تأثیر محلول‏پاشی سیلیکات پتاسیم بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آلترنانترا تحت تنش خشکی

بیژن مهرگان؛ صادق موسوی فرد؛ عبدالحسین رضایی نژاد

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 299-314

https://doi.org/10.22059/jci.2018.228467.1682

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی تأثیر سیلیسیم در کاهش آثار خشکی، روی ژنوتیپ‏های «برگ موجی» و «برگ صاف» گیاه آلترنانترا (Alternantherarepens L.) انجام گرفت. آزمایش به‏صورت گلدانی، با ترکیب مساوی از خاک، ماسه و کود حیوانی و به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در شش تکرار انجام شد. بعد از استقرار گیاهان، تیمار سیلیسیم در سه سطح صفر، ...  بیشتر