اثر تنش آبی بر ویژگی‏های فیزیولوژیکی برگ و مقاومت به خشکی ژنوتیپ‎های مختلف پنبه

علی نادری عارفی؛ علی احمدی؛ منیژه سبکدست

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 987-999

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56633

چکیده
  آزمایشی به صورت کرت‎های خرد شده در قالب بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار در گلخانه و مزرعه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرمسار، در سال زراعی 93-92 انجام شد. کرت‎های اصلی به تنش و کرت‎های فرعی به ژنوتیپ‏های پنبه ‎اختصاص یافت. پس از ارزیابی 28 ژنوتیپ در گلخانه، ژنوتیپ‏های ورامین، خرداد، K8801 و ‏K8802 براساس ماده خشک در تنش به عنوان ارقام ...  بیشتر