اثر تیمار بخار متیل‌جاسمونات بر ویژگی‏های فیزیکو - بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت گل شاخه‌ بریده ژربرا رقم پینک الگانس

مهدی صادقی راویز؛ نیما احمدی؛ ناصر صفایی؛ ایمان رحمانی هنزکی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 963-977

https://doi.org/10.22059/jci.2018.224912.1632

چکیده
  به‏منظور بررسی اثر تیمار بخار متیل‌جاسمونات بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و عمر گلجایی گل‎ بریده ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم پینک الگانس، آزمایشی به‏صورت اسپلیت پلات در زمان بر پایة طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1392 انجام شد. تیمارهای آزمایشی ...  بیشتر