تغییرات صفات شاخص‌های رشدی بادام رقم شاهرود 12 روی برخی از پایه‌های رویشی تحت تنش شوری

طاهر سقلی؛ محمد اسماعیل امیری؛ علی ایمانی؛ حامد رضایی؛ علی مومن پور

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 93-105

https://doi.org/10.22059/jci.2018.259530.2044

چکیده
  بادام حساسیت بالایی به تنش شوری دارد. انتخاب پایه و پیوندک مناسب یکی از راه‌های کاهش اثرات منفی تنش شوری می‌باشد. در این آزمایش، اثر تنش شوری بر برخی از صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و جذب عناصر آهن، روی و سدیم بادام در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور (ترکیب پایه و پیوندک در هشت سطح و تیمار شوری در پنج سطح) ...  بیشتر