیوشیمیایی گیاه گل مریم در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه‌های تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال‌های 95 به‌انجام رسید. تیمارهای تنش خشکی شامل مقادیر 100، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی و تیمار قارچ T.harzianum ...  بیشتر