تأثیر الگوی کم آبیاری تناوبی و محلول‌پاشی روی بر غنی‌سازی فیزیولوژیک دانه قابل کنسرو ذرت شیرین

بابک پیکرستان؛ مهرداد یارنیا؛ حمید مدنی؛ ورهرام رشیدی؛ حسین حیدری شریف آباد

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 161-172

https://doi.org/10.22059/jci.2018.231183.1712

چکیده
  به‌منظور بررسی عملکرد و محتوای دانة دو هیبرید ذرت شیرین چیس و چلنجر در شرایط کم‌آبیاری و محلول‌پاشی با ترکیبات حاوی عنصر روی، آزمایشی به‌صورت اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال‌های 1393و 1394 انجام شد. تیمار الگوی آبیاری در کرت‌های ...  بیشتر