پیامد کاربرد زغال گرمایی و گرمابی مانده های گیاهی سیب زمینی بر شناسه های رشد گیاه لوبیا و میکوریزایی‌ شدن آن در تنش خشکی

مهران بیگی خاروانی؛ علی اکبر صفری سنجانی

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 887-901

https://doi.org/10.22059/jci.2022.317724.2512

چکیده
  برای بررسی پیامد کاربرد زغال گرمایی و زغال گرمابی فرآوری‌شده از مانده­های گیاه سیب­زمینی بر شناسه­های رشد گیاه لوبیا، اندازه کلروفیل و میکوریزایی‌شدن ریشه در تنش خشکی، پژوهشی با طرح اسپلیت‌پلات با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1396 انجام شد. کرت اصلی تنش خشکی با دو تیمار و کرت فرعی چهار تیمار ...  بیشتر

ارزیابی توان رشد در گیاه اسپناج مایه‌زنی شده با قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا، مایکوریزا و قارچ ‌های دیواره تاریک در تنش خشکی

راحله آل طه؛ علی اکبر صفری سنجانی؛ دوستمراد ظفری

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 517-531

https://doi.org/10.22059/jci.2018.245256.1865

چکیده
  در بومسازه‌های پر تنش همزیستی قارچ - ریشه پیامد‌های خوبی بر رشد گیاه به همراه دارد. هدف از این پژوهش پیامد کاربرد قارچ‌های اندوفیت دیواره تاریک، در برابر دو قارچ مایکوریز (گلوموس موسه‌آ و گلوموس اینترارادیسز) و پیریفورموسپورا ایندیکا بر گیاه اسپناج در حالت بی‌تنش و با‌تنش (گنجایش زراعی (FC) و 50 درصد FC) بود. این پژوهش در گلخانه دانشگاه ...  بیشتر