اثر سالیسیلیک ‌اسید بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی وتیورگرس تحت شرایط تنش کم‌آبی

محمد صفری؛ مسعود ارغوانی؛ عزیزاله خیری

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 591-603

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60464

چکیده
  پژوهش حاضر به‏ منظور بررسی پاسخ‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه وتیورگرس (Chrysopogon zizanioides L. Roberty) به تنش کم‌آبی و کاربرد سالیسیلیک ‌اسید در سال 1394 در گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان انجام شد. پس از شش ماه از کاشت نشای گیاهان در گلدان، سه سطح آب در دسترس خاک (40، 70 و 100 درصد) و سالیسیلیک ‌اسید (0، 1 و 2 میلی‌مولار) به‌صورت آزمایش فاکتوریل ...  بیشتر