کشت مستقیم برنج با فناوری نوار بذر

حسن اخگری؛ بهزاد کاویانی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 189-203

https://doi.org/10.22059/jci.2021.318761.2515

چکیده
  به‌منظور بررسی کارایی کشت مستقیم برنج (Oryza sativa L.) با فناوری نوار بذر و مقایسه آن با کاشت نشایی و کاشت مستقیم سنتی (خطی)، آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار به‌مدت دو سال پیاپی 1396-97 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت انجام شد. فاکتور اول؛ دو رقم برنج (خزر و هاشمی) و فاکتور دوم؛ ده سطح ...  بیشتر